Skip to main content

Full text of "Euripidis Tragoediae, ex recensione Avgvsti Navckii"

See other formats


Presented to the 

LIBRARY of the 
UNIVERSITY OF TORONTO 

by 

THE REGISTRAR THE PROPERTY OF 

THE 

UNIVERSITY OF TOROMTO 

RIGISTRAR^S OFFICE SCRIPTORUM CLASSICORUM BIBLIOTHECA OXONIENSIS 
OXONII 

E TYPOGRAPHEO CLARENDONIANO 

LONDINI ET NOVI EBORACI 
APUD HUMPHREDUM MILFORD OXONII 

Excudebat Joannes Johnson 
A rchitypographus acadcniicus 
PRINTED IN GREAT BRITAm PRAEFATIO 

Lavrentiano Sophoclis atque Aeschyli libro 
nulkis exstat Euripideorum par aut propinquus, sed 
quod in illis ex uno egregio codice plerumque fit, 
id colligitur in Euripide ex consensu plurium bono- 
rum. Inter quos eminere et aetate et fide cbnstat 
Marcianum 471. Proximum illi locum Kirchhoffius 
Vaticano tribuit, nos Wilamowitzium secuti Parisino 
A ; nec credimus Kirchhoffium, si pleniorem libro- 
rum notitiam habuisset, si constantiorem Parisini cum 
Marciano concordiam, si Vaticani innumeros repu- 
tasset per incuriam natos errores, non nullos etiam 
per audaciam correctorum, in sua sententia fuisse 
mansurum. Sed ubi Marcianus exstat, utriusque A 
et V fatendum est ita tantum valere auctoritatem ut 
M A vel M V longe gravius sit testimonium quam 
M solius ; A aut V solum rarissime veram lectionem 
contra M V vel M A suppeditare. 

SimiHs Parisino A sed impar est alter Parisinus B ; 
qui quidem liber proprium quendam locum ideo sibi 
vindicat, quod et schoha habet uberrima et ex iis 
tanta industria correctus rescriptus varietate lectionis 
instructus iest, ut iure dicas vix ullum codicem Euri- 
pideum plures malas lectiones praebere nullum Mar- 
ciano excepto plures bonas. Notabile autem est 
scripturas quas nota yp. ( = ypa^erat) profert B, eas 
non semper ex scholiis ipsius tractas videri, saepe 
cum Marciano congruere, meras esse coniecturas, me 

ni PRAEFATIO 

ludice, perraro. Codices O et D, cum B plerumque 
consentientes, saepe cum M, ubi deest M satis magni 
momenti fiunt, maioris si deest etiam B ; tum etiam 
perutiles sunt, cum aliquam ob causam suspitionem 
habet id quod in B legitur. Byzantinorum manus 
sane experti sunt O et D, sed vix gravius quam V ; 
et O quidem quantum valeat docent et finis Hippolyti 
et Hecubae initium, nec est cur D in Aristophane tanta 
cura colatur, abiciatur in Euripide. 

Hi quattuor libri, M A V B, quamquam saepe inter 
se discrepantes — et saepius V ab M dissidet quam 
ceteri — tamen in universum quasi unum genus si 
non unam familiam efficiunt, signifero Marciano; ex 
altera parte stant L(aurentianus) et P(alatinus), de 
quibus cum non nulH volgati sint errores aliquid 
hic monendum est. Fuerant hi duo codices, mane- 
bantque usque ad Kirchhoffium, fundamenta textus 
Euripidei. Nam Lascaris quidem cum editionem 
principem curaret quattuor fabularum Med. Hip. 
Alc. Andr., Laurentiani usus est apographo (2888) ; 
Laurentiano ipso Victorius, qui fabulam Electram 
primus invenit ; Musurus, Aldinus editor, et Palatino, 
quem ipse proprium possidebat, et apographo quo- 
dam Laurentiani. Sed cum diversas in codice L 
manus nemo adhuc probe distinxisset, errabant in his 
libris aestimandis et antiqui editores et Kirchhoffius, 
sed modis valde diversis. Nam illi quidem saepissime 
interpolatas / lectiones incauti propagabant ; hic, manu 
correctoris deprehensa, vitia illius ipsi imputavit codici, 
totum genus L P ut interpolatum damnavit, denique 
L ipsum ut foedius etiam quam P depravatum acerbis- 
sime sprevit. Verum primus vidit Wilamowitzius, qui 
Analectis Euripideis anno 1875 editis, iusto discrimine 

iv PRAEFATIO 

inter L et L^ et / servato, hunc codicem suo loco re- 
stituit. Est enim L et sincerus et bonae originis liber 
et accurate scriptus, et certe, si numerum fabularum 
spectas, gravissimus omnium Euripideorum. Quod si 
ab optimo codice M hic cum cognato suo P longissime 
recedit, non continuo id vitio habendum est aut his aut 
illi. Archetypi sui uterque lectiones accurate plerum- 
que tradidit ; et in gravioribus saltem discrepantiis, 
cum ex hac parte stet L cum P, ex altera M adsti- 
pulantibus AVB, non inter ipsos codices diiudicandum 
est, hunc duodecimo saeculo scriptum, illum quarto 
decimo, sed inter lectiones iam quinto P. C. saeculo in 
scriniis doctorum hominum inventas et ad nos usque 
fideliter transmissas. Nam sunt sane duo genera 
codicum, nec tamen unum sincerum, alterum inter- 
polatum, ut post Kirchhoffium omnes putare didicimus, 
sed unum decem fabulas complexum scholiis instructas, 
alterum fabulas duodeviginti vel etiam plures sed 
scholia nulla. Credibile est, ea reputantibus quae 
de hac re praeclare disputavit Wilamowitzius, codices 
M A B V originem trahere ex opere Sallustii cuiusdam 
— illius fortasse qui luliano Caesari tutor a Constantio 
praepositus fuit — qui decem fabulas Euripidis in usum 
scholarum selectas in ordinem dispositas commentario 
instructas ediderit : in Laurentiano autem conservatum 
esse fragmentum editionis poeseos Euripideae uni- 
versae, qualem confecit Aristophanes Byzantius, cum 
argumentis et personarum catalogis sed sine com- 
mentario. Certe non ex alta antiquitate diversa 
fuerunt haec duo genera ; nam quamvis saepius 
L solus vel L P soli contra ceteros stent, non nunquam 
tamen V L contra M A, atque adeo (sed hoc sane 
rarius) M L contra V A ; novies etiam vel decies 

V PRAEFATIO 

^cholia invenlmus contra auctoritatem suorum codicum 
Laurentiani lectiones confirmantia. Denique. testes 
antiquissimi, e. g, liber Rhesi papyraceus, neutri 
adstipulantur classi sed medium locum tenent; nec 
multo aliter iudicandum de fragmento K Hippolyti, 
quamquam illud sane Marciano quam Laurentiano 
propius est. 

Inter L et P ipsos res ita se habere videtur. Quae 
novem fabulae scholiis carent— Hel. El. Herc. Hclid. 
Cycl. lon. Suppl. Iphigenias dico, nam ad Bacchas 
fuere olim scholia (vid. Wilam. Herakles, i. p. 207) — 
has omnes habet P aut ex L descriptas, quod in 
praefationibus Cyclopis Helenae Electrae Herculis 
Herach*darum Iphigeniae Tauricae demonstrare volt 
Wecklinius ; aut, ut putat Vitellius (cf. Museo Ital. 
<di Antich. Class III. pp. 288 sqq. et nuper Praefat. 
/Herwerdeni Helenae)^ ex apographo codicis L anti- 
quo ; aut, ut Wllamowitzius, ex eodem atque L fonte. 
• Et hoc certe ego verius iudico. Nam quos WeckHnius 
congessit Palatini errores ex scriptura Laurentiani 
male intellecta ortos, eorum muUi cum propius exa- 
minaveris aHam videntur exhibere faciem (e. g. Cycl. 
498, Hclid. 915), rehqui ad probandam rem alioqui 
parum veri similem non sufficiunt. Et sunt multi loci 
ubi aut pleniora aut meliora praebet P quam L : e. g. 
habet P hypothesin Helenae, L non habet ; habet P 
hypothesin Iph. T. emendatiorem ; contra non habebat 
Iph. Aulidensis finem donec ipse supplevit Musurus ; 
cf. etiam Herc. 155, 397, 1175; Hel. 1212; et, quos 
nuper e Schultzii dissertatione traxi, Iph. A. 109, 
1145, 1339; Suppl. 62, III, 182, 228, 553 ; lon 1306, 
1423. In ceteris fabulis vacillat P inter L alterumque 
genus, cum in Hec. Or. Phoen. Andr. ad MAV 

vi PRAEFATIO 

propius accedit, in Rhes. Alc. constantius sequitur L. 
Sed ne Rhesum quidem ex L potest videri traxisse : 
nam quas habet ille in hac una fabula glossas inter- 
lineares, earum nullum vestigium in P. Denique 
habet P Bacchas pleniorem quam L, habet Troiadas 
in L omissam. Neque tamen has ex codice alterius 
generis duxit, nam in Bacchis valde similis est 
Laurentiano, in Troiadibus valde Vaticano dissimih*s. 
Videtur igitur etiam has duas fabulas non ex L, non ex 
codice alterius generis, sed aut ex archetypo Lauren- 
tiani aut ex aliquo adfini traxisse. 

Scholiorum testimonium (2) ut difficillimum usu est^ 
ita, si bene utaris, maximi fructus. Cui operi nec me 
parem omnino credo esse, nec tamen, spero, plane 
ac turpiter imparem. Lectitavi enim non incuriose 
scholia Graeca multa, praesertim e^ quae ad ceteros 
tragicos, ad Aristophanem, Pindarum, ApoIIonium, 
Theocritum, Homerum adscripta sunt. Id dico ne, 
cum saepe sine dubio peccaverim omittendo, non 
nunquam etiam falsa inveniendo, rem videar temere 
aut sine cura egisse. Distinctionem feci inter propria 
Scholiastarum veterum testimonia et eas lectiones 
quas scholia unius codicis, interdum etiam duorum, 
praebent cum textu codicis ipsius consentientes. Narn 
lemmata quidem in tali re fere nullius pretii esse nemo 
non videt ; nec multo maioris est cum prava quaedam 
lectio codicis B in margine eiusdem inter reliqua scholia 
explicatur. Huiusmodi testimonia scholiorum unius 
libri vel duorum suspectorum cum notavi, signo 2 ad- 
posui libri ipsius signum (2B vel 2V vel 2B, 2 V). 

Citationes veterum ibi tantum memoravi ubi aut 
meliores lectiones adferre videbantur aut in re dubia 
momentum posse dare iudicii. Gnomologiam Vene- 

vn PRAEFATIO 

tam saec. xii (cod. Marc. CCCCCVll), quam nuper in 
actis Soc. Lips. VI descripsit Otto Hense, bis terve 
in testimonium vocavi. Lubricum illum testem, qui 
Christum Patientem centonem ex divolsis membris 
tragicorum Graecorum composuit, raro adhibui nisi 
in Bacchis et Troiadibus (de quibus in alio tomo 
dicendum). Nam nisi mores eius et ingenium probe 
noveris, plus ille falsi tibi adferet quam veri, quippe 
qui non solum pedes trisyllabicos evitet, versus paroxy- 
tone amet terminare, crases elisionesque reformidet, 
sed etiam vocabula multa ut ignota aut obsoleta aut 
denique impia — e. g. ea quae cum voce baCjjLCDv com- 
posita sunt — a carmine suo exulare cogat, multaque 
alia ob causas quas equidem saepe non intellego mutet 
turbetque. 

Codices qui * Byzantini ' vocantur vix unquam 
respexi : derivati sunt isti ex sylloge quadam trium 
fabularum, Hec. Or. Phoen., quam confecit magister 
nescioquis saeculi xiv, aequalium usibus accommo- 
datam et commentariis auctam amplis et futilibus. 
Huius generis codices innumeri dicuntur esse in 
Europa ; in Anglia invenit viginti Paleius (vol. iii, 
Praef.). Optimus videtur esse Guelferbytanus a 
Dindorfio in editione scholiorum (vol. i, pp. xv sqq.) 
descriptus, duobus commentariis instructus, uno Mos- 
chopuli opere, altero Thomae Magistri. In quorum 
acervis haud scio an adhuc sit latens aliquid bonae 
frugis, multum certe non est. 

Collationibus codicum usus sum primo Kirchhof- 
fianis : eas in fabulis quae ex L P pendent omnibus 
praeter Herculem et Helenam ex Analectis Euripideis 
Wilamowitzii correxi ; in Hercule ex eiusdem editione; 
in Helena ex editione Herwerdeni, Vitellii collationibus 

viii PRAEFATIO 

instructa. In Hippolyto praesto erant Wilamowitzii 
collationes cum textu editae. In Andromacha idem 
egregia benignitate ineditas mecum communicavit col- 
lationes librorum M V L P O ; in Oreste M et L cum 
notis aliquot de P, et collatione integra gravissimi 
codicis A a Sextrone facta ; in Troiadibus V et P ; 
in Phoenissis M et L ; in Rheso L V P O et papyri 
Achmin. De codice Hierosolymitano adhibui omnia 
quae publici iuris fecit Papadopulos Cerameus ; acce- 
dunt quae a R. Reitzensteinio excerpta communicavit 
mecum Wilamowitzius. Habui etiam in Hecuba 
Alcesti Medea Prinzii collationes accuratissimas, in hac 
etiam Vitellii spicilegium ; iam opere huius tomi paene 
absoluto gratissimae mihi accesserunt eiusdem Prinzii 
collationes Cyclopis Heraclidarum Hippolyti Andro- 
machae. Recognovi denique ipse codices Parisinos 
Florentinos Romanos NeapoHtanum ; novaque aut 
accuratiora quae notarem non nulla inveni, prae- 
cipue in B, quem librum non contulerat Kirchhoffius, 
Prinzius minoris iusto me iudice aestimaverat. 

Minutiores scripturae discrepantias, accentus, spiritus, 
elisiones, -v ephelcysticum additum aut omissum ; 
qui codices Xoyo), \6y(^ vel Xoyun praebuerint; qui 
A.oyoty vel Xo'yoicrt ; qui -6[j,e6a vel -^jj.^a-Oa ; qui iiltv^iv 
vel 'HLTva.v : tum notavi cum aut rectae formae ver- 
borum incertae viderentur, aut lectio totius loci diffi- 
cilis aut metrum dubium ; alias neglexi. Manifestos 
scribarum errores eadem lege tum notavi cum aut ex 
iis aliquid sive recto sive pravo iudicio ad textum 
castigandum colligi posse putarem, aut in errore eodem 
duo codices conspirarent ; alias vitia manifesta in uno 
tantum codice inventa neglexi. Monendum igitur est 
V eiusmodi errores praebere innumeros, multos A ; 

ix PRAEFATIO 

M et L quae peccaverint paene omnia esse memorata. 
Lectiones correctorum, z^ et / et b^ saepissime omisi. 

In orthographia peccata graviora vitare conatus 
sum, Meisterhansium Blassiumque fere semper secutus, 
ita tamen ut in rebus dubiis usitata novis constanter 
praeponerem. S ic, o{/i;eKa non mutavi in ^Xv^Ka nisi 
unius saltem libri auctoritate ; in persona secunda Med. 
Praes. et Fut. non solum -r; librorum non mutavi in -et, 
sed etiam in tribus illis formis ^ovX^i^ oiet, av//-et, quas 
libri sic scriptas plerumque praebent, correctiorem 
terminationem restitui. (Cf. 'BXdiSS^ Atisfuhrl. Gram- 
mat. ii. p. 60.) Contra formam ets quam fere semper 
codices habent, fere semper in h correxerunt editores 
recentes, non studui revocare. Formam Atticam ^vv 
in diverbiis, in canticis o-w, formam communem reliquae 
Graeciae, rectiorem esse iudico, neutram tamen invitis 
omnibus libris reposui. Formam rt^r]? veriorem duxi, 
quamquam vetante Cobeto, quam rt^ets aut rt^r/j ; for- 
mam Tpofrjz;, lapidum auctoritate certissima stabilitam, 
quam, quod praebent libri atque etiam Bacchylidis 
codex, Tpotf^r. In versibus canticorum dividendis 
non nuUa novavi, id semper cupiens, ut metrorum in- 
doles magis perspicua fieret legentibus. Coniecturarum 
auctores primos secundum Wecklinium plerumque 
dedi, non nunquam sine dubio erravi. Sunt enim in 
loco quoque difficili correctiones aliquot in promptu 
quae criticis fere omnibus in mentem venire debeant ; 
nec multum refert an ea primus Hermannus an Elms- 
leius describenda putaverit, an ante illos Reiskius vel 
Scaliger vel adeo in marginibus codicum nescioquis 
sine nomine corrector. 

Quaestiones multas gravesque, de locis interpolatis 
iteratis rescriptis, de histrionum mutationibus — quorum 

X PRAEFATIO 

sane libidini multo magis multoque diutius expositus 
est Euripides quam ceteri Scaenici — de stylo 'Euri- 
pidis, de ingenio, de rei theatralis administratione, non 
hic est locus quo explorem. Plus interpretationis 
eget, me iudice, Euripides quam emendationis ; nec, 
puto, bene interpretis vice fungetur homo quamvis 
doctus, nisi artis scaenicae aliquid sapiat, nisi cum 
magno homine magnoque poeta se rem habere semper 
intellegat, nisi denique in unoquoque 8pa/utart non 
solum versus et sententias, sed etiam homines bpfovTas 
— agentes dolentes timentes furentes — constanter sibi 
ante oculos proponere meminerit. In quo genere si 
melius quam nos non nunquam agebant veteres Scaligeri 
Buchanani Barnesii, necnon etiam Musgravii, Brunckii, 
Welckeri — qui omnes carmina Graeca cum vivo et 
humano gaudio, tanquam homines (ptXoKa^oL Kal (/)iAo- 
o-o(f)oL, non tanquam grammaticae doctores, videntur 
lectitasse — certe exstiterunt nuper Euripidis editores 
unus et aher qui eandem viam luminibus paribus 
ingenii^ doctrinae melioribus monstraverint. 

Restat ut gratias agam iis quorum doctrinae et 
comitati non nulla debeo ; notas mihi de locis diversis 
miserunt W. Headlam, A. E. Housman, R. Y. Tyrrell, 
E. Bruhn, I. U. Powell ; plagulas omnes amicissime 
mecum relegit A. W. Verrall, poeseos Euripideae 
existimator acutissimus ; denique per totum Hbellum 
materiam uberrimam communicavit, consilio et labore 
suo Hberalissime adiuvit Vdalricus de Wilamowitz- 
MoeHendorff, cui certe, sive quantum iHe benevolentiae 
praestiterit reputem, sive quantum ego acceperim utiH- 
tatis, dignam vix posse videor referre gratiam. 

G. M. 

Scrtbebam in villa Surreiensi 
Mense Decembri m.dcccci. 

XI FABVLARVM ORDO Fabulae secundum ordinem temporum quibus actae esse 
videntur sunt dispositae TOMVS I 

CYCLOPS 

ALCESTIS 

MEDEA 

HERACLIDAE 

HIPPOLYTVS 

ANDROMACHA 

HECVBA TOMVS II 

SVPPLICES 

HERCVLES 

lON 

TROIADES 

ELECTRA 

IPHIGENIA TAVRICA TOMVS III 

HELENA 

PHOENISSAE 

ORESTES 

BACCHAE 

IPHIGENIA AVLIDENSIS 

RHESVS TOMVS IV 

FRAGMENTA 
INDICES CODICVM CATALOGVS 

M. Marcianvs 471 (Kirchhoffii A), membranaceus, saec. xii: 
initio et in calce mutilus, necnon alioquin male habitus, litteris 
saepe humiditate aut evanidis aut plane deletis. Continet 
Dionysii Periegesin cum scholiis, Euripidis Hec. Or. Phoen. 
Andr. Hip. ad v. 1234, cum scholiis marginahbus et glossis 
interlinearibus. lota aut adscriptum aut omissum. Textum 
passim correxit vel rescripsit manus altera non multo recentior 
(M^) viridi atramento. 

A. Parisinvs 2712 (Kirchhoffii E), membranaceus, saec. xiii. 
Continet, praeter Sophoclis et Aristophanis fabulas septenas, 
Euripidis Hec. Or. Phoen. Andr. Med. Hip., cum glossis et 
scholiis brevissimis. Multa manus prima (A^) correxit ; litteras 
et vocabula inter versus et in margine scripserunt complures 
manus recentiores («). Hic ubi M deficit, ut in Medea et in fine 
Hippolyti, principem locum debet obtinere. 

V. Vaticanvs 909 (Kirchhoffii B), bombycinus vel ex 
gossypio factus, saec. xiii, in prima et ultima fabula fohis 
evolsis mutilus : bonus quidem liber hic est et ex antiquo fonte 
deductus sed neglegenter scripto, eodem fortasse atque Hiero- 
solymitanus H ; ipse quoque parum accurate scriptus necnon 
saepe affectus vitio illo Byzantino, quo id agitur ut versus utcun- 
que possint in voces paroxytonas terminentur. Continet Hec. 
Or. Phoen. Med. Hip. Alc. Andr. Tro. Rhes. : schoHa habet in 
Alc. et Med. optima, in Rhes. et Tro. sola quae supersint. 
Textum correxit saepe prima manus, saepe manus aliae recen- 
tiores (V'^ vel v) et litteris verbisque suprascriptis et varietate 
lectionis adposita ex codice, ut videtur, Laurentiano simili. 

B. Parisinvs 2713 (Kirchhoffii a), membranaceus, saec. xii 
vel xiii, pluribus nunc locis mutilus, sed eleganti manu scriptus et 
schoHis instructus bonis plenisque. lota plerumque adscriptum, 
rarius omissum. Vitium Byzantinum frequentius quam in V, 
rarius quam in O et D. Continet Hec. Or. Phoen. Hip. Med. 
Alc. Andr. SchoHa glossasque scripsit plerumque manus prima ; 
textum ex schoHis summa industria correxere et prima et 
secunda (B^), necnon complures recentiores (d). 

L. Lavrentianvs xxxii. 2 (Kirchhoffii C, Wilamowitzii C), 
chartaceus, saec. xiv ineunte compluribus manibus scriptus. 
Continet praeter SophocHs fabulas sex et Hesiodi Opera et Dies 
— et Hesiodum quidem schoHis instructum — Euripidis fabulas 
duodeviginti, Troadibus sola omissa, hoc ordine conocatas : 
SuppHces, Pentheum (h. e. Bacchas), Cyclopem, HeracHdas, 
Herculem, Helenam, Rhesum, lonem, Iph. Tauricam, Iph. AuH- 
densem, Phaedrain (h. e. Hippolytum), Medeam, Alcestin, 
Andromacham, Electram, Hecubam, Electram (haec Electra 
Orestes est), Phoenissas : tum AeschyH Prometheum, Septem, 
Persas in fine mutilam. Hanc quidem dispositionem nunc 
praebet, sed numeris supra nomina fabularum additis alia oHm 
series fuisse significatur, secundum ordinem litterarum ; de qua 
vid. Wilamowitz. Herakles i. p. 207 sqq. Textum correxere CODICVM CATALOGVS 

prima manus et secunda (L^) non multo recentior ; tum, saec. xv 
ut videtur ineunte, grammaticus nescioquis (/}, doctus quidem 
sed doctrinam audacia superans, coniecturis et mutationibus 
metricis totum librum paene pessumdedit. Scholia nulla vel 
paucissima habet L, et textum maxime ab M A distantem. 

P. Palatinvs 287 (Kirchhoffii B) et Lavrentianvs Conv. 
Suppr. 172, olim A. F. 18, quos unius codicis et una manu ab 
initio ad calcem perscripti partes discissas esse vidit Carolus 
Robert (Hermes xiii. 133), codex membranaceus est saec. xiv, 
Laurentiano similis sed auctoritate impar. Pars Palatina con- 
tinet praeter Aeschyli Sophoclisque ternas tragoedias Euripidis 
tredecim, vel si Danaen computamus quattuordecim : Andr. 
Med. Suppl. Rhes. lon. Iph. Taur. Iph. Aul. Danaes frag- 
mentum spurium, Hip. Alc. Tro. Bacch. Cycl. Hclid. usque 
ad V. 1002. Pars Laurentiana — a Prinzio G notata — continet 
Heraclidas inde a v. 1003, Herc. Hel. Elec. Hec. Or. Phoen. ; 
sequuntur Sophoclis tres fabulae et lo. Chrysostomi homiliae 
duae non integrae. Harum duarum partium notabile est P, sed 
non G, inter libros fuisse Marci Musuri, quem constat, dum 
Aldinam parat editionem, usum esse et hoc et apographo quo- 
dam Laurentiani L (fortasse Paris. 2887-8, cuius in margine 
Musuri chirographum deprehensum esse videtur). Vnde fit ut 
P quidem correctionibus scateat {p) saepissime cum L vel L'' 
vel / consentientibus, G autem et his careat et omnino rarissime 
nisi ab ipso scriba correctus esse videatur. Nempe Musurus 
non nulla quae in alio codice invenerat in suum rettulit, ut 
addidit etiam finem Iph. Aul. inde a v. 1570, a scriba omissam, 
addidit de suo spuriam Danaen. (Cf. Wiinsche, Mus. Rhen. LI, 
pp. 138 sqq.) 

Ambr. Fragmenta Ambrosiana Bombycina, saec. xii vel 
xiii ; continent Rhesi vv. 856-884, et Andromachae vv. 1-102. 
Edidit Angelus Maius. 

K. Fr. Berolinense, membranaceum, Arsinoae repertum, 
saec. iv vel v. Edidit Kirchhoffius in Act. Acad. Berol., 1881. 
Continet Hippolyti vv. 242-514. 

H. Hierosolymitanus xxxvi, membranaceus rescriptus. De- 
scripsit Papadopulos Cerameus ('ifpoa-oXu/im^fj) ^i^KiodiQKr], Petro- 
poli, 1891). Insunt folia 34 Euripidis, fragmenta continentia 
sex fabularum Med. Hip. Andr. Hec. Or. Phoen. Pauca 
excerpsi ; codex enim, licet dicatur saec. x esse, praeter multos 
novos errores vix quidquam ofifert. 
n. Fragmenta Papyracea diversa; viz. 

Alcestidis vv. 1 1 59-1 163 (scilicet finem huius fabulae, Andro- 
machae, Baccharum, Helenae, Medeae) ; saec. A. c. iii. Pap. 
Hibeh 25. 

Andromachae vv. 5-48, fragmenta minuta ; saec. P. c. iii. 
Pap. Oxyrhync. 449. 

Archelai fragmentum minutissimum ; saec. P. C ii vel iii. 
Pap. Oxyrhync. 419. 

Electrae argumentum mutilum ; saec. p. c. iii. Pap. Oxy- 
rhync. 420. CODICVM CATALOGVS 

Eiusdem vv. 367-379 in anthologia citati ; saec, A. C. iii. 
Pap. Hibeh 7. 

Iphigeniae Tauricae vv. 1 74-191, 245-286, 581-595, 600- 
629, fraginenta minuta; saec. A. c. iii. Pap. Hibeh 24. 

Medeae vv. 5-12 ; saec. A. c. ii vel iii. Pap. Didot. Edidit 
Weil, Monuments Grecs. 

Eiusdem vv. 710-715 initiis et finibus orbi ; saec. P. c. iii. 
Pap. Oxyrhync. 450. 

Orestis vv. 339-343, cum notis musicis, circa A.D. i. Pap. 
Rainer. Inventar. 8029. (Mittheil. V. 3.) 

Orestis vv. 1062-1090, saec. ii. Pap. Genev. (Nicole, Rev. 
de Phil. XIX.) 

Phoenissarum 1017-43 et 1064-71, saec. iii. Pap. Oxy- 
rhync. ccxxiv. 

Rhesi vv. 48-96, saec. iv vel v. Paris. Bibl. Nat. (Wilcken, 
Act. Acad. Berol., 1887.) 

Scironis argumenti fragmentum minutissimum; saec. P. C. vi 
vel vii. Pap. Amherst, II. 17. 

Quibus addere licet Tabulam ligneam Vindobonensem ; 
Phoenissarum vv. 1097-1107 et 1126-1137. Pap. Rainer. In- 
ventar. 34. (Mittheil. V. 4.) 

(Fragmenta haec quae nomine loci Hibeh dicuntur, nondum 
edita sed anno 1906 edenda, per amicitiam Grenfelli mihi inno- 
tuerunt.) 

Deteriores libri 

O. Laurentianus xxxi. 10 (Kirchhoffii c), saec. xiv; continet 
Hec. Or. Med. Phoen. Alc. Andr. Hip. Rhesum in fine muti- 
lam : male scriptus liber vitioque Byzantino gravissime afFectus ; 
sed Marciano textum adpropinquantem praebet, itaque in Rheso 
utilis est et in fine Hippolyti ; etiam in Andromacha et Hecuba 
muha ex eo dedi. 

D. Laurentianus xxxi. 15 (Kirchhoffii d), saec. xiv ; con- 
tinet Hip. Med. Alc. Andr. cum schoHis. r vocatur in Ari- 
stophane. 

F. Marcianus 468, saec. xiv, correctionibus infectus 
Byzantinis, sed in argumentis et initio Medeae (vv. 1-41) utilis. 
Continet Hec. Or. Phoen. et Medeae fragmentum. 

N. Marcianus 470, saec. xv; in Hip. Med. miro modo 
inter M et L vacillat, neutrius tamen est apographus : continet 
Hec Or. Phoen. Andr. Hip. Med. vv. 1-1338. 

Nap. Neapolitanus II F 41, saec. xiv vel xv, qui scholiorum 
in Hippolyto optimam recensionem praebet. 

Haun. Hauniensis 417 (Kirchhoffii C), saec. xv, Vaticano 
similis easdemque fabulas continens sed contaminatus inter- 
polatusque. 

Harleianus 5743, recentissimus, continet Alcestidis frag- 
mentum, Rhes. Tro. 

Parisini 2887-2888 et 2817, apographa ambo codicis L. 

Byzantini codices : vid. supra p. viii. SIGLA 

M = cod. Marcianus 471 saec. xii 

A = cod. Parisinus 2712 saec. xiii 

B = cod. Parisinus 2713 saec. xii vel xiii 

V = cod. Vaticanus 909 saec. xiii 

L = cod. Laurentianus xxxii, 2 saec. xiv ineuntis 

P = cod. Palatinus 287 et Laurentianus 172 saec. xiv 

n = fragmenta papyracea diversa ; vide supra, p. xiv 
K = fragmentum Berolinense a Kirchhoffio editum 
H = codex Hierosolymitanus xxxvi, rescriptus 
Ambr. = fragmenta Ambrosiana ab Angelo Maio edita 

2 = Scholia a Schwartzio ex codicibus M B V Nap. maxi- 
mam partem edita ; 2 V, 2 B et simiha scholia in uno 
tantum codice inventa. Vide supra, p. vii 

Raro citantur : 

O = Laurentianus xxxi, 10, saec. xiv (?) 
D = Laurentianus xxxi, 15, saec. xiv 
F = Marcianus 468, saec. xiv 
N = Marcianus 470, saec. xv 
Nap. = Neapolitanus H F 41, saec. xv 
Haun. = Hauniensis 417, saec. xv 

Apogr. Paris. = apographa codicis L Parisina; quae sunt (i) 
cod. Parisinus 2887, 2888, saec. xvi ; et (2) cod. Par. 
2817, eiusdem fere aetatis 

L* V^ similibus designantur cuiusque codicis prima manus se ipsa 
corrigens vel scholia scribens ; L^ V* similibus secunda 
manus ; litteris minusculis (/, ^, b) manus recentiores 
correctrices 

Notis codd. et rell. (= rehqui), nullos ^raefer M A B V L P 
respeximus 
yp, z= ypd<f)€Taif i.e. varia lectio in libris aut scholiis memorata KTKAii* TnO0E2IS KTKAiinOS 

*Odvcr(T€vs dvaxdeis i^ 'iXtou els 2iKe\iav cmepplc^r]^ evOa 6 IIoXv- 
^rjfios* €vp(ov 6e 8ov\evovTas e/cct rovs ^arvpovs oivov dovs apvas 
TJfieWe "XafjL^dveiv Ka\ yciXa -nap* avrtov» em^aveXs 8* 6 Tlo\v(fiT]fJLos 
CffTel TfjV alTiav ttjs rayv I8ia)v eK(f>opT]cr€Q)s. 6 "SiXrjvbs Be tov ^evov 
\rj(TT€vovTa KardXa^elv (f)r]aiv ... EUR. j. TA TOT APAMATOS nPOSnnA 

S1AHN05 

X0PO2 2ATTPnN 

OaT22ET2 

KTKAnV Personarum indicem om. L, add. / Acta incertum quo tempore sed certe valde antiquo, fortasse 
etiam ante annum 438. Codices L P : nuUa scholia KTKAH* 2IAHN0S 

'X2 Bpo/xt€, 8ta (re fJLvpCovs e^^ iroVov? 

rw X^^' ^^ ^/^?/ Tov}xov €V(T6iv€L bifxas' < - 

irp&Tov pAvy tjvCk e/x/xai^^s "Hpa? vtto 

Nvjxcf^as opeCas eKAtTTcor w^ou Tpo(f)ovs' 

eTreLTo, y aix^X yrjyevrj /xa^^^ 8opo? 5 

cvbi^bos (r<a irobl TrapacnrLa-Trjs yeyo)? 

'EyKcAaSoi; treaz; ets iMea-rjv Oevcov bopl 

€KT€Lva — '(f)€p* tb(o, TovT ibd)v ovap Aeyo); 

ov fJiCL AC\ eTTet Kal a-Kvy eSet^a BaKxto). 

Kat vvv €K€LV(t)V fx^C^ov €^avTk(a TTOVOV. 10 

CTret yap "Hpa aoL yivos Tvpa-rjvLKov 
Xrjo-T&v €Tt5)pa-€V, o)? obrjO^Crjs jJLaKpdVf 
(eyo)) Tw06\i€vos (tvv T€KVOLa-L vava-ToX(a 
a-€6€V KaTCL (rJTrjo-LV. €V TTpvfxvr) 8' aKpcL 
avTos XajSatv r]v6vvov dfX(f)r]p€S bopv, 15 

TratSes 8' eper/xots ^jx^vol ykavKrjv dXa 
po6CoLa-L X€VKaCvovT€s iCriTovv a, dva^. 
rjbr] 8e MaXeas TrXrjaCov TreTrXeuKoras 
aTrqXLo^Trjs dv€fxos kfxirv^v^ras bopl 
€^€[3ak€V rjfxas Trjvb* €S AWvaCav iriTpav,^ 20 

LV* ol fXOV&TT€S TTOVtCoV TTatSej 6€0V 

2 i\vB4vei Ludv. Dindorf 5 ivfiQ* '6r Hermann 7 els 

delendum censet Elmsley 13 versus mutilus. Trv66iJ.€vos L : 

ireidoixfvos P. Supplevit («7'^) "''^^- '• ""^'^- (o5r ^f)/» 15 Fort; 

&a\uv (intransitive) 16 TraTSes S' /P : iraTSes L: ^«1565 5' ^tt' 

Seidler - ETPiniAOT KvK\co7r€9 OLKovcr avTp* €py]ix avhpoKTovou 

TOVTUiV €v6s kl](f)6€VT€S €(TpL€V €V 8o)LtOlJ 

bovkoL* KaXov(TL 8' avTov w kaTp€voyi€V 

Ho\.V(f)r]fJLOV CLVtI 8' €VL(t)V ^aK\€vixaT(nv 
TlOLflVaS KvkXcOITOS CLVO^TLOV TTOLyLaLVOll^V» 

'TratSej fikv ovv /xot KkLTVuiV kv €(r\aTOLS 
V€iiov(Ti jjLrjXa via vioL Tre^UKoVej, 
eyo) h€ 7Tkr]povv TTL(TTpa Kal cTaCp^LV (TT€yas 
lX€VO)v T€TayiJLaL racr8e, rw8e 8vcr(re/3et 

KvKX(»TrL b^LTTVCDV aVO(TL(OV bLiJLKOVOS. 

Koi vvv, TCL TTpocTTaydivT , CLvayKams e;(et 
(raCp^LV (TLbr]pa rf)8e /it' apirdyr] bopiovs, 

d)S rOI^ r' CLTTOVTa b^^TTTOTrjV KvK\(i)Tr* ^jJLOV 

Ka6apoL(TLV avTpOLS /xrjAa t eo-Sexw/xe^a. 
7]br] 8e TratSay TTpo^TvipiovTas €l(Top5) 
TTOLfivas. TL TavTa; pL&v KpoTos a-LKLvCbcov 

dfXolos VfUV VVV T€ X(&T€ BaKxto) 
KiDfJLOL (TVVa(T7rLC0VT€S ^ AXdaCaS bofJLOVS 

irpo^TfJT aoLbaXs (3apf3CT(iov (TavXovfx^voi; 

X0P02 2ATYPQN 

-Trat y€vvaC(t)v fX€V TraTipcov 
y€vvaC(av t €K TOKabcoVt 
ira b^q fxoL vC(T7] (TKOiriXovs; 

ov T&b^ virffv^fxos avpa 

Kal TTOLrfpa (3oT(xva; 
bLvaiv 6* vb(t)p TroTafxQv 
€v TTtVrpats Ketrat TriKas av- 
Tp(t)v; ov a-oL (3\axal t€K€ci)v; 

— . \jruTT* ov Tab* ov; ov Tab€ V€fxf] 
kKltvv bpo(T€pav; 25 30 35 40 [o-r/). 45 [e^Vfti^. 
50 30 T«5€ L P : T« T€ U aut / 32 exet / P : exot L et suprascr. P 

39 Kufxoi L : K^ifxoi P : Kco/tots Bothe : /cctyuol Florens Christianus 
41 vai scripsi : trS. S^ /xoi L P, ut v. 43 42 t' c/c L P : 5' €K Ludv. 

Dindorf 46 V SSwp L P : S' y'5«p Wecklein wr/, /5t\//'ft) Trirpov Taxa crov 
— VTiay o) vnay to Kepaora — 
firjXoiBoTa crTaG-uopov 
Kvk\(07tos aypo^cLTa, 

a-irapy&VTas Ixaa-Tovs x^^cktoi'* [dir. 

Sefat Orjkala-L fa-TTopas 5^ 

as AetVet? apvGiV OaXaixoLS» 

TTodova-L (t' afJL^pOKOLTOL 
/SAa^at a-fJLLKpu^V T€K€(t)V. 

ets avXav ttot ajuK^t^aXetS' 60 

7TOLr]povs XeLTTOvaa vofxovs 
AlTvaCdiV etcTft) aKOTTQkcdv; 

— {yJrvTT^' ov ra8' ov; ov ra8e z^e/XT/ [e(|)Ujuiy. 

KAtTi/z^ hpoaepav ; 
a>7/, pt^o) TTeTpov TCLXCL a-ov 
' — VTTay 0) VTray o) KepaarTa — 
IxrjXojBoTa arTaa-Litipov 
KvkAcottos aypo^aTo), 

ov Tabe BpofjLLos, ov Tabe X^^P^^ [iTTiobos 

BaKxctt re OvpaocpopoL, 

ov TviiTTavuiv aXaXayfJLol ^5 

KprjvaLS TTap' vbpoxvTOLS, 
OVK oLVov xXcopaL a-Tayoves' 
ovb^ kv Nvo-a iieTCL l^vpicfiav 
laKxov XaKxov <^bav 
jaeATTO) TTpos tclv ^AcfypobLrav, 7° 

52 ^iray' S) uVay' S> corrector apogr. Paris. : iTrdyo) inrdyw LP 
53,54 lectio incerta 54 o^pojSoVa L P, corr. /P^ 56 trTrop^s] 

rpocpas Wieseler : SpStrovs Wecklein : cf. v. 499 60 d/i<^i/8oAc?s 

yp. /, aut fortasse L^: a/x(pifiaiv€is LP 61 \elTrov(ra /: AjTrovtro LP 
Post 62 iterandos esse vv. 49-54 coniecit Kirchhoff 63 roSe . . . 

ToSe Aldina : raSe . . . raSe L P 66 post 67 collocat Hermann 

68 4vvvar<ra L P : corr. Portus 70 irphs delendum censet 

Wecklein ETPiniAOT 

av $r]p€VO}V Trerofxav 

BaKx^atj a-vv XcvKOTToa-LV 

o) (fyCKos* 

o) (pCke BaKxet€, Trot oloTToXiXs; 

{ttol) ^avOav yaCrav aeC^Ls; 75 

eyo) 8' 6 aos TrpoTTokos 

6r}T€V(ji) KvkXcdttl 

rw ixovohipKTCL hovXos aXaCvcov 

<rvv T&be Tpdyov yXaCvcL p.€ki(i 8o 

(Tas X(»pLS (jyLkCas, 

2t. o-Lyrja-aT, o) t^kv^ avTpa 8* es TT^Tpr^pecfyij 
TToCpivas dOpolcraL TTpoaTToXovs K^keva-aTe. 

Xq. X(ji)p€LT* aTap brj TLva, TrdTep, a-7T0vhr]v exety; 

2t. opw -77/309 dxr atj raos *EA.A.d8o? aKd(f)os 85 

K(07rr]9 r' dra/cras o^r aTpaTr]XdTr\ tlvl 
(TT^CyovTas es rd8' dvTpov d]X(\)\ 5' avxiaL 

TCVXn ^ipOVTaL K€vdf l3opaS K€Xpr]fX€VOL, 

Kp(x)(raovs 6^ vbpr]Xovs» o) TaXaLTTiapoi ^€Vol, 

TLves TTOT claCv; ovk laacrL beaTTorrjv 9^ 

TIoX.v(f)r]ixov olos iaTLV, d^€Vov aT€yr]V 

TYivb^ €jLt/3ej3a)re5 Kat KuKAcortW yvddov 
' ' Tr]V dvbpo^p&Ta bva-TvyG)s d(f)LyfJiivoL, 

dXX' ^avxoL yCyv€ad\ lv €KTTv6(oix€6a 

TTod^v TTdp€La-L '2lk€X6v AlTvaLov Trdyov, 95 

OAYSSEYS 

$€V0L, (f)pdaaLT hv vdfxa iroTdixLov tt66€V 

bC\lrr]s aKos Xd(3oLix€V, et re rtj ^eAet 

(Sopdv obrj&aL vavTLXoLs K€\pr]ix€VOLS ; 

—^TL xprjixa; BpojxCov ttoXlv €OLyp.€V ka^aX^lv 

74 Ba«xf*« LP, sed €t rescr. vel corr. /, et litera post x erasa est in 
t* : BaKx*c> "^ol 5' Paley : BaKx^U, orv S' Wilamovvitz 75 irol 

addidi <rclwv l 76 vpSa-iroXos l 86 &vaKTas l : &vaKTa L P 

93 T^v Bothe : ti^j/S' LP avBpofipcoTa p : avSpofiwTa I-P KTKAXlvp 

'^arvpuiV irpos avrpoLS rovh^ ofjLLkov ^la-opQi, loo 

\aip€LV TTpo(r€LTTa TrpoSra rov yepaLTarov» 
2t. xaZp, o) feV, oorts 8' et (fypda-ov Trdrpav T€ (rrjr. 
08. "WaKos 'OSucrcevs', y?}? Kec^aAATyrcoi; ara^. 
2t. ot8' dvbpa, KporaXov bpLfxv, ^L(rv(f)OV yivos» 
08. e/ceti^oy ouroy et/xt* A.ot8o/)et 8e jut). 105 

2t. TToOev 2tKeAtay r7;r8e ravcrroAwz; TrdpcL; 
08. e£ 'lAtov ye KaTrb TpcaLK&v TTovoiv, 
2t. TTcSs; TTopOfxov ovK "pbrjcrOa Trarp^aas yOovos; 
08. dvifjLcov OvekkaL bevpo fx rjp7raa-av /3ta, 
2t. TraTrat* roy avror baCfiov' e^arr A.ets e/xou 110 

08. 17 Kat a-v bevpo Trpbs ^iav direaTdXrjs; 
2t. XrjaTas bL(aK(ov 0% BpofJLLov dvqpiraaav, 
08. rts 8* 178^ x(opa Kal tlv€s vaLovaC vlv; 
2t. Atrmtoy oxOos 2tKeA.tas viripTaTos* 
08. retx^ 8e ttov *aTL Kal Tro^Aetos irvpy^afxaTa; 115 

2t. ovK eto-'' eprffxoL irpQves dv6p(air(ov, fe're. 
08. rtVes 8* c^ovaL yalav; rf drjpStv yivos; 
2i, KvKAoaTres, dvTp* €Xovt€s, ov a^iyas b6fjL(ov, 
08. rtVos kX.vovt€s; rj 8e8^/uevrat KpdTos; 
2t. vofidb^s' dKov€L 8' o^^ey ov8ets ovb€v6s. 120 

08. aTT^ipovai 8' — ^ rw f<£a-t; — AilffxrfTpos ardxvv; 
2t. yciAaKrt Kat TvpoTaL Kal fxrfK(ov (Sopq, 
08. BpofLLov 8e TroS/ut' ^xpvaLv, dfxirikov poals; 
2t. rjKLaTa' TOLyap d\opov oLKovaL yOdva» 
08. ipLX6^€voL 8e x^<^to' '^fp' ^ivovs; 125 

2t, yAuKvrarci ^acrt ra Kpea rovs ^ivovs (pop^Xv* 
08. r^ ^2^s; (^opq \aipovaLV dvdpcoiroKTov^a; 
2t. ov8ets fxokciiv b€vp* ocrrt? ov KaT€a(pdyrf. 
08. a^ros 8e KvKkcoyj/ irov *aTLv; rj bdficDV €acD; 

104 Wj/os] 7(J»'oi' citat Schol. Soph. Aj. 190 106 ircfpo P 

107 7€j T6 Hermann 108 pSTjffda Matthiae : -^SeKrda L P 

112 Si<iKa)v y Wecklein 123 Trwfji /P: tr6fi L hic et v. 139 

fioais LP : ^ods Reiske 124 &xopov] 6.x°-P^v suprascr. / ETPiniAOT 

2t. (f)povbos TTpbs AtTvrj drjpas lyyevuiv kv(tlv. 130 

05. olcrO* ovv bpacrov, a)s aTraipixiixev \6ov6s; 
2t. ovK 0Z5*, ^Obvaa-ev' Trav he ctol bp<Dr)ix€V av, 

06. obr}(rov rjfuv (tltov, ov cnravLCofxev, 

2t. ovK ((TTLV, &(T'n€p 617701^, oXKo TTXriv Kpias» 

,08. aAA' rfhv \Lp.ov xat Tohe cryeTrfpLov, I35 

2t. Kat Tvpos diTLas ^cttl Kal ^oos yd\a, 

08. €K(f)ip€T€' (f)o^s yap epLTToX-qiiacrLV TrpiireL, 

2t. (TV 8' aVTLh()i>(T€LS, CtTTe flOt, ^V(TOV TTO^TOV; 

Oh. ov y^pvcTov, aXka TTw/xa Alovv(tov (f)ip(t), 

2t. o) (f)L\TaT. eliT^av, ov cnTavLCop.€v TTokaL, 140 

08. Kat iir]v Ma/rcor juot ttcSju' l8a)Ke, Tratj ^eou. 

2t. oi^ €^€dp€yf/a Tat(r8* eyco Tror' dyKaAatj; 

08. 6 BaK)(toi; Tratj, 009 (Ta(f)€CTT€pov ixciOrjs. 

2t. ei/ (T€k\iacrLV V€(as €<ttlv, rj (f)€p€Ls (tv vlv; 

08. 08' dcTKoy, 6j K€vd€L VLV 0)9 opaj, yipov, i45 

2t. ovros /xez; ovh^ av Trjv yvddov TTkri^T^Li jxov, 

08. vaC* 

OLS \yap) Tocrov TTa^jJL o(Tov av e^ acrKov pvr], 

2t. KaATJz; ye Kpr\vriv etTray i^^etdz; r' e/xot. 

08. (3ovX.r] (T€ y€V(TO) iTp&Tov cLKpaTov pL€6v; 

2t. hLKaLov ^ yap y^vfxa Trjv o)vr}V KaAet. 150 

08. Kat ixrjv e^eAKO) Kat TTOTrjp^ dcrKov \x€Ta. 

2t. ^ep' iKTTaTa^ov, ws dvaixvri^TOG) ttl(ov. 

08. t8ou. 2t. TraTratdf, ws KaXrjv 6(Tfxr)v exet. 

08. etSes ydp avTrjv; 2t. ov /xd At', dAA' 6(T(^paLV0fxaL, 

08. y€V(TaL vvv, ws dz^ /x?) Adyo) 'Tratrr)? fxovov. J55 

130 AtrvriP Reiske 131 Spaffov Canter, cf. Schol. ad Med. 

600 : Spdffeis L P a.irdp(aficv Wecklein 132 S/j^Jrj/tej/J ffvuSp^iJ.ev 

Dawes 136 fiohs] Aihs citat Ath. xiv. 658 C : irvhs G. R. Hol- 

Jand 144 (TfA/iaa-t»' Dindorf : o-eAyuatrt LP 145 atr/ctJs L P, corr. 

Radermacher a>s Spas] ilaopas Nauck 147 yap addidi : sed 

fortasse pro va\ scribendum evt, et magicum utrem esse intellegendum. 
Lacunam ante h. v. posuit Nauck 148 t' i/jLoi Reiske : 7* f/xoi L P 

153 iKiraTa^ov'] iyKdva^ov Pierson post Valckenarium 153 offfJiijv] 

fiop<pijv Reiske KTKAXlvI^ 2t. ftafiaC' )(pp€V(raL irapaKaXcX /x' 6 BaKXtos. * '^> <♦ 
a a a. 08. /1X0)1; roi; X(ipuyya hi€Kava^e crov KaX(as; 

2t. <!5<rr' €t? aKpovs ye rovs oiwxas a^iK^TO* 

08. Trpoj ra)8e fteVrot Kat vofjLLa-jjia h(i><Top.€V* i6o 

2t. x^^^ "^^^ aa-Kov fxovov' ea ro yj)V(TL0V* 

08. €K(f)€p€Ti VVV TVp^VfXaT Tj IXr\koiV TOKOV, 

2t. bpda-ci) T(xb\ okCyov (\)povTLa-as yc SecrTrorwi/. 
0)9 eK-n^tetz; y* az; KvAtKa [xaLvoLfxr^v [xCav, 
TrdvTcov KvKX(£iiT(ov avTLbovs ^oaKrnxaTa, 165 

plSjfaL T ej aXjx-qv AevKaSos iriTpas cltto, 
aira^ fxeOva-Ods KaTajSaXc^v re tcls o^ppvs, 
0)9 09 ye irCvoiV /xr) yiy-qde /xatVerat* 
ir* eo"rt rovrt r* op^oy k^avLa-Tavai 
fxaa-Tov re 8/)ayfxo9 Kat 'nap€crK€vaa\xivov 17° 

yf/avcraL x^potv \€Lfx&vos, op^^rjoTvs B^ afxa 
KaK&v re A^o-rt9. etr' eyo) {ov) KvvriaoixaL 
TOLovbe TTw/xa, r^i; KvkXcotto^ apLadCav 
KkaCcLV KeXevcov Kal tov 6(f)6aXpLov fxeaov; 

Xo. aKov', ^Obvaraev' bLakaXrjacDfxev tC aoi, i75 

08. Kat fx-t]v (j)CkoL ye TTpoGr^pipcade irpbs (j^CXov. 
Ho. eAa^Sere TpoCav tjjv ^Ekivrjv re \€LpCav; 
Ob, KCLL irdvTa y olkov HpLajXLb&v iiripaaixcv* 
Xo. ovKovv, €7r€Lbr] Trjv V€avLV etAere, 

CLTTavT^s avTrjv bL€KpoTricraT €V fxip^L, j8o 

eiret ye TroAAot^ i]b€TaL yafxovfxivr} ; 

TrjV TTpoboTLV, rj TOVS OvkcLKOVS TOVS TTOLKCkoVS 

7T€pl Tolv crK€koXv Ibovora Ka\ tov \pv(r€OV 

162 Tvpev/xaT ^] rvpevfxa Koi Wilamowitz 164 seq. iKTiijv . . . 

(/*))) avTiSovs . . . ^iif/as Kirchhoff 166 Aeu/coSos] \i7(rd5os 

Hartung 168 seclusit Wilamowitz 169 rovpdhv L P, corr. 

Seidler 171 opxv^rrvos LP, corr. Canter 172 iyi) ov kvv^- 

(fofjLai, ovrus ^v iv rif iraKaicp (h. e. in L) marg. apogr. Paris. Cf. v. 553. 
Sed iyii) Kvvi\(rofiai LP : e^o» ovk wvi]<TOfiai Tyrwhitt 175 Xo. 

Tyrwhitt: notam om. LP 176 ^tAwj/ P, corr. /> 177, 179 Xo. 

Tyrwhitt : Sileni notam habent L P ETPiniAOT 

k\(d6v (f)opovvTa TTepl ixea-ov rbv avyiva 
€^€7rToridr], Mevikcoiv, avOpatTTiov 185 

XiacTTOv, kiTrovcra. fjirjbaixov yivos TTore 
(f)vvaL yvvaLKutv w^cX' — et jur) 'jotot jmovo), 
2t. Ibov Tab* vpXv TroLiMevoiV ^oa-K-qixaTa, 
ava^ '08vcrcreG, ixr]Kdbcov dpvQv Tpo(f)aL, 
TTrjKTOv ydkaKTOs t ov crirdvLa TvpcvjxaTa» 190 

<l)€p€(r6€' xcopet^' d)S TdxLcrT avTpoov 0,1:0, 

^OTpVOS €fJL0l TTWjUt' dvTLh6vT€S €VLOV, 

—^XlioL' KvKkcoyp^ 06' €py€TaL' tC bpd(rofX€v; 
06. d7rok(akaix€V ydp, S yipov ttol xpr} (f)vy€Lv; 
2t, eo-o) TT^Tpas Trja-b^, ov7T€p av kdOoLTi ye, 195 

08. Seti^oz; ro5' eiTray, dpKvoav fxok^lv €cr(x)» 
2t, ou 8eti;oV* etcrt KaTa^vyaX iTokkaX TTiTpas» 
08, ov brjT' €7T€L TCLV fx^ydka y t} TpoCa a-T€V0L, 
et (f)€v^6fX€(r6^ eV dvbpa, fivpCov 8' oxkov 
^pvy&v VTT€a-Tr]v TTokkdKLS a-vv da-TTLbL. 200 

dkk\ et 6av€LV 8et, KaT6avovfX€6' €vy€v5)s, 

7} ^(3i)VT€S OLVOV TOV TTdpOS (rV(r<J(t)a-0fL€V. 

KYKAQ* 

ai^exe* TTdp^x^' tl rciSe* rts rf pa^vfiCa; 

tC j3aKXLdC€T; ovx} AtoVuo-os Tdb€, 

ov KpdTaka xaA.Kou TVfxiTdvo^v t dpdyfxaTa» 205 

ttQs fxoL KaT dvTpa v^oyova ^kaa-rrffxaTa; 

^ TTpos ye fxaaroLS eto-t )(V7ro fxrfTipcov 

TTk^VpaS TpixOVa-L, ayOLvCvOLS T €V T€VX€(TLV 

TTkrfp(i)fxa Tvpcov ia-TLV €^r]fX€kyfX€Vov ; 

tC (f)aT€; tC Aeyere; rcixct rts vfn&v rw ^vk(o 210 

184 K\({}hv Dindorf : K\oihv LP, sed K\(f^ infra v. 235 188 5t. 

Tyrwhitt : om. L P iroifxviwv Scaliger 193 Ulixi tribuunt, 

cum sequente, L P : correxit Ludv. Dindorf 198 ffr4voi suprascr. 

p '. ffTfVfi LP 202 ffvffffwffofiev Schenk : «5 ffwffo/xcv LP 

203 Sileno 204 Cyclopi tribuunt L P, sed Silenus post v. 197 exiit, 
redit v. 226 : correxit Tyrwhitt 204 ovxl Aiovvffos Musgrave : oi/ 

Si^vvffos L (cf. v. 590) : ov Siovvffos P 208 ir^evpols Elmsley hcLKpva ix€6r](r€L' ftk4iT€T avco Kal fxrj Kara>. 
Xo. ibov, 77/30? avTov Tov AC avaK€KV(f)aiJi€Vf 

Kal TacTTpa Ka\ tov ^SlpCcova bipKOjJiaL, 
Kv. apia-Tov kcrTiv €v iTap^crK^vaa-ixivov ; 
Xo. 7rdp€a-TLV. 6 (f)dpvy^ €VTp€7n]s ca-Tci} piovov. 215 

Kv. ^ Kal ydXaKTos eto-t KpaTrjp^s TrAeo); 
Xo. uxTT €K7TL€Xv yi CT , Tjv Oikrjs, oAor ttlOov, 
Kv, fxr}\€Lov rj j36€Lov rj fjL€{xLyix€Vov; 
Xo. &v av diXrjs ov, firj '/xe KaTaTrCrjs fJLOVOv, 
Kv, ^KtoT*' eTTet //.' av kv piicrr] Trj yacTTipL 220 

TTrjhQiVT^s diTokia-aLT hv vtto t&v a-^rjixaTcov» 
ea* TLV 0)(^\0V tovo op(D iTpos avALOLs; 

XricTTaC TLV€S KaTiayov r) k\S)TT€S \66va; ^" . 

6p(o yi TOL Tovarb^ dpvas e£ avTpcjov ifJL&v 

(TTp€TTTaLs XvyoLa-L (TQ>p.a crvp/iT^TTK^yixivovs, 225 

T€vxr] T€ Tvp&v orv]xiiLyri, yipovTd re 

TrXr/yat? TTpda-o^iTov (j^aXaKpbv i^cobrjK^Ta, 
2t. wfxoL, TTvpia-a-o) (TvyK€KO]X]xivos TdXas, 

Kv. VTTO TOV; TLS €S CTOV KpCLT €TTVKT€Va€V, yipOV; 

2i. VTTO TG>vh€, KvKXooyjf, OTL TCi a' ovK €t(ov (f)ip€Lv. 230 

Kv. ovK ^orav ovTa 6€6v ]X€ Kal 6€(av diTo; 

2t. €k€yov eyo) rdh^' ot 8' €(f)6povv tcl xpT^/uara* 

' Kal t6v ye Tvpbv ovk i&vTos rj(T6Lov 

Tovs T dpvas €^€(f>opovvTo' hr]a-avT€s 6e o-e 

KA.a)a) TpLTTrJx^L, Kara Tbv 6(f)6aX]xbv fxiaov 235 

• • • • • • • 

TOL a-TTkdyxy^ €(f)acrKov €^a]xrja-€a-6aL pCci, 
IxaaTLyC t €v Tb vG>tov dTTO^kC^f/^LV cri6€V, 

212, 215, 217, 219 Xo. Tyrwhitt: Sileno tribuunt LP 213 «al 

r&a-Tpa] rd r 6.<TTpa Choeroboscus Can. i, p. 286, 3 219 £1; 

Kaibel : &j/ L P 220 fx Seidler : 7' L P 227 irpoffwtrov] 

fxertairov Tyrwhitt 233 ye] re Kaibel iwvros p : i6uros L P 

234 e^(<ppovvro Musgrave Cobet (formam i^e^ppUvro mavult Wecklein) 

235 Lacunara unius versus indicavi Vulgo Kara (Canter) et 
6/A(f)a\hv (Scaliger) 236 i^a/n-fja-ea-Oai Duport : i^aiLi.^(raa0ai L P 
237 aiToXiy^iiv Ruhnken ETPiniAOT 

KCLireLTa (rvvbrjcravTes e? OabofXLa 

TTJs vr]bs efx^aXovTes aiTohoya-eLV tlvI 

7r€Tpovs fio)(\€V€LV, 7] 's [ivXGiva KaTa^aXeZv, 240 

Kv. aXr\Oes; ovkovv KOTrCbas ws TaxLo-T lcnv 

O-q^eLs iJLaxaCpas Kal jjLeyav (paKeXov ^v\(t)V 

€ttl6€Is avdyjreLs; o)? (TcjyayivTes avTLKa 

7rX.r]aova-L vrjbvv ttjv ifjLrjv d^n dvOpaKos 

depfJLrjV cbovTos balTa rw KpeavopLio, 245 

TCL 8' CK A.e/3 r/ros k^jiOa Kal TeTrjKOTa. 

fc)? €K7rAe(os ye baLTos elpL ope^TKOov 

dkLS XcovTcov €crTL [XOL OoLVoiixivia 

kkd^oav T€, xpdvLos 8' et/x' oTr' dv6p(O7T0}v j3opds» 
2i, ra KaLvd y e/c rcSi' Tj^aScoz^, S b^a-TTOTa, 250 

TjbLOV* ia-TLV. ov yap av recoo-rt ye 

aA.A.ot TTpo? dvTpa a-oL €cra(f)LK0VT0 ^ivoL. 
08. Kv/cAa)\/r, aKouo-oi; ei; /xepet Kat rwz^ ^€vo)v, 

r)fjL€LS ^opds xp^p^ovT^s €iMTToXr)v Aa^etv 

o-Q)i; ao-o-oi; dvTpcov i]k6oix€V V€cbs diTo, 255 

Tovs 8' dpvas rjfuv ovtos dvT oXvov a-KV(l)0V 

dirrjiJLTToka re Ka8t8oi> Trteti' \a^o)V 

€KO)V kKOVa-L, KOVb€V rjv TOVTO)V (SCa. 

aAA' oiJros vyL€S ovb€V S)V (f)r]a-LV Xiy^L, 

eTTet KaT€Xri^6r] aov XdOpcL TTooXStv tcl (rd. 260 

2t. iyca; KaK&s ydp efoAot*. 08. et -^^vboixaL, 

2t. }xd Tov Ylocr€Lb5i tov TCKovTa (t, 0) KvK\o)\lr, 

fxd Tov fxiyav TpLTcova Kal tov Nrypea, 

pLa Tr]V KaAvi/ro) Tds re Nr^peo)? Kopas, 

Ta 6^ L€pd KvixaT lx6vo)v re TTav yivos, 265 

238 To5<i6\ta L P 240 ^ 's fivKwva Ruhnken : fj irvXSova L P 

243 ws apogr. Paris. : 5 LP 244-351 desunt in P, exscisso folio 

245 ^hovros] Si56vT€s Heath Sa^r &Tep KpeavdfKav Dobree (-v6/xov 

Musgrave) sed proverbium videtur esse 247 elfi 6pe(rK6ov 

H. Stephanus : tfiepoa-K^ov L 251 o5] oS;/ Reiske 252 (toi 4<Ta<pi- 
KovTo scripsi (id est ffoxxracplKovTo) : cf. v. 288 : to <r' ol^Ikovto L 
258 TovTwv Barnes : touto» L 260 ^Tret y eATj^flrj Heath fortasse 

recte ; tragica persona loquitur 265 to 6' Hermann : fi6. B' L aiTtOIJLOCr*, (O KaWKTTOV d) Kvk\(07TL0V, 

o) bea-TTOTLo-Ke, /z^ tcl a k^ohav fyco 

^ivoLcn -yjpriixaT, 7] KaK&s ovtol KaKol 

ol TratSes a7r6\oLv6\ ots ixaXLorT eyo) ^LkQi» 
Xo. avTos €\. iycoye toXs ^ivoLS tcl ^priixaTa 270 

irepvdvTa (t ^lhov et 8' ky<h "^evbrj Aeyco, 

aTToAot^' 6 TTaTrip [xov tovs ^€Vovs 8e fxr} dStKet. 
Ku. y^€vhe(T&*' eyoiye rw8e tov *Fabaix(xv6vos 

fxaWov ireiTOL^a koI hLKaLOTcpov Xiyco. 

^eAo) 8' €p4a-6aL' 7t66€V iiTkev^TaT, a> ^ivoL; 275 

TTohaiTOL; TIS VpLCLS €^€TTaLh€V(T€V TToAtj; 

08. 'I^aK^ciot /xez; ro yivos, 'lAtov 8' a^ro, 

iT€pa-avT€S dcTTv, '7TV€V[xa(TLV 6a\aa-a-L0LS 

a-rjv yalav €^(oa-6€VT€S ^KopL^v, Ki^kAcox/t. 
Kv, 7? TTJs KaKLo-T-qs ot ix€Trjk6€6^ apTTaycLs 280 

'EXivrjs ^Kaixdvhpov y€LTOV 'lAtou 7t6\lv; 

08. oSrOt, TTOVOV TOV h€Lv6v €^r]VT\r}K6T€S. 

Kv, aLa")(^pov a-TpdT€Vixd y , o1tlv€S [XLas ydpLV 

yvvaLKos €^€TT\€vcraT €s yaZav ^pvy&v. 
08. 6€ov To TTpayixa' jU7]8eV atrta> j3pOT(ov. 285 

rjjx^^LS 8e a-\ w 6€ov ttovtCov y€vvaL€ Trat, 

Ik€T€V0IX€V T€ Kal \€yOfX€V €\€v6€p(t}S* 

ixrj T\r]s TTpbs dvTpa aroL iaracjiLyixivovs (f)L\ovs 

KTav^lv ^opdv T€ 8vo-o-e/3?} 6€a-6aL yvddoLS' 

o* Tov a-6v, wva^, -Trarep' exetz^ V€(av eSpas 290 

€ppvcrd[X€a-6a yrjs €V ^EAAdSoy jxvxols. 

lepevs T d6pavcrT0S TaLvdpov jxiv^L At/xr)^ 

MaAeas t aKpoL K€v6pL(ov€S rj re Sovz^tov 

8tas 'A^dz^as aws VTrdpyvpos TT€Tpa 

273 T^Se Canter : rovSe L 274 fiaWov KirchhofF: troWh. L : 

vKeiw Musgrave 276 i^eiraiSeva-ev suspectum, sed cf. v. 601 

288 (Toi eaa^piyfi^vovs Radermacher (id est crovaacpiyix^vovs) ' aovs a<pi- 
ynevovs L: cf. v. 252, El. 413 290 vauv Canter 291 ippvadfifoda 
Matthiae : elpv<rdiLieada L 292 hpevsl Up6s apogr. Paris. &9pav' 

(TTos l ; ^dava-Tos L 293 7] l : 01 L ^ovviq» Musgrave ETPiniAOT 

TcpaCa-TLOL re Kara^vyai' ra B* *EA.A.a8oj 295 

fbva-cfypov^ oveCbr] ^Ppv^lv ovk ib^aKapiCvf 

S>v KOA. av KOLVOL' y^? yap *EAAa8o9 fMVXpvs 

oIk€LS vtt' Atrvrj, rfj TTvpLo-TaKTdd TreVpa. 

vojxos 8e OvrjToXs, €t \6yovs aTToa-Tpicfyr], 

LK€Tas bex^ea-QaL ttovtlovs icfidapfxivovs 300 

^evLOL T€ bovvaL Kal TTiirXoLS €TTapKia-aL, 

ovK cLfxcfH jBovTTopoLa-L iTx^yOivTas ixikr) 

dfickoLO-L vribvv Kal yvaOov iTXrja-aL aiQev, 

oKls 5e ITjOta/xou yat' kyr^pdia-^ *EAXa6a, 

iroWSiv v€Kp&v TTLova-a bopLTT^Trj (f)6vov, 305 

aA.ox.ovs T avdvbpovs ypavs t airatSas &X€a-€V 

ttoXlovs t€ TTaTipas. et Se tovs AeAet/x/xei^ov? 

a-v a-vpLTTvpcoa-as 6atr* ai^aXwo-ets TTLKpav, 

TTOL Tp€-^€TaL TLs; aA.A.' ejutot ttlOov, KvK\(oyjf 

TTdp€S To ixdpyov a-rjs yvdOov, to 8' €va-€^€S 310 

Trjs bva-a-€(3€Las dvOeXov' TToXkolorL yap 

K€pbr] TTovrjpa ^rjfxCav r]p.€Cy\raTO, 

2t. TTapaLvia-aL a-OL /SovAo/xaf T(av yap Kp€(av 

]xr]b€V kCiTris Tovb^, ijv re Trjv yXS>aaav baKrjs, 

KOix\f/bs yevqa-r] Kal AaA.to-raros, KvkAcov//". 3^5 

Kv. 6 7TX.0VT0S, dv6p(07TCcrK€, ToXs (ro(f)OLS ^eos, 
TCL 6' aAXa koixttol Kal \6yo)v €V]xop(f>CaL. 
cLKpas 6' €vaXCas a? KadCbpvTaL TTaTrfp 
yaCp€LV K€k€VO)' tC Tdb€ iTpova-Tria-(t) Aoyo); 
Zr]vos 8' eyo) K€pavvov ov (f)pCa-cr(i), ^€V€, 320 

0^5' otS* o TL Zevs icrr ifxov KpeCa-a-iov ^eoj. 

OV fXOL ]X€k€L TO koLTT^V 0)S 8' OV ]XOL fX€k€L, 

295 rh 5* Kirchhoff Post 295 lacunam indicat Hartung; et 

videtur sane aliquid de fulmine lovis dictum fuisse : cf. v. 320 seq. 
296 Svtr^poi/'] Svffppovd y l : Sv(r(t>opd 7' apogr. Paris. : nondum 
emendatus 297 koivo7 Seidler : koivov L 298 PtXrvni 

Hermann 299 vonos Musgrave : vSfxois L 6i Reiske : tls L 

305 SoptTrer^ Nauck : SopuTreTTj L 314 ^j/ Se Lenting 315 AoA.tj- 
riKhs Nauck 321 S ri] Sry Wecklein KTKAI24' 

cLKOVcrov, orav avcoOev oyL^pov ^kx^V* 
€V Tjjbe TreTpa (TTiyv tyjjnv (rKr]V(apLaTa, 
17 fji6a")(pv oTTTov 1] TL Oripeiov haKOs 325 

haivviievo<s, ev Tiyyoiv re yacrTip VTTTLav, 
iiTCKTTLayv ydkaKTOs dp.^opia, ireTrXov 
Kpov(o, Alos jSpovTal^TLV ets epLV KTVir&v» 
oTav 8e jSopeas XLova SpfiKLos xirj, 
hopala-L 6rjp(av orco/xa 7rept/3aX(or ejjLov 330 

Kal TTvp dvaCOo^v — x.''^^^^ ovbiv jjlol /xeA.ei. 
7j yr) avayKrj, Kav OeAr) Kav /xr) c/eA7/, 
TLKTOVcra TTOLav Tdpia TTLaCveL jSoTa. 
dyo) ovTLVL 6v(a irXrjv e/xot, ^eotcrt 6* ov, 
Kal Tjj fjLeyCarr], yacrrpt Trjbe, baLfxovaiV. 335 

to)S ToviiiTLeLV y€ Kdix(f)ay€LV Tov(\) rjpiepav 
Zevj ovros' dv6p(07TOL(TL rotcrt (r(a(f)pocrLV, 
Xv7T€LV be [xr]bev avTov. ot be tovs v6\xovs 
edevTo TTOLKCkXovTes dv^po^TTcov jSCov, 
KkaCeLV avoaya' Trjv (5') €[xr}V \jrvxr]v eyo) 340 

ov iravdoixaL bpiav ev — KaT€(T6Ca)V re cre. 
^ivLa re X.T^'^r] rotcid', ws dixejXTTTos o), 
TTvp KOLL TTaTpCdov T^vbe kefSrjTa y , os ^kcras 
a-qv (rdpKa bLa^6pr]Tov d]x^€^€L Kakm. 
dAA.* epTrer* etcrco, roi /car* ai/Atoi' ^eoi 345 

tV d/x^t ^(i)]xov oTavTes €V(t)XT]T€ /xe. 
OS. atat, iroVoi;? /xei' TpcotKoi/s vTre^ebvv 

6a\aa-(TCovs re, z^w 6' e? dvbpos dvoaCov 
yv(a]xr]v KaTea-xov dkCfxev^v re KapbCav. 

u) riaAAci?, 0) becnTOLva ALoyeves 6^6, 35° 

324 exft>i' Hermann : 6x« L 325 ^ fji6<Txov\ koL fiSffxov Bois- 

sonacie 326 eS ri^yyMV re Reiske : eV (Trcyovri L 327 ireTrAoi/J 

TreSoi' Musgrave 333 riKrovara] (t>vov(r a Athena.g. leg. pro Christ. 

p. 28 334 e'/iot> ^eoro-i S' oi;] ^^0?? ©eors* ISov Wilamowitz 

336 rovfxirieTv y€ KafKpayiiv Reiske : rov irieTv ys Kot (paycTv L 
338 AuTreri' / : \iire7v L 340 5' acid. Barnes 342 &fxifnrros. 

Aldina : S/xeirTos L 344 Siacpoprjrov Scaliger : 5va(p6pijrov L 

346 fioDfihv H. Stephanus : Kwfiov L 349 yvcifiriv] wfi^v Reiske ETPiniAOT 

vvv vvv aprj^ov Kpeicra-ovas yap *IA.tov 
Ttovovs acJHyfJiaL KCLTrl KLvbvvov (SdOpa. 
a"v T, u) (f^aevvb^v daTipoav olku>v ^bpas 

€v ^€VL , opa TaO • €L yap avTa ixr} pAeTrety, 
dWcos vopiLCll Zevy to ixr]b€V obv ^eos. 355 

Xo« Evpetas (fydpvyyos, u) KvKXooxjf, [^"^P* 

dvaoTopLOV To ^eiAos* 00 s erot/xa o-ot 
€(f)6a Kal oTTTa Kal dvOpaKLas diro ... 

XVCLV€LV, ^pVK€LV, 
Kp€OKOTT€LV fJi^kr] ^€V(Ji)V, 

baavpidWi^ kv atytSt KXLVopiivio, 360 

Mt; fxoL /jtr) irpoahLhov [e^v/utr. 

fJLOVOS fJLOVtO yipLLC^ ITOpOpLLboS CTKa^OJ. 

^atpero) juei^ avAts aSe, 

XaLp€T(a 8e OvfjLdTcov 

dTro{3(opLLos av *i'exet dvaCavf 365 

KvKX(o\jf Atrmto? ^€VlkS>v 

Kp€&v K€\ap}X€Vos jSopa, 

NryX^s, a> rXa/;ioi», oo-rtj [8a)/>iarcoi^] [az^r. 

e^eo-rtovs [^ertxovs] i/cr7ypa? €k6v€l 80/xcoi^, 37°, ' 

e(^0d re baLVVjx^vos, jjLvaapoXaC t oSowti^ 373 

KOTTTOiV (SpVKOiV 372 

354 Zfu L^ : ^evs L P 356-374 Responsionem, cuius vestigia 

certa videntur, perfectam restituere conati sunt Hermann KirchhofF 
Haupt Wecklein alii. Fortasse legendum : tlpelas 2> <l>dpvyyos KiK\a>rp 
= vri\i}S & T\a(xov Hffris /xaTav et v. 360 post 374 iterandus (k\iv6- 
fjievos pro k\ivoix4v<i) scripto) 358, 359 avdpajcias airoxvaveiv 

L P : avBpaKias &iro {Oepjua) x*'"'^*"' Hermann 359 fipvKciv 

Casaubon : fipvxeiv L P KpeoKoveTv Ludv. Dindorf : KpewKoirfiv L P 
360 K\ivofx4v<f Reiske : Kaiv6fieva L P (fortasse recte) 362 yeyuiC^ 

Wecklein : K^fiiCf L P 363 ^Se L P 365 fortasse advffiav {avex^i 
dvffiav Spengel) 369 ScofidTcov L : ^(afiaTuv t P : fiaTav Hermann : 
S6/x(DV Kirchhoff (et ^evovs pro S6fx<av v. proximo) 373 /xvaapo^ffi 

T* Kirchhoflf : fxvffapo7ffiv L P, sed -ffiv in rasura L 372 k^tttwv 

Pp{>Kwv ante (<p$oi re habent L P ; transposuit Hermann KTKAf24' 

[avdpiaTTOiv] 6€piM cni avOpaKiov Kpia, 
f • • • • • • 

(M?j fJLOL fJLrj TTpOa-bLboV [€<f)V[JLV, 

ixovos /xoVo) y€p,L^€ TTopOpiLbos a-KCLcpos, 
yaLpiTU} ix€V avkLS a8e, 
yaLpiTUi 8e OvjjLaTiov 
a7Tol3a>pLLos av '^^xeL Ova-Cavf 
KvkXo}^ AlTvaXos ^cvlk&v 
Kp^Siv K€yap\iivos ^opa.) 

Oh. oi Z€v, TL Aefo), 8etV ibijbv avTpodV €(r(o 375 

Koi) TTLa-TCL, fjLvdoLS etKoV, ov8' €pyoLS (BpoT&v; 
Xo. TL 8' Iot', 'OSuo-o-ei;; pL&v T^OoivaTaL aiO^v 

^lKovs €TaLpovs avoa-L(aTaTOS KvKXcoyjr; 
Ob. bLaa-ovs y aOprja-as KaiTLJBacrTda-as x^poXv, 

ot aapKOS €L\ov €VTpa^€a-TaTov TTayos, 380 

Xo. 770)?, a> Ta\aLTTOL>p\ i^re TTaaxovT^s Tabc; 
08. eTret TT^Tpaiav Trjvb^ "^ ia-qkdopL^v x^ova,"^ 

av€Kava-€ pikv iTvp irpQiTov, vyjrr^Xrjs bpvbs 

KopfjLovs TrAareta? ia-yapas (BaXciiv €ttl, 

TpLa-aStv afxa^S>v o)s dy(LyLixov (Bdpos. Z^5 

€TT€LTa (fivWoiV kXaTLVOiV xaixaLTT^TT] 

€(TTpo)(r€V €vvr]v TTXrja-Lov iTVpos (jikoyL 

KpaTrjpa 8' €^€iTXr]a-€V ws b^Kdjx^popov, 

pLoa-xpvs dfxiX^as, X^vkov €(Ty€as ydXa. 

a-KV(l)os re Kto-o-oi; iTapiO^T etj €vpos TpL(ov 39° 

TTTix^oiv, pdOos 8e T€(Ta-dpoiv e^ati/ero. 

Kat xdkKcov Xi^rjT eTrefeo-ei^ TTVpC, 

6^€k0VS T, aKpOVS IX€V iyKCKavjxivOVS ITVpL, 

376 ov5'] ovK Kirchhoflf 377 76 Ooivarai L P : corr. Reiske 

380 evrpa^fffTarov Scaliger : ivrpetpeffrarov L P : ivrpi<p4<Trarov p, 
fortasse recte 382 x^*^''"] f^f^yi^v, yvddov, vrvxa viri docti 

387 ^arpuffev Pierson : ^ffrrjffev L P 389 iyx^as Herwerden 

390 T€ L : 56 P 392 post 385 collocat Paley 

EUR. I. 2 ETPiniAOT 

^ea-Tovs 8e bp€7rdv(^ raA.Aa, TraXiovpov /cAadcoj^, 

tAirrata re a-ipay^ia tt€X€K€(ov yvdOoLs.f 395 

wy 8* 7]i^ crot/xa Trai^ra rw (9eoo-ruyet 

"AiSoi; [jLaycLpio, (f)(OT€ (Tvp.ixdp^\ra^ hvo 

€(r(j)aC €TaLp(ji}v t&v e/xwr, pvOp.^ 6* kvl 

Tov fjL€v \€f3r}Tos es KVTos xaXKrjXaTov, 

Tov 8' av, T€V0VT0s apird(Tas cLKpov TTobos, 400 

TraLdiv irpbs o^vv (TT6vv\a 7r€TpaCov kCOov, 

€yK€(f>aXov €^€ppav€, Kal f KaOapird^rasf 

Kd^p(o ixayaCpa crdpKas e^^airra irvpC, 

TOL 8' €S \€J3r]T €(j)riK€V €^€(T0aL jueAr;. 

eyo) 8' 6 TkqpLOJV hdKpv aTt 6(^ddKp.S>v \ioiiV 4^5 

€XpL\xT:T6p.r]v KvKXa>Trt Kd8taKoz/ow 

aA.Aot 8' OTTCOS 6pVL0€S €V ixvyoLS TTCTpaS 

TTTri^avT^s etxor, at/xa 8' ovk cvrjv yjp^'^* 

eTret 8' €TaCp(t)v t&v ifjL&v 7TX.r](T0€ls ^opas 

dv€7r€(T€, (f)dpvyos aWip* e^tets ^apvv, 410 

€(Tri\0€ fxoC Ti 0€Xov' e/xirA^o-as (TKV(f)os 

Mapcoz^oy avrw ro{}8e Trpo^T^ipoD ttl^Iv, 

X€y(t)V ra8'* '12 tov ttovtCov 0€OV KvKXcoxjr, 

(TK€y^ai rc)8* otoz^ *EAAaj dfjL7r€X(i)v 0.7:0 

^etoz/ KOfiC^€L TTcS/xa, Atorvo-ov ydros. 4^5 

6 8' €K7TX€(t)s o)v Trjs dvaL(TxyvTov ^opas 

e8efar* eo-Trao-eV (r') dfjLvcrTLV kXKViTas 

Kd7r^v€(T* dpas X^^P^' ^CXTaT€ feVcor, 

394 T&AAo Scaliger : y aWa L P K\d5up Scaliger : KXdSq/ L P. 

Huius et proximi versus lectio incerta 395 yvdOovs Kirch- 

hoff 397 "AiSov H. Stephanus : 5i5ov L P Svo apogr. Paris. : 

Siu L P 398 d' €vl Wilamowitz : rivl L P 399 kvtos manus 

secunda apogr. Paris. : o-kvtos L P 401 orrSwxa Scaliger : y' 

ovvxa L P 402 Fortasse KadapixScras : Siapranwv Paley 404 ra 8* 
Heath : rdS' LP 406 KadiaK6vovv Dindorf: koI SirjKdvovv LP 

407 o(AAo( Kirchhoff: ^AAot LP TreV/^as] Sc/xas Wecklein 

410 <f}dpvyos Scahger : (pdpvyyos L P. Cf. 356 i^tiis L P : 4^avte\s 
Ath. i. p. 23 E, unde i^aviis Porson 412 out^J rovSi Ludv. Din- 

dorf: ouTouTySeLP 413 toOLP: iratAldina 417 t 

add. Barnes KaXbv To TTtaiJLa baLrl irpbs KaXfj bCbco^. 

i]adivTa 8' avTbv cos eTTrjcrOofxrjv eyw, 420 

akkrjv ibcoKa KvkiKa, yLyvuxTKOiiv otl 

Tp(a(T€L VLV olvOS Kttt bLKTJV b(0(r€L TCLXa. 

Kal brj TTpoj w8as elpTT*. eyo) 8' iTreyxeoDV 
akkrjv eTT* aAA?/ o-TrAayx^i;' (d^pjjLaLvov iroTia. 
a8et Se Trapa KkaCova-L a-vvvavTaLS e/xots 425 

ajjLOva- , €7rr]x_^L avTpov. €^€Ad(t)v eyco 
' (Ttyr), (re (rwcrat /ca/x', eaz; ^ovkrj, O^Xco, 

aAA etTTar etre xpfl^^'^ ^'t ov xPII^^t^ 

(f)€vy€LV aiJL€LKTov CLvbpa Kal TCL BaKxCov 

vaULV fxikadpa Aavatbaiv vvix(f)&v [xiTa, 43° 

6 juezf yap €vbov a-bs TraTrjp T(xb^ yvea^v, 

dAA* acrd€vr]s yap KaTTOKCpbaLVcov ttotoi), 

wa-TTep TTpbs t£w rr/ KvAtKt XeXrjixfxivos 

TTTipvyas akvu* av bi — veavias yap et — - 

(T(ji6r]TL fX€T epLOv Kal Tbv apxcL^ov (f^CXov 435 

Alovvo-ov avd\a^\ ov KvKXcdTTL iTpoa-^^eprj, ' 

Xo. (w (f)C\TaT, et yap T-qvb^ tboLjxev rjixepav, 
Kvk\ci}7tos €K(f)vy6vT€s dvocrLov Kdpa, 
u)S bLCL fxaKpov ye '''roz; GrC(f)0)va Tbv (f)Ckov 
Xrfpevofxev. — Tbv 8' ovk ^xofxev KaT av (f^ayeLV."^ 440 

08. CLKOve brj vvv rjv ex^ TLfxcdpCav 

drfpbs TTavovpyov crrjs re ^ouAetas cf^vyrjv. 

Xo. Aey', o)s ^AcrLdbos ovk av rjbLov yff6(f)ov 
KLOdpas KkvoLfxev rj KvkXcdtt* oAcoAoVa. 

08. eTTt KCifxov €pTT€LV TTpbs KaaLyvrfTovs ^eAet 445 

KvKAcoTras rjaOels ra)8e BaKxCov Trorw. 

419 irphs KaX-f] (sic) suprascr. L^ : irphs KaXhv L P : accentum cor- 
rexit / 422 ohos L P 425 ^Sct hp : &yii P <tvv vavrais L P 
426 6injx6i Barnes : ^ir^x^' ^ ^ 43° Aoj'a/'5«»'] Noi5a>j/ CaSau- 

bonus 436 avaXafiov L P : corr. apogr. Paris. 439 sus^ 

pectum aX<pa}va : rhv (piXov fficpwvd fioi Hermann 440 rhv 5' . . . 

«ot' av (payelv Nauck : r6vh* . . . Kara^payuv L P. Lectio incerta 
445 €7ri/ca>/uo5 Wecklein, cl. V. 508 eprrct P - - ETPiniAOT 

Xo. ^vvrJK' eprjfJLov ^vWal^obv bpvfJLoia-C viv 
a-(f)d^aL ixevoLvas, rj TreTp&v wcrat KdTOi. 

08. OvbcV TOLOVTOV bokLOS 7} ^'TTLOvp.La, 

Xo. 77(3? haC; a-0(f)6v toC a-* ovt dKOvop.€v TraAat. 450 

08. Kcofxov lAv avTov Tovh^ diraWd^aL, Kiyoiv 

ws oi) KvKXoixjrL TT&ixa xp-q bovvaL ro8e, 

[xovov 8' €)(pvTa (3CoTov rjbiois dyeLV, 

OTOV 8' VTrv(oa-a-rj BaKx^Cov VLK(a[X€VOS, 

aKpeiJLaiv iXaCas ea-TLV kv bopiOLarC tls, 455 

bv (l)aa-ydv(o (^yo)) ra)8' diTo^vas aKpov, 

€S TTvp Ka6rja-(t)' Ka6\ oTav KeKavpiivov 

rSco VLV, dpas depfJLbv is /ueo-r/i' /3aAd> 

KvkAcottoj oxlfLV, opLjjLa r' eKTri^o) iTvpC, 

vavTrrjyCav 8' wo-et rt? dpix6^(i)v dvrjp 4^° 

8t7rAoti^ ^(aXLVoXv Tpviravov KWTrryAaret, 

ovra> kukAwo-oj 8aAw kv (f)a€a-({)6p(^ 

KvK\(i)TTos 6^€L KaX a-vvavavG) K6pas, 

■\r » V » / 

AO. lOV tOV, 

yiyr}6a, ixaLv6fX€a-6a roty €vpriixaa-LV. 4^5 

08. KaTT^LTa KOL o"e Kat (j^CXovs yipovTd re 
z^ews pL€\aCvrjs koTX.ov kp.^rfaas a-Kd(f)OS 
StTrAatort KWTrat? Trja-b^ dTToa-T€k& \6ov6s. 

Xo. €(rT ovv 0770)? az/ ci)o-7repet o-ttoi^^^s ^eou 

Kayo) \a(3oCixr]v tov TV(f)XovvTos o/utjuara 47^ 

8aAou; (f)6vov yap Tovb€ kolvcov^Xv ^eAco. 

08. 8et yovv fxiyas ydp 8aAoy ov ^v\X.r]TTT€OV. 

Xo, 0)9 Kaz^ dfxa^wv €KaTbv dpaCfxrjv (3dpos, 
et Tov Kvk\(ji)ttos tov KaK&s Skovjxivov 

447 SpvfioTffi Tyrwhitt : pvOjxoicn L P 448 kotw] «ciTa Nauck 

454 uTTj/tio-o-T; Hermann : {fTfUfixng L P : virvdoaOrj (debuit virpddr}) Dobree 
456 'y(i) addidi ^^airo^vvas l et P, verbum non alibi inventum 

458, 459 )8o\« . . . 6fitia r Pierson : ^aXiov . . . lifxtiar' L P 
462 KVKK^ffo)] KVKX^fjffca Musgrave 468 airoffTeKS) Ip aut L^ P'^ : 

h.ifoariWo» L P 469 worTrcpel Reiske : SxrTrep ck L P 472 ov 

Reiske : tv LP 473 apaifx-nv Matthiae : apoi/xr]v L P KTKA124^ 

6(f)da\iJiov axTTrep acf^rjKLav e K^i;\/ro jiter. 475 

06. (TLyaTc vvv bokov yap e^^TTLa-racraV 
y&rav KeXevo), toIctlv ap\LTiKTO<Ti 
7r€Ld€(Td\ eyo) yap avbpas aTroXLTTcbv (j^CXovs 
Toifs evbov ovTas ov jjlovos (roL>6r]cro[MaL, 
KaLTOL (f)vyoLix aVy KCLKfSejSriK dvTpov p.vyQ>v' 480 

aAA* ov bUaLov aTTokLTTovT kixovs ^lKovs, 
^vv otcTTre/) rjXOov bevpoy crcadijvaL piovov, 

Xo. dye, tls irp&Tos, tls 8' eTrt iTp^aTia 
Taxd^ls bakov K(aTrr]v ox/uacras 

Kv/cAco-TTos eo-o) l3\€(f)dp(ov ^cras 4^5 

kaiMTTpav 6-^Lv bLaKvaLcr^i; 

((Lbrj €vbo6ev) 

(TLya (TLya. koH br\ jue^vooy 

dyapLV KiXabov pLOV^TL^ofjievos 

(TKaLos diriabos Kal KkavcTOfJievos 49° 

XCDpet TT^TpLVoav efo) pL€Xd6p(ov 

(f>€p€ VLV KCOfJLOLS 7raLb€V(T(t)IJL€V 

Tov diraLbcvTov' 

7rdvT(t)s pL€\k€L TV(f)Xos clvaL. 

{HlJLLX») pi^dKap 6(TTLS €VLd(€L [^"^P* ^ 

l3oTpv(t)v (f)LkaL(TL 7rr}yaLS 49^ 

em K&fjLov eKTrerao-^etj, 
(f)(\ov dvbp* VTTayKakLCoiv 

475 iKdinpofifU Hertlein : iKdpv^ofiiv L P : 4KTpl\pOfi€v i 477, 478 k«- 
kevffo) et irldeffd' malit Wecklein 481 ifiovs apogr. Paris. : ifiov 

L P 484 S0A.0U H. Stephanus : Sa\w L P 487 hanc irap- 

ftrvypwp^v in textu habent codices. Cf. Aesch. Eumen. 117 seq. 
488 ante hunc v. itemque post tiaKvaian v. 486 T)fxiX' addidit / 
490 aoihhs Herwerden : atrifhhv Stahl 491 x®P^* ^* X^P^^ 7^ 

L P 495 rjM-^X- ^^^- ^ fiaKap oo-tis Hermann : fiaKdpios offris 

L P : fiaKapios %s l evidCei L : (re/Sto^ct P 497 iiriKcofios 

Wilamowitz 498 virayKd\iCov (non 'lovs) et L et P. Cf. Hclid. 

915 ETPiniAOT 

(ttI bejjiVLOLS T€ ^avGov 

XXLbavrjs tyoav kraCpas 500 

yLVp6)(jpL(TT0s \LTTapbv 136- 
(TTpv\ov, avba 8e* Qvpav tls otfet /utot; 

Kv. iraTTaTTa' irkecos fJiev otvov, WtR' (^ 

ydvvixaL {be) 5atroj 17^77, 

(rKd<j)os oXkcls ^s ye/xto-^ets 505 

ttotI (rekixa ya(TTpos aKpas. 
VTTayei /x' 6 )(6pTos €V(f)p(ov 
€ttI kG>ixov ripos a>paLs 
€ttI KvKkcoTTas d8eA(^ovj. 
^epe fxoL, fetz^e, ^ep', cktkov €vbos fxoL. 510 

\llxL\. KaXov ofXfxacrLV b^bopKcbs W'''P' 7 

Kakbs €KTT€pa fx^kdOpcDV. 
— -(TraTraTra*) ^tAet tls rjfxas. — 
Xv^va 5' '^dfxixivov bata (rbv 
Xp6a xws"^ T€p€Lva vvfx^fya 5^5 

bpO(T€pSiV €CTC06€V dvTpCOV. 
(TT€(pdvCL>V b^ OV fXLa xpoiOL 
7T€pl (rbv KpCLTa Td\ €^OlXLkri(T€L. 

08. KvKXcDyp^, aKovcTov o)s eyo) tov BaK\Lov 

TOVTOV TpC/BcdV €LIX , OV TTL^lv ^bcHKd CTOL. S^^P 

Kv- 6 Bd/c^tos 8e tls O^bs vojxC^^TaL; 

08. ixiyLCTTos dv6p(s)TT0LaLV ks rip^LV (BCov. , 

499 Cf. V. 56 : SefjLvioia-i r &v6os Meineke 501 \nrapov Scaliger : 

Xiiraphs L P 504 Se add. / 7})3r? Lobeck : tJ^Stjs L P 505 dk- 

Kasi&s'] d\K(iSos Wecklein 506 (reKfxa yaa-rphs L: aeKas <rra<rrphs 

P 507 M-' ^] M* Boissonade 508 iiriKoiixov Wecklein. 

Cf. 497 510 letj/e, ^ep' in rasura / : <^ep6 |eV P : le?** habuit L 

511 M/Atx- scripsi : Xo. LP. Cf. 495 512 KaKhs Scaliger : Ka\hp 

LP 513 iratTarca' addidi : (^iAos 2)j/) Hermann 514 seq. 

\vxva L: \ixva P a/xnevov ut videtur L: afi/j.ev€i /P. Locus 

lectu difficillimus : XtJxi^o o"* afxjXfVfi' ireAa o-b»' XP<^« XP^ Kirchhoff : 
\\>X^a S' r/fxjxiv a/x/x4v€t, trhv XP^» ^T' ^^ Dindorf 517 xpotA 

Barnes : xp<^a L P 518 e|o/xtA^(ret suspectum 520 TteTv 

corr. apogr. Paris. ; fl-tci)»/ LP „ .: KTKAX24^ 

Kv. fpvyyavo) yovv avrov rjbecos eyw. 

06. rotoV8* 6 haLfjLaiv ovhiva ^A.a7rret ^poT&v, 

Kv, Ofbs 6* €z/ do-Kw 770)9 yiy7]0* oXkovs cx^^* 5^5 

05. oTTou TiOf] rts, kvOaV €(tt\v evTrerr/j. 

Kv. ov rov9 ^eoi»? \pr] (ra>fi exetr ez^ hip]ia(Tiv, 

08. rt 6', et o-e repTret y'; t) ro hipiia <roL inKpov; 

Kv. IJLL(T& TOV CKTKOV TO 5e TIOTOV (f)L\& Tohc, 

08. iiivoiv vvv avTov irXve Kevdvpi^L, KvkXcoxj/, 53o 

Kv. ov XPV m' ah€X(f)OLs Tovhc Trpoa-hovvaL ttotov; 

08. e^o)!^ yap avTos TLjjLL(aT€pos <f)avf]» 

Kv, hLhoVS he TOLS (f)LkOL(n xpr]a-LiJL(OT€pos» 

08. irvypLas 6 koj/uoj Xoihopov t €pLV <f)L\€l, 

Kv. ix€dv(i) pL€V, €pL7ras 8' ovrty av ^av(r€L€ pLov» 535 

08. 0) TCLV, TT^TTODKOT €V hopLOLo-L xpV Mcretr. 

Kv» 7)A.t^tos oVrts jjlt] ttlodv kG)]xov ^tXet. 

08. os 8' av fjL€6v(Td€LS y €v 8o/xots fJL^Lvrjf (T0(f)6s* 

Kv, tC hpG)]X€V, a> ^L\r]V€; (toI ix€V€Lv 8oKet; 

2t. 8oKet. rt yap 8et (TvpLiroTwv aWo)v, KvK\oi)\f/; 54° 

Ku. Kat ]xr]v kaxv&his t ovhas av6r]pas y\6r]s .... 

2t. Kttl TTp^s ye ^dATToj ^Atou t:lv€lv Ka\6v, 

K\L6r]TL vvv [xoL TrXevptt ^eis CTrt \6ov6s. 
Kv» Ihov* 

TL hijra Tov KpaTrjp^ 6i:La6€ fxov TL6r]s; 545 

2t. 0)9 \xr] irapL^av tls KaTa^a\r]. Kv. ttlvclv \x€V ovv 

k\€7tto)v (tv l3ov\r]* KaT6€S avTov es ]X€(tov. 

a-v , 0) ^€v , etTre tovvo]x o tl (T€ xPV KaAetr. 
08. OvTLV xapLV 8e rtra \a^(i)V o-' €7raLV€cro); 

525 o^Kous Canter : olfi/ous L P 526 Tt0fj rts Porson ; ri6ftrii 

L : Ttflels P 527 Nihil mutandum {oijroi Herwerden : XP^ 

Nauck) 534 ir\r}yii.5 6 KUfios XoiSop6v 6' Vfipiv <pi\e7 Ath. ii. p. 36 D 

535 fieevu fiev Reiske: /xeevwiJLcv LP 541 t'] 7' Porson 

averip^ X^^V Kirchhoff. Idem versum Cyclopis excidisse putat ; nobis 
videtur Silenus sermonem eius interrumpere 545 iSoi om. P, 

postmodo additum in L: corr. Wilamowitz tiOtjs l: rieeTs Lp : neels 
P 546 vapiuv Reiske : irapwv L P Karafid\r} p : Kara\d^r\ L P ETPiniAOT 

Kv. TTCLVTiav (T kraipdiv v(TT€pov OoLvacTOjjLai. 550 

2t. Ka\6v y€ To yipas ro) ^cVw bibcos, KvK\(o\ff, 
Kt). o^Tos, TL bpas; tov oXvov €K7rtVeij XdOpa; 
2t. ovK, dA.A.' €/x' ovros eKvcrcv, ort KaAoz; ^AeTTco. 
Kv. KXavcrr), i^i\&v tov oivov ov (fyLXovvTa (re. 
2t. rat /xa AC, €7ret /xov ^ryo-* 6/)ar ovtos KaXov. 555 

Ku. €yx€L, Tikiitiv h^k Tov tTKV(pov. hihov fxovov, 
St. -Trws ovi^ KeKpaTaL; <t>^p€ hLaaKey\f(ii}xe6a. 
Kv, amoXeis' hos ovTms, 2t. vcll jjlcl AC ov rrplv av 

yi (T€ 

(TTi^avov Ihoa Xa^ovTa yev(TcoixaC r' ert . . . 
Kv, S) olvoxoos ahLKOs. 2t. (ov) jjlcl At', dAA.' o) olvos 

yXvKvs. 560 

aTrojjLVKTeov he aot €(ttlv o)S A.^V^^r; Trietr. 
Kv. Ihov, Kadapov to yjdXos al Tpiyes re /xou. 

2t. Ois VVV TOV dyK(OV^ €Vpv6p.(i)S, KOT €K77L€, 

a>cnT€p jJL^ Spas iTLVOVTa — y&a-Trep ovk e//e. 
Kv, a a> rt hpda^eLs; 2t. T^Se^cos r\\xvcTTLa-a. 5^5 

Ku. Aap , o) ^ei» , avTos olvo\oos re //ot yevov, 
Oh, yiyv(i)(TK€TaL yovv rj d/x7reAos r?5/xr) x^P^* 
Ku. ^ep* eyx^ov wv. Oh. eyxf^» o-tya piovov. 

Kv, xct^f^^w ro'8' etTraj, oortj ctv iTLvrj ttoXvv, 
Oh, Ihov XafBatv €K7tl6l Kal fJLrfbev AtTrr;?. ' 57o 

(TVV€K6av€LV 5e o-ir&VTa xpr} rai 7T(ofjiaTL. 
Kv, TTaTTaZ, a-o^f^ov ye to ^vXov Trjs dinriXov, 
08. KOLV \i€V (TTTda-rjs ye 8atrt Trpos iToXXr] ttoXvv, 

T€y^as dhL^ov vr]hvv, etj vttvov (BaXeX, 

550 iJtrTaTov Hermann 551 2i. Lenting: o5 L P 553 5t.] 

o-t\ ex 6d corr. L 555 ^Trei <oi/) /xou ^j/s (o-^^') ipav Wieseler 

559 t' €Tt] T€ Tt Nauck 560 Jl oIj/ox^os sed y>/os LP (dJj/05 P). 

Vulgo {fvox6o5 et ^»/05 oi) add. Hermann : (ral) add. Aldina 

561 airofivKTeov L P {airojxiKTfov P) : aTrofiaKTfov Cobet aoi 

iffTiv ws Wilamowitz ex L qui crot**** ws habet : o-oi 7' Sttojs /P 
566 A.c»i8' 5 . . . Te /iot y^vov Dobree : Xa^wv . . . ye fiov ysvov L P 
571 (Tirftji/To Casaubon : o-t^cDj/TaLP 573 o-irao-??? Dobree : (rvdcrp 

L P 574 ySaXet Musgrave : fiaXus L P KTKAX24^ 

7]v 8' eXA.t7rr/s rt, ^rjpaveX (t 6 BaKXtoy. 575 

Ku. lov lov, 

0)5 efeVev(ra ixoyts' aKparos tj xdpLs. 

6 6' ovpavos jjlol (TViJi[Ji€ixLy}X€vos boKel 

Trj yr} (fyipecrOaL, rov Alos re rbv Opovov 

kev(Ta-(t), t6 ttclv re baLpLovcdv ayvov ai^as. 580 

' — ovK av (^Lkr](Tanx' — at Xaptres 7T€Lp5>(TL /xe.' — 

clXls Vavvp^-qbrjv Tovb^ €\(i}V dvaTTava-ojJiaL. 

KaAA.t(rra, vrj tcls \dpLTas.- — 7;8o/xat bi ircos 

roty 7rat5i/cot(rt piaWov rj rots ^ryXecrti^. 

2t. eyo) ya/3 6 Alos cIijll TavvfJLi^brjs, KvKXcoyj/; 585 

u. rat /xa At , oy a/)77a^co y eyo) k roi> Aapoavov. 

2t. aTrokaikaf TratSes* (r)(eVAta TreLaoixaL Ka^d. 

Kv. fX€pL(f)r} Tov €pa(TTr}v KdvTpv(f)as TreTTcoKort; 

2t. Ol/XOf TTLKpOTaTOV OLVOV 6^\ropLaL TOXPL. 

06. aye Srj, Atoi^vo-oi) 7rat8ej, evyevrj TiKva, 590 

evbov ix€V dvrjp' rw 8' vttv^o TTapeLfxivos 
Tdx €^ ai^atSoi;? (f)dpvyos Q^OrjcreL Kpia. 
ba\os 8' i(T(i)6ev avkCa^v '\'q)6€l'^ KaiTvbv 

TTapeVTpeTTLCTTaL' KOvbeV dWo 7TXr}V TTvpovv 

KvkXcotto? 6\frLV' dAX' oiTOiS dvr]p ea-rj. 595 

Xo. TTerpas ro A^/xa KdbdfxavTos e^opLev. 

XoJpet 8' es otKous, Trpti^ rt roi^ iTaTipa iTa^elv 
diTdkaixvov ws crot rdy^aS' ecrrti^ €VTp€TTrj. 

08. H<^at(rr', dz;a^ Atri^ate, yeLTovos KaKov 

XapLTTpbv iTvpoja-as 6]xix d'KaXKdy6r]&* dira^, 600 

av t\ o) ix€\aLvr]s NvKros €K7TaLb€Vfx\ "Tttv^, 

575 i\\iirr)5 HerwercJen : iKKiTrrjs L P 583 KaWiov f) Weck- 

lein 586 TTJs AapSdvov Hermann (an rS>v A. ?) 588 Kavrpv<pS.s 

imrwK^ri Casaubon : Kavrpv<pa7s ireirwKora L P 589 2i. apogr. 

Paris. : nuUa nota in L P 590 AiovvcrovF: Siavva-ovh 591 avi}p^ 
hv^p L P 592 ipdpvYYos L P 593 wdeT suspectum (cf. v. 592) : 

rv<pei Schenkl ; sed videtur participium deesse, e. g. Kavvovfxevos 
594 KovSev Kirchhoff: 5' ovSev LP 598 a7rd\aixvov Canter : 

aTraWay^ihv L P ETPiniAOT 

oLKpaTOs eX^e drjpl ro) Oeoa-Tvyeif 

fcat fjLT] Vt KakXi(rTOL(n TpanKoXs ttovols 

avTov T€ vav{ja)s t aTToXicrriT ^Obvo-aia 

VTT* avbposy w 6€(av ovhev rj ^poT&v /xeAet. 605 

7) TTjv Tv\7]v fjiev baCfxov^ rjyeLo-daL xp^cav, 

TOL baLix6v(i>v be ttjs tvxtjs eXda-crova* 

Xo. XrjxjreTaL tov Tpou)(r]kov 

kvTOVCxiS 6 KapKLVOS 

Tov ^evobaLTvpLovos' TTvpl yap Taxa 610 

^cotr^opovs oAct Kopas» 

Tjbr] 
bakbs r]v0paK(tipL€Vos 
KpvTTTeTaL €s a-TTobL(xv, bpvos cLcnreTov 615 

epvos* aW' lt(o M.dp(ov' 
irpa^ra-iTai' 
jxaLvofxivov 'feAeVo) j3\i(l)apov Kv- 

KA-COTrOS, 0)5 TTLr] KaKci)S. 

Kayoi 
Tov (l)L\oKLor(ro(f)6pov Bpojutoz^ 770- 620 

6€LVov eto-tSety ^eAco, 

KvkAo)- 
TTOS Xltt(jov €pr]ixLav 
ap^ €S Toa-6vb^ a^L^OfiaL; 

Oh, arLyaT€ iTpos 6€6iv, 6r]p€s, r]arvya^€T€, 

a-vv6€VT€S ap6pa o-T^fiaTos' ovb€ ttv^Zv ew, 625 

ov (TKapbajjLva-a-^LV ovb^ \p€ixTTT€ar6aL TLva, 
u>s pLT] '^€y€p6fj To KaK6v, €a-T av o/a/xaros 
o\/rty KvkAcottos €^a]iLKkr]6fi irvpC, 

Xo. a-Ly5)]i€V €yKdypavT€s aWipa yvd6ois* 

604 vavs L P : corr. / : avToTai vavrais Pierson 605 vir* L : kv P 

^]ou Hermann 610 ^4va}vSairvij.6vos LP: corr. Hermann 616, 

617 fiaiv6/ievos «leAeTO) L P : corr. Hermann 6a6 xpiiiTmaQai 

L P : corr. L*^ KTKAn^ 

08. ay^ vvv oircos a\j/€(T0€ tov baXov yepoiv 630 

eo-o) fjio\6vT€S' bidTTvpos 8' €a-Tlv KaXo)s. 
Xo. ovKovv av ra^et? ova-TLvas irpcaTOvs XP^^^ 

KavTov fjLOX^ov \a[36vTas €KKa€iv to (f)cos 

KvKXdiTTos, ws av Trjs Tvxris KOLVcopi^Oa; 
Xo. rifx^Ts fJL€V €a-fX€V fiaKpoT€pa) irpb t&v OvpSiV 635 

eo-TcSres w^etr es tov o^Oakpiov to Trvp. 
Xo7 fipL€LS b€ x(o\oL y cLpTLCDS y€y€vr\fX€Ba. 
Xo. TavTov iT^TT^vdaT ap* €fxoL' Tovs yap -770809 

€(rT^T€S €a-7Taa-6r]fJL€V ovk ot8' e^ otov. 
08. €a-T&T€s €cr7T(xa-6r]T€; Xo. Kal To, y ofJLfjLara 640 

fl€(TT €(TTLV rffxlv k6v€0S Tf T€(f)paS TTo6€V, 

08. avhp€s TTovrfpol Kovb€v ot8e (rvfxfxayoi. 

Xo, Ort^ TO vCiTOV TrfV pd^LV T olKTLpOfX€V 

KoX Tovs 6h6vTas iK^aK^lv ov (BovXofxai ^ 

TVTTT6fL€Vos, avTrf yLyv€TaL TTOvrfpia; 645 

dAA.' ot8' €TT(!dhr]v ^Op(f)€(i)s aya6rfv TTavv, , 
ft)s avTOfxaTov tov hakov €s to KpavCov 
(TT€L\ov6^ v(f)(XTTT€LV Tov fxov&TTa TTalha yrjs. 
08. TrdAat fX€V "phrf o"' ovTa tolovtov (f>va€L, 

VVV 8' Ot8' dfL€LVOV. TOICTL 8' oIk€LOLS (f)L\0LS 65O 

\prfa6ai fx dvdyKrf. X€Lp\ 8* et fxr]h€V cr6€V€LS, . 
dAA.' ovv €7T€yK€\€V€ y , 0)5 €v\f/vxiciv 
<f)Lka)V KeAeuo^fxots rotcrt orots KTr]a(ofX€da. 
Xo. hpdad) rd8'. €V ro) Kapt KLvhvv€vaofX€V. 

K€X€VCTfLdT(i)V 8' €KaTL TV(f)€a-6(D KvKX(0\f/. 655 

633 Kavrhv Scaliger : koI ri»»/ L P 635-640 Codices sic 

distribuunt. 635 Xo. ■^/lers . . . Trvp. 637 H/i. ^/iets . . . yeyfjrfi/jLeOa. 
638 OS. ravrhv . . . e/iot. Xo. Toi/s ^ap . . • otou. 640 05. kcrwris 
ecnrdffdrjre. Xo. (sic /P : idem puto L) kuI rd y . . . iroQev', correx. 
Brodaeus, Musgrave, alii. Nobis quattuor choreutae videntur loqui ; 
deinde 643 Coryphaeus 635 fiaKpor4p<t) Matthiae : fiaKp6repot 

L P {-repov Musgrave : -r4pav Cobet) 637 x«^ot ^: x^^oi LP 

641 ixiar' itrrlv Scaliger: p.4reffriv LP tj/juv Barnes: rifjLuiv LP 

KSveos Musgrave : K^vfcos LP 649 p5ij Heath : ^dnv LP 

654 KivSvvevreov schol. Plat. p. 922 a ETPiniAOT 

l(i) tw* yevvaioTaT w- 
^etre air^vh^T, (KKaUTe tclv ocj^pvv 
Orjpbs Tov ^€vobaLTa, 

TVCf)iTCi), KaL€T(Jii 

Tov AtTvas \jLr]Xov6}xov. 660 

Topvev, €\k€, ixrj o-' c^ohvvqO els 
bpd(rrj tl fXiXTaLov. 

Kv. &p.0L, KaTrjvOpaKcofjieO^ 6(p6aX[jLOV aikas. 

Xo. Ka\6s y 6 TraLav /w,eA.7r€ /xot T6vh^, o) KvKkci)-^, 

Kv. w/utot fjLa)C, 0)9 vl3pL(Tix€6\ 0)9 oAwAa/xei;. 665 

dA-A.' ovrt /x^ cf)vyr]T€ TTJcrh^ e^co TriTpas 

yaLpovT€S, ovh€v 6vT€S' €v TTvkaLCTL ycLp 

(TTadels (f^dpayyos Td^rb^ €vap}x6(T(i) X^pas, 
Xo. Tt XP^/^* durets, o) KvKkoi)-^; Kv. aTTCdkofxrjv» 

Xo. ato-)(pos ye (f^aCvr}. Kv. KdiTL roto-5e y' a^A.tos. 670 
Xo. ix€6v(i)v KaT€TT€(T€s €S pAcTovs Tovs dvdpaKas; 
Kv. OvTLS IX dTTcoAeo-'. Xo. oiik ap' ovdetj rjbLK€L. 

Kv, Ovrts ix€ Tvcj^XoL jSkccpapov. Xo. ovk dp* et rt;0A.o's. 
Kv. o)S 8^ (Tv — Xo. Kat -tto)? o-' ovrts ar ^etry Tvcf)k6v; 
Kv. (TK(a7rT€Ls» 6 8' Ovrts ttov ^cttlv; Xo. OLi8a/ao{5, 

KvKk(i)\fr. 675 

Ku. 6 ^€Vos, LV^ 6p6(as cKixddrjs, pH diTo^Xecrev, 

6 fxLapds, 6s [xoL b(njs to Trw/xa KaT€KXv(T€V. 
Xo. 8eti;os ydp oXvos kcll TTakaU^r^aL jSapvs. 

Kv. TTpOS 6€(0V, TT€^€Vya(T* 7} IX€VOV(T €(TOD b^fXCDV; 

Xo. ovrot (TL(t)TTr} Tr]V TT€Tpav kiTriXvya 680 

\a/36vT€S k^TT-qKaa-L. Kv. TTOT€pas Trjs X^P^'?,* 

659 rv<pfr di}, Kaier & Musgrave. Sed incantatio est : cf. v. 616 
660 firiX. rhv A. metro aptius ervas L P 661 /x-fi o-' Lp : /lii 

8' P i^oSvvne^lsl «1 6Svvr}s (rvdels Kirchlioff 664 ail aS 

Markland 668 too-5'] rrjaS' Nauck : ra7(r5' Kirchhoff 669- 

675 Xo.] Forte &\\oi KvK^wires eudoOev 672 ovSeis ff' Battieriua 

674 a' oijris Canter : crv' ris LP 677 /j.01] /xe Musgrave, minus 

Attice Kar4K\v(r€ Canter : KareKavae L P {Kareffiraa-e p) 678 oJvoi 

LP 678, 679 Personarum notas om. LP, add. Reiske Xo. €v he^Lo, (Tov. Kv. TTov; Xo. Tjpos avrfj Trj Trerpa, 
€X€Ls; Ku. KaKov ye Trpos KaKuf t6 Kpaviov 

TTaicrai KaTeaya. Xo. KaC ae bLa(f)€vyov(TL ye, 

Ku. ov TTJS'* CTret rrjS' eiTra?; Xo. oi;' TavTr\ A.eya). 

Ki>. Trr) yap; Xo. irepLayov, KeTcre, irpbs TapLdTepd. 686 

Ku. ot/xot yeAwjixaf KepTOfjieLTi /x' ei^ KaKOi?. 
o. aAA ovKer , aAAa TTpocrdev ovtos eo-rt (toi;. 

Kv. o) TrayKttKtcrre, ttoO TTor' et; 06. rrjXoi; (riOev 

(f^vXaKalcTL (ppovpQ a5>ii '06?;cra-ea)s ro6e. 690 

Kv. ttSs etTraj; 6vo\xa ix€Ta^aX(hv KaLvov Aeyetj, 

08. oTrep y' 6 (^vcras oyvofjiaC ^Obvcror^a. 
b(a(r€Lv 8* e/xeAAes avocTLOv Satros 8tKas* 
KaKws ya/3 az^ TpoCav ye bL^TTvpciicrdiJLrjv 
et /^?^ tr' €TaLp(ov (f)6vov €THi(x>pr]crdp.if]v^ 695 

Kv. atat' 'TraAatos •x^p-qaixbs €KTT€paLV€TaL. 

TV(f)\r)V yap 6\f/LV €k (rid^v (Tyji^r^LV /x' e^r/ 
TpoLas d(f)OpiJir]6€VTos. dWa Kal ai tol 

bLKaS V(f)€^€LV dvTl TCOvb^ iOicTTTLCr^V, 

TToXvv daXdcrcrr) yj)6vov €vaL(x)povp.€Vov. 7°° 

08. Kk.aL€LV (T dvcoya' Kal bibpay oiT^p AeyetS". 
eyo) 8' eTT* dKTas etjutt Kat v€(i)s crKd^os 
rj(r()i) Vt TTdvTov StKeAoz; es r' e/x^z' irdTpav. 
Ku. ov Srjr', eTret o-e r^o-8' diroppri^as TreVpas 

avTolcrL (TvvvavTaLCTL (rvvTpL\f/(t) jSaXc^v. 705 

az^co 8' eTi' 6\6ov €2pLL, KaCiT^p (ov TV(f>X6s, 
8t' dpL(f>LTpr]Tos Tr](rb€ '^rrpocr^aCvcov 7ro8t.t 
Xo, ^/xetj 8e crvvvavTaC ye ro{}8' 'O^uo-o-eo)? 
orres ro AotTTOZ' BaK^^iw 8oi;Xev(ro/xez'. 

683 Ku. ante ex^*^ habet P sed spatium post exets 684 tto/cos 

L/> : iroXSos P 686 Trepto-yoi», jfeTtre Nauck : vcpiayovai (re L P 

688 ouTos] oSrts Hartung 690 o-w^' Canter: 5«^' LP 

694 SieirvpcoaafjLev Fix 701 Ae^ets Paley : AeywLP 703 cs 

T* (sic) L P : ets Schumacher 704 o-e / P : ^e, ut videtur, L 

T^o-5'] malim too-S' : ri^vZ' . . . ircTpav Kirchhoff 707 irpoo-- 

fiaivwv TToSi vix sana : irpoa-fiaiveiv Verrall subscr. tcAos tou kvkKw 
iroslP AAKH2T12 TnOQESIS AAKH2TIA02 [AIKAIAPXOT] 

'ATroXXo)!/ TjTTjcraTO Trapa Toiv Moipcov onas 6 "AdfiTjTOs TeXevTcip 
fxiWcdv TTapawxV tov vnep iavrov eKOVTa Tedvrj^ofxevov, Iva la-ov tc3 
rrpoTepco xpovov CwV' '^^*' ^7 "AXktjo^tis, t] yvvq tov *AdfjiTjTov, 
5 eneboiKev eavTTjv, ovdeTepov Tav yovea>v eOeXrjcravTOs virep tov TraiBos 
dnodavelv. fieT ov noXv de TavTTjs ttjs (rvii(})opas yevofxevTjs 'HpaKXfjs 
irapayevopevos Ka\ fxadutv Trapd tivos BepdrrovTos to. irepX ttjv" A\KT)a-Tiv 
erropevdq eVi tov Td(f)ov Ka\ Qdvarov aTroa-TTJvai iroiTfo-as eirO^Ti KaXvnrei 
rffv yvvalKa, rov be^AbfxrfTOV rj^iov Xa^ovra avrifv rrfpelv. elXrjcfievai 
10 yap avTTjv 7rd\T]s a6\ov e\eye. fxfj ^ov\opevov 8e eKeivov ebei^ev rjv 
eTTevOei. . [AAAX22] 

" A\KT](rTis, ff IleXiov BvydTTfp, vrrofxeiva^ra vnep rov Ibiov dvBpos 
re\evrff(rai, 'llpaK\eovs enidrffxffaravTos ev rfj QerTa\ia diaa^o^eraif 
15 ^iaaafxevov rovs xBoviovs Beovs koX d(f)e\ofxevov rffv yvvaiKa, nap 
ovberepco KeTrai ff fxvBonoda. ro bpdfxa enoiTfBr) i^' , ebibd)(Brf eni 

I AiKaidpxov L : om. V B P Argumentum prius et alterius 

initium usque ad fxvQoiroda extat in Scholiis Plat. Conviv. p. i^gb 
[usque ad a<pe\ofxevov r^v yvvalKa etiam in Pseudo-Eudociae Violario 
p. 21.] Consentiunt Eudocia et Schol. Plat. cum V, uno loco excepto 
(w. 6, 7) 3 rhv virep kavrov eKdvra V B : riva rhv imep avrov L P 

4 rov 'ASfx-fjrov om. L P 5 fnjSerepov L P 6, 7 'HpaK\rJ5 

irapayev6fxevos L P B Schol. Plat. et Eudocia : om. V, qui mox post 
"A^KTja-riv inserit ivrvx^f ^ rjpaKXijs 10 eSei^ev^ airoKoXiif/as 

^Sei^ev L P 

12 6,\\oDS Schol. Plat. : om. codd. et Eudocia. ' Api<rro<pdvovs ypafx- 
fxariKov inr6dea-is suprascripsit Wuestemann, collatis aliarum fabularum 
argumentis ; e.g. Med. Or. Phoen. Secundum argumentum ex V 

descripsi : totum om. L ; paucas nugas habet P : B habet "A^Krf^rris 
, . . yvvouKa et tj fxev trKrjv}] . . . npo^oyl^ei 6 'Air6\\oov (sic) ; cetera 
omisit. Hauniensis totum habet nisi v. 16 rh Spafxa . . . Kara<Trpo<pf]V. 
rh Spafxa . . . i^ non intellegitur rXavKivov apxovTos +t6 X.i* TrpaiTos ^v 2o0okX^?, BevTcpos EvpiiriSrjs 
KpTjaaaiSf *A\Kfiaia>vt tc5 8ia '^axpidos, TT]\€<f)co, AKKrjcTidi. , , . to 
de dpafia KcapiKayTepav %x^'- '''h^ KaTaaTpo(j)T]v, t) aKTjvfi tov 8pdp,aTOS 
vnoKeiTai iv ^epais, fiia noXei ttjs QeTTaXias. avveaTTjKe de 6 x^pos 
eK Tiva)v TTpea^VTOiv evTonia>v, ol /cat TvapayivovTai avp.7ra6r)aovTes Tals 5 
'AXkj^o-tiSos avpcfiopals. rrpoXoyi^ei 6 "HXios. ffto-i Be e ^(^opiyyoi.i' 
T6 he 8pap,d eaTi aaTVpiKOiTepov, oti els p^apaz^ Ka\ Tj8ovf]v KaTa- 
OTpecjiei TTapa to TpayiKov. eK/SaXXcTat a>s dvoiKeia ttjs TpayiK^s 
TroiT]aea>s 6 re ^OpeaTrjs Ka\ f] A\Kr]aTis, a)s eK av[Ji(f)opds fiev dpxdfieva, 
els evdaifioviav 8e Ka\ x^P^^ Xfj^avra, (^a) eaTi fxdkXov Ka>fico8ias lo 
exdfieva, 

I T^ \ ( = oX numero omisso)] oXvfnridSos ire' erei Sevrepep Dindorf ; 
tum enim Glaucinus Archon fuit irpwTos . . . Sevrepos Dindorf: 

irpwTOV . . . Sevrepov V 2 a.KKixaiovi tw hiw\ia}<pi\a) V : correxit 

Dindorf Lacunam indicavit Kirchhoff : vide infra v. 6 3 Kora- 

(rrpo^-fjv suprascr. V : KaracTKevf^v V 5 ra7s . . . (Tvfi<popa7s B : rris 

. . . (TvfKpopas V : TTis . . . (Tvixtpopq, Haun. 6 "HXios V Haun. : 

a.-w6K\wv B €iVi5' ^x^^PVyoi V : elal Se x^PVyoi Haun. Et sane 

videntur quinque choreutarum prae ceteris eminere, cl. vv. 86 sqq., 
213 sqq., 872 sqq ., 888 sqq. 'l(riSoros ^xop^?** Dindorf, his verbis post 
'AKK-fj^TriSi coUocatis, ubi lacunam reliquimus : sed ab Iside non appel- 
labantur Athenienses saec. V: (Tei(rias exop'fiyeiVJUa.mowitz) 8 irapa 
ro7s rpayiKo7s ^«jS. codd. : corr. Leo. Cf. Schol. Orest. 1691 avoi- 

Keia Haun. : avoiKeias V 10 a add. Hermann TA TOT APAMAT02 nPOSnnA 

AnoAAnN Aamhto5 

0ANATO2 IIaIS AaKH2TIA05 

X0P05 Hpakahs 

©EPAHAINA AAKH2TIA05 4>EPH2 
AAKH5TI5 ©EPAnflN 

*Efia)z/ €K Tov OLKOv Tov 'ASjUT^Toi; TrpoXoyi^cL 6 'AttoKXcov 
pr]TopLK(as» 

Personarum indicem eundem fere praebent L^ (aut /) VB, longe alium 
P ; vide infra Bfpa.irot.iva aXK-fjartSos L : dfpairm hoc loco V B, omissa 
omni Famulae mentione vcus a\K-fi(rTi5os scripsi : eiifxriKos L V B. 

Cf. P infra 'HpaK\rjs. ^^epr^s L V : ^eprjs. 'Hpax^rjs B P sic : 

aT6\\(DV. r]paK\r]s. rra7s a\K^<rTi5os eijfiri^os. X"^?^^' <p^pvs. Tp6(pos. 
dipdrruv. 6,\Kri<rTis. x^P^^- &5fJi'V'ros. Hic ordo quid sibi velit non 
video : prior ordo temporis est quo singulae personae in scenam 
progrediantur Verba i^iitv . . . pv^^opiKus habent V P (toO qXkov 

aSfiiiTov P) : om. L B Alcestis fabula acta fuit anno A. C. 438. Codices B V L P : 
vv. II 59-1 163 etiam n : raro memorantur Haun. et O. Accedunt 
2 brevia AAKH2TI2 AnOAAQN 

67](T(rav TpaTreQiv alviirai deos Trep wv. 

Zevs yap KaTaKTCLS 'iralba tov kpx)v alrLos 

^AaKk-qTTLOv, (TTipvoL(TLV €fJL^aXoi)V <p\6ya* 

ov 8r) xo^^^^'^ .T€KTovas Alov iTvpbs 5 

KT€LV(i> KvKX(OT7aS* KaC /Xe 6r]T€V€LV TraTjjp 

6vr]T^ Trap* avbpl Tutvh* oltiolv r]vayKa(T€V. 

€X6(bv 8e yalav Tr]vb^ €J3ov(f)6p(3ovv ^ivio, 

Kal T6vb^ iaia^ov oTkov €s T6b^ r][X€pas. 

ocTLOV yap avbpos 6(tlos (ov €Tvyxavov lo 

iraLbos *t>€pr]Tos, ov ^aveXv ippvcdfjirjv, 

MoCpas bo\(i>(Tas' fivecrav bi [jlol ^eat 

"kbp.r^Tov qbr]V tov irapavTLK €K(})vy€LV, 

aWov bLakXa^avTa tols KaT(t) V€Kp6v. 

TfdvTas 8' €k€y^as kol bL€^€k6d)v (f)Lkovs, 15 

iraTepa yepaLdv 6^ rj o-^' €Tlkt€ pLr]T€pa, 

ovx. f]yp^ TTkr]v yvvaLKOs o(ttls ijdeke 

6aVU)V TTpb K€LVOV ]Xr]K€T €L(TOpaV (paos' 

rj vvv KaT oXkovs €V x^polv ^acTTa^eTaL 
y\rv\oppayov(Ta' T^be yap (Tcf)* €V r^ixipq 20 

6av€LV TTiiTpiOTaL Kal [JL€TacrTrjvaL (Slov. 
eyo) 8e, jJLr] fXLa^TfjLa ]i €v b6]X0Ls KLyr], ■ 

8 Se yaiav'^ S' es alav citat Athenagoras suppl. pro Christ. p. 104 

16 Versus suspectus ; habuit 2 Ka\ nrarepa ypaTdv 6' Nauck 

17 oaris Reiske : 7jTts codd. 18 davuv Reiske : davelv codd. 
{fi-nS' ir Haun.) 

EUR. I. 8 ETPiniAOT 

AetTro) ixekdOpaiV rcavbe (pLXTCLTriv aTiyrjv, 
Tjhr} be Tovb^ SdvaTov €Lcrop& TreAas, 
Uprj OavovTcov, 09 vlv eh "ALbov bofxovs 25 

juteAAet KaTd^eLV o-u/xjueVpcos' 8' d(f)LK€To, 
(ppovpSiv Tob^ -qpiap w 6av€xv avTr\v yjpediV. 
eANATOS 

a a' 

TL (Tv TTpbs [xekddpoLs; TL (Tv Trjbe iroXelS} 

^0LJ3^; dbLKeXs av rt/xas ivepcov 30 

dcpopL^ofjLevos Kal KaTairavoiiV ; 

OVK 7]pK€(T€ (TOL piOpOV 'A5jl/,7yrOl» 

8iaKa)A{;crat, Motpas doAto) 

(T(f)rikavTL T€\vri; vvv 8' eTTt Tr^b av 

X€pa To^-qprj (fypovpeXs o^nXLcras, 35 

rj ro8' VTTecTTri t:6(tlv €KXv(Taa 
avTT] TTpodavelv rieAtoD Traty. 
Att. ddp(T€L' bLKr]v TOL Kal Xoyovs K€bvovs e^to. 
0a. rt 8^ra To^cav epyov, et bLKr]v ex^ets; 
Att. (Tvvr]6€S aUl TavTa (SacrTdCeLv ifJLOL. 40 

0a. Kat TOLcrbi y oXkols €KbiK(iis iTpo^TOi^eXelv. 
Att. (})lXov ydp dvbpbs crvfjicfiopals ^apvvo]xaL. 

0a. Kat V0(7(l)L€LS ]X€ TOvb€ b€VT€p0V V€KpOV; 

Att. dXX^ ov8' eKelvov irpbs ^Cav (t d(p€LX6]xr]v. 

0a. 770) s ovv virep yrjs eo^rt kov KdTUi \6ov6s; 45 

Att. bd]xapT d]X€L\l/as, ffv crv vvv r]K€LS ]X€Ta. 

0a. Kd7rd^o]xaL ye V€pT€pcL>v virb -y66va. 

Att. Xa^u>v 16^' ov yap ot8' az^ et TreLcraL^xL cre. 

0a. KT€LV€LV y bv dv XPV> tovto yap T€Tdyp.€6a. 

23 rcivSe (jyLXTcirrju 2 Hippol. 1437 : T^vSe (piXrdrTjv L P : TwvSe 
<f>i\rdro}v V B 26 (Tv^ix4rp(as L V B 2 : (Tvfi/xerpos P 28 0ANATO2 ] 
XAPHN P hic, et plerumque (dav. vv. 39, 72). Cf. Personarum indicem 
29 Ti (Tot V 31 om. P : del. Nauck {airo^nrwv a^l^opl^ccv 5) 

34 (r(p^\avra Earle 36 rdS'] fortasse r66' 37 out^ B O D : avri)V 
L P V 38 Tot V B : T€ L P 40 o/el L : oel V B P 41 ivdUcos 
VB 44 /Stov VB/: j8to LP ^TveprepavPl 49 y' hv 

V : Sv L P B A7\KHST12 

Att. oijK, akXa tols /xeAAovcrt Oavarov €/x/3aAetz^. 50 

0a. ex^ Koyov brj Kal TrpoOvfJiLav a€0€V, 

Att. €(tt ovv 0770)9 "AXKrjaTLs €S yrjpas ijl6\ol; 

0a. ovK ecTTL' TLixaXs Kafxe T^pireo-OaL boKeL. 

Att. ovtol TiXeov y av 77 fXLav \lrvxr]v Aa/Soij. 

0a. v^oiv (f)6Lv6vT(jov ix€L^ov apvvpLaL yipas. 55 

Att. kolv ypavs okrjTaL, irXovcrLcos TacprjcreTaL. 

0a. TTpbs tG>v eyovTUiVy ^t^oXjBe, tov v6pLov TL6r]s. 

Att. ttcos etTraj; dAA' ^7 Kat cro^os XiKr]6as &v; 

0a. ^volvT^ av ols irapecTTL yrfpaLovs ^avelv. 

Att. ovkovv hoK^L (TOL TTivhe [JLOL bovvaL ^apLV ; 60 

0a. ov biJT' €7TL(rTacraL be tovs epiovs Tp^irovs. 

Att. kxPpovs ye dvrjTols kol ^eots crTvyovpiivovs. 

0a. ovK av bvvaLo TrdvT €X€LV a [x^ cre 6et. 

Att. ri pirjv av iTav(Trj KaiiTep w/xos oiv ayav 

Tolos ^eprjTos et(rt iTpbs b^jxovs avqp, 65 

Kvpvcr6e(ji>s Tre/x^/^arroj tinTeLov [xeTa 

oxrjpia &pfiKrjs €k t6it(ov 6uo-)(et/xepa)r, 

0? 6r) ^€V(ji)6€ls roto-5' ei; 'A8/x?Jroi; 60/xots 

j8ta ywatKa r?7i^8e o-' €^aLpricT€TaL. 

Kov6^ rj TTap r\iiG>v (tol yevqcreTaL X^P''^ 7° 

bpdaeLS 6^ o/xoto)? raur', aiTex^ricrr} t €\ioL 
0a. 7ro'AA. av ctv Xi^as ovbev av TrXiov XajSoLS' 

rj 8' ovv yvvrj KaT€L(TLv et? "AtSoi; b6pL0vs. 

CTT€LX'^ ^* ^"^' avrryz;, ws KaTap^(opiaL ^L(p€L' 

Upos yap cruTos t(ov Kara x^^^^bs 6€S)V 75 

OTov ro8 ^yx^^ KpaTbs ayvLorr] TpLXO,. 

50 €iu.Pa\e7v codd. et 2 : anfiaKeTv Bursian 51 5^ VB : ^e LP 

55 ycpas V B 2 : k\€os L P 58 \4\rida5 V L, ^p. B : ire^u/fas B O D, 
7p. V : eA^A.i>0as P 59 a>i/o?;/T' L et 2 duo : ovoivr' V et 2 unus : 

iovoivT P B {ovaiVT l) ofs L P 2 : o&s V B yrjpaiohs codd. et 2 

(sc. Tohs <pi\ovs) : yrfpaiol Hermann 64 Travffr)] rreiffr) Schmidt 

73-76 citat Macrobiusv. 19. 4 74 Kardp^afiai P et MacVob. : Kar- 

dp^oixai L V B 75 Twv . . . diS)v codd. et 2 : t^ . . . flc^' Macrob. 

76 oTou tJS' codd. et 2 (& touto 5* V) : ot^ to'5' Macrob. ETPiniAOT 

X0P02 
— rt TTod* r]crvyj,a TrpoaO^v \x^Xa6pc£>v; 

— rt aeaCyqTaL ^ojuoj 'A8/xryrou; 

— dAA' ovbe (f)Lkoiv iriXas ovhcLs, 

oVrt? av etTTot TTorepov (f)6LfJL€vr]v 80 

jSaa-CXeav TT^v^eXv XPV (m')» ^) C^^^ ^^' 

<;^a)j ro'8e A.ei;cro-et neAtou Trats 
"AAKryo-rt?, e/xot 7rao-t t apL(TT7] 
ho^aaa yvvr} 

TToa-LV ets avTTJs yeyevija-dat. 85 

— KXi^et rt? 7] aT€vayixov r/ [oro. a 
XjELpSiv KTVTTov KaTCL aT^yas 

7] yoov 0)9 iTeiTpayixivuiv; 

OV pMV OVhi TLS apitpLTTokcdv aTa- 

rtXerat d/x^t iTvkas. et 90 

yap ix€TaKvixLOs aTas, 
o) riatdz^, (f)av€Lr]S. 

— ov TOLV (f)6L]jiivr]s y eaL^oTTcov. 

— viKVs ijhr]. 

— • ov br] (f)povh6s y e^ otKcor. 

— TTodev; ovK av)(^&. tl ae 6apavv€L; 95 

— TT&s av €pr]]xov Tdcf>ov *'A6/xr/ros' 

• ••••• 

KeSi^rj? av eiTpa^e yvvaLKOs; 

77 XOP. L P : TjfjLix- V B. Totum hoc carmen inter Tjfxixopia dis- 
tribuunt codd. et 2 ; quae nota cum fallacissima sit, malui cum 
Earlio paragraphos ( — ) praefigere, in ceteris plerumque Arnoldtium 
secutus 78 Nulla nota praef. in codd. 81 ^atriXeav scripsi 

cl. Pind. N. 1. 39 : fia(ri\€iav codd. fi add. Kirchhoff. Vulgo trans- 
ponitur xph ^i^te Pa<ri\eiav (Blomfield) et roSe post rieAtoi; (Bothe) : 
Xp^ ante irevde^p tr. / 88 yoov L et lemma 2 B : yScav V B P et 

lemma 2 V 90 ante et rjfiix- praef. V B L : om. P 92 5 Matthiae : 
li> codd. 93 oH rh/ Matthiae : ovt' it,v codd. <^di(x4vas codd. 

94 Sic Kirchhoff *H/Uix- ou yap S^ (ppovSos y' i^ otKcav v4kvs riZf] 
codd. (^Stj viKvs P : ^Srj del. /) 96 lacunam indicavit Hartung : 

cf. V. IIO AAKH2TJ2 

— TkvKS^v 'napoide 8' ov\ opio [clvt. a 
iTriyaLOV o)? vop,L^erai 

Xepvi^^ €7il <p6iTGiv TTvXais. loo 

XaiTa T OVTiS €7tI TTpoOvpOiS TO- 

juaioj, a 8r) veKvoiv Triv- 
6eL TTLTvei' ov veoXaia 
bov7T€i )(el/o yvvaiKcov. 

— Kal iJL7]v Tobe Kvpiov rjiiap ... 105 

— Ti Too avoas; 

<b xpri a-(f)€ jJLoXfiv KaTCL yaCas. 
■ — • €(9tye? yjrvxas, e^iye? 8e (ppevoiv. 
' — XPV '^^^ aya6u)V hLaKvaLOjxivoav 

irev^eXv oq-tls iio 

Xp7](TTb9 CLTT* ^PXV^ vevopiLorTai. 

— aX)C ovbe vavKXripiav \j^TP' ^ 
€crd 07T0L Tis aias 

oretAa?, 7/ AvKiav 

etr' eTTt tcls avvhpovs ii5 

'ApLpLcovLdbas [ebpas], 
bva-Tavov TTapaXvaai 
yl^vxdv' fjiopos yap aTTOTopiOs ^ 
TT\d6€L' 6€(av 8' €77' €a-)(dpaLS 

ovK ex^ct) €7tI Tiva , . 120 

lJi,riko6vTav 7Top€v6S>. 

100 (pBirCov L P : (pOiix4voi>v VB loi Nulla nota praef. in codd. 

rjixix- ^^^'^^^^ 103 TreVfleiVBS: 7reV06O-t L P oy Aldina : ot-Se 

codd, et 2 : (ouSe vfaK)]s Dindorf) Ante ovVc notam rjjxix- habent 
VB. Cf. V. 91 106, 107 Hoc ordine VB, inverso L P. Cf. v. 94 

106 7]^iix- V B P : xop- L 107 T}f.:iX' V b : om. B L P XP^^ XP^^ ^ 
108 Tjjuix- VB : xop- LP Tum rjfjLix- ante eOiyes P 109 ^/itx* 

fortasse B : xop. L P : notam om. V 112 x^p' VB : om. L P 

114 AvKiav Monk : AvKias codd. 115 seq. eSpas seclusi : et^r' t'^' eSpas 

ovi^Spous 'A/i/xwvtaSas Nauck. Cf. 125, 126 117 7rapaAi5(rat (vel 

-Auo-at) codd. et 2: irapaKixTit. Wakefield 118 ^vxo-v LP (-rjf 

V^ D) : ^vxrts V : if^uxas B (-^i/ et -Ss 6). Genitivum 2 airoTOfios 

Blomfield : aTr6^^*fios L : &Tr6T/j.os V : ^ttotjUos B P / 120 eV 

^axdpav ovk^t exo» TtW Hartung, quo recepto fxifiKodvTov pro fxrjKodvTav 
Nauck. Cf. V. 130 ETPiniAOT fjLovos av, et 90)? too tjv 
ofjiiJiacnv bebopKODS 
4>o 1/301» iraXs, 'npokunova-* 
riXOev (bpas ctkotlovs 
' Aiba T€ TTvXas' 

hjxaOivTas yap aviorTT], 
TTplv avTov etAe bio^oXov 
iiXrJKTpov TTvpbs KepavvLov. 

VVV Oe TLV €TL (dLOV 

ekiTLba TTpoabi\(tip.ai; 

TTCLVTa yap ijbr] TeT^Xea-TaL ^aaLK^va-L, 
TTCLVTcov be 6eQ)V kiTL jBcopLols 

alfJLoppavTOL OvaiaL TrA^petS' 
ovb^ €a-TL KaKwv OLKos ovbev. [avT. ^ 12«; 130 135 Ao. aAA rjo o7Tao(av €k oopLUiv tls €px€TaL 
baKpvppoova-a, TLva tvxtjv CLKovaofJLaL; 

TT€V6€LV p.€V, et TL b^aTTOTaLarL Tvyyav€Ly 

avyyvoia-Tov et 8' er' €aTLV ^jjiy^vxos yvvrj 
etr* oSz^ oAcoAer ^lbivaL I3ov\ol[JL€6^ av. 

eEPAHAINA 

Kal ^(£>aav ^Itt^lv Kal 6avovaav €aTL aoL. 

Xo. Kal TT(as av avTos KaT6avoL re Ka\ ^XiiTOL; 

0e. 7/57/ TTpovdiTTris €(TTL Kttt ■^^vyoppay^l. 

Xo. w TXrjpLov, otas olos (iiv apLapT(xv€LS. 

0e. ovTro) ro8' ot8e 8ea-7rorr/?, TTjOti' av 7T(x6rj. 140 145 122 fi6vos^ fxovvu>s Wakefield 124 wpnXnrwv O D 125 «tko- 

Ttas V 129 irKaicTpov / P 130 riv' €ti fiiov V : tiv 4nl fiiov B O D : 

Tiva fiiov L P : $iov tiv' er' Hartung 131 ■jrpocSexoyUot codd., corr. 

Musgrave 132 TeTeAeo-Tot Paa-iXevffL (vel -o-iv) codd. et 2 : suspecta 
135 ou5' LP : oAA' 01/5' VB. Cf. v. sequentem 136 XOP. praef. 

V : S\os bxopos Ae^et ToCTa 2 B ; falso birahSov~\ oiradhs L 140 6,v 

LB : om. VP 142 avThs codd., corr. Aldina 145 irdQr] P: 

nleoi. L V B AAKH2TIS 

Xo. eXTTi? }JL€V ovk4t eoTt (T(^C^(r6aL (Blov; 

0€. TreTrpcofteVr; yap rjfxepa /3ta^erat. 

Xo. ovKovv €77* aiTTy TTpdacTeTaL TCL 7:p6(T(popa; 

0e. Kocrixos y eTOLfJLOs, w o-^e (rvvO(x\p^€L TroVt?, 

Xo. toTQ) wi' e^^KAeT^s ye KaTOavovpivr] 150 

ywr/ r' dpL(TTr] tu>v v(p^ ^Ato), jjiaKpSt. 
06. TTW? 8' o-UK d/otorr]; rts 8' €vavTL(aa€TaL; 

TL \pr] yeviaOaL Trjv v7:€pl3€(3Xr}fjL€vr]v 

yvvoLKa; ttg)? 8' ar fxdWov kvh^i^aLTo rts 

TTO^TLV TipoTLfiGicr r/ BiXovcr' vir^pOav^lv; I55 

Kat raura /uter 5r) Trao-' €TTLaTaTaL ttoXls' 

a 8' ei^ 8o)utoi? €bpa(r€ 6avpid(rr] KXvoiV, 

€7ret yap f]cr6€6^ rffxlpav T-qv Kvpiav 

r]Kov(raVf vbaa-L TTOTajjLLOLS k^VKov xpda 

kXovaaT, €K 8* eAoCo-a K^hpLvoiv hdfjLOdv 160 

€cr6r]Ta Kocrfxov t ^viTp^TTUts r]crKr]aaT0, 

KOLL cTTacra iTpda^^v *Eo-rtas KaTr]v^aTO' 

A€(nTOLv\ eyo) yap €pyop.aL KaTO, y6ov6s, 

TTavva-TaT^v o^e TTpocriTLTVova^ alTrjcrofxaL, 

T€KV^ 6p^av€vcraL Tdfxd' Kal rw pL€v cf)Lkr]v 165 

G-v^^v^ov dXo)(ov, Trj 8e yez^i^atoz^ TroVtr. 

fxr]b^ u)(rTT€p avT(av rf T€Kov(r^ diTdXXvfxaL 

^av^lv d(apovs iTaLbas, dXX^ €vbaLfxovas 

€V y^ 7TaTp(^CL T^piTVOV ^KTTXrj^raL ^LOV. 

TTdvTas 8e ^(Hfxovs, 0% KaT ^AbfhrfTov bdfxovs, 170 
TTpoa-r]X6€ Kd^€aT€y\r€ kcll irpoa-r^v^aTO, 
7TT6p6(tiv dTTOcr)(JiCov(ra fxvpa-Cvrfs (f)6^r]v, 
aKXavTos da-T€vaKTOs, ovb€ tovttlov 
KaKov fX€6LcrTr] -^^p^oTbs €V€Lbr] (f)V(rLV, 
KaiT^LTa 6dXafxov €a-7T€a-ovo-a Kal X^xos, 1/5 

146 (Tuxraa-eai L P 148 in ouTf? V B et v. 1. in 2 : eV avTo7s 

LP2 151 et 152 paragraphum praef. L: 151 Oep., 152 rfjo(f>. 

praef. P. Cf. Personarum indicem 151 jxaKpwvV 167 airdK- 

Xvrai L P 172 jjLvpa-ivns V B 2 : fxvpcrivwv L P 173 &K\avTOs L : 

&K\avaTos V B P ETPiniAOT 

€VTavda br] ^haKpvcre koX Aeyet rahe* 
'li k€KTpov, €V0a irapOevei eAvcr' eyo) 

KOp€Vp.aT €K TOvb^ CLvbpoS, OV dvfjcrKCO 776/31, 

Xatjo'* ov yap kyOaipco a- aircoXeo-as 8' ejute 
pLovrjv TTpobovvaL yap ct oKvovcra Kal ttoo-lv i8o 

6vr\crK(ii. (re 8' aAA?7 rts yvvr) KeKT^qcreTaL, 
(r(a(pp(ov fjikv ovK av piaXXov, €VTvxijS 8' tcrcos. 

KVV€L 8e TrpocnrLTVovcra, ttclv 8e befjiVLOv 
6(f)0aXfJLOT€yKT(o beveTaL irkrjixfjLVpLbL. 
eTret 8e iTokkStv baKpvcav elyjev Kopov, 185 

(TT€V)(JEL 'TrpOVdiTTTfS €KTT€(rOV(Ta befXVLCOV, 

Kal TToAAa daXdpLcov e^toDo-' €7T€(TTpd(j)r] 

KappLy^€V avTTjv avOLs es kolttiv TTakLV. 

7rat8es 8e 7T€TTk(ov pLrfTpbs €^r]pTr]ii€VOL 

€KXaLov' rj 8e \aix^dvov(T e? ayKaAaj 190 

7)o-7ra^er' aAAor' akkov, ws Oavovixivr]. 

TTdvT^S 8' €KkaLOV OLK€TaL KaTCL (TT€yas 

bia-TTOLvav oiKTLpovT€S. 77 8e be^Lav 

TTpOVT€LV €KdcrT(D, KOVTLS '^V OVTO) KaKOS 

ov ov TTpocrelTTe kcll TTpocr€ppr]dr] iTdkLV. 195 

rotai;r' €v otKOts eo-rti' 'AbfJLr^Tov Ka^d. 

KCLL KaT6av(ov TOLV wAer', €K(f)vy(av 8' exet 

T0(T0VT0V aAyoj, ov ttot — ov AeAT^o-erat. 
Xo. ?7 7rou o-rera^et TOLo-Cb^ "Abfir^Tos KaKoXs, 

€(T6krjs yvvaLKOs et (TT€pr]6r]vaL cr(j)€ XPVf ^°^ 

0e. KAatet y' clkoltlv kv -yjEpolv (f)Lkr]v €\(i)v, 

Kai ixr] TTpobovvaL kCcrcreTaL, Td]xr]yava 

178 damnat Nauck ; habuit 2 ircpi] Tropos Wilamowitz 179 S' 

ffxf] 56 /ie omnes, ut vid., codd. 180 ix6vr]v] fxopov Blomfield : 

fortasse Se ^ue* /jLSvr) irp. 7. a' k.t.X. 182 ouk &j/ L P V B et Ar. Eq. 

1252 cum 5 Ar. ad loc. : ouxi Suidas s. v, KXiirT-ns 184 cxpQaXfio- 

TiyKTCj} Pb: 6(pda\/JL0TeKTci> VBL 5ev€T0 L P, qui etiam /cvyet 

paroxytone supra 187 QaXaixwv Nauck : daKafxov codd. 190 eV 

ayKdXais L P 197 t' Uv codd. 5' V B L : t' P 198 ' ^7^o</ 

aliqiiando — non ohlitus erit' ov iroT ov fere codd. (V L*, oijrcoT ov 

L B : o5 ttot' ov W : tijiroTe P) : oviroO' ov Nauck 199 To7(nv L P 

{To7<ri5' V B) 200 et L P : ^ B : ^s V B^* ff«|,e L P B : ^e V AAKH2T12 

^rjTutv <p6iv€i yap kol ixapaive^rai vocrcti, 
'nap^Lp.kvr] hk, )(etpos adkiov jSdpos 

• • • • • • • 

ofJLCos be KaLTT^p (TfjLLKpbv kiXTTviovcr tTL 205 

^Xiyj/aL Trpos avyas ^ovXeTaL Tas tjXCov 

0)5 OVTTOT av6L9, dXXcL VVV TTaVVOTTaTOV, 

[dKTlva kvkKov 6^ rjXCov TTpocroxjreTaL.] 
aAA.' ei/xt Kal (rrjv dyyeXc^ TTapovcrCav 
ov ydp TL TTavTes eS (ppovovaL KoipdvoLS, 210 

axTT iv KaKoXcTLv evpLevels Trapea-TdvaL' 
a-v 8' et TTaXaLos bea-TTOTaLS e/xotj (pCKos. 
Xo. 

— to) Zev, tCs av [ttcos] iTa iTopos KaK&v {p"^P' 

yevoLTo Kal Xvctls Tvyas 
a TTapecTTL KOLpdvoLs; 

— aiat* eto-t tls; 17 re/xto TpC^a, 215 

Kat ixiXava crToXpiov TTiiTXcov 
dju^ij8aA&j/xe^' ijbii; 
■ — bijXa [X€v, (f)CXoL, brjXd y, dXX^ o/xojs 
6€oXa-LV €VX(oiJi€(T6a' ^eSiV 
yap bvvafJiLs iieyCaTa. 

— oiva^ rTataz^, 220 
e^€vpe pLri)(avdv tlv ^AbpLrjTio KaK&v. 

— TTopL^e br] TTopLC^' Kal rrdpos ydp 

^TOVb €(p€Vp€S^, KaL VVV 

204 Post hunc V, lacunam Elmsley 208 (cum 207) delevit 

Valckenaer. Cf. Hec. 411, 412 213-243 Choro tribuunt V B P : 

218-225 depair. cetera choro L. Inter quinque choreutas distribui 
Hermannum secutus : inter quattuor 7ffx.ix6pia Pflugk, nulla nota ad 
vv. 222, 234 apposita 213 ris &»/ ttS B D O : ris Uv iruis ira V : ris 

tLu TTcos ** L : ris ti.v irws Trai* P : ris h.v . . . ^ iruis ^ irov 2. Anti- 
strophicis non respondent 213, 214 215 aia7 (h. e. ec-)* eTtri ns 

Wilamowitz, cf. v. 228 : c^^Kriris codd. 218 7'] 5' V 219 evxt^- 

/xeada B / : evxafieOa L : evx^/iieda P : exo^Aie^a V 5vva/j.is V : a 

Svvafiis hP^B /j.eyi(TTr} hPV 221 imrjxo^vvv riv' B: ^iTjxai^V 

^vriv V 223 rovS' €(f>ivpes codd. et 2 : del. Dindorf : ( tov jirvvoe 

vel rovS' eir-qvpe Headlam ETPiniAOT 

\vTi]pLos e/c Oavarov yevoVy 

(povLov 8' airoTTava-ov ''AtSaz^. 225 

lavT. irairaL o) TTttt tPepTyros, ot €7rpa- 
^as bdixapTos (ras (TTepeLS, 

— atat* a^ta Kat acf^ayas ra8e, 

Kat TTkiov ^ /3pox<o biprjv 

ovpavLio TTeXdcrcraL; 230 

rai; yap ov (f)L\av d\ka (f)L\TdTav 
yvvalKa KaT6avov(Tav kv 

dfJiaTL ra)8' eiroyj/rj. 

— toov toov, 

7)8' €K h6p.ii)v hr} Kal TToo-LS TTopeveTaL, 
- — [36aa-ov u), (TTeva^ov, o) 4>e/3ata 

X6(ii)v, TCLV dpLCTTav 235 

yvvoLKa ixapaLvofJiivav v6(r(o 

KaTCL yas y66vLov TTap "AtSai^. 

Xo. ovTTOTe (f)rja-()) ydp-ov €v(f)paLveLV 

TTkiov r/ kvTTeLV, tols re iTdpoLdev , 

T€KixaLp6p.evos Ka\ Tdahe Tvxp-^s 240 

Xevcr(T(i)v jBa^TLXicos, oVrt? dpLaTrjs 
aTTXaKcbv dkdxov Trja-b^ dfSLcoTOv 
Tov eiTeLTa xpdvov (3L0T€va-€L. 

AAKH2TI2 

"AAte Kat (f)dos dfjL^pas, L^^P* 

ovpdvLaC re Stz^at ve(f)€\as bpojJLaLOV. 245 

225 5' V B : t' L P 226, 227 irairal 5 V B : ira? nra? (pev (pev iii> 

l<a L P. Lacunam Dindorf 227 o-Jjs P : t^s «rrjs L a-Tepds 

Monk: a-TcpTjdeis codd. Cf. 213, 214 228 o?oro?aT VB : 5p' 

Hermann 229 Kal om. B 230 ovpavicf codd. et 5 : ayxoviv 

Wecklein TreAatrot codd. 231 <piKTdTr\v L P 232 ev y 

Musgrave (etV Dindorf) aixaTi B : ^yUOTt LP V Tw^e y ov^et LP 
233 IZov I80V om. L P 234 ffTfva^ov S) ^oaffov L P 237 705 

V : yav LPB 241 KivcTcrwv'] Xevawv Ka\ LP 242 afXTT\aK<av 

(vel -Sfv) codd. : corr. Wakefield 244 rtfx^pas L P AAKH2TI2 AAMHT02 6pa ae KafJL€, ovo KaK(os TreTrpayoVa?, 
ovbev Oeovs bpdaavTas dvO^ otov Oavfj» 

AA.. yata re Kal ixeXdOpuiv crTiyai \dvT» 

vvix(f)LbLoC T€ KolTaL TTaTpCas 'IwAkoC. 
A6. eiraLpe (ravTrjv, S TdkaLva, /x?) 7r/)o8a)9* 250 

XC(Tcrov de tovs KpaTovvTas OLKTlpaL deovs. 

AA.. 6p(0 hCKCOTTOV 6pG> aKd(f)OS €V XCpLVCL* [p"^P' 

V€KV(OV 8e TTOpdfJLeVS 

€yodv xip eTTt kovt^ Xdp(jL)V 

/x* -ijbr] KaXel' Tt /xe'AAets; 255 

eTretyov (tv KaT^CpyeLS. Tdhe tol /xe 

(rTT€pXPIJL€VOS Ta)(VV€L. 

A8. OLjjiOL, TTLKpdv y€ TT]vh€ [XOL vavKXrjpCav 
eAe^a?. a> hvcrhaLixov, ola i:d(T)(OfX€V. 

AA. ayet /x' ayet tls' dy€L /xe rts — ov\ 6pas; — [dvT. 

V€KV(ov €S avXdv, 260 

VTT* o^PpvcrL Kvavavy€(n 
^XiiTOiV TTT^pcoTos — ' atSajt. 
[/xe^ey /xe*] rt /oe^ets; a^ej. — otW oSoz; a 8et- 
XaLOTaTa Trpo^aCvd). 

A8. olKTpdv (f)CXoL(rLV, €k 8e rwr /xaAto-r* e/xot 

Kat TTaLcrCv, oXs br] Trivdos iv KOLvCa Tob^. 265 

AA. IX€0€T€ \X€d€T€ fX ijbr], 

247 6av^^ Qavitv L 249 vvfKpiSiai L P irarpias Aldina : 

iraTpwas codd. 252 opw ante (rKa(pos erasum in L 4v Xifxva del. 

Aldina. Cf. v. 259 254 x^P Aldina : x^V codd. x°-P^^ 

seclusit Matthiae 255 Fortasse iirfiyov iterandum. Cf. v. 262 

256 TctSe Toi fieYB (roi in To7a mut. b) : to5' eToifia L P. Fortasse 
€Toifiav 259 Sic B D O &yei fx 6.yii fie Tis l (et primitus L ipse 

ut videtur) : 6,yei &yii fi4 tis L P : &yei fi &yei tis V 261 a'i5as 

corruptum, cf. Robert Thanatos pp. 34 sqq. : fortasse o SS (sic larvam 
videns lo, A. Prom. 567 ; cf. Phoen. 1296) : otSoj/ Wilamowitz 
262 Verba fi^Qes fie om. L P, antistrophico v. 255 non respondentia 
^6|ets] TTpa^iisV 263 StiAot** L: SftAoto / 266 fxed^Te /xe 

fi^dere /a' V B ETPiniAOT 

KXivar, ov cr6iv(D iroorLV' 
TTkrja-Lov ' At6a9. 
o-KOTLa 6' €77* 6a-(T0LaL vv^ ecfyipTTeL, 

T€Kva, tIkv , ovk4tl br] 270 

OVK^TL IXOLT-qp (T(^(^V €(TTLV. 

yaLpovT^s, o) TeKva, Tobe (pdos opStTov. 
A5. otpLOL' ro6' €770? kvirpov aKovoy 
Ka\ TravTos e/xol OavaTov ixql^ov. 

fxi] irpos {cre) O^GiV TXf\s jxe 'Kpohovvai, 275 

)U7) 77/30? TTaihoiV ovs opcjyavL^LS, 
aXS! ava, T6Kp.a' 
a-ov yap (})6L[Jiiv7]s ovk4t av elrjv 
€V o-ol 6' ((Tfjikv Kal (f]v Kal fxrj* 
(Tr]V yap cf)LX.Lav cre^6p.€a6a. 

AA.. " Ah]xr]6^ , opas yap TafjLa TTpdyiiaB* w? ex^et, 280 

Xi^aL 6iX(i) (tol irplv 6av€LV a f3ovKop,aL. 
eyco ae Trpea-ISevovcra KavTl Trjs ipLrjs 
\}/vxr]S KaTacTTricraa-a cfy&s Tob^ elcropav, 
6vr\cTK(i), Trapov fxoL /utr/ 6aveLV, VTrkp cTe^ev, 
dX)C dvbpa T€ cTyeXv Qeora-aXcav ov r^jdeXov, 285 

Kal Sw/xa vaL€LV oX^lov TvpavvibL. 
ovK r]6iXr]ora ^rjv diroa-TTacr^ella-d (tov 
avv TraLcrlv opcfiavoLaLV, ovb^ icf)€La-dixr]V 
r][3r]s, €X0V(T €v oXs eTepirop.rjv eyco. 
KaLTOL o"' 6 (p-vaas xq T€K0V(Ta Trpovbocrav, ''^^ 

KaXu>s fxev avTols KaT6av€LV rJKOV fSCov, 
KaXS>s be (T(ji)a-aL Tralba k€vkX€u>s ^avelv. 
[xovos yap avToXs rja-6a, kovtls €A77ts r)v 
aov KaT6av6vTos dXXa (f)LTva€LV T€Kva. 

267 /cAtVare yti' L P 269 ua-ffoisyB 271 /taxTjp V B : S^ fidrrjp 
L P 272 SpcfiTTiu Elmsle}' 273 &/jloi P L' 275 (xe add. Porson 
276 ju^ . , . dp(pavi€7s om. LP 277 &ua r6\ju.a V/ : avar6Kixa L P B 

285 (dicraa\S)V B et 2 B : ®ea(TaXbv L P V 289 ^x^^^' ^^ ^^^ irepir^iii-nv 
cydi) B O D : exovcra Swp' iv oTs ir(pTT6ix7}v eyu V : exovara Swp' {Su>pov L) ev 
oTs ^TeoTTo/tTji/ L P et z; vel V^ 294 (pirvcreiv V yp. B : (pvreixTeiv L P B AAKH2T12 

Kayci) T av €^o)v kol av tov konrov xpovoVy 295 

KOVK av fjLOVoiOels arjs hafxapTOS icrTcves 

Kal iralba^ o)p(f)dv€ves. aWa TavTa ixkv 

6e5)V Tis i^errpa^ev axrd^ ovtco^ ex^eiv. 

€iev' (Tv vvv p.01 Tcovb^ aTTOfjLvria-ai X!^pLV' 

alTrjaojJLai yap (t' — a^iav [xkv ov7tot€' 300 

xf/vxj]^ yoLp ovbiv eo-rt TLjJHioTepov — - 

bUaia b\ G)s cj^rja-eis crv' Tovabe yap (^iAets 

ovx rjo-a-ov 7] 'yo) Tfaibas, eX-nep ev (ppovels' 

TovTovs avdayov bea-iTOTas kjxCiv b6piO)v, 

Kal /ur) ^TTLyriixris Tolabe fJLrjTpvLav TeKVOLS, 305 

TjTLS KaKiO)v oi/o-' €[jiov yvvr} <p66y(a 

Tols (ToXcTL Kafxols TTaicrt xeipa TTpoor^aXei, 

/ur/ briTa bpdarjs TavTd y\ aiTovpi.ai o-' eyw. 

€\6pa yap rf '7710 Ocra pLrjTpvia T€kvo is 

TOLS T:p6(r6^, €\Lbvr]s ovbev rjTTLo^Tipa. 310 

Kal TTals [xev dpa-rjv iTaTep^ €\€l iTvpyov [xeyav, 

[ov Kal TTpoo-eliTe Kal TTpoa-€ppr]6r] iTdXiv.] 

av b\ o) T€Kvov jjLOi, TT(os K0p€v6r](Tri Kak(as; 

TTOias Tvxovaa (rv^vyov rw aSt iraTpi; 

[xrj aoL TLV aicrxpav TTpoa-jBaXova-a Kkrfbdva 315 

r]l3r]s €V dKjjifj aovs bia(j)6€ipr} ydfxovs. 

ov yap ae fxr^Trfp ovt€ vvpL(f)€va-€L 7tot€ 

OVT €V TOKOiai CrOL(TL 6apcrVV€'Ly T€KVOV, 

TTapovcr*, Iv ovbev fJLr]Tpbs evfxeveaTepov. 

beX yap 6av€iV fX€' Ka\ to8' ovk is avpiov 320 

ovb^ €s TpiTrfv fJLOi fJLrfvbs ipx^Tai KaK6v, 

akX aVTLK €V TOXS OVK€T ovaL ki^ofxaL. 295 e^cov V: ^Cvv et ((au L: t^rjj/ B P et Etymol. IVi, p. 413, 9 
298 eleirpalei/LPsuprascr. t;: eTrpalej/ V: 6iV67rpa|ei/ B OD 299 vuv 

fioi V : fioi vvv B O D : Sr} fxoi L : 5' ^ja?»' P 304 twv ejuiav L P 

310 Post ixiSv7]s 5' suprascr. V 312 del. Pierson : habuit 5. 

Cf. T95 318 (ToTffi Qapffvvil TiKvov L P : To7(n aoTari Oafxrvvel 

V B 321 (T/jLrivos €px^Tai KaKuiv Naber : nihil mutandum videtur : 

IjLVvos habuit 5 321, 322 in textu om. in marg. infer. add. L' 

322 fxTjKer V B ETPiniAOT 

XaipovT€S ev(f)paLV0i(r6€' Kal aol /xeV, TroVt, 

yvvaiK apLarrjv eaTL KOfJLTrda-aL Aa^eir, 

vfuv bi, TTaXbes, [JLr]Tpbs €KTT€(f)VK€vaL. 325 

Xo. Oapa^L' irpo tovtov yap Xiy^LV ov)(^ a^ofxaL' 

bpda-€L Tdb\ etTTe/) fir] (j)p€vu>v a/xapraz^et. 
Ao,j earat rao €(TTaL, fxrj Tp€(rr]S' eTret o- eyco 

Kat ^wo-az/ etx^oi^ Kat Oavova-^ e/xr/ yfz^r/ 

/xoVr/ K€KXrio-ri, kovtls olvtI a-ov ttot€ 33° 

Tovb^ dvbpa vvfji^pri 0eo"o-aA.is irpoa-^f^O^y^^TaL. 

OVK €a-TLV OVTOOS OVT€ TTaTpoS €Vy€V0VS 

ovT et8o9 aXK(i)S €KTTp€7r€(rTdTr} yvvrj. 

clXls b€ TTaLb(JL>v' Twvb^ ovrjaLv €V\oixai 

6€0LS y€V€(r6aL' aov yap ovk d)vi^pL€6a, 335 

oto-<j) 5e TT€v6os ovk iTi^a-Lov to aov, 

aAA.' eor' av aicbv ovpibs dvT€yr], yvvai, 

(TTVyG)V \X€V rj ]l €TLKT€V, €\6aLp(i)V 8' €iiov 

TTaT€pa* Xoyio yap rja-av ovk €py(o (f^ikoL^ 

av 8* dvTLbovaa Trjs ifjirjs tcl ^ikTaTa ZAO 

yj/vxv^ €acL>a-as. apd pLOL (tt€V€LV Trdpa 

rotao"8' afxapTdvovTL av^vyov ai^^v; 

TTava-o) 8e kco/xovj (rvpLTTOTUiV 6* o/xtAta? 

(TT€(pdvovs T€ jjiovadv 6^ rj KaT€Z\ €\XOVS bofJLOVS. 

ov ydp 7T0T ovT av ^ap^LTov ^iyoLfi €TL 345 

ovT^ av ^p€V* i^aLpoLjjLL TTpbs Al^vv XaK^lv 

avXov orv ydp fjLov T€p-^LV e^eiAof (Blov. 

a-o(f)r} 8e X^^P^ t^ktovoov Se/xay Tb abv 

€LKa(r6€V €V X€KTpOL(TLV €KTa6r](T€TaL, 

w TTpoa-TT^a-oviJLaL Kal TT^pLTTTVcra-d^v X^P^^ ^50 

ovojjLa KaX&v crbv Tr]v (f>LXr]v €V dyKdXaLS 

bo^O) yVVOLKa KaL1T€p OVK €\(i)V <^)(€LV' 

yffVXpcLV ]X€V, oTfxaL, T€p^LV, dXX^ 6]X(jL>s (3apos 

326 oux a^Oyuat V B 2 : ov xo-Co/nai hP 327 ijpTrep . . . a/napToiur} LP 
329 ijULif] 4iJ.ov B O D 333 eKTrpeTreo-TaTTj L P (P e/c in ras.) : eu7rp67re- 

a-Tdrrj V B 346 ^fapoifii L P : Aoristum 2 : i^dpaifii Wakefield AAKH2TI2 

"^vxrjs aTravTkoirjv av. ev b^ oveipacri 

(f)OLT0)<Td jx €V(f)paLV0LS dv r)bv yap ^tAovj 355 

Kav vvktI k€vacr€LV, ovtlv hv Trapr} xpovov. 

€L 8' 'Op^ecos fjLOL ykooa-cra Kal /xeAos Traprjv, 

uxTT r) Koprjv Aj^fjirjTpos r/ K€Lvr}^ iroo-LV 

VjxvoLo-L Kr]\ricravTd o-' k^"ALhov kafS^Xv, 

KaTrjXOov dv, Kai fx ovO^ 6 TiXovTcovos Kvcdv 360 

ovO^ ovttI K(07rr] yJ/vxoTTOfJLTTos av Xdpoov 

^axov, TTplv is (f)0^s (tov KaTaaTrjaaL jSlov. 

dAA' ovv eK€to-e Trpo^rboKa fx, oTav 6dvo), 

Kal bcaii €TOLiJLa^\ ws (TVVoLKricrovcTd jjlol. 

€V Tal(TLV avTals ydp /x' €TTLcrK7]\l/o) KibpoLS 365 

0-06 TovcTbe OelvaL irX^vpd t €KT€LvaL TreAas 

TrXevpolcTL rots o-otj* jurySe ydp 6av(av ttot^ 

(TOV X^Pl-^ ^^^ TV^ piOVrjS TTL(TTrjS ([XOL. 

Xo. Kal p.r]v eya> o-ot TTevdos o)s (f)L\os ^iAw 

XvTTpbv a-vvoLo-U) Trjabe' Kal yap d^Ca. 370 

AA. o) TTalbes, avTol br] rd8' ^lcrrjKovcraTe 

TTaTpbs XeyovTos /x^ yapielv dAArjy Trore 

yvvaiK €(f)^ vixLv fxr^b^ aTLjxda-eLv e/xe. 
A8. Kal vvv yk <\)r]\iL, kcCl T€k€VTrj(T()) Tdbe. 
AA. €TtI roto-8e iTaXbas x^^pos- e^ ifJLrjs b^xov. 375 

A8. b€\o[xaL, (f)Lkov ye bo^pov €k (f)LXr]s X^P^S". 
AA. av vvv y€Vov roto-8' dz^r' €[xov [xrJTr]p tIkvols. 
A8. TToXkr] ix* dvdyKr], crov y dTT€crT€pr]\x€VOLS. 
AA. a> T€KV , 0T€ ^rjv xprfv [x , diTepxofxaL Kdro). 
A8. otfxoL, TL bpdao) brJTa aov ]xovov]X€vos; 380 

AA. xpovos ]xakd^€L o-'* ovbiv €cr6^ 6 KaT6av(av, 

355 (pi^ovs V : <^tAois L P B 356 XP^^"»»' ] Tpoirov Prinz 

358 So-t' ^ Reiske : ws tV codd, (et 2 ?) 361 XoLpoiv] yepoov Cobet 

362 f(rxev Earle 367, 368 Cf. Ar. Acharn. 893 372 irore L P : 

Tivit. V B et fortasse 2 ad v. 375 376 om. L P (in marg. add. /). 

Tum in L Alcestidi tribuuntur w. 375, 377 378 ttoAA^ /j.' Monk : 

TToW-fi 7' codd. .379 XP^'' /*' ^ • XP^h A^' V B : fi ixPV" L P (P in 

ras.) ETPiniAOT 

A8. ayov /xe crvv croC, irpbs 6€a>v, ayov Karo). 
AA. apKov^iev rjfJLcls ol TrpoOvfjarKovres a-^Oev. 
A5. o) baliJLOV, oias crvCvyov fM airoa-Tepeis. 

AA. KOl pLTjV (TKOT€lVOV OJJLIJLa jJLOV j3apVV€Tai. 385 

Ah. aTTaikojJLrjv ap, et /ute 8r) Aeti/AetS", yvvai. 

AA. ct)S ovK€T ovcrav ovO€V av Aeyoi? e/xe. 

A8. opOov TTpoaoiT^ov, pLTj kLTTrjs TTalbas cr€0€V. 

AA. ov 67; C7 €KOV(Ta y , aAAa yaip€T , m T€Kva. 

A8. ^ki^^ov TTpos avTovs (3\€\l/ov. AA. oi^deV etjut' ert. 390 

A8. rt bpas; 'TrpoAetTret?; AA. X^^P^* -^^* aTTo)- 

XopL-qv rdkas. 
Xo. ^€pr]K€v, ovK€T €(TTiv 'AS/xT^rou yi^i;?}. 

nAi2 

t&) )u.ot rvx.ot?. fxata 8^ KOLTdi [^^P* 

p€paK€V, OVK€T €CrTLV, 0) 

7rdT€p, v(f)* aAtw. 395 

TTpoXnTovaa 8' a/xoz; 

/StOI' Oi)p(})dviO-(T€ TkdfJLCOV. 

t8e yap t8e ^X€(f)apov Kal irapaTovovs X^P'^^- 
VTTaKovo-ov OLKovcrov, 0) p.aT€p, dvTid^ci), 400 

eyco o-' eyoi), pLaT€p^ 
KaXovpLaL a 6 abs ttotI crolcri ttCt- 
VOiV CTTOIJLaa-LV v€0(tct6s. 
A8. Tr\v ov KXvovcrav ovb' opSiorav &(TT eyo) 

Kat 0-^0) (3ap€L(i (TviJL(f)opa 7T€7TXriyfJL€6a. 405 

Oa. V€os eycj), TrdT^p, X^iiTopLai (f)LXas [avT, 

IXOVOO-TOXOS T€ fjLarpos' O) 

386 ^p'! &j/ V 389 ^j^aipeVw L P 391 irpoXeLTreis L : Trpo- 

AeiTTfts /A6 V B P 393 et 406 ITars scripsi : eijfJL-nkos codd. 393 Id 

fjLoi ixoi L 397 ci)p(f)dvi(r(Te Barnes : wpcpduKrc codd. 399 x^^P^^ 

L P 401 iyu <T iyo) fiaTep P / : eyw ce ^ap, ixaT^p L : o-' e^ei) ixarep 

iyih V B 402 <r' 6 V B : 6 L P : {vvp ye} /caAoC/xot 6 Aldina, 

cf. V. 414 404 T^j/ y' oi) Hermann 406 Trdrep \eiirofiai 

L P : Keiirofiai irdrep V B 407 t6 L P 2 : om. rell. AAKH2TI2 

eyo) €pya . ., 

av re jjlol crvyKaa-i Kovpa 410 

a-vv€TXas' o) Trarep, 

avovar avovar ivvpL(f)ev(Tas, ovh^ ■y^pco? 

€^as T€kos avv Tab''' 

€(f)6LT0 yap TTapos' ol^ofxivas 8e crovj 

pLCLT^p, dk0)\€V oIkOS. 415 

Xo. "AhfJirjT, avayKT) racrSe o-VjJLcf^opas (f)€p€LV' 

ov ydp TL irpGiTos ovh€ Xolo-Olos (3pOTb^V 

yvvaLKos iaOkrjs 7jfi7r\aK€S' yLyva)(TK€ 8e 

o)? iraa-LV rjpLlv KaTOav^lv 6cf)€L\€TaL. 
Ab, lnLO-TapiaL ye, kovk a(f)vci) KaKov Tob^ 420 

Trpo(r€7rTaT' etSo)? 8' ai;r' €T€Lp6pLr]v TraAat. 

dA-A.*, €K(f)opav yap Tovbc OrjcToixaL V€Kpov, 

'na,p€crT€ kcll fi€VOVT€S avTr]yricraT€ 

TTaLCLva rw KaTcoO^v a^nr^vbd) ^eai. 
( (1 

Tiaa-LV b€ &€(Tcra\o'L(TLV o)V eyo) KpaT(o 425 

'nivdovs yvvaLKos Trjcrb^ KOLVovaOaL X^yo) 
Kovpa ^pr\K€L KoiX //,eAa/X7re7rA&) (TToXry 

TiOpLlTTTa. &* 0% ^€VyVVad€ Kal fJLOvdlJLTTVKas 

TTCoAovj, aLb-qpco t€IXV€t av)(€V(t)V (p6j3riv. 

avXS)v b€ jxr] KaT aaTv, fxr) Xvpas ktvttos 43° 

€a-TO) a€Xr]vas b(i)b€K €K'nXr]pov]X€vas' 

OV ydp TLV dXXoV (f)LXT€pOV 6d^oo V€Kp6v 
TOVO OVO a[X€LVOV €LS ^jJL ' a^La 0€ fXOL 

TLfirjs, eTTet T€6vr]K€V dvT €]iov [xovr]. 

409 ipya {rXdfxwv^ coni. Hermann 410 avyKaffi ixoi Hermann et 

wp(j)dvi(T€VV. 397 411 (Tvvofjt.aifie cui/aSeA^e rocravTa er\rjs '6(ra iyii) 2 

412 av6v7iT av6vT]r^ L P 414 Verba ecpdiro yap Trdpos (cum KaXovixai 
<t' 6 V. 402) delevit olim Wilamowitz : habuit 2 420 ye 

L P : T€ V B 426 7r€J/0os L P \€y(a] 0eAw B D O 427 fifXafx- 

7reTr\c{} (TtoAtj L P et 6 : fi€\ayx^if^oi5 ireTr^ois V et O : B et D post 
Kovpai ^vp lacunam habent 428 0' ot V B : Te L P 434 rifiijs L P : 
rifiav V B eVet y edvT)(rKev Usener fx6vi} L P : fi6vr}v V D : \iav B 
EUR. I. 4 ETPiniAOT 

Xo. o) Ylekiov Ovyarep, [^"^P' 

yaipovad /xot elv ^ACbao bofJLOis 43^ 

Tov dvaXiov oTkov olKerevoLS. 

to-ro) Atoas o jLteAayxcttraj C^eoj oy r eTTt KWTra 
TrrySaAto) re yepoov 44° 

veKpoTTOinrbs lC^l, 
iroXv brj TToXv br] yvvalK dpLo-rav 
kLpLvar ^ A^epovTLav iropev- 
aas eAara StKwirw. 

TTokkd ae [jLova-oTroXoL [dvT. 

likXylrovcTL KaO^ kiTTdTovov t opeLav 446 

X^Xvv €V T dXvpoLS KXeovTes Vp.VOLS, 
^TTapTa kvkXos dvUa KapveLOV TrepLVLO-a^TaL &pas 
pj]v6s, dHpopiivas 45° 

Travvvxov aeXdvas, 
XLTTapalaL t ev oX^iaLs ^AOdvaLS* 
Totav €Xltt€S 6avovo-a [jloX- 
irav /xeAecoz; aotSotj. 

€LU CTT (jJLOL [JL€V €17], l^^^P' 

bvvaLpLav b€ a-€ Tre/xx/^at 45<5 

^aos i^ 'At6a TcpdpLViov 

Kal K(JL>KVT0l0 p€€dp(iiV 

TTOTapLLa V€pT€pa T€ K(£>7Ta. 

435 5 / : i(b L P V B 436 elu V B : iv LP 'AiSao V B : hiS*, 

suprascriptoo, L: aSaP So^ois (non -oKTi) omnes 437 olKereveis 
L : iKerevois V 438 atSrjs L : aSrjs P 439 Kunrr) V B 

443 axepovreiav L P : corr. / 446 op^iav L P : ovpeiav V B. 

Media syllaba corripitur ut Hip. 1127 447 KAeovres Elmsley: 

KhiiovTcs codd. 449 kvk\o*s B irepivio^^reTai V L : Trepivi^reTai B : 

■TrepiveicreTai P Spas Abresch ex Hesychio (irepiia-creTai &pas' ireoi- 

epx^Tai Tas (hpas) : o5pa B P / : &p* L : ^pa V KVKKhs . . . ^pa 

Scaliger 451 iravvvxov B/: iravvvx'^^^ LPV (re\-{]vas LP 

452 ^Aei]vais L P 457 'A/Sa V B : a^ov L P 458 Ka\ Kcckvto7o / 

vel, me iudice, L : Kal kookvtoIs P : Ka\ kwkvtov re V B {kookvtov re D O) 
^eedpcov V B P : peeiBpoav L kcckvtov Te peedpcov deleto Ka\ Matthiae. 

Versum damnat Bothe : habuit 2 B 459 Kciirr] L P AAKH2TI2 

(Tv yap w, fxova, o) (f)i\a yvvaiKcav, 460 (Tv Tov avras erAas ttoctlv avrl (ra^ aix^l^aL 
^^vyas i^'ALba. Kov(f)a aoL 
^BoiV i7rdv(jod€ TreVot, yvvaL. et hi tl 
KaLvbv ekoLTo tto^tls X^xos, 17 )u,aA' av ^ixoLy av etrj 
(TTvynOels TeKvoLS re rots o-ot?. 465 

[jLaTepos ov deXovcras [avT, 

TT/oo iraLbos \6ovl Kpvxj/aL 
Se/xaj, ovbe TraTpbs yepaLov, 

• • • • • 

bv kT^Kov b\ ovK eVAar pvecrOaL, 

(TX^tXlCO, TTokLCLV €XOVT€ XP-LTaV, 470 

(Tv 5' €v rjl3ci 

V€CL irpoOavovKTa (fyodTbs oXyr]* 

TOLavTas et?7 fxoL Kvpo-aL 

(Tvvbvdbos (f)L\Las [aXoxov]' tovto yap 

€V ^l6t(d cnrdvLov [xcpos' ^ yap av ^fxoLy dXvnos 
bC al(avos av ^vv€L7], 475 

HPAKAH2 

$€VOL, ^€paLas TT](Tb€ K(ji)}xrJTaL yOovos, 

"Abpj^Tov €v bojxoLo-Lv cLpa KLyydvo); 
Xo. €crT €V bojxoLcrL Trats ^ipr^Tos, ^HpaKAets". 

dAA* etTre XP^^^ "^^^ ^^ &€a-a-a\&v x^dva 

TrejotTret, ^^epatoz^ dcrTv TTpo^T^T^vaL Tob^. 480 

460 fi6va, 5] crh \x6va. Wilamowitz 461 avTas Erfurdt : kav- 

tSs L : 60VT7JS P : (xavras V B anii'v^ai V B / : afiei^patrdai L P 

462 "AtSa Lascaris : atSa V B : adao L P 463 iirdvo L 464 Trotns 
\€X"S L P : Aexos iroVts V B fidx' &i/ V B : ud\' L P. Cf. v. 474 

469 5' ovK V B : ovK L : kovk P pvaacrQai L P 470 exorTes 

L P : corr. / 471 j/e'o V B : v^a veov L P, quo recepto legendum 

foret eTAos eTAos v. 462 472 yttot] yue suprascr. L' : om. P 

Kvpaai Musgrave : Kvprja-ai codd. 473 ^tAos L. Cf. v. 463 ctAo'- 

Xov del. Wilamowitz (et yvvai v. 463) : fortasse fid\a rovro 474 fiiorcp 

V B : ^1(1) L P &j/ erasum in L 477 Kiyxdvo} L B : Kixdvoo V P 

479 X^<^''« V B : iro'Ati/ L P 2 480 ^ipa7ov V B / 2 B : (pepaitov L P ETPiniAOT 

Hp. TipvvOico TTpacrcra} tlv 'EvpvcrO^X irovov. 

Xo. Koi TTol TTopev-p; rw Trpoa-e^ev^ai ttXclv^o; 

Hp. &pY}K09 T^rpoipov apixa ALOfxribovs /otera. 

Xo. TTws ovv bvvrjo-r]; [Xiov aTretpos et ^ivov; 

Hp. aTTetpos' ovtto) Blcttovcov ■^Xdov -yOova, 485 

Xo. ovK €orTLV 'iTnTOiV becTTTOcrai (T av€V /uax^r;?. 

H/3. aXA.' ov6' aTretTreti^ /ur)!; ttoVou? otoV t ejjLOi. 

Xo. KTavuiv ap' ry^etj 77 Oavoav avTov /oterets. 

HjO. 01» roz;8' ayS>va TrpQiTov av hpaixoiix eyco. 

Xo. rt 6' ai^ KpaT-qoras bea-iTOT-qv irkiov Xd^ois; 49^ 

Hp. -TTcoAou? aTTa^o) Kotpdvio TipvvOiiD. 

Xo. oiiK evjjLapes x.aXivbv k[x^aXa.v yvdOois. 

H/o. et jutry ye ttu/o TTviovon [WKTripaiv cltto. 

Xo. dXA.' dvbpas dpTapLovcn Xai^^ripais yvd6ois. 

Hp. OripQiV opeioiv yopTov^ ov\ tiTTTOiv, Aeyets. 495 

Xo. (f)dTvas tbois av aipLacriv TTecfyvppLevas. 

Hp. rtz^os 8' 6 Opexj/as Trat? TraTpos KoixTTdC^rai; 

Xo. ^'Apeoj, {axpvo-ou &priKias 7TiXTr]s dva^. 

Hp. Kat roz^Se TovpLov baCpLovos ttovov Aeyets* 

crKXrjpbs ydp atet Kat Trpos atTroj €p\eTai' 5^0 

et XP^ M^ Trato-tz; ots "Ap-qs iyeCvaTo 

fJidxjjv orvvdyjrai, 'TTputTa fjiev AvKdovi, 

avOiS be KvKvcd, Tovbe 8' epyo\xai TpiTov 

dywva -TrwAots bea-TTOTj} re o-vjxlBaXcav. 

dAA.' ovrts eo-rtz^ os Tbv ^AXKjjjjvris yovov 5^5 

TpicravTa X^^P^ TToXejxiav ttot oxj/eTai. 
Xo. Kat pLrjv 08' avTbs TTJa-be KoCpavos xOovbs 

481 ttSvov] ttSvco V 482 trpoaeC^v^ai V B : (ri/j/e^eu|at L P 

487 /t^j/ ir6vovs scripsi : /i' ^y irovovs L : ttSvovs P : Tots nrovois V B : 
Tous iroj/ous Monk t' eyuoi] Te /uot L : refxei P 492 evfxaphs 

V B / : €{»/i«06s L P 497 S' 6 L : 0' ^ P : Se V B 498 "Apeos 

V A L P : 6.p€cos B / 6pr}Klas ^axp^^o^ov P : OpaKcoas ^axpy(rov L 
TreAArjs V 500 otel V L : aelB P 501 ofs L P : ots V B 
504 (TvfxfiaXCiv L B' : (TvfifiaXdiv V P B 505 roKov L 506 TroAe- 
jutcci/ P et / in rasura AAKH2TI2 

"Abfx-qros €^(D hoiixaruiv TTopeverat. . . . 

A8. X^^P^' ^ Atoj Trai riepcrecoj r' d^' atjJiaTOS. 
Hp. "AbfxijTe, Kal crv \alp€i Qecraakiav ava^. 510 

Ab. OekoLfx' av evvovv 6' ovTa a k^eiiicTTaixai. 
Wp. TL xprip.a Kovpa Tjjbc TTevOtiJico TrpeTrets; 
A8. daTTTeiv tlv^ kv rr)8' rjix^pa /xe^AAco v€Kp6v. 
H/}. aiT* ovv T^KVOiv cr&v TTr]piovr]v etpyoL ^eoj. 
A8. C^a-LV KaT OLKovs TTaXbes ovs ((jivcT eyo). 515 

Hp. TTaTrjp ye pirjv oypaXos, (tiTep ot)(erai. 
A8. KaKeti^o? eVrt x"^ TeKovcrd /u', ^HpaKAet?. - 
Hp. ov fjirjv yvvq y oKooXev "AkKrjarTLS aidev; 
Ab. bLTTkovs eTr' avTjj pJuOos iaTL jxol Xiyuv. 
Hp. TTOTcpa 6avovar]S etTraj r] ^(oarjs €tl; 520 

Ao. €aTLV re kovk€t €aTLV, akyvveL e/xe. 
HjO. ovbiv TL piakXov ot5'* darjfjLa yap Aeyets". 
A8. OL/K oXaOa pioCpas rjs rux^eti' avT-qv xjp^^^i 
Hp. ot8', dz^rt o-oi; ye KaTdavelv v(f)€Lp.€vr}v. 
Ab. 770)9 01)1' er' iaTLV, etirep r\vea€V Tdbe; 525 

H/9. d, /jtr) TTpoKkaC diiOLTLV, es ror' dpi^aXov. 
Ab. Ti6vr]x o /xeAAcor, kovk^t €a6^ 6 KaT^avcov. 
Hp. X(x)pls t6 t €LvaL Kal to p.r] vopLCC^TaL. 
Ab. av T7]b€ KpLV€Ls, 'HpttKAet?, K€Lvr] 8' eyoj. 
Hp. TL brJTa KAatets; rts (f)L\(t)v 6 KaT6av(av; 53^ 

Ab. yvvr]' yvvaLKos dpTLoos iJ,€fjivrifjL€6a. 
Hp. 66v€LOs 7] aol avyy€vr]s y€yS>ad tls; 
Ab. 66v€LOs, dAAo)? 5' t}v dvayKaCa bdfxoLS. 

Hp. TT(OS OVV €V OtKOtS" O-OtO-tl' 0)\€a€V ^LOV; 

509 t' om, LP 511 S* om. LP 512 rpeTreisV 519 outV 
L P 520 ^TiVB: Tt4pi L P 521 Sf /i6 V B : tc /xe L : r' 

ifieP 526 5 /t^ L : 5 5 /i97 V B : a P (omisso /i^) t6t Wake- 

field : tJS' codd. a/tjSaAoii Nauck : dj/a)8aAou codd. 527 Sic 

V B : x^' Qavciiv ovK ecTT' cTt L : /cai 5 daPoDV ovKer' iffriv P : Ka\ davtbv ovK 
ecrr iri Schwartz 530 (piXav'] oZv P : ^j/ L sed ipse correxit 

531 yvvaiKhs 5' B 533, 534 in textu om. L, add. ipse in margine : 

nunc abscisi sunt fines versuum post avay et aoicriv ETPiniAOT 

AS. TTaTpos davovTos kvOah^ (ji)p(f)av€V€TO, 535 

tlp. (f)€V. 

€lO* rjvpopL€v (t\ ''Abfjir]T€, pLi] XvT:ovp.€vov. 
A8. &)j 8r) rt hpaoroov Tovb^ vTToppaiTTCLS koyov; 
H/o. ^ivdiv irpbs akkdiv kaTiav TTop€V(roixaL. 

A8. OVK €(TTLV, UiVa^* [17] TOaOvh^ €\0oL KaKOV. 

H/3. XvTTOvpiivoLS dxXr]p6s, €l fjioXoL, ^€vos. 540 

A5. T€Ova(TLV ot 0av6vT€S' aX)C 16* €s h6]xovs. 
Hp. alcr^pov Trapa KKaiovaL OoLvcKrOaL ^ivovs. 
A8. yoapXs ^€v5)V€S €LaLV oX cr €(Ta^op.€V. 
H/o. [xiO^s /xe, KaC aoL fjLvpCav €^co yapLV. 
A8. ovK €(rTLV aWov cr' avhpos kcTTCav jjloXclv. 545 

rjyov crv ra>8e 8a)/xara)r €^(ii)7tCovs 

^€V(iivas ot^as, tols t €^€(ttG)(tlv (^pacrov 

(tCt(ji)v irap^lvaL TTXrjOos' €v 8e KXr\craT€ 

OvpaS fJi€(TavX0VS' OV 7Tp€TT€L OoLV(k)p.€VOVS 

kXv€LV crT€vayiJiQ)V ovb€ XvTT^l^rOaL ^€Vovs. 55° 

Xo. rt hpas; TOLavTr]s crvfx^opas 7TpoK€LfX€vr]s, 

"Abjxr^T^, ToXfxas ^^vohoK^Xv; tC jxoopos et; 
A8. aXX^ et b^fxctiv a-(f)€ Kal TroAecos' aTTi^Xa^ra 

^ivov ]xoX6vTa, fxaXXov av fx €TTf]V€cras; 

ov brfT, eTret fxoL crvfX(^opa fxkv ovb€V av 555 

/xetcor €yCyv€T, a^€V(OT€pos 8' eyw. 

Kal TTpbs KaKoZcTLV aXXo tovt av r]v KaK6v, 

b6fX0VS KaX€L(rOaL tovs ifXOVS €)(^0pO^€VOVS. 

avTos 8' apCcTTov roD8e Tvy\a.v(t) ^€Vov, 

536 ^eu om. L : add. / 538 ^hwv B L^ : |eiVa>f V : ^4vov L P 

&\\o}V V B : &\\t]v L P 542 alaxP^^ ^e Erfurdt : aX. <pi\ois k\. 

$. Trdpa Tate. Alii a(rxd\\ov(n vel irTaiovffi ^evovs L P : <f>i\ois V B 
546 rySe B D : rwvSc V L P 548 -KpoQiivaL Blaydes cS Eng- 

land : eV codd. 549 /ierauAous Ussing ex Moeride 551 roi- 

avTTis V B : roa-avTrjs L P irpo(rKei/j.evrjS Wakefield. Cf. 833. 

irpoK(ifji4vT}s videtur habuisse X ad v. 747 552 lej/oSoxe?!/ codd. : 

vide Cobet, Var. Lect. p. 579 rt] ^ Reiske 558 ix^po^evovs 

L P : KaKo^ivovs V B AAKH2TI2 

orav TTor' "Apyovs hLy\riav ^kdco \66va. 560 

Xo. TTci)? ovv eKpvTTTei Tov TTapovTa haiixova, 

(pikov pLoXovTos avhpos, 0)9 avTos Atyeij; 
Ab. ovK av TioT 7]6iX.7](rev el(T€.X6eLV boixovs, 

el tG)v ipiu^v TL TTrjiidToov iyvcopLO-e. 

Kal ro) jueV, olixaL, bputv Tab' ov (ppovelv boKca, 5^5 

Ovb' alv€0-€L IJL€' TapLCL 6' OVK kTtLCTTaTaL 

lJiika6p aTTco^elv ovb^ aTLpid^eLv ^ivovs. 

Xo. Ui 7T0ku^€LV0S KOL i\€v6€pOS dvbpOS d^L 7T0T OLKOS, [cTp. 

<T€ TOL Kal 6 Uv6los €vX.vpa9 ^ATTokkcov 570 

r]S,LOd(T€ VaL€LV, 

€TXa b€ (TolaL fJLrjXovofxas 

€V bofJLOLS y€V€(T6aL, 

bo)(^fjLLdv bLCL k\ltvol>v 575 

^0(TKri]iaa-L croXcrL avpCCoiV 

TTOLpLVLTaS VjX^VaLOVS. 

(Tvv 8' ^TTOLfxaLVovTO x^P^ pLcXcoiv jSaAtat re XvyK€S, [dvT. 
€^a b€ XLTTOva "O^pvos vdirav X^ovTuiV 5^© 

d ba(f)OLvbs tXa' 
■)(op€va-€ 8' dix(fn aav KL6dpav, 

^0l(3€, 7TOLKLX66pL^ 
V€^pbs V^JTLKOpLMV TT€paV 5^5 

^aivova* iXaTav a(f)vpio KOV(f)(o, 
yaLpova* €V(f>povL fxoXiTa. 

TOLyap TToXvfxrfXoTaTav [^P* 

kaTLav oIk€Is iTapa KaXXivaov 

BoLfBtav Xifxvav. dpdTOLs b€ yvdv 59° 

560 '6rav iror' V B : tiTavTrep L P 565 Kai rcfi Heath 569 5 

/ : W codd. iXevdepov post Purgoldium Wecklein 572 exAa 

Matthiae : ctAtj codd, 574 S6/j.oi(riV 577 iroiixvfiras LF 

582 ;^Jpeu(r6 Monk : ix^P^^^^ codd. 588 roiyap L P B 2 : roi 

ydp Toi V 589 oIksTs codd. et 2 (sed Tiderai et Kparvvei infra) : 

oiKe7 Purgold ETPiniAOT [a avT. 600 Kac Trebicov SaTredot? opov a[Ji(f)l p\v 

aekiov Kv^cfyaCav 
LTTTToa-Taa-Lv aW^pa tclv Mo\oaa-iiJv . . TideTai, 
TTOVTLOV 8* AlyaLciov ctt' aKTav 595 

aXLpLevov YlriXLOv KpaTvveL. 

Kal vvv bofxov apLTTeTaa-as 
bi^aTO ^€LVOV V0T€p(O l3X€(f)dp(o, 
TCLS (f)LXaS KXaCcdV dXoXOV V€KVV €V 

hcofjLacrLV dpTLOavrj' to ydp €vy€V€S 

€Kcf>€p€TaL Trpbs albSi. 
€V rots" dyaOoXcTL b€ TidvT €V€aTLV (rocf^Cas. dyapLaL' 
TTpbs 8' €pLa "v/^i^x? Odpcros rja-TaL 

6€oa-€J3rj (f)(aTa K€bvd 7Tpd^€LV. 605 

Ab. dvbpCav ^€paCa)V €vpL€vr}S TTapovaCa, 

V€Kvv [X€v ijbr} TrdvT €\ovTa irpocnToXoL 

(f)€povaLV dpbrjv iTpbs Td(pov re Kal irvpdv* 

vpi^Ls b€ TYjv Oavovaav, ws voixC^€TaL, 

TTpoa^CTTaT i^Lovaav vaTdTrjv obov. 610 

Xo. Kal ixrjv 6pu> abv iTaT€pa yrjpaLia TTobl 

aT^CyovT, dirabovs t €v yj^polv bdfiapTL a-rj 

Koaixov (f)€povTas, V€pT€p(t)v dydXpLaTa. 
*EPH2 rJKOi) KaKoXa-L aolcTL crvyKdpLVcov, tIkvov 
€(T6Xrjs ydp, o^8ets dvT€p€L, Kal a-(a(f)povos 
yvvaLKbs rjpidpTrjKas. dXXa TavTa ijl€V 
(f)€p€LV dvdyKr) KaCiT^p ovTa bva-(f)opa. 
b^xpv b€ Koa-fjLov Tovb^, KOL KaTa x6ovbs 
LT(i). Tb TavTrjs aG)fxa TLpLaadaL \p€(i)V, 

i]TLS y€ TTjS Crrjs 7TpOvdaV€ ■^VXrjS, T€KV0V, 615 620 594 iTrirSaraffiv L P B 5 : viroffTaaiv V 'M.oKoacwv (^op^wv^ Bauer : 
cf. V. 603 595 5' V B : t' L P^ Alyaiwv 2 : aiya^ov codd. 

598 ^clvov Aldina : |eVoj/ codd. 599 <pi\as Aldina : (piXias codd. 

603 iiyaixai delevit / 608 irphs L P : ets V B 617 5va(popa 

LFb: Svafifvri V B et 5 B A AAKH2TI2 

KaC /x* ovK aTTaib^ ^Q-qKev ovb^ €tacre croB 

crTepivra yqpa 7r€v6L[Xio KaTa(f)6LV€LVy 

7rdcrat9 5' e6r]K€V evKk^ia-Tepov jBCov 

yvvaL^LVy epyov TXaaa yevvalov Tobe, 

60 Tovbc pikv crwcracr', ava<TTrio-a(Ta 6e 635 

riiM<s TTLTVOvTa^, X^^P^' '^^^ ''ALhov bopiots 

€v (TOL yivoLTo, (pTjpX TOLovTovs ydfiovs 

XV€LV ^pOTOLCTLV, TJ yayt.€LV OVK a^LOV, 
8. OVT riX6€9 €S TOvb^ €^ €\10V kX7]6€\s Td(f)OVj 

ovT €V (J)lXol(tl a-jjv TrapovcTLav XiycD. 630 

Ko^TjjLOV b€ Tov aov ovTTod^ ijb^ €vbvcr€TaL. 

ov ydp TL T(i)V aCiv €vb€rjs Ta(f)T^(r€TaL. 

t6t€ ^vvaXy^lv XPW ^' ^'^' ^XXvp.r]v €y(o, 

(Tv b €KTTobu)V aTCLS Kal TTap^ls dXXio 6av€Xv 

V€io yipcjdv o)V, Tovb^ aTTOLfjLCd^r] V€Kp6v; ) 635 

ovK 7]cr6^ dp dp6(3)s Tovb€ acdixaTos TTaTi]p; 

ovb^ 7] T€K€Xv (f)dcrKOV(ra Kal K€KXr]iJL€vr] 

[Ji^qTrjp IX €TLKT€; bovXiov 8' d^' at/xaro? 

fxao-T^ yvvaLKos arjs VTT€^Xr]6r]v Xd6pq; 

€b€L^as €ls iX^yxov €{€X6d)V bs et, 640 

Kat /ut' ov vopiCC^o TTatba aov 7T€(f)VK€vaL. 

7] Tapa TTdvTiov bLairpiTT^LS dyjrvxCcL, 

os Tr]XLK6(rb^ o)V KaTTl Tipp! i]KO)V (BCov 

ovK r]6€Xr](Tas ovb^ €T6X]xr](Tas ^av^lv 

zov aov TTpo TTaLb^s, dXXd Trjvb^ eido-are 645 

yvvoLK 66v€Cav, rjv kyo) Kal ixr]T€pa 

7TaT€pa T€ y ivbCKcDS av r]yoCixr]v \x6vr]v. 

623 €vK\e€(rT€pop V : evKheearaTOv L P B 625 t6vZc /xkv 

V B : tJvS' iixhv L P, fortasse recte 631 Thv ahv^, tovtov 

Earle 632 Verba twv auv Prinzio suspecta, totus versus Nauckio 

635 airoi/xdo^r) Matthiae : aaroifKv^eis L P : airoifji.a>(r} B O D : airoijLLevCeisV 
636-641 proscripsit omnes Badhamus, unum 641 Wilamowitz : nos 
signa interrogationis posuimus 643 tt^Xikos L : t' ^At/cos P 

647 TcaTepa t€ 7' L P : iraTepa t' V B : koI TraTep' &v Blaydes u6vt}V 

L P B : 4^hv V ETPiniAOT 

KaCroL KaXov y av rovb* ayGiv riyujVi(r(a, 
Tod^ (Tov irpb TTaLbbi KarOav^av, ^paxy^ Se croi 

TT(XVT(ji)S 6 AoiTTOJ TjV ^L(i>CniJLOS XpOVOS. 650 

[/cayco r' av ^C^v xi]he tov Xolttov xpovov, 

KOVK aV pL0V(o6els €(TT€V0V KaKOLS e/xotj.] 

Kal fx-qv ocr* avhpa XPV TraOeXv evbaLpiova 

TTeiTOvOas' rj^-qaas fjiev iv TvpavvChL, 

TTals 8' rjv eyco o-ot Tutvbe 8ta6o)(09 b6fji(av, 655 

UKTT OVK OLTeKVOS KaTOavoiv aXXoLs bopLov 

XeCyjreLV e/xcAAc? 6p(f)av6v bLapiTacraL. 

ov [xr}v epets ye pL o)? aTLfjid^ovTa aov 

yrjpas Oavelv 7Tpovb(joKas, octtls aib6(f)p(t)v 

TTpOS (T -^ IxdXLCTTa' KOLVtI T(OVb€ jXOL ^dpLV 66o 

TOLdvbe KaX crv xjl T€kov(t rfXKa^dTrjv. 
TOLyap (f)VT€V(t)v TTaLbas ovk€T av (f)OdvoLs, 
ot yr]po^ocrKr}crovcrL Kal OavdvTa ce 

7T€pL(TT€X0V(TL Kal TTpoO-qaOVTaL V€Kp6v. 

ov ydp (t' €y(t)y€ Trjb^ ifxfj Od\f/(o X^P^' ^^5 

TeOvrjKa yap brj tovttI a-€* et 8' dXXov rvx^v 
o-())Trjpos avyas elcropS), k€lvov Xeyo) 
Kal TTalbd fx €LvaL kolI cf^CXov yrjpoTp6cf)OV. 
p.dTr]v dp ol y€povT€S evxovTaL Oavelv, 
yrjpas ^iyovTes Kal ixaKpov xpdvov [3lov' 670 

r)v 8' eyyvs eXOrj OdvaTos, ovbels (BovXeTai 
Ovf]crK€LV, To yrjpas 5' ovk€T €(tt avTOLS /3apv. 
Xo. TTavcTacrO^' oXls yap rj irapov^Ta avpi(f)opd' 
u) TTat, TTaTpbs be ft?) Trapo^vvrjs cfipevas. 

651, 652 damnat Lenting. Cf. 295, 296 ((rjv B O D et 2 B 

655 ^v iydi] ^ yeydos Nauck 655, 656 dpSvcov pro SSijlqjv 

Schmidt : melius fortasse \dxos pro SSfiov 657 SiapTrdaai L P : 

Siapirdcreiu V B / 658, 659 a.riixd^ovTa . . . irpovSwKas L P 5 : 

aTi/xdCcov Th . . . irpoijSajKa cr' V B 660 ■^] •^j/ codd. 665 rfjSe fi^ 

Weil ddx^o} V 666-668 seclusit Badham 672 OvpaKeiv] 

Qaviiv B 674 S) TTOi ut e v. sequente huc retractum damnat Elmsley 
<pp4vas V B : ^peva L P AAKH2TI2 

4>e. o) iraL, tlv avx^^s, TTorepa Avbbv tj <t>pvya 675 

KttKots k\avv€LV apyvpuivrjTov (riOev; 
ovK olaOa Qeaa-aXov p.€. Kcmo 0ecrcraAo{> 
TraTpbs yey&Ta yvr^a-iais ikevOepov; 
ayav v^pi^€is, Kal v^avias koyovs 

piTTToov es 7//xa? ov ^aXcibv ovtcos aTret. 680 

eyo) 6e cr' oIkcov bea-TTOTrjv €y€LvdpLr}V 
Ka6p€\p^y d^etAo) 8' ov\ VTrepOvj^aK^LV a^Oev* 
ov yap TraTpCoov Tovb^ ibe^dpirjv vojjlov, 
Tiaiboiv 7rpo6vfja-K€Lv iraTepas, ovb^ ^EXkqvLKOv. 
a-avT(a yap etre bva-TVxrj^ etr* evTV^^rjs 685 

€(f)vs' h 8' 7)iJ,(av XPW ^^ Tvyxdv€LV, e^eLS. 
TToAAwr ftei' dpx^i-s, iroXvTrke^povs bi ctol yvas 
Aet\//^w TTaTpbs yap TavT ibe^dpir^v Trdpa. 
TL brJTa (T TjbiKrjKa; tov «■' d7ToaT€pa>; 
fjLT} dvfjcrx virep Tovb^ dvbpost ovb^ eyo) irpb aov. 690 
Xaip€LS 6pu>v (f)u>s' iraTipa 8' ov xaip€LV boK€Ls; 
Tj jjirjv TioXvv ye Tbv KdTco Koyi^op.ai 
Xpovov, Tb 8e 0]v p.LKp6v, aAA* o/ucos yADKi;. 
(Tv yovv dvaLb&s 8te/ut£i)(0D Tb jx-q ^avelv, 
Ka\ ^fjs 7rap€X6d)v Trjv 7re7rpco/xeVr/i' Tv\r]v, 695 

TavTr]v KaTaKTds' etr* €p.r]v d\\rvyiav 
Ae'yet?, yvvaLKOs, o) KdKLa-6\ r](Tar]]X€V0S, 
rj Tov KaXov arov irpov^avev veaviov; 
(ro(f)(as 8' €(f)r]vp€S ojorre /ut^ 6av€LV TTore, 
et Tr]v Tiapova-av KaT6av€lv Treto-ets aet 7°° 

yvvciiL\ viikp crov' Kar' dret8t^ets (^tAot? 
rots ]ir] 6€kov(TL bpdv Tdb\ ambs cbv KaKos; 

675 Cf. Ar. Av. 1244 679 &yav fx L 682 o<pei\a) 5' V B : 

o<pii\u)v L P 688 raf/r' Purgold : ravr codd. 689 ifSiKriaa 

L P 691 Cf. Ar. Thesm. 194, Nub. 1415 693 fxiKp6vVL : 

(rfxiKp6v B P 697 A6'7€ts] ipcyeis Hervagiana altera 699 €<pfipc^ 
V B : eZpes L P (Sf y eSoes L^ vel /) 700 ireiaeis ael V B 2 : 

ireiafias &»' L P ETPiniAOT 

aCya' voixL^e b\ el a-v rrjv (ravTov ^tAets 

xjfvxrjv, (pikelv a-navras' et 8' 7]ixas KaK&s 

epet?, aKovorrj TToAAa kov ^jrevbTJ KaKa. 705 

Xo. TrA.eto) AeAeKrat rw re Kat ra Trplv KaKa' 
Tiavarai hi, Trpea-^v, Traiba aov KaKoppodGiV. 

A6. Xey, (0? ejxov KeEavro^' et 5' aAyetj kXvmv 
TakrjOes, ov xpr]v o-' etj e/x' e^ap.apTaveiv. 

4>e. o-oS 8' az^ tt poOvrja-KOiv p,a\\ov e^r]p,dpTavov. 710 

Ab. TavTov yap r]^oiVT avbpa Kal TTpea-^vv OaveZv; 

4>e. "^vxfj ^tS (rjv, ov bvolv, d(peLko[Jiev. 

Ab. Kal p.r]v A109 ye [leL^ova C^r]s \p6vov. 

^e. apa yoveva-Lv ovbev eKbLKov iraOa^v; 

Ab. jjiaKpov I3lov yap fjorOoixrjv ep5>vTa ae. 7^5 

<i>e. aAA' ov av veKpov clvtl aov Tovb^ eK(f)epeL9; 

Ab. a-qfxeXa Trjs crrjs, w k(xkl(tt\ a^vxCas. 

4>e. oi;rot irpbs r]]xSiV y (iikeT' ovk epet? robe. 

Ab. (^ev' 

eW^ avbpbs ekOoLs Tovbe y e? xpeCav TTOTe. 

4>e. ixvqcTTeve TTokkds, o)? Odvoio-L TrAetWes. 720 

A8. (Tot TovT oveLbos' ov yap rjOekes BaveXv. 

<I>e. (f)Lkov rb (peyyos tovto tov 6eov, (fyCkov. 

Ab. KaKbv Tb krjjxa kovk ev avbpdcrLV rb crov. 

<I>e. ovK eyyekqs yepovTa ^aa-TdQjdV veKpov. 

Ab. Oavfj ye pievTOL bva-Kkerjs, oTav Odvrjs. 725 

4>e. KaK^s cLKOveLV ov ]xekeL OavovTL ]xol. 

A8, (f)ev (f)ev' rb yrjpas ws" amtSetaj irkecov. 

4>e. rjb' ovK dvaLbrjs' Tr]vV e(f>r]vpes dcf)pova. 

Ab. diTekde Kd]xe tovV ea 6d\fraL veKpov. 

706 ra] rh Wakefield 708 \4^avTos L P V 5 : \4yovros B D O 

7 '3 fi^iCova. Schaefer et 2 primitus : yuei^o" &'' codd. et 2 nunc 
Cv^^s] C<^ois VB/> 7x6 v^Kpov y' V 717 (rr)fie7a y' St KaKKrre 

ravT axpvxias L P rrjs a-rjs (7') Herwerden 718 oi/roi 

irphs r^ixSiv 7' V B : oi/ri irphs 7]/uLa>v L P 725 Odvrjs^ davri V : 

edvrti B 726 ^eAet L P : fxeWei V B 729 Ka/xe V B : /cat 

^6 LP AAKH2TI2 

^e. aTTeLjJLL' 6d\l/€L9 6* avrbs o)v avTTJs (})ov€vs, 730 

biKaS he b(£>(T€LS (TOLCTL Kr]he(TTals €TL. 

rj Tap AKacTTOs ovk^t €(tt er avopacTLV, 
€L fJL^ a db€\(f)r]s aXyLa TLixoopri^reTaL. 
Ab. eppoiv vvv, avTos xrj ^vvoLKrjcracrd ctol, 

airaLb^ TraLbbs ovtos, utcnTep cl^lol, ■ 735 

yr]pd(TKeT' ov yap rwS' €t €S TavTbv crT^yos 
reto-^'* et 8' dir^LiT^Xv XPV^ M^ Kr]pvf:o)v vtto 
Tr]V cTr]V TiaTpcdav kcTTLav, aTretTTOz; dv. 

17/XetS 8e TOVV TTOOrlv ydp oI(TT€OV KaKOV — 

aT€Lxoi]X€V, 0)? dv €V TTvpa 6(afX€V V€Kp6v. 740 

Xo. tO) tCO. (Ty€T\La ToXfJir^S, 

o) y^vvaCa Kal ]X€y^ dpCa-Tr], 
Xatpe' 7rp6(})po)v &€ x66vl6s 6^ ^Epjjirjs 
"At8?7s re 8e'x^oir'. et 8e' rt Ka/cet 
7rk€ov €(TT dya^ols, tovto)v ix€T€Xov(t'' 745 

''AtSou vv[X(f)r] 7rap€bp€V0LS. 
GEPAnGN 

TToXXovs pL€v rjbr] Kdirb TravToCas \6ovbs 
^ivovs fJiokdvTas oTb^ €S ^AbfxriTov b6]JLOvs, 

ols b€L7TVa 7TpOv6r]K' dXXd TOvV OVTTO) ^€V0V 

KaKLOV* €S Tr]vb^ €(TTLav €b€^dfjLr]v. 750 

OS 7TpS>Ta IJL€V 7T€v60VVTa b^O-TT^Tr^V 6pS>V 

€(Tr]\6€ KdTdXfxr^a dpL^L^j/acr^aL 7Tv\as. 

€7T€LTa 8' Oi;rt (TO)(f)p6vO)S ibi^aTO 

Ta 7TpocTTVx6vTa ^ivLa, (TVjJL^popav fxadoiv, 

dXy, et rt fxr] ^€poL]X€V, &Tpvv€V (f)€p€LV. . 755 

731 Se L P : T€ V B (ro7(ri L P B : To7(n (ro7(n V : (toIo-l del. V 

732 -^] fj codd. (^ V) &KXav(rTos ovk cctt' iu av^pd(riv ^ti V 

734 ^pp(t)U 7p. 2 {Tives Se eppoov ypdcpova^i (rvv Tcp v) : eppov L /> 2 : ippo* 
P : eppois V B lemma 2 735 outos L P : uvTes V B / 736 twS' 

tT' Elmsley : tS}S' ^t' L P : twS^ 7' V B Tourbi/ V B : TcwTb L P 

737 XP^" ^ L' : xp^ L P B 741 ta> semel L P 742 apia-Ta 

L P 743 seq. oStjs ipjmrjs Te SexTj^' V 745 /x.eTexov V 

746 vvfKfty V : vvfx^pa L P B ■rrpo^rcdpevois L P 755 (pcpoiev V ETPiniAOT 

nTOTTJpa 6' €V x.etpeo-crt Kia-aivov Xa^oav 
TTLveL iieXaLvrjs ixrjrpbs ^v^capov /xe^t», 
ecos €0Epfxr]v^ avrbv afxcpLfBaa-a </)Xo£ 

OLVOV 0-T€cf)€L §€ KpOLTa lXVp(TLVr]S KXdboLS 

aixovcT vkaKTo^v' bLa-aa 5* '^v /ute'A?] k\v€LV 760 

6 fjikv yap r}b€, tu>v €v 'A8/xryrou KaKutv 

0vb€V TTpOTLpLUtV, olK€TaL 8' €K\aL0[Ji€V 

hiaiTOLvav' opifia 8' ovk €h€LKvvp.€v $€V(a 

T€yyovT€S' "AbpirfTos yap <58* €^l€to. 

KOL vvv eyo) {jlcv iv b6[X0L(TLV €(ttlS) 765 

^ivovy TTavovpyov KkcaiTa Kal Xr\a-Tr]v TLva, 

?7 8' €K bofxciiv ^€^r]K€V, ovb* €(f)€a-7T6ixr]v 

Ovb^ €^€T€LVa X^^P'» CLTTOLfXCoCcOV €]Xr]V 

bca-TTOLvav, ^ ^fxol TTaa-C t OLK€TaL(TLV rjv 

lxr]Tr]p' KaK&v yap [xvpCcov €ppv€To, 77° 

opyas ixaXdora-ova-^ dvbp6s. apa Tbv ^ivov 

a-TvyG> bLKaCios, €v KaKoXs d(f)Ly]X€Vov ; 

Hp. OVTOS, tC a-€]Xvbv KCXL 1T€(^pOVTLKbs ^\€TT€LS; 

OV XPl (TKv6p(J)TTbv TOLS ^€VOLS T^V TTpoa-TToXoV 

€XvaL, b€\€a-9aL 8' €V7Tpoa-r]y6p(a (f)p€vC, 775 

(Tv 8' avbp* €TaXpov 8eo-7roVoi> TTap6v6^ opCov, 

(TTVyVtd TTpO(T(a7T(0 /Cttl (TVV(i)(f)pV(i0pL€V(O 

bixilf ^^pcttou TTrj^xaTos a-7Tovbr]v €\(i)V. 

b€vp* €X6\ 0770)? av Kal a-o(f>(aT€pos y€vr]. 

TOL 6vr]Td 7Tpdy]xaT oTbas r]v e^^et (f>va-Lv; 7^° 

otjutat fxkv ov' 7t66€v ydp; dX)C aKovi ]xov, 

(SpOTols dlTaCTL KaT6aV€LV 6(f>€Ck€TaL, 
KOVK €CrTL 6vr]TU>V OCTTLS €^€TTC(TTaTai 

Tr]v avpLov ]X€\Xov(Tav et ^Lcocr^TaL' ^'''^ 

(56 x^'^P^(^(^'- B : x^'V^'''* V L P. Nil mtitandum. Yo^»rtt*i?b<rripa 
"it 2 759 ytiujoo-ti/Tjs Canter : ixvpcrivois codd. 760,761 ^Cffaa 

S' J . . ^Se om. L P : |idd. / 767 €<p€ir6fir}v V 769 ^ '/jLolWake- 

field : ^ fioi codd. \ 780 olSas codd. {oTad' L teste Wilamowitziot) 
et 2 et Plutarch. consol. ad ApoU. 11 781 olfiai] Sokm Plutarchu^ 

783 effTiv ahrSov Plutarchus / AAKH2TI2 

To TTJs Tvx}is yap a(f)av€S ol Trpo^riaeTaL, 785 

KOLO-T OV hihaKTbv Ovb^ oXi(TK€TaL T^yVY]. 

TavT ovv aKovaas Ka\ ixaOoav ejJLov Trdpa, 

evcppatvc o-avTov, mre, tov KaO^ rjfxepav 

I3lov XoyC^ov crov, Ta 8' oXka ttjs Tvyjis* 

rtjua 8e Ka\ tj]V irXeTcrTov rjbLO-T-qv Oe&v 790 

KvTTpLV jSpoTOLoriv €VfjLevr]9 ycLp rj Oeos. 

TCL 8' dk)C €a(rov TavTa Ka\ ttlOov XoyoLS 

€}xol(TLV — etTTe/) 6p6d (tol hoKQ) kiy€Lv; 

oTpLaL pi€V. ovKovv TTjv dyov Xvirrfv d(f)€\s 

TTLrf jute^' riiiQiV TdcrV v7T€pl3a\a)V Tv^as, 795 

a-T€(f)dvoLS TTVKaaO^is; Ka\ (rd(\) ot6' 66ovv€Ka 

Tov vvv a-Kv6pa)7rov Ka\ ^vvtcrTu>TOS (f)p€V(DV 

lJL€6opiJLL€L (r€ TTLTvXoS ejUTTeCTcbr (rKV(f)OV. 

ovTas he 6vr]Tovs 6vr\Td Ka\ (f^pov^lv \p€(3i)V' 

0)9 Tols y€ (T^fJLVols Ka\ (rvvci)(f)pv(i)iJL€VOLs 800 

aTTaa-LV ccttlv, &s y ejutot yj)r\cr6aL KpLTrj, 

ov /3tos dkr]6(j)s 6 fSios, dXXd a-viJL(f)Opd. 
0e. €T:LaTdp.€cr6a Tama' vvv 8e T:pdcra-opi€V 

ov\ oXa KcafjLov Ka\ yiXcDTOs d^La. 
H/). yvvr] dvpaios rj davovaa' //.?) XCav 805 

'7:€V6€L' hopLCdV yop ^WO-t T(Ovh€ h^O-TTOTai. 

0e. TL ^wa-Lv; ov KdT0La-6a Tav hopLOLS Ka^d; 

Hp. et pLrj TL a-os /xe h^crTTOT-qs €-^€VcraTO. ♦• 

0e. dyav €K€Xv6s €crT dyav (f)LX6^€vos. 

Hp. ov xprjv fx 66v€Lov y ovv€k €v 7:dayjE.LV v€Kpov; 810 

0e. ^ KdpTa fX€VTOL Ka\ XCav 6vpaXos riv. 

Hp. fx&v ^vix(f)opdv TLV ovcrav ovk €(f>paC€ ]xol; 

785 T^ codd. et 5 : ra Elmsley of V B : o5 L P : ^ Hauniensis 

787 TovT Orion Anth. viii. 4 792 TavTci] irdvTa Markland 

iriQov Monk : ireldov L V B : Tridov P (voluit ireidov) 794 ©€. olfiai 

IX€V. Hp. otiKovv K.T.X. B 795-796 TaffZ' . . . irvKaffdeis del. Her- 

w^erden, cf. 829, 832 795 Tvxas'] yp. TrvAas 2 797 (ppevcov 

L P : KaKov V B 809 &yav 7' L P 810 oi) XPVV yw' V B et 2 : 

oijKovv L P 811 dvpaTos B O D : oIkcTos V L P 2. Cf. v. 814 ETPiniAOT 

0e. yaipoav XO^- rjjMV becnroTGiv /zeAet KaKa. 

Hp. 06' ov Ovpaioiv iTr\ixaT(jL>v apyei Xoyos. 

0e. 011 yap tl KcoiJidCovT^ av ri\66[jLr]v a opcov. 815 

Hp. aAA' rj TrliTOvOa heiv* virb ^ivoiv ejut&iz^; 

0e. ovK rjXOes €V hiovTi hi^ao-Oai boiJLots. 

TT^vOos yap rjjjuv kcTTi' Ka\ aToXp.ovs (BXeireLs 

/xeXajotTreTrAoDS' Kovpdv re. Hp. tls 5' 6 KaTOav(ov; 

IJLu>v r} TiKvoov TL (f)povbov rj yepoov TraT-^p; 820 

0e. yvvrj fjiev ovv okooXev ^AbpLrjTOV, ^iv€. 
Hp. Ti (pffs; eTretra brfTa /x' efez^t^ere; 
0e. fjbelTo ydp ae T&vb^ a7T(acra(T0aL bojJLCdv. 
Hp. o) o-^eVAt', otaj TJfjLTrXaKes ^vvaopov. 
0e. d7TCt)\6jjL€o-0a Trarre?, ov Keivrj iJLOvrj. 825 

Hp. dk)C fjcrO^ixrjv pkv oixp^ Ibcov baKpvppoovv 

Kovpdv re Kat TTpda-odTTOv d/\A' eTret^e fxe 

Xiy(xiv OvpciLov Krjbos ej Tdcjiov cJ)ip€LV. 

^LCL be dvpiov rao-8' V7T€pl3aXoi)v iTvXas 

eiTLVov dvbpbs €v ^lXo^^vov bdixoLs, 830 

TTpacTa^ovTos ovTco. KaT €K(oixa^ov Kdpa 

aTe^pavoLS TTVKacrOeis; dXXa aov Tb pLrj (f^pdcraL, 

KaKov ToaovTov b(opLaa-LV TTpoKeLfxivov. 

7T0V Kai crcf)€ OdiTT€L; TTov VLV €vpr]a-Oi) [xoXcov; 
0e. opOrjv Trap' oTjxov, rj 'm AdpLcrav cf)€p€L, 835 

TVfx^ov KaT6\f/i] ^€aTbv €K TTpoacTTiov. 

815 ri Kwixa^ovr' tiv rjyOSinrjv (t' VB: (Te Kccfid^ovr' hv -nx^ofi-nv 
LP (rixOo/j.-nv» P) 817 d6fj.ovs LP 818-820 ravra 5e 

rh rpia {la/j.fi(7a) iv ricnv ovk iyKcirai 2 V ad v. 820: sed in V 
V. 819 tanquam duo versus scriptus est : ra rpia igitur 818-819 
sunt 8t8 (rro\/j.ovs . . . Kovpdv scripsi : Kovpav . . . aroK- 

fiovs codd. 820 ri (fypovSov ^ B V : ri (ppovSov yevos fj V ante corr. : 

ris (fypovSos ^ L : ris ^ (ppovSos ^ P. Fortasse /xcov ^v (Spo a^pav^s 
eyeverS ris rcov TraiScov 2) 825 fx6vov L 827 TrpJccoTToj/] 

imrXdojj.aT Mekler aAA.' ofioos V, corr. V^ 829 rvxo-s irvKas 

B : corr. b 831 kot' iKd!>/j.aCov L : KaTr^KcLixa^ov P : KaraK(t}fxd((o V : 

KOTo KccfxdCco B 832 (Tov rh fx^ codd. et 5 833 Trpo(rK€i- 

fxevov Scaliger. Cf. ad v. 551 834 irov viv'} rrol viv Monk 

835 AdpicTfTav codd. 836 Trpoaariov L B/> : irpoaardov V P AAKH2TI2 

H/). a> TToWa Tkaa-a KaphCa Ka\ ^eip 6fiT/, 
rw 061^01^ OLOv iraLoa a- rj l Lpvv0La 
*llK€KTpv(tivoi yeCvaT ^AXKfxijvrj All. 
8et ydp ijl€ crSxTaL ttjv 0avov(rav dpTLOii 840 

yvvaLKa Kas Tovb^ av0LS Ibpva-aL bofxov 
"AXKT^a-TLVy 'AbfjLrJTi^ 0* VTTovpyrjaaL xdpLV, 
€\0a}V 8* dvaKTa tov /xeAajUTreTrAoi/ v€Kp(av 
QdvaTov (f)v\d^iOf KaC vlv €vpr\a-€Lv hoK(a 
TJLVovTa TVfxlSov 7Tkr]a-Lov Trpoa-^payixdTdiV, 845 

KdvTT€p Ao;(aias airrbv e^ eSpas av0€h 
ixdp\l/(0f kvkKov 8e 7repi/3aAa} \€poXv ifJLalv, 
ovK €a-TLV oa-TLS avTov €^aLpria€TaL 
fjLoyovvTa iTK^vpd, Trplv yvvoLK e/xot /xe^r). 
r]V 8' ovv afjidpTd) Trja-b* dypas, kcll fxr} jxoXrj 850 

77/309 aljxaTrjpov iTikavov, ^TfXL tS>v /caro) 
Koprjs "AvaKTOs t et? dvrjXLOVs bofxovs 
alTT^a-oixaC re* /cal 7T€ttol0^ d^€LV dv(o 
"AkKrjarTLv, U)a-T€ x^pa^lv €v0€lvaL ^ivov, 
os jx €S boixovs c8e'far* ovb^ aTTrjkaa-^, 855 

KaCiT^p ^ap^Ca (rv/x^opa 7re7rAr/y/xeVoj, 
€KpvTTT€ 8* cai' yei^i^atoy, atSeo-^els' e/xe. 
rts roiJSe pLakkov Q^a-aakCav <I)l\6^€V09, 
tCs *EAAd8' OLK&v; TOLydp ovk e/aet KaKov 
€V€py€Tr]a-aL (jy&Ta y€VvaXos yeyoas. 860 

A8. lia, a-Tvyva\ 

TTpoaoboL, (TTvyvaX 8' 6y^€LS XVP^^ 

837 Koi x€ip] ypvx-fi r B. Cf. Or. 466 839 scribendum videtur 

'HXeKTpviouv 'yeluar' (sic Wilamowitz), cl. Hes. Scut. 86 et Inscr. 
lalysiam Newtoni, Trans. Roy. Soc. xi, p. 442 843 fifXdfA-irrepov 

Musgravius ex 2 (/ieA.aros irrepvyas cxw»') 845 irivoura codd. et 

2 : ireivupra Schmidt 846 \oxaias citatio in cod. Florentino 

Etymologici M. ap. Miller. Melanges p. 208. yp. \oxias (A.oxotos 
Schwartz) 2 : \ox-fl(ras codd. 847 irepifia\u> (sic) L P : vfptfia^i/u 

YBp^ 852 SLU7]\iovY 

EUR- I, 5 ETPiniAOT 

fX^XddpuiV. l(a fjLOL fjiOL. a1 at. 
TTOL (3(0 ; TToX (TT(a; TL Xiyci); tl be jJLrj; 
ttQs av oXoLfxav; . 

' • ri ^apvhaifxova fxriTr\p ju' eT€K€v. 865 

CrjXco cf)6LiJi€Vovs, K€LV(t)v epajJLaL, 
K€lv €7Tl6vix(o Swjaara vaULv. 
ovT€ yap avyas xaLp(o TTpocropo^v 
ovT^ €ttI yaCas iToba iT€^€V(t)V' 
' ToXov oixrjpov /x' aTTO(rvXri(Tas .870 

"ALbrf GdvaTos TTapihodK^v. 
Xo. 

— TTpofia, TTpojSa' ^a6L k€v6os oXk(j)V. (A8. atat.) \(TTp, 
—~ TT€TTov6as a^L alayixaTcov. {Ab. e e.) 

— ~ 8t* obvvas €l3as, a-(X(f>' olba . . , (A5. (f)€v (p€v.) 

• TCLV V€p6€ 8' OvbeV 0)(f)€X€LS. (A8. tCO jWOt jXOL.) 

— To [x-qiTOT €t(rt8etz^ ^tAtas aXox^ov 876 

7Tp6a-(t)iTov avTa XvTTpov. - , . 

Ahi €ixvri(Tas o ixov (f)p€vas rjXK(t)(T€V' 

tC yap dvbpl KaKov [xel^ov, aixapT^lv 
TTL(TTr]s dX6\ov; /x?/ 'Trore yrifxas 880 

u>(f)€Xov oIk^^lv ix€Ta Trjcrbe bdpiovs. 
CrjXQ 8' dydfxovs dT€Kvovs re j3pOT0)V' 
' fxCa yap "^vxVt ^VS VTT€paXy€LV_ . > 

IX€TpLov dx6os' 
TTaLbojv b€ v6o-ovs Kal vvixcfnbiovs 885 

862 fjLoi fioi. o? o7] fioi € e V : fioi fioi e e B 863 iro7 crrw codd. et, 

ni fallor, 2: ir^ (Ttu /: tto (TtcD Porson 865 fi eriKTev Y B 

866 Cf. Ar. Vesp. 751 872-877 Chori sunt in L. 872-^76 (usque 
ad jxoi fioi) choro, reliqua usque ad 888 {'8101. iravTos) Admeto tribuit 
P Paragraphos addidi 873 otar om. P 877 v. antistrophico 

(894) non respondet : (a-* ey^ovTo Hartung 878 'AS. om. L: 

add. / dfiov <pf>€v TfiKKwa-e Y 880 iricTT^s L P B et Stob. 

69. 12 : kf)t\ias V 883 fiiayap ^vx^, Tr\s Stob. 68. 13 (unus cod. 

TTjs 5') : fiia yap ypvxh TrjsS' V B : fiia yap "^^ivxv t^sS' L : ^vx% 7^/? 
fiin T^(r5' P AAKH2TI2 

€vvas OavaTOLS K^pai^oyiivas 
ov tXtjtov opav, i^bv aTiKVOvs 
aydp.ovs t eTvaL 8ta TTavTos, 

Xo. 

— Tvxa TvxpL hva-7raXaL<TTos r]K€L* (A8. atat.) [dvT» 

— TTepas 8e y ovbev akyiodv TLdrjs, (A5. e I.) 890 

— jSapia [X€V (f)€p€LV, 6p.ois 6e . . . (A8. (j)€V <j)€v.) 

— ■ rAa^'* ov av 'np&TOs wAeo-as . . . (A8. ico [xol /xot.) 
— - yvvalKa* (rvfX(j)opa 8' €T€povs €T€pa 
TTL^C^L (pav^Xa-a 6vaT(av, 

A8. w jxaKpa iiivOr] kviTaC re ^iAcoy 895 

rwz; VTTO yaiav, 
tC IX €K(a\v(Tas pi^^aL TVfxjSov 
Ta(l)pov €S KoCkrjv Kal /xer* €K€Lvr\s 
r^s \x€y dpC(rTr]s K€X(r6aL (f)6Cix€vov; 
hvo 8' ai^rt jutaj "AtSr;? \lrv\as , 900 

Tas TTL^TTOTaTas (Tvv av €a-\€V, oixov 
y6ovCav XCpivijv bLaj3dvT€, 

Xo. e/xot TLS rjv [^'''P- 

€V y€V€L, w Kopos d^L66pr]vos 

wAer' ei^ h6]X0LcrLV 905 

Ixov^TTaLS' aAA* e/XTra? 

' €(^€p€ KaKOV oXlS, aT€KVOS^V, '^'■■■'^■■- rvH^di^C^if-izfii-- 

TToXLas em xaC^as •- 

17877 7Tp07T€T1]S Ci)V 

^LOTOV T€ TT^pad), 9IO 

887 seq. ar^Kvovs aydfiovs r VB2: areKvois aydfiois t* L P 
889-894 Distributio versuum ut in B : omnia Choto dant LP : V sic, 
Xo. rvxo- . . ' cd al. A5. irepas . . . ride^s. Xo. I e . . . Sfius de Para- 
graphos addidi 890 5« 7'] 5' L P 894 Ovarwv L : dvrjrwv V B P 

896 yaiavY : yaias Monk 898 Koi yucr' V B / : kot P et sine dubio L 

Ko/Arj»'] Koti'^»' Hoefer 901 ci/v tiv ((rx^v Lenting : ffvvaveffxfv 

VP et sine dubio L: 7« ffwiffx^v l : ffvvexfv B, o- suprascr. B' 
902 \i/xvav LP 904 K6pos l : Kovpos codd. 905 djAer' VB: 

d;x€T' L P 907 a\ts codd. et 2 et Hesych. s,-Vr 910 irpdffw eodd. ETPiniAOT 

A8. ui (TXfjf^CL boncov, 77(0 s elaiXOo); 

'77(0 S 6' olK^qa-O) fJLeTaiTiTTTOVTOS 

baCfjLOVos; oi/xot. 7ro\i; yap to ixicrov* 

TOTe fjiev TTevKaLS a-vv nrjXtda-LV pi5 

a-vv 0' vfjievaCoLi ea-Teixov ea-oi, 

(fiiXCas a\6)(^ov X^P^ (SaaTaCuiv, 

TTokvdxrjTos 8' ctTrero ku>ijlos, 

TYJv Te davova-av kolix 6k(3CC(^v, 

o)S eviraTpCbaL Kal air^ ajjicfiOTepciiv 920 

ovTes dpCa-T(t)v aijCvyes eljxev 

vvv 8* vfjLevaCoiiv y6os dvTCTraXos ^Ciifi-^.6?c>/J 

KevKSiV re ireirXcov fxeKaves (rroAjutot 

TTefXTTOva-C }x ecro) 

keKTpoiv KoCTas es eprjpLovs, 925 

Xo. irap' evTvxrj [dvT. 

a-ol tt6tixov ^XOev aTTeLpOKaK^o T6b* 
akyos' dAA' ea-oia-as 
(3CoTov KOL y\rvxdv, 

eOave bdfxap, ekLiTe ^iXCav* 930 

' rt veov Tdhe; ttoXKoIs 
Tjhr] TTapekva-ev 
OdvaTos bdfxapTaS' ■ 

A8. <f)CX.0L, yvvaLKos baCixov^ evTVxi(TTepov 935 

Tovpiov vofxCCoif KaCirep ov boKovvd* oix(t)S' 
Trjs fxev yap ovbev akyos dyj/eTaC iTOTe, 
TToXkcdv be fx6x0(ov evKkerjs eTTavaraTo, 
ey(a b\ ov ov XPV^ Cv^> iTapels to fx6pa-Lfxov 
XvTTpov Stttfo) (BCotov dpTL fxavOdvo). 940 

913 vws 5* LP : irws VB 917 (pi\ias'] yp. ■jrKTTrjs 2. Cf. 880 

921 hpiariwv Dobree. Cf. Med. 5 e?^ei/ Heath : dixfv BP: ^^uej/ 

Y L 926 Xo. om. V 929 Post T\ivx(i.v add. &5fn]r. € € xop- 

& HSnrjrf V : c € B 934 Sdjuapras V et, ni fallor, 2 : Sdfiapros 

L P B voWoifs . . . SdfiapTos Canter 939 XPV" Elnisley : xp^ 

codd. 940 fiavddvdfv L P AAKH2T12 

TTws yap bofxaiv Twvb' clcrobovi avi^ofJLaL; 

Tiv* av 7rpo(T€LTr(av, tov 8e Trpoa-prjOcls vtto, 

TepiTvijs Tvxpip^ av k^obov; ttol Tpiy^op.aL; 

7} iikv yap €vbov e^eAa /x' epr^/uta, 

yvvaLKos evvas €vt* av elo-Lba) K€vas 945 

dpovovs T kv olcTLV 1^6, Kal KaTCL cTTeyas 

av\pL7]pov ovbaSy T€Kva 8' dju(/)l yovvaa-i 

TTLTTTovTa KXaCrj jxy]T€p, ot 8e b^cnroTLV 

cTTivaxrLV oXav €K bojjLcov aTr(ok€(rav, 

TCL fjikv KaT oXkovs TOL(xb^' €^(o6€V 6e ix€ 950 

ydfxoL T €\Sktl &€cr(ra\(ov Kal ^vXXoyoL 

yvvaLKOTrk-qO^LS' ov yap €^av€^o\xaL 

X€V(r(ra)V baixapTOS Trjs ^fxrjs oixrfkLKas» 

€p€L 0€ pt. 0(TTLS ^xOpOS (OV KVp€L Ta0€* 

^lbov Tov alcryjiSis C^v6\ os ovk €TXri 6av€Xv, 955 

aS)C rjv €yri}X€V avTLbovs a\j/vxLa 

7T€(p€Vy€V ALOriV' €LT avqp €LVaL 0OK€Li } 

CrTVy€L bk TOVS T^KOVTaS, aVTOS OV 6€\(0V 

Oav^lv. TOLCLvb^ TTpos KaKOL(TL KXrjbova 

C^O). TL IXOL CV^ biJTa K€pbLOV, (f)LkoL, 9^° 

KaK&s kKvovtl Kal KaK&s ir^TTpayoTL; 

Xo. eyo) Kal 8ta fxovcras [p"''P' 

Kal fX€T(ipcrLos fi^a, Kal 
iTk€L(rT(ov a\\rdp.€Vos Xoyayv V)!i< 

Kp^lcrcrov ovb€V ^AvdyKas 9^5 

rjvpov, ovb€ TL (^dpixaKOV 

Qpri(T(TaLS €V cravLcrLV, tols 

^Opcf)€La KaT€ypa\j/€V 

943 i^65ov Lenting : uaSBov codd. et 2 944 elcAo V B / : c^eAer 

P et sine dubio L 948 irlrvovTa Wecklein 950 oXkovs L P : 

oJkovYB 951 t' Wakefield : 7' codd. 954 Kvp^ Monk 

957 flr V B : Kq.r' L P 960 Kfpdiov Purgold : kvSiov codd. 

964 otfa/tej/os] ap^afJLivos Stob. i. 4. 3 i (<»-'- W ETPiniAOT 

yrjpvs, ovb^ oaa <I>ot^oy 'A<jK\r;7rtd8aij ehcoKc 970 

(f)dpfJLaKa iroXvTTOvoLs avTircfxajv ^poTolcriv, 

fxovas 5' ovT €7rt /Bcofxovs [avT, 

€(TTLV OVT€ (3p€TaS OeCLS 

(XdeLVf ov (TcpayCaiV kXv€L, p75 

/X77 fXOL, TTOTVLa, IX€l((HV 
€\BoL<S ri TO Trplv €V ^LiO. 

KaL yap 2.€vs 6 tl v^vcrr), 

crvv (ToX TOVTO reXevra. 
Kat Tov €V XaAv^ots 5a/utd^6t? (tv ^lcl (rihapov, 980 

ovhi TLS cLTTOTOfxov A.7//xaro's eo-rtr at8a>s. 

Kat (T €V a(f)VKTOL(TL X^pQiV €tAe O^CL h€(rfXOLS, {P^TP* 

ToXfxa 8'* ov yap dvd^€LS ttot €V€pd€V 985 

KkaLdiV TOVS (f)6LfX€V0VS dv(t). 
Kal 0€U>V (TKOTLOL (f)6LV0VaL 

Tralb^s €V 6avdTut. 990 

(f)Lka fX€V OT rfv fX€6^ r]fxo)V, 
(f)L\a b€ ' Kal 6avov(T^ eo-rat,"^ 
y€VvaLOTdTav 8e Tra^rav e^ev^o) KXto-tatj aKOLTLV. 994 

fxr}b€ V€Kp5)V 0)9 (f>6LfX€V(ji)V y&fxa vofXL^€cr6a) IdvT. 

TVfX^OS (TaS d\6)(0V, 6€0L(TL 8' OfXOLCDS 

TLfxdcr6a), o-e'/3as kfXTTopodV. 

KaC TLs boyjxCav K€k€v6ov 1000 

€KpaLVa)V TOO €p€L' 

AvTa TTOTC TTpov6av dvbpos, 

970 e5a)/ce Musgrave : trapilwKf codd. 974 975 tffriv oijTf . . . 

iXdfTu G. A. Wagner : i\d€7v oijTc . . . 6<ttiv codd. 981 ov /8ici P 

et yp. l clSr]pov V P 984 &' 4v codd. et 2 : (re y Nauck 

985 ToA/ia 5' LP: T(^A/io raS' V : T6\fj.a t6S' B 986 <pdivo/ji,€vovs V^ 

989 <p6ivov(Ti LP: <;f>0tj/j;0ou(n V B / 992 corruptus : cf. v. 1003 

Ka\ om. B O D et Haun, Oavovcra sine elisione solus P eoTTat 

V B : eVrtJ' L P S' €ti kuI Oavoxxra Barnes ex Aldina (5e ti k. Q.)'. 

8e Bavovff is oei Nauck 998 ofioios V looi eKfiaivwv LP: 

ififialvwv y B. 1002 irpoi/^owei' codd. r AAKH2TI2 

vvv 8' icTTl iJLCLKaLpa haiixcav 

XaXp*, d) TTOTVL, eS 8e boCrjs, TolaC vlv TTpodepovaL 
(j^ijiJLaL, • . 1005 

— Kal fX7]v 6b\ ws €OLK€V, ^AXKpLrjvrjs yovoSi 

"AbixrjTe, iTpbs a-rjv kaTCav 7[op€V€Tai. 
Hp, cf)C\ov Trpbs avhpa xprj Kiy^LV iXevO^pois, 

"AbiJir]T€, [iopL(f)as 8' ov)(^ vtto aTrkay^^yoLS ^X^'^ 
(TiySiVT, iyo) b€ a-oXs KaKolcrLV rj^Covv loio 

iyyvs 7Tap€a-Ta)S €^€Ta^€(T6ai (f)C\os' 

(TV 8' OVK €(f)paC€S (rrjs TTpOKcCpi^VOV V€KVV 

yvvaLKos, aWd jjl' €^€Vl(€s €v bopiOLs. 

cos brj OvpaCov TTrjixaTos (nrovbrjv €yo)V. 

Kd(TT€\f/a KpcLTa Kal ^eots €X€L\f/dixriv 1015 

(TTTOvbaS €V oIkOLS bvcrTV)(0V(TL TolaL cTols, 

I KCLL jue/x0ojuat jxiv, iX€ix(f)0[xaL, iTaOcov Tdb€, 
ov fxrjv (T€ XvTT^LV €v KaKOL(TL (SovKofxaL. 
&v 8' ovv€\ rJKO) b€vp^ vTToaTpi-yf/as irdXLv 
Ae^co. yvvaLKa Trjvb^ fxoL cr^aov kafBcav, 1020 

ecos av L7TTT0VS b€vpo QprjKCas dyo)v 
€k0o), Tvpavvov Bl(tt6vo)v KaTaKTavcav, 
TTpd^as 8' 6 fxr} TvxoLfXL — vo^TTrjCTaLfXL ydp — 

bCbo)fXL Tr]vb€ 0"Ot(n TTp0(T7T0k€LV bdfXOLS. 

TTokXio 8e p-^yOia y^lpas rjkd^v ets e/xas* 1025 

dyu>va yap Trdvbrnxov €vpCcrKO) Tivas 

TLOivTas, ddkr]TOLLa-LV d^LOv 7t6vov, 

6d€V KOfxC^o) T-^vb^ VLKrfTrfpLa 

ka/ScdV' TCL fX€V yap Kov(f)a rots vlk&o-lv rjv 

Xttttovs dy€aOaL, tolctl 8' av tcl fx^C^ova " ^ 1030 

1005 ^Tj/iOi omnes 1006 Xo. praef. L P B : om. V 1009 /io/i<^«s 
L B 2 : nop(j>a5 V P 1017 fiev V B : 5^ L : Se P loai .ep-ft'iKas 

LP (•iovs suprascr. /) 1024 irpo<nro\iLV VB: irp6(nroKov hlt*. 

De 2 non liquet 1025 iroWuv Se fi^x^o^v ^\6e x* 'pos « *s ifxds L P 

1027 ir^vov V ; novwv B O D : ir6vov L P 1030 aS rtt L P : 

air^ VB ETPiniAOT 

VLK&(TLt TTvyfxrjv Kol TTakr^v, (3ov(f)6pl3La* 
yvvT) 6' €77* avTOLs eiTrer** kvrvyovTL 8e 

aL(T\pOV TTapelvaL K€pb0S ■^V Tob* €VK\€€S. 

ak\ , coo-Trep eiTror, aol p.ikeLV yvvoLKa xpr)* 
ov yap KkoTTaCav, akka crvv TTovio kal3o)v 1035 

rJKCii* Xpovdd he Ka\ <tv fx aiv€(r€LS tcrcas» 
A8. ovrot o-' cltlCov ovb^ €v aL<j\pol(rLv tlB^Xs 
€Kpv\l/^ €[xr]9 yvvaLKos aOkLov Tvxas' 
akk akyos aky€L tovt^ av "^v irpocTK^Lix^vov, 
€L Tov TTpbs akkov b(aixa6^ wpp.-qdr^s ^ivov 1040 

akLs 8e KkaL€LV tovjxov "qv e/xot KaKov, 
yvvoLKa b\ et tto)? (^cttlv, alTovfxaL (t, ava^, 
akXov TLv 0(rTLS fxr) iT^TTovd^v oV eyo) 
o-wfeti/ avdixOL Q^a-^rak&v* iTokkol 8e' o-ot 
^€V0L ^€paL(jov ixrj fx* avajxvq^rrjs KaKCdv. 1045 

ovK av bvvaLjxrjv T-qvb^ op&v €V b(ofxa(rLV 
abaKpvs €LvaL' fxrj voctovvtl jxol voctov 
7Tpo(T0fjs* akLS yap avfx^opa ^apvvofxaL. 
TTov Kat Tp€(^0LT CLV b(i}ix(XT(ov V€a yvvrj ; 
V€a yap, ws ^(TOrJTL Kal K6a-pL(£> TTpiiT^L. 1050 

7T0T€pa KaT avbpSiv brJT^ €volkt^(T€L (TT€yr]v; 
Ka\ 770)9 CLKpaLcpvrjs €V vioLs (TTpaxjxjiiixivr] 
€(TTaL; Tov r]^5ivO\ ^HpaKk^LS, ov pabLov 
€tpy€LV' eyo) 8e aov TTpofxrfOiav exco. 
7] Trjs Oavovar]s Odkafxov kcr^ri^Tas Tp€(f)(o; 1055 

Kat TTcSs €TT€a-(pp& Tr]vb€ Tut K€Lvr]s k^x^L; 

bLTTkfjV (pofioVfXaL ]X€IX\I/LV, €K T€ br]]XOT(£tV, 

1036 )u' VB: 7' LP 1037 aTiCwv Scaliger (et Harleianus 

5743) *• ^riixaCfav codd. et lemma 2 al<rxpoT<riv L P (supple avrS} : 

eX^poro-j»' V B, sed alx^poTaiv primitus V 1038 aQKiovs B O D 

1039 TTpoKeififvov V P 1040 ft Tov] fKirfp L P 1045 /j.'^ fi 

avafji.vf}(rr)s L P : /jL-ff jxi /miuLvfi(rr}s B D sed in B rasurae supra et post /xi : 
fi-fi fi€ fitfivficTKeis V : unde fi^ 'fx4' fiifi.vfi<TK(is Kirchhoff 105 1 kot'] 
fiiT Hermann 5i^ tiv olK^aa B 1055 BaXafiov iiafiiffas B O D : 
€is 6d\afiov fi-f](ras V L P : dd\afiov ififirja-as Schmidt AAKH2TI2 

/utii Tis II €k€y^r} rrjv CfXTjv ^v^pyiriv 

TTpobovT* kv aX\r]s h^\xviois TTLTveLV vcas, 

Kal TTJs 6avov(Tr]S' a^ia hi fJiOL a-i^eLV 1060 

7roAA.7)y irpovoLav Set jx €X€LV. crv b\ d) yvvai, 

r)TLS TTOT €L aV, TaVT €XOV(r AAKrjO-TLOL 

lxop(f)rjs fi^Tp* l(t6l' Kal irpo^rriL^aL Se/xas. 

OLfXOL, KO/Ottfc TT/OOS 6€&V €^ 6\X\XaTOiV 

yvvoLKa Trivhey ixrj \x ekrjs fipri\x€Vov. 1065 

hoKw yap avTr]v el^ropStv yvvaXy^ opav 

(fx-qv doXol 8e Kaphiav, €k 8' d/u/xarcoi; 

Ttrjyal KaT€pp(oya(TLV' S TXr\\x(siV €y(o, 

b)S apTL 7r€v6ovs Tovh€ y€vo\xaL TTLKpOV. 
Xo. eyo) \x€V ovk €xoi/x' av €V Kiy^LV tvxvv 1070 

Xprj h\ ocrrtj €t crv, KapT^p^Tv 6€ov hoaLV. 
Hp. €t yap TO(ravTr]V hvva\xLV €t)(oi; c5o-r€ c-qv 

€S (f)UtS 7rop€V(TaL V€pT€p(i)V €K h(0\xdT(i)V 

yvvaLKa Kai (tol Tr\vh€ iropa-vvaL \dpLV. 
A8, (Td(\)' olha ^ovX.€a-6ai o-' av. dXXa irov roh^; 1075 

ovK €(TTL Tovs 6av6vTas €S (f)dos \XO\€LV. 
Hp, \xr\ vvv viT€pl3aXk\ d\)C €vaLa-i\x(t)s (f^ip^, 4.,,; yu; i^ s^^/-'- 
A8. pqov irapaLv^Lv r\ 7ra66vTa KapT€p€LV. 
Hp, Ti 8' av irpoKOTrTOLS, €t 6€\ols d€t aT€V€Lv; 
A8. €yv(DKa kovt^s, dAA.' eptoy rts €^dy€t. 1080 

Hp. To ydp (f)LXrja-aL tov 6av6vT dy€L hdKpv, 
Ah. d7r(ok€a-€V \x€, Kart \xdkkov rj Xeyo). 

1058 ^AcVl?? LPB: iXeyxv V 1059 &\f^vs LP: &\\ois 

V B 1062 Tci ouTo L^ in marg. : toOto codd. 1063 npoa- 

Vjoi|oi L: corr. /: Sf/xas irpo(r6^<^€pey Nauck 1064 ^| VB: oir' 

LP 1066 dpav] dpwvV 1068 TA^/toi/VP 107 1 oaris 

fl <rv suspecta : cf. v. 1063 : <rh om. L : ^ris eirj Hayley : '6<rris elcri 
Hermann 1072 Sxm (t^v om. LP: add. /: iK Oeov add. alia 

manus in P : \enr. in marg. scr. L^ 1077 vvv ivfpfiaW* Monk : 

vvv vircpfia\' B O D : vvv vir4pfiaiv V L P {jx^ vvv virepfiaWSvrcos <l>fpf 
2) alveari/xcos V B 1079 64\ois Haun. : 6€\fis codd. et codex 

Galeni, p. 413 <rr(Vfiv dei Galen. 1080 ris Galen. : ris fi 

codd. ETPiniAOT 

Hp. yvvaLKbs €(T0\rjs ?/ju,7rXaKey rt? avrepel; 

Ab. wcrr' avbpa rovbe pLr]K^O^ rjbecrOaL j3l(o. 

Hp. xpovos fJLakd^eL, vvv 8' l^' r]l3d(TK€L KaKov, 1085 

A8. xporoz/ Aeyotj az;, €t xpo'^^^ ''"^ KarOavew. 

Hp. ywT^ o-e TTavcreL koX viov ydjxov ttoOol. 

A8. a-Lyr\(Tov' olov etVas. ol^k ai^ (hopLrjv. 

Hp. TL 8'; ov yafjL€LS ydp, dXXa xVP^^^^JJ^^X^^f 

Abi ovK €(TTLV 'qTLS rwSc o-uyKAt^7^o-erat. 1090 

Hp. fjL(£tv Tr}v davovcrav w^eAetr rt Trpoaboiias; 

Ab. K€Lvr]v oTrovTTCp €crTL TLpLCLcrOaL xp€(av. 

Hp. alv& pkv alvSi' iJL(opLav 8* d(f)kLa-Kdv€LS. 

A8. ws fJL-qiroT dvbpa Tovb^ vvpLcf^Cov Ka\(ov. 

Hp. €irfiv€a-* dAo)(<p TrLcrTos ovv€k et (f)L\os, I095 

A8. OavoLix €K€Lvr]v KaL7T€p ovK ovaav TTpobovs, 

Hp. 8exou vvv eto^o) Tr]vb€ y^vvamv bofjLciiv. 

A8. fJL-q, irpOS (T€ TOV (T7r€LpaVT0S dvTO]iaL Atos. 

Hp. Kat ]xr]v a]xapTr]a-r] ye ]ir] bpdaas ra8e. 
A8. Kat bpQ)V ye Avttt^ Kapbiav br]y6r]ao]xaL. '^ ** ^ 
H/}. ttlOov' Tdy^ av ydp €S biov TiiaoL \dpLS. 
A8. (f)€V. 

et^* e^ dySivos Tr]vb€ ]xr] "Aa/Ses ttot^. 
Hp. VLKwvTL jxivTOL Kal av avwLKas €]xoL 
A8. KdKQ>s €K.€^as' 17 yvvr] 8' d7T€\d€T(o, 
Hp. dTT€LaLV, et x/>T '^pQ>Td 8' et ^p^MV d6p€L, 1105 

A8. xpr;, o-oi; ye /x^ ]X€XKovtos opyaCv^LV ijxoC, 
Hp, €lb(as TL Kayd) Ti^vb^ e^w TTpodvpLCav. 
Ab. vCKa vvv, ov ]xr]v dvbdvovTd ]xol ttol^Is, 

1085 j/Oi/ L P : ffe vvv V : c' vvv B. Cf, v. 381 rj^dffKei. Galen. 

p. 419 : r]$a (Toi codd. 1087 irodos L : vios ydixos ttoOov Guttentag 

1089 xnpfvari Aexos] XVP^^eis jxovos LP 1090 r^jSe] t^JS' oj/5/)1 V 

1093 ^upioj/V: corr. t; 1 094-1 095 del. Wilamowitz 1094 supra 
ois scr, L' %(t9i KaXwv L P B 2 : KaX6v V 1097 yevvaiav L P 

1098 Sj/TO;uai L P : aiToy/natVB iioi Trei^ouVB Tax» 7op V 

1102 /^^ xdfiois L, yp. IX 'nXa^iv l in marg. : fi^ xdfirjs P 1105 ^^P^i' 
V B : '6pa L P 1 108 om, V (sed in marg. apposuit ipse), itaque 

1109-1113 Herculis vv. Admeto, Admeti Herculi tribuit tioo AAKH2TI2 

Hp. dAA.' €(T$* 66* rjiJias alvicreLS' ttlOov fxovov» 

Ab. koijllC^t, el XPV tv^^^ hi^aaOaL oo/xotj. iiio 

Hp. ovK av ixeOeCrjv Tr}v yvvoLKa irpocnTokoLS» 

A8. crv 6' avTos avTrjv €t(ray\ et ^ovkr), bofJLOvs, 

Hp. €s cras \x€v ovv eyoiye Orjo-ojxaL X^P^^* 

A5. ovK av OCyoLixL' h&fxa V (la-eXOeXv Trdpa. 

Hp. Trj o-fj TreTroLOa x^'-P'- ^^i'-^ jxovji. 1115 

Ab. ava^, /3tci^77 /x* ov 6i\ovTa bpav Tabe. 

Hpi Tokfxa TTpoTeLvaL X^^P^ '^^^ OLy^lv^ivrjs. 

Ab. Kal br] TrpoT€LV(o, Topyov^ ws KapaTOfx&v. 

Hp. ex€ty; Ab. ^X^> ^^^* ^P* ^^& vvv, kolI 

TOV At09 

(f)ri(T€Ls TTOT €LvaL Tralba yevvaXov ^ivov, 11 20 

^ki^ov TTpos avTrjv, €t tl (rfj boK€L irpiTT^LV 

yVVaLKL' kVTTTJS 8' €VTVX(i^V jX^OLa-TaCTO. 
Ab. 0) ^€0t, TL k€^(t) daVIL avikTTLCTTOV Tob^ 

yvvalKa k€Vcrcroiv Tr\vV ; — e/zr)y €Tr]Tvixcos; 

rj K€pT0fx6s ix€ d€OV TLS €KT:kricr(r€L x^P^> '^^5 

Hp, ovK €crTLV, dkka TrivV opas bdjxapTa a-qv, 
Ab. opa y€ [xrj tl (f)do-pLa v€pT€p(ji)V Tob^ rj. 
Hp. ov yj/vxcLyi^yov T6vb^ cTTOLrjcrcd ^ivov, 
Ab. dA.A.' 7]V ^dcLTTTov ^lcTopS) bd}xapT ^pLrjv; 
Hp. a-dcf)^ ta-6\ diTLcrT^lv 8' ov (T€ Oavfxd^d) tvx^v, 1130 

Ab, OCyco, TTpoa-^CiTO) C^aav ws bdfxapT ipLrjv; , 

II II fiiQii(iii\v (To7s yvvcuKa B 1112 el&dyay^ V jSovAet 

VB: SoKeT LP d6jjLov5 Monk (et apogr, Venetus codicis L) : 

56fji.ois LFYB 1114 5«/to 5' LP : Saj/nar' VB 1115 /x6vov 

Nauck II 17 TrpoTe7vaiV: irp^TeiveB: irpoTeiveiv LP diye 

B 1118 KolS^ VB: Kal /*V LP KapaTOfiSiv Lobeck: 

KapaT^fKp codd. et 2 1119 Vulgo post Monkium A5. 6x<w. 

Hp. vai, k.T.K. Nos signum interrogationis posuimus 1121 irphs 

V: SWs LPB o-fj Musgrave : croi codd. 1122 5' om. V 

1123, 1124 Sic LP {KiviTusv P) : tI \iv(T(To) et yvvalKa \eva(Tw 
tV «mV V B (Aeuo-co V) Interpuncta nos addidimus 1125/1*6« 

CeoG Buecheier ifnr^-fiacrei P 1126 ea-Ttv &\\rt' Radermacher 

1127 t65' ^] To'5' (laopw V yp. to5' ■§ V^ 1130 tvxVv] tvxV 

Reiske ^ ETPiniAOT 

Hp. 7rp6(T€L7r\ ^X^^^ y^P "^^^ oaovn^p ijOeXes. 

A8. 0) (^tArarr^s yvvaLKbs ofxfjia Kal Sc/xas, 
eX.^»^ (T aikTTTOis, ovttot^ oy^eaOaL boKo^v. 

Hp. ex€ts* (pOovos he fxr} yivoLTo tls Oe&v. ii35 

A8. oi rou fxeyCcTTov Z-qvbs cvyeves t€kvov, 
cvbaLfxovoLrjs, KaC cr 6 cf^LTVcras iraTrjp 
a-<^^0L' cru yap dr) Tafx av(ap6(jL>a-as ixovos. 
770)5 Ttjvb* €Tr€ix\jras vepOev €S (f)aos Tobc; 

Hp. fxayr]v crvva^as banxovodv roi KvpCio. 1140 

Ab, TTov Tovbc &avdT(a <f)ris dyGiva avixjSak^Lv ; 

Hp. TVjxjSov TTap avTbv €k X6-)(pv fxdpyf/as yjEpoLV, 

A8. tC ydp TToB^ rjb^ dvavbos €(TTrjK€v yvvri; 

Hp. ovTTdi OifXLS (TOL Trjcrbc 7rpoa-(f)(ovr]ixdT(t)V 

kXv€LV, TTplv av OeoXa-L tolctl vcpTepoLS ii45 

d(f)ayvCa-r]TaL Kal TpCTov ixdXrj (f>dos. 

ak)C €Lcray etad) Trivbe' Ka\ bCKaLos ot)V 

rb XoLTrdv, ''AS/xr^r*, eva-ejBeL irepl ^evovs, 

Kal x^^^P^' ^y^ ^^ "^^^ irpoKfCixevov 7r6vov 

^Oevikov Tvpdvv(o TratSt TTopa-vvQ ixok(av, 1150 

A8. ix€LVov TTap* rjixLV kol ^vviaTLos yevov. 

Hp. av^ts roo e(rrat, vvv eiteLyecrvaL /xe oet. 

A8. dk)C €VTV)(oCrjs, vd^rTLfxov 8* ekOoLS • 80/xor.T 
da-TOLS 8e Trao-r; r' eweTTO) T€Tpap\Ca, 
Xppovs eTT* eo-^Aats crvix(^opaL(TLV laTdvai "55 

(Bcojxovs re KVLadv (BovOvtolo-l TTpoa-Tpoirals. 
vvv ydp \x€6r\p\x6a-ix€a0a ^€kTC(o jBCov 
Tov TTp6a6€V' ov ydp €VTV)(Jav dpvr]aoixaL. 

1132 7roi/0* StraTTfp LP ii^^ ovtoB' V I IST (pirvaas V : 

tpVTfVffas L P B 1138 av yap r&ix &p6(aaas L P {yh.p S); raixa y l) 

II 40 haifjL^vwv codd. et 2 Kvpii^ B O D et, ni fallor, 5 (sc. ei qui 

proprius est) : Koipdvcp LPV 1141 <^?)y] "tAt^s Prinz 1150 tu- 

pdvvcfi V P L^ : rvpdvvov L B 1 153 S6fiov LP yp. B : oSov V yp. 

B : Tr65a B D : antiqua discrepantia codicum : Zp6fiov Wilamowitz : 
Tr6pov Headlam 1154 ttoo-t? t' B O D : vaai t' V L P 1155 avjx- 
ipopaTs avviardvai BOD 1156 Kviaav Haun. : Kviaaav codd. 

TTporpovats V P AAKH2TI2 

Xo. 7roA.A.at fjiopcfial r&v baLfxovi(ov, 

TToAAa 5' deATrrois Kpaivovcn Oeoi- 1160 

Kal ra boKrfOevr* ovk ^TeKicrOy], 
tS>v 8* ahoKriTu>v Tropov rjvpe ^eoj. 
TOiovb* airelSr} Tobe iTpaypLa, 

1160 iroWd r U Il6i SoK-ficrapr U 1163 rSSe] r^Se rh V 

In fine reAov euptiri^oi; oA/c^jo^TtSos V B P ; fvpiiridou &\tcPTTi9 L MHAEIA TnO0ESI2 MHAEIA2 

*Idaa>v els KopipBov eKBoiv, enayofxevos Ka\ M^deiav, eyyvaTat, Ka\ 
rrjv KpeovTOS tov Kopivdiav ^na-iXeois Bvyarepa T\avKT]v irpbs yafiov, 
fieWovaa Se fj Mrjdeia (j^vyadeveadai vrro Kpeovros eK rrjs KopivBoVf 
rrapairrjaaixevr) trpos fxiav rjpepav fxelvai, Ka\ rvxovaa, fiiadov Trjs x^piTOS 
5 Soi/ja 8ia tS)v rraibcov nepTrei tjj VkavKrj eaB^Ta Ka\ xp^o^ovv aTe<pavoVj 
ois eKeivrj ;^p»;(ra/MeVi; bia^OeipeTaC Ka\ 6 Kpeuiv be n(pm\aKe\s ttj 
6vyaTp\ cmoWvTau Mrfbeia be tovs eavTrjs Traldas dnoKTeivaaa em 
apparos dpaKovTdv nTepcoTOiv, o nap HXiou* eXa^ev, enoxos yevofievr) 
dno8i8pdaKfi els ^ABrjvas Kd^elae Alyel rw JJavdiovos yafielTai, ^epe- 
10 Kvbrfs be Koi ^ifitovidrfs (f)aa\v cas rj Mrjbeia dveyj/^rjaaaa tov *ldaova 
veov noirjaeie. nep\ de tov naTpos avTov Alcroj/off 6 tovs Nootovs' 
noirjaas (f)r]a\v ovto)?' 

avTiKa 8' Aio-om 6tjk€ (piXov Kopov i^/Stowj/ra, 
yrjpas dno^vaaa^ el8virjai npanideaai, 
15 (fidpfiaKa TToXX' eylrova en\ ^(puo^eioio'! Xe^rjaiv, 

AlaxvXos 8e ev Ta7s Aiovvaov Tpo^ots laTopel ori Ka\ tus Aiovvaov 
Tpo(f)ovs fxeTa t(ov dvhpoiv avTcov dveyj/rjaaaa eveonoirjae. 2Td(f)v\os 8e 
(f»rjai Tov ^ldaova Tponov Tivd vno Tqs Mrj8eias dvaipeBrjvaC eyKe\ev' 
aaaBai ydp avTrjv ovtcos vnb tjj npvpvrj Trjs Apyovs KaTaKoiprjBrjvai, 
20 fieWovarjs Trjs veo)? 8ia\veaBai vno tov xpovov' enineaovarjs yovv ttjs 
npvpvqs rcS ^ldaovi Te\evrrjaai avTov. [A V B P D F /j 

Argumentum totum habet D, fere totum A P F. De ceteris libris 
V B / vel U, nam L nihil habet, vide quae supra notavi 4 nphs 

fiiav'] cos fxiay F : jxiav A : c/s ixiav Nauck 6 xP^JO^a.wej/rj A B / : 

Ziaxp-n(rafxevr\ V P D F 7 anSWvTai B : andiXero A V D F 10 ave- 
^p-fjiratTa] e^l/ijaacra A F {i\f/. A) : d^eif/^rjo-otro Elmsley e Schol. Arist. 
Eq. 1321 13 Tj^tawvra AB: ^)8oWto VDFP 14 elSvirja-i'] 

iSvirjcri B : t5irj(riA^/: unde d7ro|u(ra(ro /SutTjo-t Elmsley 15 x/'"- 

a-eioia-i l et Schol. Ar. : xP^f''^^^^'''' AFBPD, sed eypova-a nullus, ut 
videtur, codex 16 roTs • . . Tpo<|)o?s VP: rors . . . rp6<pois A. 

17 ej/eoirotrjo-e] ^^(tfoirotrjae /P 18 ey/ceAeuo-oc^ot Lascaris : iKKeXev- 

a^aadai codd. 20 eVtTreo^oucrrjs] ejxneaova-Tjs V yovv] yap V P L To dpajxa 8oKel vno^aXeaBai Trapa Ne6(f)popos ^iaa-Kevaa-aSf cas 
AiKalap)(^os . . . tov ttjs 'EWddos ^lov Ka\ 'AptcrToreX);? eV vTvop,vr]' 
fiaa-i. p.€fx(f)ovTat 8e avrto ro p.f] Tre(f)v\axevai Trjv VTTOKpiaiv tj} Mqdeia, 
aWa TrpoTreaelv els 8dKpva, otc eTre^ovXevaev *ldaovi Ka\ Tjj yvvaiKi. 
enaivelTai 8e r] ela^oXrj Sia t6 nadrjTiKCdS ayav ex^iv Ka\ rj ene^ep- 5 
yacria ' firjS' ev mTraio-i ' Ka\ to. e^fjs. onep dyvorjcras Ttfiaxt^as TO) 
v(TTepco (jirja^ TTpdiTco Kexp^crdai, o)? ''Ofirjpos' 

elfxaTa t' dp(})ie(ra(ra Ovdadea Ka\ Xovaaa^a. [A P D Fj 

API2T0<I)AN0T2 rPAMMATIKOT Tn60E2I2 

Mf}8eia Sia ttjv npos ^ldaova ex^pav tw eKelvov yeyafxrjKevai Trjv lO 
KpeovTos OvyaTepa dneKTeive fxev TXavKrjv Ka\ KpeovTa Ka\ tovs Idiovs 
vlovs, e;(<»pto-6'»7 Se 'ldo"oyo? Alyel (rvvoiKrjcrovcra. nap ovBeTepci Ke^Tai 
rj fivdonoiia. [A B P D F] ,..,:/ 

rf fxev (TKrfvrf tov bpdfxaTos vnoKeiTai ev KopivOfOy o de ;^op6ff 
(TvveaTrfKev €K yvvaiKcov TroXtTiScov. npoXoyi^ei de Tp6(}i6s Mrfbeias. 15 
[A B P D] 

ediBdxOr] en\ Ilvdo8<i)pov apxovTos okvfxnidbos tt^' eTei a'. [A P 
DF] 

7rpS)TOs Ev(t)opici)v, 8evTepos ^o(f)OK\rjs, TpiTos Evpnridrfs Mr]5eici, 
^iXoKTrjTr], AiKTVi, Qepicrrals craTvpots, ov aco^eTat. [F D P] 20 

I Th . . . vTrofiaKe(r6ai habet etiam V 1-8 infra inter MrjSetas 

et iSiSdxOv collocat P i Tropo veo^povos (ex vecHxppovos corr.) D : 

irepX ve6<ppovos F : iravaiScppovos P : yevvaio<j)p6v<i}S A ws . . . virofivi)- 

fiaa-i om. P 2 . . . rov rrjs Schwartz : rov re D F : nepl rov, re A. 

Supplendum (eV o') ut Klotz, vel (eV 7') ut Wecklein 3 rh 

Brunck : rhw D : t^j AF: om. P r^v MrjSeiav Beck 4 irpoirecreTv 

Kirchhoff: irpoave&eTv D F P : trecreiv A 

9 'Api(rro(f)dvovs ypafifiariKov vir6de(ns B D A, sed &\Xus initio add. B,, 
MyjSetas in fine add. A : om. F P ; ^ 11 y\avK7]v Kal Kpeovra P : KpeovrcL 
B suprascr. y\avKr}v B^ : y\avK-r\v Kpeovra A F D. Videtur Glaucae 
nomen omissum fuisse et postea additum 12 crvvoiK-fjirovcrd 

Lascaris : crvvoiK^cracra codd. 14 Verba ^ fiev . . . MrjSeias hoc 

loco habent B P, post personarum indiceni D, omisit F, In A pars 
prior (usque ad Tro\irl5(av) infra post erei, reliqua (usque ad MrjSetos) 
post personarum indicem leguntur 17 irvdioSd!>pov codd. : corr. 

Brunck 6\vixirid5os P : 6\vfin7S A : 6\vfimdSi F D eret o' Nauck 

et Matthiae, tum enim fuit Pythodorus archon : er F : 75 e,? D : 5 e, 
A : om. P 20 0epi(rra\ (rdrvpos, ut vid., codd., corr. Kirchhoff. In 

rehquis fabularum nominibus nominativum casum pro dativo praebent 
plerumque codd. TA TOT APAMATOS npoSnnA 

TpO*02 XOPO2 rTNAIKflN 

KPEflN AlTETS 

IIaiaes Mhaeias Mhaeia 

IlAiAArnro^ ArrEA02 

lASriN 

Sic B V : A fere eundem ordinem praebet sed rpo<l>65. irpefffivTijs. 
Kpeoiv. incipit, et chorum lasonemque omittit. In L P ordo est Tpo<p6s. 
Kpeuv. irai5ayuy6s. M^Scia. x^P^^ yvvaiKuv. alyevs. 'idiruv. vaTSes 
()urj5€ios add. P). &yyf\os. Acta anno A. C. 431. Codices A B V L P : etiam n vv. 5-12 : 
kem vv. 710-715: item vv. 1416-1419 in Pap. Hibeh. 25: 
memorantur raro D O et Haun.j in arg. et vv. 1-41 F (Marcianus 
468). Accedunt 2. MHAEIA TP0*02 

Etd' o!><p€y ^Apyovs fJLT] hLaTrraa-OaL (rKd(l)Oi 

KoAx.^z^ €S alav Kvavias 2i;/x7r Ar/ya8ay, 

/utr/8' €V vaTTaLo-L YlrjkLOV tt^ctclv Trore 

TfjLTjO^la-a TT€VKr], ft7]8* €p€Tfi(a(raL X^P^^ 

avbpS»v apL(TT(tiVi o\ to irdyxpv^rov bipas 5 

rieAta pL€T7]\dov. ov yap hv hi^nroLV e/x^ 

M?/8eta TTvpyovs y7/s eTrXeuo-' 'Ia)XKtas 

cpodTL OvfJibv eKTrAayeto-' 'lao-oroy 

ov8' az/ Kraretr TT^L^racra IleAtaSaj Kopas 

iraTipa KaT(aK€L T-qvb€ yijv KopLvdCav lo 

^VV avbpl Kal T€KVOL(TLVi avhdvOVCTa \X€V 

^vyfj ttoXlt&v &v d(pLK€T0 yQova, 

avTTi T€ irdvTa ^p.(p€pov(r 'lao-oi^t' 

^iT€p p.€yL(TTr] yLyv€TaL o-corr/p ta, 

oTav yvvr) Trpo? dvhpa pJf] 8t)(oa"rar7/. 15 

vvv V €y6pa TrdvTa, kol i^oo-et tcl (pCkTaTa, 
TTpohovs yap avTov T€Kva h^cnroTLV t kfxrjv 
ydfxoLS ^ld(r(ov /3ao-tAtKots ewaferai, 
yr]fxas KpiovTos TraiS', 6s aiarvixva yOovos' 

5 aplaruv codd. et 5 : apiffrewv Wakefield Sepay] Sepos L et n : 

cf. Eustath. in II. p. 600. Cf. 480 ir ixev] rrplv Steup. 

12 (pvyj) Tro\irwv codd. et 5 : iroAirais suprascr. v : <pv\^ iroAtrcDy 
Canter :' ypvxv Verrall. Versum seclusit Kvicala 13 re] Sh Stob, 

74- 30 

EUR, I. 6 ETPiniAOT 

Mrjheia 8* ?; bva-TrjVos 'qTLfjiaa-ixivr] ao 

(3oa /xer opKovs, avaKaXeX 8e be^Las, 

TTLo-TLV yL€yLcrTr\v, Kal deov^ ixapTvp^TaL 

ota<s apLOLJSijs e^ ^ldaovos KvpeX. 

K€LTaL 8' da-LTOS, a-cojX' vcpela^ dXyrfboa-L, 

Tov irdvTa a-vvT-qKova-a baKpvoLS \p6vov, 25 

eTret tt/oo? dvhpos fja-deT rjbLKr^pL^vr], 

OVT ofjLfx iTTaCpovar' ovT^ aTTaWdara-ova-a yrjs 

irpoa-OLiiTOV' o)S be TriTpos r/ Odkda-a-Los 

KXvboav aKovu vovOeTOVixivr] (fyCkcov 

r]v pLrj TTOTe a-Tpixjfaa-a TrdXXevKOV biprjv 3° 

avTrj TTpbs avTrjv TraTip aTTOLjjico^r] (pCkov 

Kal yaXav oXkovs 0\ ovs Trpobova-^ dcf>CKeTO 

fji€T dvbpbs 6s acfye vvv dTLfxdaas ^X^'" 

€yvo}K€ 8' f) TaXaLva a-v]jL<popds vtto 

oXov iraTpi^as fxr] diToXeCTTea-daL \0ov6s. 35 

crrvyet 8e TTalbas ovb^ opSia-' €V(f)paCv€TaL, 

biboLKa 8* avrqv ]xr] tl (Sovkeva-j] viov 

jSapeHa ydp (fyprjv, ovb^ dvi^€TaL KaK&s 

TTacrxova-^' iy^ba Trjvbe, b€L]xaCv(o Ti vlv 

]xr] Or]KTbv worr/ (f)da-yavov bL rjiTaTos, 40 

(TtyrJ b6]xovs elafidar', IV ia-TpcoTaL Ae)(oy, 

rj Kal Tvpavvov t6v re yrj]xavTa KTdvr], 

KaiTeLTa /xet^co (TV]X(f>opdv Xd(3r] TLvd, 

b€Lvr] ydp' ovtol pcibCois ye a-v]x^a\(ov 

21, 22 Sc^ids, iri(TTiv B P Schol. Ar. Nub. 81 : Selms iriarTiv A VLF 
24 aXyT^Sovi B et 2 ad v. 97 25 yp. (fvvTeivovaa 2 B xP^^^ov^ 

XP^a Housman 30, 31 fjv fir) Trore L P B F «yp. t^ et 2 B : %v jxi) 

iroT€ AV (tum %v in ^ correxit nescio quae manus in V) : S^Trore 
suprascr. L^ airoifxdj^rj L P B : aTroi^w^ri F : airoi/j.w^ei A V ir\i}v 

«If iroT€ . . . airoifid^ei Verrall : sed cf. Herond. 3. 17 (Meister.) 
30 deprjvl KOLpa L 35 ju^ 'TroAeiTreo-^at L P 37 v^ov A L P z; : 

KaKhv VB F 38-43 damnavit omnes Dindorf, 41-43 Hermann, 

alios alii. Cf. 379, 380 39 TTjj/Se codd. et 2 : Trao-xouo-', iy^Sa, 

T^Se" Verrall : omnia sana, cf. Tro. 894 Te] Se LP 42 t6v 

¥e] TovSe V et, ut vid., L: corr. v et L' 44 ovtoi VB suprascr. 

A' : o{}ti A L P MHAEIA 

€)(dpaV TLS aVTTJ KaWCvLKOV ot(T€TaL. 45 

a\}C otbe iralbes €k Tpo^odv TieTravp.ivoi 
aTeLXOVCTL, /uT^rpoj ovbfv ivvoovpL€VOL 
KaKutv via yap (ppovTls ovk aXyeTv ^iAet. 

nAiAAraros 

TTaKaLov oXkodv KTrnxa bea^TTOLvqs ejJLTJs, 

tC irpbs TrvkaLa-L ttJt^S* ayova-' kpr^ixCav '5° 

€<TTrjKas, avTTj dpeofxivr] aavTrj KaKa; 

-TTws aov fxovT] M?]8eta AetTrecr^at ^eAet; 

T/3. T€Kvoiv oirabe Trpia^v t5)v ^\aaovo<Sy 

^(j^rjaTolaL hovKoLS ^vfxcf^opa tcl b^aTioTtav 

KaKcas TrCTVovTa, Kal ^p€vG>v avOaTiT^TaL. 55 

eyo) yap es tovt €K^€^r]K akyr]b6vos, 

ooaO* Xfx^pos ]x VTTrjXdc yfj re Koipav^ ^ 

Ae^at fxoXovarj b€vpo b€aTToCvr]s TV)(as. .; ; 

Tla, 01/770) yap r] ToXaLva irav^TaL yooiv; 

Tp. ^TjAo) o-'* €v apxfj TTTJixa /covSeTrco /xeo-ot. * 6o 

Ua, 0) ix(apos — et XPV b^airoTas €iiT€LV ro'8e* 

0)9 Ovbkv olb^ TGiV V€(OT€pOi}V KaKOiV. 

"Tp, tC 8' €aTLV, 0) y€paL€; [xr] (f)96v€L (f)pdaaL, 

Ua. ovbiv ix€T€yvo)V Kal tcl 7Tp6a6^ €Lpr]\x€vai ■ ■ '"■ 

Tp. ]xr], 77/309 y€V€Cov, KpvTTT€ avvbovkov aiO^v 65 

aLyr]v yap, et XP^* TQ)vb€ dr]ao]xaL TripL, 
ria. i]Kovad tov KiyovTos, ov boK&v K\v€iv, 

TT^aaovs TTpoa^Xd^av, Ivda br] 77aAatrarot . 

Odaaovai, a€]xvbv a/x(^t Il€Lpi]vr]s vbo)p, , ,-. — 

0)9 Tovab€ TTaLbas yijs iXav KopLvOCas ' , : ^<> 

45 oifo-eTotl afferai Muretus 49 IlAIAAmrOS A L P : irpefffivrTjs 

Kal iraiSayayyhsB : Trpefffivrrjs V. Post h. v. semper vaiSy. L P, semper 
vpe. B, alibi aliud A V. Cf. not. ad v. 1002 57 fiovTriiXde Meineke 

(/tot iir. b) 58 (xoKovaav L v deffnoivns A B et 2 Phoen. i dt 

suprascr. V^ : /jLrjSdas V L P. Cf. Ennium, fr. 3 62 Inde ab hoc 

V., quem Nutrici tribuit, usque ad v. 80 Nutricis verba Paedagogo dat 
2, Paedagogi Nutrici 64 ra om. A 68 dd^Kovs vp. e. 5. 

iraXairepoi Chr. Pat. 1181 ETPiniAOT 

(Tvv [Jir]Tpl ixiWoL Trja-be Koipavos xOovos 

Kpi(i)v. 6 fxiVTOL fjivdos et (Ta(f)7]s obe 

ovK oTba' ^ovXoCpir^v 6' av ovk elvaL Tobe, 
Tp, Kal TavT^ *l(X(Ta)v iralbas efaz^eferat 

TTaa-)(pvTas, et kol p.7]Tp\ bLa^j^opav exet; 75 

ITa. TTaAata KaLvQv AetTrerat Kr^bevpidTo^v, 

KOVK €(TT €KeLVOs rot(r8e b(ji)iia(TLv (\)lKos* 
Tp. air(ji)\6fji€cr0^ ap\ et KaKov TrpocroL^Toix^v 

V€ov 7raA.atw, irplv Tob* €^r]VTkT]K€vaL, 
ITa. aTCLp av y — ov yap KaLpbs etSeVat Tobe 80 

b€(nTOLvav — fi(rv)(a^€ Kal aCya \6yov, 
Tp. 0) T€Kv\ aKov^O^ oXos etj vp.as iraTrjp; 

6\oLTo ]X€V ixT^' 8e(r7rorr^y ydp €(tt e/xoy 

CLTap KaK6s y (ov €S (f^CKovs akLa-K€TaL, 
ITa. rts 6* oiy). 6vr]T(av; dpTL yLyv(o(rK€LS T6b€f 85 

0)? iras TLs avTov tov TreAaj fjMWov ^tXet, 

ot ix€V dtKatcoj, ot de xat Kipbovs xdpLV, 

et rovo-8e y' ew^s ovv€k ov crT€py€L iraT-qp, 
Tp, tr* — '€v ydp ia-TaL — Swjuarcoi' eo-o), T€Kva, 

(Tv 8' 0)5 jxdkLa-Ta Tova-b^ epr^/xcoo-aj e^e 90 

Ktti jut^ 7reA.a^e /X7]r/)t bva-Ovixovjxivr]. 

ijbr] ydp ^Tbov ojxpia vlv TavpovpL€vr]v 

rota-8*, ws rt bpaa-€Lovaav ovbe. Tiava-^Tai 

•)(6kov, a-d(p* oTba, irplv KaTaa-Krjy^aC TLva . . • 

€\dpovs ye ]X€VTOLi ]xr] (f^CXovs, bpda-€L€ tl. 95 

71 fieWoiAy: /x€A\6tLPB 73 rdSe v. et Chr. Pat. 1186 

74 i^ave^erail ave^erai A 77 eKeTva . . . <pi\a Tournier 80 r^Se 

A V B : rdSe L P 82 iJ/ias A VB : ^fxas L P 84 «««(Js 

7' LP: KaKhs AVB 85 yivdxTKfis AVBL'2: yivdxTKn P 

7/». V 7p. B*, et histriones, secundum 2 iol Sc vvoKpiral ayvoiiaavres 
, . . fierariQeacriv els r6' ris 5' ovx^ Ovrjruv rovro yiyvciaKei <ra(p6os) 
87 proscripsit Brunck : TrepKrahs 6 arixos 2 89 Personae 

notam om. A; v. 90 irp€<r$vrr) tribuit B. Idem fortasse voluit 
A (ipr^ixdKraff') 90 ai, S") cri e' LP ipr]fi(v(ra<r' exei A 

94 fortasse x<^^os et irpiv, Kara<TK-fjipas, rivh . , , post Hoffmannum 
scribendum (rivi Blomfield) MHAEIA MHAEIA {hhoOev) L(0, bvarTavos eyo) /xeXea re TTovuiV, 

l(a ixoi fxoL, TTG)? av oKoLfxav; 
Tp. Tob^ €K€LVO, (f)LkoL TTatSej* ixrjTrjp 

KLV€L Kpahiav, klv€l 6e \6\ov. 

(Tir^vcraT^ Oacraov b^afjiaTos eto-co loo 

Kat fxr} ir^kdarjT ojJLfjLaTos €yyvs, 

jJLribc 'npo(T€\6r]T , dXKa (f)v\da-(r€(TO^ 

dypLov rjOos crTvy^pdv re (f)V(rLV 

(f)p€vbs avOdbovs. — 

tre vvv, )(copet^' a>j ra^^oj eicra). — 105 

brjkov 8* dp\r]s €^aLp6p.€Vov 

V€(f)os olfjLcoyrjs o)? Td-)(^ dvdyf/€L 

fx^iCovL Ovfx&' Ti TTor' €pyd(T€TaL 

fX€ya\6€-7rkay)(yos bvcTKaTdiTava-Tos 

'^vxrj ^T^x^fto-a KaKola-Lv; 110 

Mt;. atat, 

€TTaOov TXdix(t)v €TTaOov \x€ydX(x)V 

d^L obvpfxSiV' 0) KaTdpaTOL 

7rat8es 6\ol(t6€ aTvy^pas \xaTpos 
(Tvv iraTpi, Kal iras bdpLos €ppoL, 
Tp. to) jxoi fxoL, to) TXri\x(t)V. 115 

rt bi (TOL TratSes Trarpos dfXTTXaKias 

lx€T€)(pva-L; TL Tova-b^ ex^ets; otjuot, 

06 Svarrrjvos V L P 98 /j.dr-np L P 100 ffirfvffaTe L P : 

d-TreuScTe AVB 102 Koi /xij irpoff4\d€r' A <pv\dffff€ffdf AV; 

<t>v\oifffffee P : <l>v\dff€ffd' B : <pv\dffffere L' in rasura 106 apxvs 

A V B / : ^l &px^^ P suprascr. V^ et primitus, ut vld., L : opTTj j 
Witschel. Nihil mutandum 107 olfKayris codd. et 2 : olfxwya^s 

Pluess drai^et] d^-alet L et yp. 5 no KaKolffiv L, cum Galen. 

V. p. 318 ( = Hip. et Pl. 284 M.), Stob. 20. 30 : kukoIs ri ttjs firjSfias 
miro consensu A V B P. iii ota?! lloToTV:Ml6A:IIB 

r\-fifiu)v A^ V B Alterum ciraeov om. L P 113 fir^rphs A V B 

114 TTos] Tra7Sas A 115 Notam rpo. non huic sed sequenti v. 

praef. V B^ r\vfjiov A L P ETPiniAOT 

riKva, fJLTJ TL TiaOr^O^ w? v7T€paky&. ' 

beLva Tvpdvvatv A7//xara KaC ttoos 

6\Cy dp^^ojjLcvoL, TTokkd KparovvTes 120 

XaAe-n-o)? opyds fJL€Ta^dX\ov(rLV. 

To ydp elBia-OaL ^r]v k^n ta-oLo-LV . >' 

Kp€La-a-ov' ifjLol yovv Iv \xr\ fjLeydXoLS 

oxyp&s y €Lr] KaTayr}pdo-K€LV. 

T&v ydp fjL€TpL(i)v Trpwra fjiev elireLV 125 

TovvofJLa VLKa, xpija-OaC T€ fxaKpio 

Awora ^poTolaLV Ta 5' viTep^dXkovT ...v v:v, 

ovhiva KaLpov hvvaTaL OvrfTOLS' / 

V'- /xetfous 5' aTas, oTav opyLaOi] 

baCfjLcav oXkols, aTrebcoKcv. ' , : 130 

X0P02 

€k\vov (fxovdv, €k\vov 6e ^odv , • 

Tas hvaTdvov Ko\)(^Cbos, ovbi tto) ■- 

7/mos' aA.A* o) yrjpaLd, 

Xe^ov ctt' dfjL(f)L7rvkov ydp iao) fiekddpov ^odv 13 5 

e/cAvor* ovb\ (rvvr\bofxaL, da yvvaL, dXy€(TLV 

bcdfjLaTos* fTret fxoL (pCXov KCKpavTaL. 
Tp, ovK et(rt bofjiOL' (fypovba ra8' Tjbrj. 

Tov fikv ydp e)(et X^KTpa TvpdvvuiV, 140 

a 8' er OakdfjLOLS ra/cet (SLOTav 

beaTTOLva, (f)C\(ov ovbcvbs ovbev 

lai xo^c"'^^] X'*^*'''^^ Naber 123 c/xoi YoCy Nauck (et D) : 

^fioiy' o.5j/ codd. et 2 iv fi^ fieyaKois Mikkelsen (cf. 2: kvrl 

Tov' fl fii] fuydXr) kuI virepfiaWovff^p cuTyxt?, ubi legendum videtur 
ev pro ei) : fl fj.^ fieyd\us codd. et 2 124 y' Reiske:. t' 

codd. 128 V. suspectus. Habuit 2 Sivarai Bvr\ro7s del. 

Verrall 6vt\ro7s^ fiporois V 130 otKois^ oyKois Housman, 

cl. fr. adesp. 547 133 ynpaid V : yfpaid A B L P (etAA.a, yepaid 

Hermann) 135 fioav VBLP2: fJLo\iov A: ySov Elmsley ob 

metrum, ut putabat 136 & om. P / : L non legibilis 138 eirei 

fxoi V B L P : tiire fioi A : cVel fi)) vl: fortasse etVe fioi it ri fji.'^ {d ri 
fi^ Badham) <l>l\ov KfKpavrai codd. et 2, cf. fr. 52 N: ^tAa KiKparai 
/, quo deceptus <pi\ia KfKparai Porson 140 rhv Musgrave : 6 codd. 

KeKrpa A VB : bu>fia L P 141 & 8'] rj 8' codd. tt^kc» A MHAEIA 

irapaOaXTTOfJiiva ^peva fxvOoLS. 
Mr/. alal' (o) ZeO Kal Ta Kal <t>(as') 
bid \iov K€(f)akas ^Ao^ ovpavCa 

^aiT]' TL 8e /xot Cv^ ^t'- k^P^os; 145 

' ' (^eC <^€{5* Oavdrid KaraXvcraiyiav 
^Lorav (TTvy€pav iTpoXLT^ovcra, 
Xo. 

-— atey o) Zeu Kat ya Kat 05 s* [(Frp. 

axaz; otai^ a hvcTTavos 
^' IxikireL vvixcfya; 150 

^ — rts (Tot TTore tcls aTrAarou 
KOLTas e/309, o) fjLaTata; 
(TTTeva-eL OavaTov reAeura» 
.-,:>■: fxrjbev ro8e Ato-o-ov. 

— et 8e o-os 7roo"t? < 155 
• *! Katm Ae')(?7 (Te^L^€L, 

K€LVid Tobi' fXT] •yapd(T(TOV' 

— Zevs o"ot Tdb€ crvvbLKr\creL. fxrj XCav '- ■■ 
rdKov bvpofxiva ctov evvaTav. 

Mr]. 0) \xeyd\a SejXL Kal ttotvl "ApTefXL 160 

143 "KapaOdKtrofxevi] V : irapadeXyoinfvr] Schmidt 3> Zev Kal Ta 

Kal *a)s supplevi. Cf. ad v. 148 144 Kf<pa\ris V cum 

Hierocle aur. carm. p. 99 148 5 ZeS . . . <pu)s Medeae esse 

propria, non Chori, recte monuit Apollodorus Tarsensis ap. 2. Ille 
XO. &i€s; MH. 5 Zfv . . . (pws. XO. laxav /c.t.X. videtur scripsisse. 
Veri similius videtur, ratione antistrophae habita, Chorum haec 
dicere, iterantem cum admiratione quae Medea iam dixerit. Cf. 
not. ad V. 1270 149 dxa»' Elmsley : laxav codd. 150 vvfi<pav A 

151 tIs L suprascr. v. ri AVBP airXdrov Elmsley : aTr\a(Trov 

(A V B) vel kvX^ffrov (L P B'^) codd. et 2 152 ^pos l : epws codd. 

Interrogationis signum post fiaraia add. Weil 153 (rirevSft 

suprascr. in V TeAeuTci' Weil: reKevrdv; codd. 157 punctum 

post r68e 2 {cKeivcf} \i(rcrov yevccrdai roSe) : om. codd. et 2 alius 
fi^ om. A 158 rdSe LP: rSSe AVB. Z(vs ffoi (rvvdiKos 

eo-Toi Nauck. Cf. not. ad v. 183 159 oSvpofj-eva codd. : corr. 

Musgrave evvcrav codd. : corr. Tyrwhitt. Cf. v. 183 160 Sicut 
est habuerunt Didymus et Apo/lodorus ap. 2 & fifydKe Zev Kal 
&cfti irSrvia Weil, cl. v. 169 (ubi Zrjvhs pro Zr]vd 6' Nauck). Sed vide 
ad V. 148 ETPIIIIAOT 

€vbrj(rafji€va tov KardpaTov 

TTOCTLV; OV TTOT ^yo) VVfJL(f)aV T €0-t8otfit' 

avTols ix€\d6poLs hLaKvaiofiivovSy 

oV €/xe TTpocrOev ToXfjLwa dbLK€LV. 165 

o) Trdrcp, d> 7ro'A.ts, c5i; aTTevda-Orjv 
aitrxpws ror eftoi; KTeivacra KdcrLV, 
T/o. kXve^* ota Aeyet KdiTL^oaTai 

&€fJLLV ^vKTaiav Zrjvd 6\ os opKOiV 

6vr]Tols Tafxias vcvofJLLCTTaL; 170 ovK ecTTLV oTTcos ei^ rtz;t fXLKpca 
hicnroLva xokov KaTaTravcrei. Xo. ^ — TT&s av es OXJ^LV tclv afjL€T€pav \dvT» 

iXBoL fxv6(t)v T avba6€VT(av 
b€^aLT 6fx(f)dv; -■ 175 

— et 770) s (Sapv6vfxov opyav 
Kal kiffxa (f)p€v6^v fxedeCr], 
fxrfTOL t6 y kfxov iTpd^vfxov 
^Lk0L(TLV dTTeVro). 

— dXXflt (Bacrd vlv 180 
bevpo iTopevcrov oIkcov 

^ ! e^o)* ^tXa Kat Tdb* avba. 

' — to-Treuo-oz; TTpLV rtt KaKc^aaL tovs eio-o)* 
TTiv6os ydp fx^ydkcos Tdb^ opfxaTaL. 
Tp. bpd&oi) Tdh** dTOLp (f)6j3os et TretVo) 

162 ivSrja-aiJLevrt A L P 165 oV ifjL€ Kaibel : o'i ye fie codd. 

166, 167 deest paroemiacus (cf. Hec. 176, Aesch. Pers. 930) bene : 
festinat Nutrix sermonem periculosum interrumpere : cf. 1334 
170 dvaroTs hP 171 KoifKY a/xiKpc^ LP 176 f^ irus] in oH irws 

corr. V, cum nota yp. Koi ^ ttms opy^vV 178, 179 jxijroi . . . oTreVTw 

Nutrici tribuunt omnes praeter L (in A nota rpo. v. 178 omissa, sed 
Xop. habet v. 180) 178 /trjTot] fiii ftoi APl 181 oUwv om. A 

183 oSSo V, Fortasse <pi\a KapTa 5' oi;5o 183 a-vcva-ov V L P : 

irircCtrot A B irptv rt] 5e Tt vplv Hermann ((TTrcverotro Tt Trplv 

Wecklein). Cf. v. 159 MHAEIA 

hiiTirowav ffJL-qv 185 

lioyOov de xapiv r^i^8' ^TrtSwcra). 

KaLTOL roKdboi b4pyixa Xmivq^s 

CLTroTavpovraL bfJuoa-LV, orav tls 

jxvdov TTpocfyipMV iriXas opjjirjOfj. 

CKaLovs 8e Xiydiv Kovbiv tl o-o(f)ovs 190 

Tovs TTpoa^de jSporovs ovk av ajxdproLS, 

OLTLVeS VfJLVOVS CTTt fJL€V dakCaLs 

iiTL T (iXaTTLvaLs Kal irapa beLiTVOLS 
'qvpovro ^Cov T€p7Tvas CLKods' 

a-TvyCovs be jSpor&v ovbds XviTas 195 

rjvpero jjLOva-rj Kal iToXvxdpboLS 
(LboLS 7Tav€LV, c^ &v OdvaTot, 
beLvaC T€ TvxaL a-(J)dXXova-L bdfjLOVs» 
KaCroL rdb^ p.€v Kcpbos dK^laOat. 

^oXTTaTa-L jBporovs' Lva 8' €vb€L7TV0L 200 

baLT€S, tC \xdrr]v T^Cvovat ^o-qv; 
To TTapov ydp exet TcpyjfLV d(f)' avrov 
baLTos TrArjpoo/xa (SporoT^TLV. 

Xo. laxdv aLov ttoXvo-tovov yocor, 

Myvpa 8* d-)(^€a pLoy^pa ^oa 205 

rov €V Aexet TTpoborav KaK6vvfX(f)ov* 

6€okX.vt€l 8' dbLKa TTaOovaa 

rav Zrivbs opKCav Q^fXLV, 

d VLV e/Sacer 

*EAA.a8* €S dvrCTTopov 210 

185 om. B, habent D O et add. B'. Habuit 2. Del. Verrall indv L 
189 irpoaipepwv AY 6p fxad^ codd. 191 aindprrjs V L : corr. v 

192 iir\ fifv 6a\iais om. LP: add. / 200 fioXirmri V 204 &xaf 

Dindorf. Cf. not. ad 149, Hip. 585, I. A. 1045, Ph. 1040, Suppl. 72 
voXvarovuv B^ y6ov A et fortasse L {y^oov in ras. /) : y6ov 

suprascr. A* 205 fioy^pk AWvl^'. /to^epa VBLP 207 5' 

&biKa A B / : Se TdtSjwa V P et siue dubio L 209 a codd. et 2 : 

fortasse tS. aio es A B L : ds V P ETPiniAOT 

bi a\a vv\Lov €(pi* akfjivpav - 

TTovTov Kkfjb^ aiTepavTov. 
MHAEIA 

KopCvdiaL yvvalKes, e^ijXOov hofxoiv, 

}xri [J.OL TL pLeiJi(f)rj(T6''' oTba yap ttoXXovs (SpOTiDV 215 

(Tejxvovs yey&Tas, tovs fxkv oixfjiixTOiv cltto, 

Tovs 8* €v OvpaioLS' ol b^ a(f>^ ri(Tv\ov 770869 

bv(TK\eLav kKTTia-avTO Kal pciOvfXLav. 

bLKT] yap ovK €V€(rT iv 6(f)daXixols jSpoT&v, ■' 

o(TTLS TTplv avbpos (TTrXayyyov iKfxadelv cra(f)(as 220 

a-Tvyet bebopK^as, ovbev rfbLKrjfxivos. ... 

XPV be ^ivov fxev KapTa TrpocryoipeLV TToAet ... 

ovb aaTov rjV€(T oVrtj avOdbrjs yeyo)? 

TTLKpos TroXtratj ^o-tIv afxadCas ^tto. 

€fxol b a^XiTTov TTpayfxa 7Tpoa-TT€(rbv ro'8e ^ 225 

\frvxr]v bL€(f)6apK' otxofxaL 8e Kal ^Cov • ■ 

XCLp(-v fX€6€L(Ta KaT6av€LV xpflC^f (f)CXaL. 

€V 0) yap rjv fxoL iTavTa yLyv(oa-K€LV Kak&s, 

KiXKLa-Tos avbp&v cKJSe^rfx ovfxbs ttoo-ls. 

7TavT(i)V 8 ocr' ecrr' e/x\/^V)(ct Kat yvcofxvfv exet 230 

yvvaLK€s €a-fx€v a6\L(Ji)TaTov (f^vTov 
as TTp&Ta fX€v 8et xPVh'-^'^^^ viT€p^oXrf 

211 vvxiov codd. et'2: ixvxiov 'Lenimg 212 aTrepai/Tow Milton 

214-226 ^ Ne contempseritis me quod in indignos clamores effusa 
sim. Nam suni guidem, scio, qui semper se digne gerere possunt, 
non solum in publico sed etiam cum soli sint (^prae quibus homines 
simplices, tanquam nos, despicatui sunt) ; . . . sed mihi penitus 
est effractus animus ' 215 fi^fKp-naQ' A B : fie/jLcpoKrd' V : fif/jAp-nad' L : 

fxefvpoKrd' P 216 ofXfxaTuiv r' AV 218 hv<TK\fiav'] ZvffKoXiav 

videtur interpretari 2 : unde Prinz hxxrvoiav. Sed nihil mutandum 
219 evecTT eVj eveffriv ut vid. primitus L et lemma 2 B et gnomologium 
Venetum 220 e/f/ia^otL^^errsuprascr. L^): iKfidO]] Eustath.Il. p.415 
222 Ante hunc v. nota Medeae in V. Chorone igitur vv. 219-221 
tribuit? 224 TToAiTais LPz;suprascr. B': TroAtTTjsAVB 228 yi- 

yv<iffKeiv (vel yiv-) codd. 01 S' viroKpiTai, ov avfnrepKpcpofievoi r^ 
rp6ir(f Xeyovffi yiv(i>ffK€iv (lege yivooffKei) Ka\a>s 2 B, notam ex v. 85 
errore translatam, ex qua Musgravius lectionem yiyvivffKeis eruisse 
sibi visus est 231 (pvrSv] yp. yevos A 232 Set 

om. A MHAEIA TToa-iv TrpLaaOai, bea-TTOTr^v re crcafjLaTos 

Xa^eiv' KaKov yap tovt^ er' akyiov KaKov» 

Kav ro)8' ay(hv ixiyicrTos, r) KaKov Ka(3€LV 235 

7/ xprjaTov. ov yap eiifcAeetj airaWayal 

yvvaL^LV, ovb^ olov t avqvacrdaL ttoctlv, 

€S KaLva 6' ijOr] Kal vopLovs a(f)LyiJLivr)V 

8e? fjidvTLV elvaL, /u^ fjiaOova-av oXkoQ^v, 

0T(D fxdkLaTa \pria-€TaL ^vvevviTrj. 240 

Kciv jJLev Tdb^ r}pXv CKTrovovfJiivaLcrLV eS 

TToa-Ls ^vvoLKy /x^ /Slcl (f)ip(t)v C^^ydv, 

CrjXdiTos al(av' et 8e fjirj, 6av€LV yj^^div, 

dvrjp b\ oTav tols €vbov dy6r]TaL ^vv(ov,.: ^ 

e^o) fxokcbv €TTava€ Kapbiav darjS' , 245 

[rj irpbs (f)Lkov tlv rj iTpbs rjkLKa rpaTrets*] ..: 7» 

rjpLLV 6' dvdyKrj TTpbs pLLav yj/vxqv /SAeVetr. , ;^'; 

\4yovaL 8' rjpLCLS ws aKLvbvvov ^lov ■.-*,♦ 

C&pL^v KaT oXkovs, ot 8e {xdpvavTaL bopC' •, - > 

KaK&s (f)povovvT€S' o)s Tpls CLV TTap dcnTLba , V 250 

a^TrjvaL OikoLp^ av ixakkov r/ rexetz^ diTa^. 

dkk* ov yap avTbs Trpbs o-e KapL rJK€L koyos* 
crol ii€V TTokLS 6^ ijb^ eo-rt Kal iTaTpbs bopLOL 
^Cov T ovrjCTLS Kal (f>Ck(ov (TvvovaCa, 
eyo) b^ €pr]fxos diTokLS ova^ v^pC^ofxai 255 

TTpbs dvbpos, €K yr}s ^ap^dpov k€kr\afX€vr], 
ov ixr]T€p\ ovK db€k(f>6v, ov')^! avyy€vrj 
\x€6op]xCcraadaL Trjab^ €)(ovaa (rvfX(f)opds. rovrS y' B et 

235 AajSerj' 

oTTOjy Meineke 234 tovt' ir Brunck : tovt AV: toG 5' er' LP 
Stob. 73. 27 (tou y codex A Stobaei) : tJS' Haun. 
L P suprascr. v : Xa^ri A V B 240 ot^;] 

243' XP^ '^*'] X«P'5 Wecklein 244 om. A 245 6.<Tr]s A B L' : 

&Tr)s V : &(T<r7}s P : ^o-rjj' primitus L : KapSias &ffr]y Olympiodorus in 
Plat. Alcib. p. 188 246 damnavit Wilamowitz <piKov\ <pi\a)v 

primitus L et Haun.^ (non D) i/iXiKas Porson (et Haun.) : i^KiKa codd. {<pi\(t)v . . . TjXiKoov Headlam) 252 avTos suprascr. A' L' : avThs codd. 253 Tr6\is 0' A L P : ir6\i5 B : yap tt6\is V 254 o-vvov(ria'} 
Koiv<Dvia suprascr. B yp. A 257 ov)^} ou5e L P ETPiniAOT 

TO(rovTov ovv (Tov TvyxaveLv j3ovXri(TOixai, 

i]V fJLOL TTopos TLs ixr\yavri t e^evpeOfj 360 

TTOiTLV hLKr]V TQivh^ aVTLT€L(Ta(T6aL KaKWV, 

Tov oovTa T avT(a ovyaT^p rj r ey7)juiaroJ 
(TLyav. yvvr) yap raAAa fX€V (po^ov irXia 
KaK^ T €S a\Kr]v Kal a-Cbrjpov eldopav 
OTav 8* €S €VVT]V r]hLKr]]xivr] Kvpy, 265 

ovK €(TTLV aWr] (f)pr]v ]XLaL(})ov(t)T€pa. 

Xo. hp(l(T(0 Tah*' €VhLK(OS yCLp €KT€L(Tr] TTOaLV, 

M^8eta. ir^vO^Zv 8' ov o-e davfxdCci rv^as, 
6pS> h€ Ka\ Kp€ovTa, Trjah^ avaKTa yrjs, 
(TT€LXpVTa, KaLV&v ayy^Xov /3oi;A.eu/xara)i/. 270 

KPEi2N 

(T€ Tr]V (TKvOpcDTrbv Kal TToVet 6vixov]X€vrjv, 
Mi]h€Lav, etTTOi; r^o-8e yrjs e^o) iT^pav 
(jivydha, XafSov^rav 8t(ro-a a-vv (ravT^ T€KVa* 
K(iL fxrj TL /xeAAetr* a>s eyo) ^pa(3€vs \6yov 

TOvh^ €l]XL, KOVK aTTet/Xt TTpOS hofXOVS TTakLV, 275 

TTplv dv 0-e yatas T€pfx6v(ov efo) (BdXo), 
Mr;. atat' TrarwAr/s r] Td\aLV aTrdkXvfxaL. 
€x6pol yap €^La(TL irdvTa hr] Kd\(ov, 

KOVK €(TTLV drqs €V7r p6(rOLCrTOS €K(3a(TLS, 

€pr]a-o]xaL 8e Ka\ KaK&s TTd(Txov(T o/xcoj* 280 

riz;os /x' exart yijs diTOGrTcXXcLS, Kpiov; 
Kp. hihoLKd (T — ovh€V 8et iTapafXTTLa-y^LV kdyovs-—^ 
fxrf fxoL TL hpdarfs 7rat8' dvr]K€aTov KaKdv. 

359 oS»' L P : Sf AVB. roffSv^i 5' oZv Sachsse 261 5{«rjj/ Elms- 

ley (et D) : 5t«j; codd. tovZ' L 262 damnavit Lenting ; habuit 

2B. Cf.288 ' Uvrayl^^ ^ Porson : V codd. 264 kok^ t 

Tyrwhitt : /cok^ 5' codd. 267 Spda-w P suprascr. t; : Spacrov {5pd<rov 

A B) rell. 268 eav/xdau B 273 (ravrrj L : out^ rell. 

275 S6*** V : Soyuoys V 278 Sr; om. A 279 evirpoa-opfios 

Wecklein 280 Trda-xova-'] K^yova' A 281 r^a^he yris V 

282 irapafnria^x^iv L : Trepto/iirjVxetj/ P : Tro/JO/iTrexetJ' A V B (et 2 V, 
2 B), formam Euripidi inusitatam MHAEIA 

a-vjJLlBdWeTaL 8e ttoWcl Tovbc Set/iaros* 

<TO(f)i] 7re</)UKas Kal KaK<av ttoW&v tbpis, 285 

XvTTT] 8e \€KTp(tiv cLvbpbs €(TTipr\p.ivr\, 

kXvco 8' aTTetXeXv o"*, ws aTTayyiKkovcrt jjlol, 

Tov bovTa Kal yr\p.avTa KaX yafj.ovixivr]v 

bp<X(T€LV TL. TaVT^ OVV TTplv TTa0€LV (jivXd^OpLaL* 

Kp^Lcrorov hi fxoL vvv Trpos (t OLTT^yOicrdaL, yvvaL, 290 
rj p.dK6aKL(r6iv&' vcrT€pov p.€ya (tt€V€lv, 
Mrj. (^€v (f)€v. 

ov vvv /x€ TTpStTOv, okXa TToXXdKLS, Kpiov, 

€^Xa^€ ho^a p.€ydXa t eipyao-rat Kaxd. 

■^r] 8' ovTTod^ 6(ttls dpTL(\)p(jdv TT€(I)VK dvr]p 

TTalbas 7T€pLa-(T^s €KbLbd(TK€ordaL (TO(f)ovs* 295 

X(t)pls ydp dXXr]s rjs €\ov(tlv dpyCas 

(f)d6vov TTpbs d(TT(av dX(f)dvov(TL bva-pL€vrf, 

aKaLOL(TL pikv yap KaLvd irpoa^f^ipcov ao(f)a 

b6^€LS dxp^^OS KOV aO(f)bs 1T€(f)VK€VaL' 

T&v 8' av boKovvTOdv ^lbivaL tl ttolklXov 300 

Kp€Laaci)V vofjLLaO^ls kv tt6X€L Xvnpbs (f)avr], 

iyo) 8e Kairrr] Trjab€ KOLV(t)V(a TV)(r]s. 

ao(f)r] ydp ovaa, rots /ueV et/x' €7TL(f)6ovoSj 

TOLS 8* rfavxaCa, rots 8e 6aT€pov Tp6iTov, 

rots 8' av iTpoadvTrfS' et/xi 8' ovk dyav ao(f)rf.. 305 

av 8' ovv (f>o^f] fX€' fxrf tC 7rAr//ji/xeA.es Trd^r/s; . 

ov\ c58' ex€t fxoL — fxrf Tpiarfs rffxds, Kpiov — 

284 Seifxaros] SeiyfxaTa Wieseler 287 airciXe?»/ <r* L et ut 

vid. B- : aweiXuv A V P : airei^e^s B 290 aTfex^cadai codd. (air- 

fXeffdai A B) : corr. Elmsley 291 ixiTaariveiv Nauck 292 /x€ 

om. A : add. a : yi Hirzel 293 5o|o codd. et 2 : yXuffffa Stob. 

36. 3 296 iiAArjy] oAKTjy A 297 irpbs] irap citat Aristot. 

Rhet. 1394 a 34 298 <TO(pa\ cirrj B^ et denuo b 301 Avirphs iv 

Tr6\eiAYB 303-305 vv. iniuria sollicitati 304 damnavit 

Pierson, cl. v. 808 ; om. A, sed ipse margini adscripsit. Habuit 2 
305 ou/c] 0^5' interpretatur 5 306 (rit 5' o5v A L P : ffv 5' o5 V B 

fiiiTi . . . irddTjs: scripsi : ^^ rt . . . vddris codd. {wddTis ; B) 307 ex«* 
fjLoi L P B : exo(/A( A V ETPiniAOT 

&(TT €9 Tvpavvovs oLvbpas (^ajjLapTCLveiv. 

(Tv yap TL fx rjbLKTjKas; e^ebov Koprjv 

6t<d (76 Ovixbs rjyev. a\)C kyiov ttoo-lv . 310 

pLLacd' (Tv b\ oTpLaL, (r(o(f)pov(av ebpas Tabe. 

KOL VVV TO JJLeV (TOV ov (^dovSi KaXQiS €X€tr* 

vvijl(J)€V€t\ €v Trpda-(T0LT€' TT^vbe b€ \66va. 

eare ft' ot/cetr. KaX yap rjbLKrjfjievoL 

(rLyr](r6ix€cr6a, Kp€Lcr(r6v(i)V VLK(aiJL€Vou , 315 

Kp. Aeyetj aKov(raL ixaK6aK, aK)C eo-o) (f)p€V&v 

OppdibCa fJLOL fX^ TL l3ov\€V(Tr]s KaK6v, 

roo-G) b€ y r\(T(Tov r] Trdpos TriiTOL^d aoL* 

yvin) yap 6^v6vixos, o)s 6' avTcos dvrjp, 

p(ict)v (pv\d(Ta€LV rj (TLCJiTriXbs (Tocf^ds. 320 

dAA' €^l6^ o)? TdxLCTTa, jutr) kdyovs A.ey€* 

o)? TavT^ dpap€, kovk e^^et? T€xyr]v ottcos 

IX€V€LS Tra/)' ^fxlv ov(Ta bv(Tix€vr]S ifxoC. 
Mr]. fxr], TT/oos (re yovdTd^v ttjs t€ V€oydfxov Kdprfs, 
Kp. Aoyovs draAots* ov yap av TTeicraLS iTOTi. 325 

Mr]. dAA' €^€\as fX€ KOvb€V albecrj] Atrdy; 
Kp. (f)L\& yap ov (T€ fxaWov 7] bdfxovs kfxovs. 
Mr]. u) TTaTpCs, o)? aov KapTa vvv fxv€Lav ex^. 
Kp. TT\r]v yap T€KVii)v €fxoLy€ (^iXTaTov ttoXv. 
Mt]. (f)€v (f)€v, /3porotj €po)T€s ft)j KaKov fxiya. 33° 

Kp. OTTODS dv, oXfxaL, KaX TTapaar5)(TLV rvxaL. 
Mrf. 7j€v, fxrf Xd6oL a€ T(^vb\ os atrtos KaKiav. 
KjO. e/OTT*, 0) fxaTaCa, KaC pi* diTdWa^ov tt6vo)V. 
M77. 7T0vovfX€v rjfX€LS Kov tt6vo)v K€XprfpL€6a. .' ' -■ 

308 &(rr'] &s A 309 <rv yhp rt LP: ri ykp o-i» AVB 

313 TrpdcrcroiTe AVB : 7rpd<r(r€re LP: vpdfforovre Hermann Sk] S^ 

LPt/ 317 iSouAeuTjy Elmsley 318 roVqu 5e 7'] -roo-ySe y 

L P : TO(r(j}S€ S' A V B ' 319 aijrus V B / : aiircos A L P 320 ^ 

tri(i)irr]\6(rrofios Housman 322 €xe* V : Gorr. z; 323 fievfishPv: 
fxevris A V B 329 irXelv yap rtKvuv <pi\rarov ifioiye iro\v V : corr, 

reKvov V : ttA-V ^ K&fioiye Bothe iro\v] ttSMs B^ 332 \d6T) 

L P : corr. p 333 epir'] epp' Valckenaer 334 irovois suprascr, 

L' : ir6vos fiev' 7jfie7s S* ov TrJy^ Kexp^flfJi-eda ; Musgrave MHAEIA 

K/o. Td\ ef oirab&v X€Lpos coo-^Tjo-r/ ^ta. * 335 

Mr/. 1X7] brjra tovto y', dWd ct aiTOVixai, Kpeov ,*-.:> 
Kp. oxkov Tiapi^eis, ws eoLKas, a> yvvaL. 
Mrj. (pev^ovjjLeO^' ov ro€^' tKeVeucra o-oi; TV^^e^LV. 

Kp. TL bal ^tafry kovk d^ndkXdaa-ri x^pos; 

Mr;. fXLav /xe jx^LvaL T-qvb^ iaaov rjfxepav , 340 

Kat ^VfXTT^pdvaL (ppOVTLb^ 17 <p€V^OVfX€da, 

'iraLo-LV T d(popixr]v rot? e/xots, eTret TraTrjp "• 

ovSei' Trport/xa fxrixavricracrOaL T€kvols. 
otKTLpe 8' avro?;?' Kat o-v rot iraLbcov TraTrjp 
Tre^vKas* etKos 5' eo-rir evi^otai' o-' e^eti^. . 345 

Tovfxov yap ov jxol (j)povTLS, et (f)ev^ovpi€da, • 
Ketrovs 8e KAatco (rvfx^opa K€yj)r]ix4vovs. 

Kp. rJKLaTa tovjxov Xrjjx^ €(f)V TvpavvLKov, . 

ai8ovjuero? 8e TToAAa 8r/ bL€(f)Oopa* 

Kal vvv 6p5) [xkv e^aixapTdvcov, yvvaL, .. 35° 

o/xo)? 8e Terj^j] roi;8e* TrpovvveTTco be (tol, ; 
et o-' ^ 'TTtouo-a XaixTTCLS oxf/eTai deov . ■ ■'■ 

Kal Tralbas ivTos Trj^rbe T€pfx6v(i)V xOovos, 
davrj' Ae'AeKrat fxvdos ax/^euSr/y o8e. • 

vvv b\ et [X€V€LV 8et, /ui/xz^' e^' rjixipav fXLav- . 355 
ov ya/) rt Spao-et? b€LVov Siv (po^os ]x €\€L. i 

Xo. [Svo-rai^e yvvaL,] 

(l)€v (j)€v, fxekia tcov a5)V d-)(€())v. / ;-. 

TTot TTore Tp€^r]; TLva TTpos ^€VLav; ■..-■■■■. 

r] bofxov rf yOova crcoTrjpa KaKStv ' -■■■ 3^^ 

335 wae-hari A L : wOria-r) VB P 339 5oi Housman : 5^ Elmsley : 
8' o5 AVLB :' 5' odv P. Cf. v. 1012 x^P*^* ^^^^"lowitz : x^ovos codd. 
342 T€ (pop^^v yp. B 345 cf/fbs 5e (T<piv Vitelli 351 aoi.] ae A 

354 aoj/fj] 001/* L : corr. / 355, 356 eiecit Nauck, imm^rito. 

Transponit Housman, sic : /j.^ ydp rt Spda-ris, Seivhv us ((>. ix cxf ^^^ 
5' K.T.K. 356 Post h. V. erant qui v. 380 legebant {aiy^ . . . Xexos) 

Histriones in eo peccasse dicit Didymus ap. 2. Cf. n. ad v. 41 
Spetjreisl hpdaais V B 357 Svarave yvvai om. L PD 359 -irphs 

^eviav A V L D et primitus B : irpo^eviav P B^ et 2 B 360 ^] f] 

codd. S6iJ.o)v L P : corr. / ETPiniAOT 

€^€Vpri(T€is; 

u)s ety &TTop6v (tc KXvbcova d^os, 

M^Seta, KaK^v iirop^va-^, 
Mt^. KaK&s TriirpaKTaL TravTaxrj' tls avTCpe?; 

aXX ovTL TavTj] TavTa, /x?) 8oK€tre ttco. 365 

er* eicr' ay(£>V€S tols V€(o(ttI vvfxcfyCoLS 

Kal roto-t Kr;8e^o-ao-ti^ ov (TfXLKpol ttovol. 

SoKety yap av /xe Tovb^ 6(oTr€V(raL Trore, 

et fJLT^ TL K€pbaLVov(rav rj T^xydipiivrfv ; 

ovb av Trpocr^liTov ovV hv r}\lfd[jLriv \€poa\ 370 

6 6' es TO(TovTov /xcoptay a(f)LK€To, 

&(TT €^ov avT(a Taix kk^LV /3ovAev/xara 

yrjs €K^dk6vTL, rrjz/S* a<l>r\K€v rjfxipav 

lx€LvaC ix\ €v y rpets t&v ijx&v €xdp&v V€Kpovs 

6r](T0t), T:aT€pa re Kat K6pr]v tt^ctlv t e/xoV. 375 

TTokXas 6' €xova-a ^avacrCp.ovi avTols obovs, 
ovK ot6' 6ttoC(i i:p(i>Tov €yx€LpS>, (f)CKaL' 

TT^T^pov V(j)d\lr(Ji) bC^fxa VVpi^lKOV ITVpC, 

7] 6r]KTov (i)cr(i) (f)d(Tyavov 6t* rjiTaTos, 

(TLyff bdfxovs €a-^a(T, Xv* €crTp(t)TaL Aexo?. 380 

dAV €V TL [xoL TTp^a-avT^s' et \r](f)6T]a-o[xaL 

b6ixovs VTT€cr^aCvova-a koX T^xvcofxivrj, 

6avova-a 6r]cr(i) tols e/xots ^x^pols yikcov, 

KpdTLa-Ta Tr]V €v6€LaV, jf TT€(f)VKaiX€V 

a-o(f)aL fxakLCTTa, (f^apfxdKOLS avTovs kk^Xv. 385 

€L€V* 

Kal br] T€6vaa-L' tCs ]X€ b€^€TaL tt6\ls; 

361 i^evp-fia-fis damnat Elmsley 365 voo] -rrws V 367 fffiiKpoi 

LP: /jLiKpol AVB. Cf. V. 171 368 &j/ om. A iroTc] ttot' 

&!/ L P 373 i(piiK€v Nauck 375 re om. V 378 4<pdrpu A 

380 (^Sf KaXus Kelrai. AiSvfios <n]fMfiovrai Uri KaKws 01 inroKpiraX 
rd(T(rov<Tiv. 5. Cf. not. ad 356 382 tnreafiaivovira Housman : 

vvepfiaivovaa codd. 384 evdeTaul (ro<piav A 385 ao<f>a\ codd. : 

(To^ol Dalzel k\uv f^VByp. l: KravuvLVv 3867^^^*5] 

i6fAos A MHAEIA 

rts yijv acrvXov koI boiJLovs ix^/yyvov^ 
^4vos TiapacryJiiV pv&eraL rovfxov b^fxas; 

OVK ((TTL, fJL€iVaa OVV €TL (TfJLLKpbv \p6vOV, 

r]v /xeV TLS TjfJLLV irvpyos aacfyaXrjs ipavrj, 390 

b6\iO jJLeT^LfJLL T^vbe KOL (TLyrf (f)6vov* 

7]v 8' e^ekavvrj ^vfi^opa fx aiJLrjxavos, 

avT-q ^L(f)os Xa^ovcra, Kei /xeAAco Oav^lv, 

KT€V& (T(f)€, roA/!xr;s 8' et/xt Trpbs rb KapT€p6v. 

ov yap jJLCL Trjv h^cnroLvav rjv iyoD (rijSco 395 

fxaXLCTTa TTavTcav fcat ^vv€pybv €l\6fjLr]v, 

^KKaTrfv, fJLVXols vaCovcrav kcTTLas €fjLrjs, 

XP-Lpoyv TLS avT(av Tovfxbv aXyvv€l K€ap. 

TTLKpovs 8' €y(a CT^LV Kttt \vypovs OrfCTif) yafxovSi 

TTLKpbv 8e Krjbos Kal ^vyas efxas \6ov6s, 4°° 

aAA' eta* (f>€Lbov fxr]b€V o)V €7TLCTTa(TaL, 

MTJSeta, (3ovX€vov(Ta Kal T€\v(j)]X€vr]' 

epTr' €s Tb b€Lv6v' vvv ayo)V €vylrv\Las. 

opas h 7ra(r)(€ts' ov yekcoTa 8et cr' dc^Aetv 

rotj 2iL(TV(f)€L0LS TOLS T ^laorovos ya]xoLs, 405 

y€yS>(Tav €(t6Xov iraTpbs *HAtoi; r aTro. 

€TTL(TTa(TaL 8e* TTpbs 8e Kat 7T€(f)VKa]X€V 

yvvaLK€S, €s IX€V €(t6)C a]xr]xav(aTaTaL, 

KaK(t)v 8e TTavT(t)v t€ktov€s cro(\)(s)TaTaL. 409 

Xo./ az^o) TTOTa]xS)V L€p5)V -yjMpoxKTL TTayaL, * [^'^P* 

' Kat 8tKa Kat Traz^ra iTaXLV (TTp€(f>€TaL. 
avbp(X(TL fX€V doAtat (SovXaC, 6€S>v 8' 

OVK€TL TTL-CTTLS apap€' 

392 aiJL-fixavov Verrall 395-398 Cf. Eupolis Dem. 2 (90 Kock) 

396 nd\i(rra vdvTcov /coi ^vvepyhv om. A 399 ff<pi A 400 ifias 

L P 6 : i/xas A V B 404 Cf. Ar. Nub. 662 ou] Ka\ L fortasse 

recte 6<p\f7v Elmsley : 6<p\fiv codd. 405 rotsh' Herwerden 

408 ^ffix\v codd. , quod aut is fiev aut ifffifv esse possit : ifffjLev Stob. 
73. 32 410 irayai y B : irrj^oi rell. V B 411 trdvTa ird^iv 

A V B : ird\iv irdvra L P 414 &p-npe A L : corr. A^ / 

EUR. I. 7 


ETPiniAOT TCLV 8* (fjihv €VK\€Lav €\€iv ^iorav (TTp€y\fov(n cplaixai' 

€px.frat Tiixa yvvaiKem yeVet* 

ovK€TL bv(TK€\abos (fxxiJia yvvaiKas e^et. ( 420 

fjLov(raL 5e TraXaLyevicov Xt^^ovo"' aotb&v [avT. 

TCLV ifXaV VfXV€V(TaL CLTTLcrTocnjvav. 

ov yap €V afX€T€pcL yv(aix(i Xvpas 

wTracre dio-TTLV aoLbav 425 

4>ot/3oj, ayqT(op [X€\€cov' eTret avTaxv^^ ^^ vfxvov 

ap(T€V(j[>v y€VV(i. fxaKpos 5' aloiiv €)(€l 

TToXka ix€V afX€T€pav avbpSiV re p,olpav etTreti^. 43° 

(Tv 8' eK fX€V oIkcov TTaTpmv e7rA.euo-as {.^"^P* 

IxaLVOjxivcL KpabicLy bLbvjxovs 6pi(Tacra ttovtov 
7rer/oay eTrt oe q€vcl 

vaUis xOovLy Tas avavbpov 435 

KOLTas 6\€(Taa-a XiKTpov, 
TdkaLva, (fivyas 8e x(£>pas 
aTLfxos ikavvrj, 

^€^aK€ 8' 6pK(tiv xapLS, ovb^ er* albods \avT. 

*EA.Aa8t Ta fX€ydXcL fX€V€L, aiO^pCa 8' dv€iTTa, 440 

O-Ot 8' OVT€ TTaTpOS bofXOLy 

bva-Tav€, fX€dopfXLaa(rdaL 
fx6x0(tiv TTdpa, tS)V re X^KTpoov 

416 (TTpiy\iovffi Elmsley : (rrpecpovffi codd. et 2 420 <pdfia] (pdfxai 

A V: corr. v 421 Kii^ovcriv codd. a.0L5av codd., corr. Wila- 

mowitz (et wv suprascr. V) 422 vfxvevffai A B L P : vfxviovcrai V : 

v/xvoi/o-at Eustath. II, p. 634 evTricrToarvvavy: corr. «; 423 yvwfia] 

yeve^ suprascr. B'^ 425 &ira(ri\ eirvevfre B : corr. B'^ 426 ayfjTcop 

V P avTaxva'* &'' Scaliger : avTdxv^^''!'^ codd. {avTaxVf^o- V) : &v 

habuit fons scholiorum vfxvov] iifivois V (corr. v) : lifivoi Eustath. II. 
p. 634 et suprascr. B^ 429 ^eWat A suprascr. -9 et yp. y4vva A^ 

d /iOKpi>s A B 431 Trorpjwj/ Aldina : iraTpajtav codd. 433 SiSvfxovs 

L B : SiSvfjLas A V P 434 ^evq. Aldina : letVo codd. 439 ovS' 

%T L : ovS4 t' A V B P 440 ^ueVet V B : fiifivu A L P 443 tS>v 

T€ Elmsley : (rwv re Porson : TuvSe codd. MHAEIA 

aWa ^aa-iXeia Kp€L(To-aiv 

bofJLOLCTLV eTreora. 445 

IA2QN 

ov vvv Karelbov 7rpS»Tov aXXa TToXXaKLS 

Tpaxelav dpyTjV wj ayLr]yavov KaKov. 

(Tol yap TTapbv yrjv Trivh^ koX bofxovs ^x^lv 

KOV(f)(t)S (f)epova"r] Kp^Lcrcrovoov ^ovk^vpiaTa, 

Xoyoiv /xaratcoi^ ovvck eKTrecrr) yOovos. 45° 

Kap,o\ [xev ovbev iTpayixa' pLTj iravari TTore 

XiyovcT ^\a(rov ws K(xkl(tt6s ^ctt^ avijp' 

a 6' 6S TVpdvvovs €(rTL croL AeAey/xeVa, 

TTCLV K€pbos Tjyov (rjfjLLOVixevr] (f)vyfj. 

Kayo} fxev aUl /^acrtAecoi^ OvfJLOVjiivcDV 455 

opyas a(f)rjpovv KaC cr* ejSovXoiJiriv ixiveLV 

(Tv 8' ovK clvUls fJicopLas, X^yovcr^ det 

KaKtiiS Tvpavvovs' TOLyap eKTreo-r) yOovos. 

ojJLcos be KCLK rwrS' ovk aTret/or^Kcos (f^CXoLs 

iJKoo, To crov 8e Trpoa-KOTTOvfjLevos, yvvaL, 4^° 

0)S fXrfT aXprjfJLOdV CrVV T^KVOL^TLV €KTT€CrrfS 

fjLrJT ivberjs tov ttoXX^ €cf)€XK€TaL (f)vyrf 
KaKCL ^vv avTrj. Kal yap et crv fxe crrfyetj, 
OVK av bvvaCfxrfV (to\ KaKG)S (f)pov€LV ttot€. 
Mrj. 0) TTayKdKL(TT€, TOVTO ydp cr^ eliTeLV €X(J>i> 4^5 

yXcocro-r; fiiyLa-TOV etj dvavbpLav KaKov 
TfXOes TTpbs rffms, rfXOes ex^tcrros yeycos; 
[^eoty re Ka/xot Traz^rt t dvOpo^iTo^v yeVet;] 
ovrot dpdaos Tob^ €ot\v ovb^ evToXfxCa, 

445 S6noi(riv A B L : So/xois V P / iTrea-ra L P : infffrri A B : 

avforrTi V 448 yrjv nrjJ^Sc] rrjvSe yrjv A 450 iKir€(rc7v A 

452 'idaov' Elmsley : 'idcruv codd. 454 <pvy^v A 455 aUl L : 

del rell. 457 dvlrjs L suprascr. ets L^ 460 rh ahv Se 

L : rh ff6v yf P : rh. (r6v 5€ V B : roahvSe A (sic) : rh <rhv 5^ Hogan 
463 ouT^j L : OUT77 reU. 464 o-oil (rvv Patakis 466 Damnat 

Prinz ; habuit 2 ' dvaiSfiav Wyttenbach ' 468 Seclusit Brunck, 
cl. V. 1324 469 oijTi L P cum Herodiano in Boisson. Anecd. iii. 

p. 208 ETPiniAOT 

(pCXovs Ka/cws bpdcravT kvavTiov ^Xi-neiVy 470 

dAA' 7} iJL€yi(rTr] T(av ev avOpdoiroLS vocrcjtiv 
iTa(TU)V, avaih^C' ev 8' €7TOL7](ras fJLoXoHv' 
eyco T€ yap Xe^ao-a Kov^fyia-O-qa-ofxaL 
•^vyj]v KaKGiS ae Kal av XvTr^qar} KXv(t)V. 

€K tS>v he 7rp(0T(f)v irpGiTov ap^opiaL Xeyeiv. 475 

lo-coo-d a-\ ti)s Xa-aaLV *EAArJz^a)j; ocrot 
TavTov a-vv€La-el3r](Tav ^Apycaov a-Kd(f)09f 

TT^lKpd^VTa TavpCOV TTVpTTVOCOV €lTLaTdTr]V 

^€vyXr](Ti Kal a-TT€povvTa davdaLfJiov yvr]V' 

bpaKovTd 6\ os Trdyyjpvcrov dfjLTT^x^^v bipas 480 

cnT€LpaLS €o-(p^€ ttoXvttXokols dvnvos wv, 

KT€Lvaa^ dv€cr)(ov a-ol (pdos a-o)Tr]pLOV. 

avTr] b€ 7TaT€pa Kal boiJLovs TTpobova^ ipLovs 

Tr]v Hr]XL(aTLV €i? ^IcdXkov LKOfxr^v 

crvv aoL, TTpoOvfJLOS fxaXXov rj ao^(i)T€pa^ 485 

Yl^XiaV T dTT€KT€LV, U)aTT€p dXyLCTTOV 6aV€LV, 

TTaLbcov VTT* avTov, TTdvTa T efeiAoi; bofiov. 

KaL Tav6' v(f)^ rjfiu^v, S) KdKL(rT dvbp(av, TTa6o)V 

TTpovboKas rjpLCLS, KaLva 8' ^KTrjao) Xexq — 

TTaCbov y€y(OTCi)V' et ydp rja6^ aiTaLS €TL, 490 

a-vyyv(oorT dv r]V aoi Tovb^ €paa6r]vaL X^^ovs. 

opKov b€ (ppovbr] iTLaTLS, ovV €)(0 fxa6€lv 

Tf 6€0VS VOfJLLC^LS TOVS TOT OVK dp^^LV €TL, 
7] KaLVCL K^lcT^aL ^iafLL dv6p(a7TOLS Ta vvv, 
67764 CrVV0L(r6d y €LS €fj! OVK €VOpKOS 0)V. 495 

^€V 8e^td x^^-P» V^ ^^ TToXX^ kXafx^dvov, 

470 fi\€ir€iu;A 471 KaWia-TT] A 475 rwvde Y L 476 Cf. 

Plat. fopT. 30 ; Eubulus 26 479 (evyKrjai L P : Cevy\aiat V B : 

C€vyv*ai<Ti A 480 0' L A B : 5' V P 'a/j.Trdxoou'] afKpewwv Aldina 

Sepas A V B P : Sepos L v 487 ixf)' avTov Elmsley irduTa t 

4^€7\ov B6/J.0V LP5 (unde yp. B') : TrdvTa S' i^e7\ov (pofiov AVB et 
2B (2 utrum 5' an t* habuerit non potest dici^i 491 o-vyyvuxrT' 

tiv ^v L : a^vyyvcaaT hv P : a^vyyvcaarhv ^i/ A V B 493 ^ V : ^ 

A B L P : €t Reiske vo/niCco Schol. Aeschin. p. 350 404 eeVut' 

L P A Schol. Aeschin. : eea-fii' iv V : 0eV/t' iv B MHAEIA 

Kal TWvb€ yOVCLTOiV, 0)9 IXaTTlV K€Xp(i>(r[Ji€da 
KaKov TTpos avbpos, iXlTLbctiV 5' r]pidpTOlJL€V, 
ay' 0)9 ^tA(i) yap ovtl aoL KOLVdoaojjiaL 
• — hoKovaa [X€v tl TTpos y€ crov 7Tpd^€LV KaXu>s; 500 

o/xco? 5'* €po}Tr]6€ls yap alcr^^^Lcov (pavrj — 

VVV TTOL TpdTTU^IJLaL; TTOT^pa TTpbs TTaTpbs bofJLOVSs 

ovs orot iTpohova-a Ka\ TTaTpav a(f)LK6[jiriV ; 

7] TTpbs TaXaCvas Yl^kLdbas; KaAcoj y' av ovv 

bi^aLVTo [X OLKOLS S)V 7TaT€pa KaT€KTavov. 505 

€X€L yap ovToi' toIs pi€v o1ko6€v (pikoLS 

€y6pa Ka6€aTr]^, ovs hi p! ovk ^xpv^ KaKcas 

bpav, (Tol xdpi-v (pipovaa TTok^fiLOVs ^X^' 

TOLydp fxe TToXXaXs piaKapCav ^EkXrjvLhoov 

edrjKas clvtI T(avb€' 6av]xaaTbv hi (T€ 510 

€x<^ TToa-LV Kal 7TL(TTbv rj TdXaLv 6ya>, 

€L (f)€V^opiaC y€ yaiav €K^€^Xri\x€vr], 

(pikuiv €pr]fxos, a-vv T€kvols fJLOvr] fJiovoLS — • 

Kakov y 6v€Lhos ro) recoo-rt rf/x^to), 

Trrco^^oi)? dka(j6aL iTcxLhas r\ t €a-(x>(rd (T€. 515 

(b Zeu, TL hj] xpv(^ov ]X€V bs KLJShr^kos 17 
T€K]xr]pC dv^pdiTTOLCTLV (siTTaaas aa^r], 
dvhpSiv 8' orci) xph "^ov Ka^bv 6tei8erai, 
ov8ets x^P^i^^^VP €]XTT€(I)VK€ a(o]xaTL; 
Xo. h€LVT^ TLS dpyr] Kal hvaiaTOS TreAet, 520 498 iXviSos 5' A 500 ficv Tt A V 2 : ^ueV rt L P B : yp. ixi,Ti B' 

501 5' om. A V 504 7' h.v ovv L P t; : r tiv ovv V A : ra vvv B 

505 iraT^p aiTfKTavov A 507 ots^ oJs A 509 'EWr]vi5cov 

LPz/ et Alexander ap. Walz. Rhetores Gr. viii. 451 : av 'EAAaSo B : 
'EAAaSa Herodianus ib. p. 590, Zonaeus ib. p. 679 : KaO' 'EAActSa AV 

511 iriaThv] aefxvhv Alexander : K&in(TTov, *■ incredihilem^ Verrall 

512 «ye Haun., Herodian. et Zonae. fut quidem editi sunt, sed 76 om. 
multi codices Herodiani) : re AVB: 5e LP: S^ Hartung •yaxas 
Zonaeus 513 ^iAo;!'] S6iJ.wv Herodian. et Zonae. fi6vois 
fji6vr) Zonae. et codices aliquot Herodiani 514 t^) . . . vv/iKpiti} B : 
Tuv . . . vvfKj^ico P: Tuv . . . vvfxi^iwv AV et, nisi fallor, L fortasse 
recte 516 ^] ^v Clem. Alex. Strom. vi. p. 265, Stob. 2. 16 
(recte, putat Hartung) 518 inter XP^ ^t xp^v fluctuant L' et A' ETPiniAOT 

OraV ^CkOL (f)LK0L(TL (TV\X^aX(£KT ^pLV. 

Ta. heZ /x', ws €olk€, /xr) KaKov (f)vvaL XeyeLV, 
dA.A' wore vabs K^bvov olaKoarpocjiov 
aKpoLCTL \aL(j)ovs Kpacnredots inTiKbpafjieXv 
TTiv crr}v cTTopiapyov, 2> yvvaL, ykoia-craXyLav. 5^5 

eyo) 5', €7T€Lbr} Kal Xiav TTvpyoXs xdpLV, 
KvTrpLV vofJiCCoL} TTJs e/x^9 vavKkiqpCas 
(TixiT€Lpav €LvaL O^GiV re Kav6p(07T0L>v fxovrjv. 
(Tol 6' ia-TL fJLev vovs AeTrros — dAA' €7TC(f)6ovos 
Xoyos SteA^eti^, o)? *'E/3a)S' o-' T^myKao-e 53° 

tro^otj a(f)VKTOLs'^ TOvp.ov €Ka-(aa-aL Se/xaj. 
dAA' ov/c dKpt/3a)j avro 6r\o-oixaL XCav 
oTTrj yap ovv wrr/cras, oi» KaKO)? e)(et. 
\X€C^(i) ye \x€VTOL TTJs €fxrjs acoTrjpCas 
€Lkr](f>as rj bibcoKas, o)? eyo) (f)pdcr(o. 535 

7TpS)Tov fX€v *EAAd8' dz^rt (3apl3dpov ■^(^^ovbs 
yalav KarotKets Kat hCKrfv €TTCa-TaaaL 
vofxoLS T€ \pri(T6aL fxrj iTpbs ia)(vos \dpLV* 
TTdvT€s 8e (T ffa-6ovT ovaav "EAAr^res a-o(f)rfV 
Kal bo^av e(r)(e9* et 5e yrjs ^tt' eo-x^drots 54° 

OpOLOTLV 0)Ket9, OVK CLV TfV \6yOS (T€6€V. 
€Llf 8' €fXOLy€ p.rfT€ Xpvabs €V bofXOLS 

fxrfT ^Op(f)€(i)s KaWLov vpivrjaaL fX€kos, 
et fxrf \Ccrrffxos rf Tvyjf yivoLTO fxoL. 

Toa-avTa fX€V crot tS>v €fxu>v iTOVCtiV TT€pL 545 

lAe^'* cLfXLkkav yap av TTpov6r]Kas k6ya)V. 
a 8' €S ydfxovs fxoL /SacrtAtKoi;? wretdtfra?, 

523 yrj^s L P suprascr. V^ 526 eTrel (rrjv Nauck 527 seci. 

vavK\rjpias (TuTdpav] (roiTrjpia^ vavKKrjpov Nauck. 2 quid habuerit 
incertum 529 vovs codd. et 2 : 2 e/ui.hs vel /xoi legere crede- 

bat Weil 531 rS^ois a<pvKTOis AVBSB: ttSvojv a(pvKTU}V 

LP2: t6vois acpvKTOis Verrall (malim rSvcf} a acpvKTcpt altero tr' post 
epws omisso) 532 avTh L P 533 odv om. A P 534^ Fortasse 

Ta7s ifia^s (TocTnpiais 538 Xf^P^^^ JP- ^pao^^* 2 {firjK^T l(Txvos 

0p(i(rei Herwerden) 541 A6yo*s V 542-544 spurios putat 

Hartung 545 /ieV aoi L P : fievToi A V B MHAEIA 

iv rwSe Set^co irpwTa fxkv (TO(f)os yeyci)?, 

eireLTa craKfypaiv, etra crol p.iyas (f)Ckos 

Kal TTaLcrl tols ifiOLcrLV — akX* i\ rj(TV)(os, 55° 

e77€t [X€T€(TT7]V h^Vp ^\(iikKLa<S xdoVOS 

TTokkas €(f)€kK(tiV orvfKfyopas aiJLr]\avovs, 

TL Tovb^ av €vprifx r]vpov ^VTvyicrTepov 

r] TiaLha yrjjxaL (BacrLkecos (f)vyas y^y^as; 

ov\, fi (Tv kvlCj}, ^ov [X€V €\daLp(av ki\os, 555 

KaLvris 8e vvp.(\)r]s Lp.ip(^ TTeiTkr^yixevos, 

ovb^ eis a]XLkkav TTokvT€Kvov criTovb-qv eyoav 

&kLS yap OL y^yGiT^s ovhe ]X€]x(^op.aL' 

ak)C 0)9, To fxev ]xiyLaTov, oLKolfxev KakSts 

Kal [xr] (TTTavLCoLjxe^TOa, yLyv(i)(TKa>v otl 5^° 

TTivr]Ta (f)€vy€L ttcls tls eKTToScoy (f)Lk0S, 

TTalbas b€ 6p€\f/aL]X' d^tco? b6]x(ov €]xG)v 

(T7T€Lpas r* ab€k(f)ovs toXctlv €k criO^v t€kvols 

€S TavTo 6€Lr]v, Kal ^vvapTT^cras yivos 

€vbaLp.ovo'L]X€v. (TOL T€ yhp TTaLbaov TL 8et; 565 

ejOtOt re kv€L ToXctL ]X€kk0V(TLV T€KV0LS 

TCL ^(avT 6vrj(TaL. ]xG)v ^€^ovk€V]xaL KaKQ)s; 

ovb^ av (Tv (f)aLr]s, et cr€ ]xr] kvl^ol k€)(os. 

akk^ €S TO(TOVTov r]K€6^ u)crT 6p6ovp.€vr]s 

€vvr]s yvvalK€S tto.vt €)(€lv vo]xlC€T€, 570 

r]v 8* av ylvr^TaL ^vfxcf^opd tls €s k^xos, 

TCL ktaCTTa Kal Ka.kkL(TTa TT0k€]XL(0TaTa 

TL6€cr6€. xpriv yap akkodiv tto^^v (3poTovs 
TTaLbas T€Kvov(T6aL, 6r]kv 8' ovk ^XvaL yivos' 

549 <f>lKois y : corr. v 550 ^o-ux^yAV 551 /teTco-TTj V : 

corr. V 552 cupeXKwv A S5b tovt eijpvfJt-^ V : corr. v 

arvxfO-Tfpov V : corr. v 554 ye^ccs <pi-yds V 555 ix^paiuwv B 

560 airavi(6/jLf<r6a V, sed de imperifectis indic. restituendis non est 
cogitandum 562 Se A V B : t€ L P 565 €vSai/j.ovo7ix€v 

Elmsley : fvSainovoiriv codd. 567 rck (uvt'] to. 7' ^vt Nauck 

568 (r€] aot A KviC^i L P 571 8* al\ Se A : S' o5/> in rasura 

573 XP^»'] XP^ A V 70/)] &p Porson ETPiniAOT 

XOVTOdS av ovK ^v ovbev avdp^aTTOts KaKov. 575 

Xo. ^la(rov, €v fji€V Tovab^ eKoa-fjLr^a-as koyovi' 

o/xcos 5* €iJLOLy€, K€t TTapcL yvu>ixr]v e/)&), 

boKeXs Trpobovs a-rjv aXoxov ov hiKaia hpav,' 
Mrj. r\ TToWa ttoWoIs (Iixl bLd(f)opo9 ^poT&v. 

(fjiol yap oa-TLS abLKOs cbv a-o(f)09 kiy^LV 580 

7T€(f)VK€, 1TX€L(TTr]V ^r\p,LaV 6(f)XLa-K(XV€L' 

yXdiaari yap av\tiiv TabLK €V TT^pLa-T^X^lv, 
Tokfjia TTavovpy^Xv €(ttl 8' ovk ayav ao(f)6s, 
0)5 Kal av fxrj vvv ets- l/x' €va-^p.(i)v yivr] 

\€y€LV T€ b€Lv6s. €V yhp €KT€V€L O"' €7T0S' 585 

XPV^ f^\ (tiT^p '^a-Qa fjLT} KaK6s, TT^LaavTo, ix€ 
yapL^lv ydpLOv T6vb\ aKKa fjj} a-Lyrj (f^ikcov. 
la. KakS>s y av, olpLaL, rw^' v7Tr]p€T€LS Aoyco, 

€L (TOL yd]XOV KaT€LTTOV, yJtLS Ovb€ VVV 

TokfjLas ii^d^lvaL KapbCas jjiiyav xoAoz^. 590 

Mr], ov tovt6 (t ^T^^v, dWa (BdplSapov Ae^os 

TTpbs yrjpas ovk €vbo^ov k^i^aLvi (tol, 
\a. €v vvv Tdb^ XctOl, /xt) yvvaLKos ovv€Ka 

yrjfJLaC ]X€ X^KTpa ^aaLkio^v h vvv €\(t), 

dAA', tocTTre/) ^Xttov Kal Trdpos, aS^aaL 6€k(i)v 595 

(T€, KOL T€KVOLOrL ToXs €}XOLS 6p.Oa-TT6pOVS 

(f)va-aL Tvpdvvovs TTalbas, €pv]jLa bco^jiacrL, 
Mr], ]xr] ]xoL yivoLTO kviTpos €vbaL]xu)v /3toj 

]xr]b^ oA/Sos" oo-rts Trjv €]xr]v kvl^ol (f)p€va, 
la, otcrO^ 0)9 ]X€T€V^aL, Ka\ cro(f>o)T€pa (f^avrj; 600 

575 X^&Vws A V B : oSrws S' L P : ovrws Wilamowitz 577 ipu 

A V B : Xeyw L P 582 raBiKa S' ed A 583 &yay] fortasse 

ovTO). Cf. V. 305 584 &>s Brunck 585 (Kreve? <r' A L P 

yp. 2 B (cf. Eustath. II. p. 672) : kt€vc7 <t' W : cre KTfuet B : odv 
KTeveT <r' p 586 ■jreicraPT' e/xe Porson 588 olfxai Nauck : 

o5v /J.01 L P : ovv (ri; A V : odv (et i^virTfpcTcls) B 594 fiaaiKicav 

Elmsley : ^aaiXioos codd, 599 Kvi^oi B P cum Stob. 93. 5 : 

KviCei A L V (de A non certum) 600 yueTev|ot Elmsley, et, ut 

videtur, 5 {oTada ws tre eSei ij.€Tev^aa6ai) : jXfTev^ri libri. Cf. Cycl. 
131 
tt' MHAEIA 

TCi XPW^^ 1^1 ^o' Xvirpa (f)aLV€(T6aL iTOTi, 

ixrjh* €VTvxpv(ra bvaTVXJ]^ elvai boK^Xv. 
Mrj. v^plC\ e7r€t8^ (rol ixev €aT aTTO(TTpo^r\y 

eyo) 8' ^prjfjLOS Trjvbe (f)€V^ov[JLaL ydova. 
\a, awrr] Tab>' etkov fJLrfhiv^ akXov alTLOd. 605 

Mr]. TL 5pa)(ra; piwv yapLOV(ra Kal Trpohovcrd (re; 
la. apaj TvpdvvoLS dvo^riovs dpdifxivr}. 
Mrj. Kal (Toty dpaCa y ovcra Tvyxdv(ii bopLOL^. 

la. 0)9 OV KpLVOVfXaL TS>vb4 (TOL TOL TrX^Lova. 

dk\\ €L TL ^ovkr} TTaLa-lv rj aavTrjs (f>vyy 6io 

TTpoa-io(f)€kriiJLa xprffjLdTo^v ipLQiv ka^^Xv, 

kly' WS €T0LfJL0S d(f)06v(O boVVaL )(€/)l 

^€VOLS T€ TT€fJLTT€LV CFVfl^O^C , ot bpdcTOVaL CT^ €V. 

Kal TavTa fxrf Oikovcra fxcopav^Ts, yvvav 

krf^acra 8' dpyrf<s K€pbav€Xs dfX€LVOva. 615 

Mrf, ovT^ dv ^€VOLcrL toIctl aols \pr]craLfX€&* dv, 

ovT dv TL b€^aLfX€(r0af fxrfb^ rffxXv bibov 

KaKOV ydp dvbpos bu>p* ovrfcrLV ovk extt» 
la. aAA.' ovv eyo) fx€v baifxovas fxapTvpofxaL, 

(t)9 TTdvO^ VTTOVpy€LV aOL T€ KaX T€KV0L9 Oikci)* ^20 

(Tol 8* ovK dp€(rK€L Tdyd6\ dkk^ av6abL(i 
^lkovs dTT())6fj' TOLydp dkyvvfj iTkiov, 
Mrf. X^P^'-' '^d6<^ ydp Trjs V€obfxr\TOV Koprjs 
aiprj XP^^^C^^ b(t)fxdT(ov e^coTrios. 

vvfX(^€V' 1(70)9 ydp — avv d^Qt 8' ^lprfa^TaL — ■ 625 

ya/xetj tolovtov cocrre o"' dpv^ladaL ydfxov. 

Xo. ] €p(t)T€S v7T€p fx€v dyav \^ {.^'^P' 

€k66vT€S OVK €vbo^LaV ^ \ 

ovb^ dp€Tdv TTapibodKav 

601, 602 <paly€7dai . . . So/cetj' Reiske, et, ni fallor, 2 '• (paivetrOa} . . . 
S6k€i co(id. 604 (pev^onai Dindorf (et D) 610 ri LPv (et 

fort. B) : T6 A V B*' (ravTrjs (pvy'^ V B P : aavTTJ (pvyr} A : aavTTj 

(pvyrjs L fortasse recte 613 Spdarova-i o-' LPV^Ba : dpdaovaip A V 

617 yuTjS* PL'': fi-fid' rell. i^\y ETPiniAOT 

avbpd(TiV' et 8' aAi? ekOoi 630 

KvTTpis, ovK akka 6e6s ev\apL9 ovTOis. 

jJLrjTTOT, 0) b€(T7T0Lv\ 677* €fJLol y^pvarioHV TO^OiV €(j)€Lr]S 

IjjLepio -)(j)i(ra(T a<pvKTOV ol(tt6v, 

Vi (TTepyoL be p,e a-co^jypo^Tvva, [avT. 

C" b(apr]iJLa k(xX\l(ttov OeS^v ^ ^ 636 

ixr]b€ TTor' ap.^LXoyovs 6p- ^ ^ 

yas cLKopea-Td re veLKr) 
OvpLov €K7rkrj^a(T erepotj eTrt AeKrpots 
TTpocT^dXoL beLva KvTTpLS, aTTTokep.ov^ 8' ewas o-e- 
I3lCov(t ^ 640 

6^v(f)p(jov KpLVOL Xex^] yvvaLKcov. J o) TTaTpCs, o) b(i)p,aTa, fjLrj Ip^P- 

brJT clttoXls yevoLjjLav 
Tov dixr]yavLas e^ovcra < ^45 

bvcTTTepaTov alwv*, 

OLKTpOTdT(J)V dyJ.(i)V. 

6avdT(a 6avdT(d TTdpos bajjLeCrjv 
cLfxepav Tdvb^ e^avva-aa-a' ]x6- 

y6(t)V 8' ovK dXXos viTep^ev rj 650 

yas TTaTpCas cTTepea-^aL. 

etboixev, ovK e£ kTep(ov idvr, 

]xv6ov €xo) cj^pda-aa-daL' 

631 ovTd) L 632 /irjSe ttot L (2 etiam /nriSeTroTe, S> Zicriroiva^ 

sed id nullius momenti est). Rasura hic in A 633 e</)(7js VL 

cum Eustathio II. p. 568 : acpeiTjs Joachim 635 ffT^yoi. Wecklein 

640 irpoa-fidXoi V B : irpoafidWoi L : irpoafidAoi/xi A P airToAffiovs 

ALPB^z;: airo\4iJt.ovs VB/ 641 5' om. LP o-cfiiCova L: 

ffe^i^ovaa rell. 642 Kpivei. L (et suprascr. P, sed delevit) 

643 ZwjxaTa Nauck: Zw^a** L : Zu>p.a rell. 647 olKTp^TaTov Mus- 

grave. Cf. v. 658 648 davdTtp alterum om. L 649 Tdv8' 

afiepav L : corr. / 650 5' ovk] ovk B : tis Elmsley 651 TraTpdas 

acfieareai V 654 fivOov Nauck : /nveav codd. (sed in rasura /uLveuv MHAEIA 

(T€ yap ov TTokis, ov (pCkaiv rtj 655 

^KTL(r€v TTadovcrav 

beLvoraTov TTaOloav. 

a\dpL(TTos 6\olO^, oro) Trdpea-TLV 

fJLTj (f)L\0V9 TLpLCLV KaOapOLV CLVOL- 66o 

^avTa Kkfjha (Ppevatv ifxol 

fJLeV (f)Lk0S OVTTOT €.crTai. 
AirEYS 

M?78€ta, x^^P^' Tovb€ yap ttpooljjllov 

KakkLov ovbels olhe iTpo^r^pcov^LV (f)Lkov9, 
Mrj. d) x^^P^ '^^^ ^> "^^^ cro^ov IlavhLovos, 665 

hly€v. TToOev yi]S Trjcrb* €7TL(rTpco(f)a Trihov; 

At. ^OLJSOV TTOLkaLOV €KkL7Tcbv XPV^^^^VP''^^' 

Mr/. TL 5' 6iJL(f)akbv yrjs OecnrLiDhov ia-Takr^s; 

At. TTaLbiDV €p€VV(aV aiTipiX OTTOiS yivOLTO fJLOL. 

Mrj. TTpbs 6€(av — aTraLS yap hevp det retrets ^Cov; 670 

At. OLTTaLhc.S €(r[JL€V haLp.0v6s TLVOS TV^J^l' 

Mr]. hdixapTos ovcrrjs, rj k^^ovs aTT€Lpos &v; 

At. ovK €(rpi€V €vvrjs d^vy€S yapLrjkCov. 

Mrj. TL brJTa 4>ot)8os eTTre croi TTaCbcov 7re/)t; 

At. a-o(l)(j)T€p 97 KaT dvbpa av[x(3ak€LV €7Tr]. 675 

Mr/. ^e/xty pi€V ^/xaj \pr]crp.bv ^lbivaL 6€0v; 

Ai. ixdkLOT, €TT€C TOL Ka\ cro(f)rjs 5etrat (f)p€v6s. 

Mrj. tC brJT^ €Xpr]a-€; k€^ov, et ^e/xtj Kkv€LV. 

At. dcTKOv jjLC Tov TTpovxovTa p}r] kvcrai TToba — 

Mr]. TTplv hv tC bpda-jjs rj tCv i^LKj] x^dva; 680 

At. TTplv av TTaTpcdav av6LS kaTCav ]x6k(i). 

Mr]. crv 8' 0)? rt xpfiC^^ T-qvb€ vavcTTok^ls x^ova; 

655 (Tf yap ov (piXuv ris ov ttSKis L P 657 ^KTKTiv Musgrave : 

^KTfipev L P : ^KTCipe A VB 658 SeivSraTov Elmsley (et suprascr. 
/) : Sctv^rara codd. 659 7rape(rrai l : Tcapecrrr] Badham 660 /co- 

Bapav Badham : Kadapciv codd. avol^avri L P B^ 668 ea-raXris 

AVB et 2B: iKavns L P, unde iCdveis Verrall; sed cf. Andr. 251 
670 punctum post QeSiv om. L. 676 Qefjns ixkv'] dffjLitrrSv Her- 

mann ETPiniAOT 

At. TlLTOevs TLS €(TTL, yrJ9 ava^ Tpo^rjvCas. . . . 

Mt]. Trat?, o)? XiyovcTL, neAoTroy, eL^o-e^eVraros. 

Al. TOVTio deov iidvTeviJLa KOLVo^aaL diko). 685 

Mrj. (T0(f)6s yap avr]p Kal Tpi^oiv tcl rotaSe. 

At. KajJLOL ye TrdvToiv ^tAraros bopv^ivoov. 

Mrj. dk)C €VTVxoLr]s Kal tv^^ols oa-oov €pas. 

At. rt yap crov ofjLixa XP^^ "^^ a-vvT^Trjx obe; 

M77. AtyeU, KdKLCTTOS io-TL pLOL TrdvTCOV TTOCTLS. 69O 

At. rt (f)^s; a-a(l)(os [jlol aas (f^pdaov bvcTdvfjLLas. 

Mrj. dbLKel /x' 'lao-oji; o'L'6ei' e^ ifJLOv TTaOo^v. 

At. rt xprjpLa bpda-as; <^pd^€ fjLOL cra(j)€0-T€pov. 

Mrj. yvvaLK e<^' ^juttr 6eo-7roVtz; bofjLcov e^et. 

At. ov TTOV T€T6kp.r]K €pyov aXayj-^^TOV Tobe; 695 

Mr]. aa^p^ Xad^' oltlixol 5' €(T]X€V ol irpo tov (f)L\oL. 

At. TTOTepov ipacrOels 7] crbv ixdaLpoov X€)(Os; 

Mry. ]x€yav y €p(OTa ttl^ttos ovk €(f)v (f)LkoLS. 

At. irco vvv, etirep, o)S Ae'yets, €(ttIv KaKos. 

Mr]. dvbp6)v Tvpdvv(x)V Krjbos r]pdcrdr] Aa/3etr. ^ 700 

At. bCboLXTL 6' avT(a TLs; 7T€paLV€ ]X0L Xoyov. 

Mr]. Kp€(jov, os dpy€L Trjcrbe yrjs KopLvOCas. 

At. avyyv(i)(TTa ]i€V Tap* -^v ae XvTrelaOaL, yvvaL. 

Mr]. okooXa' kcll iTpos y €^€\avvo]xaL yQovos. 

At. irpos Tov; Tob^ dWo KaLvov av Aeyei? KaKov. 705 

Mr]. Kp€(i)v ]x €Xavv€L (f)vydba yrjs KopLvO ias. 

At. ea 8' 'lao-coi^; ovbe TavT^ €TTr]V€aa. 

Mr]. Ao'y(i) ]X€V ovx}, KapTepelv be ^ovkeTaL. 

683 rpoiCrjvias codd. 684-686 Tres hos versus Aegeo tribuunt 

A B 684 ira^s 6' ws A 686 av^p Porson : _ ap^p codd. 

687 Ka/j.oi «ye A V B : Ka/J.ol Se L P 693 o-ear^/xeiwTai. 6 arixos '6ri 

Ka\ iv HeKida-iv iariv 2 695 ov ttov Witzschel : ^ irov codd. 

(cf. not. ad I.T. 930, El. 235) : ^ yap Elmsley 696 Ud'^^ olad' A 

698 TCKTrhs^ -ma-rhs S' V. Punctum post ^pojra del. Verrall 703 yueV 

r&p' Hermann : /j.€v yap L P : yap A V B : &yav &p' Wecklein ae 

\€\virrj(T6ai A 705 av Ae^ets] ayyeWeis A 708 Kapr€pe7v Sh 

fiovAerai. codd. et 2 (qui Kaprepelv idem valere quod KoipavcTv dicit) : 
Kapdia 8e fiov\erai yp. 5 et suprascr. v. 2 alius sic interpungit \6ycj) 
n4v, ovx>. Kaprepelv 5. fi. (5' 011 fiov^erai Porson) MHAEIA 

aAA* avTOixai cre Trjabe Trpbs yevetdho^ 

yovaTdiV re TGiV orS>v t/ceo-ta re yiyvoixaL, 710 

OLKTLpOV olKTLpOV jJLC TTjV bvO-baLfXOVa 

Kal 117] pC eprjijiov kKirecrovaav etcrtSry?, 
hi^at he X^P^ '^'^^ 80/xots €(j)i(TTLOv, 

OVTOiS 6/30)9 O^Ot TTpOS OeWV T€k€(T(p6pOS 

yivoLTO TTaLbdiv, KavTos oX^to? OdvoLS. • ^15 

evprjfjia 8' oi^k oTo-^' otoz; rjvprjKas Tobe' 
TTavcTit) bi «•' ovT^ CLTTaLba Kal TTaLboiv yovas 
(TTTa.paL cre OrjcroLi' rota8* otda (j)apjj.aKa. 
At. 7ToX\(av eKUTL Trjvbe aot bovvat X^P^^» 

yvz^at, TTpodvfxos dfXL, TTp&Ta piev OeSiVy 720 

€7T€LTa TTaLboiv &v iiTayyekXr} yovds' 
6S TovTO yap brj (f)povb6s tt/xt ttcls eyo). 
ovTo) 8' €X€L fxoL' aov fxev €X6ovo-r]s x66va, 

7T€Lpd(T0lxaL (TOV lTpO^€V€Xv bLKaLOS 0)V. 

Tocrov y€ ixIvtol ctol iTpocrrjixaLvo), yvvar 7^5 

€K Trjabe fxev yrjs ov (t dyeLV (3ovX.'q(TopiaL, 

avTrj 8' edvTTep eh e/xovj €X6r]s b6]xovs, 

fX€V€LS da-vXos kov cre /xr/ /xe^o) rti^t. 

€K Trjarbe 8' avTr] yrjs diTaWa(T(rov 7ro'8a* 

dvaLTLOs ydp Kal ^evoLs elvaL ^eXo). 73° 

Mr/. eo-rat ra8'* dXka 7tl(ttl9 et yivoLT^ jxoL 

TovTcov, €X0L]x OLV TrdvTa TTpbs (T€6€V Kakws. 
At. [x&v ov 7T€7T0L6as; r/ rt o-ot Tb bv(Tx^p€s; 
Mr]. TT€'TT0L6a' ITeAtoi' 8' €x6p6s €(ttl [xol 8o'/xo? 

KpecDV T€. TOVTOLS 8' opKLOLCTL ]X€V fyyels 735 

ayoDo-ti^ ov /xe^et' dv €K yaCas e/xe* 

710-715 exstant in 11 710 rwv om. VBP: habet n re 

(post iKeaia) om, P eras. in B 714, 715 habet 11 715 edvois 

L' P : ddvdsL: ddvrjsAVB 717 suspectus 721 aij/ Haun. : 

&w h: Siv IX rell. / iTrayyeXr] V 723 exef /uloi L B z; : cxoiiui 

AVB^P 725-728 Damnat Kirchhoff; sed personae congrua 

iteratio 725 toctovSc ix^vtoi aoi TrpotniixavS} B 735 tovtokti 5' V B 

736 fxede?' L et 2 et fortasse V (/te***) : /xedeTs B P : fx^drjs A v ETPiniAOT 

XoyoLS 5e (ruju/Sas Kal 6eo)v avtayLOTos 

fcf^ikos yivoi hv TaTnK7}pvK€V\xaTa' — "^ 

ovK hv ttlOolo' Taixa fjiev yap acrOevrj, 

roLS 8' oAjSos eort Kal bojjios TvpavviKos. 740 

At. '^7ToXXt]v eAefas kv Xoyois irpoiJLrjOLav'^ 

aXX\ et SoKet o-ot, bpav Tab^ ovk a(f)La-TaiJLaL, 

efjLOL T€ yap ra8' eortz; a(T(f)ak€aTaTa, 

(TKTj^^LV TLV k^OpoLS (ToZs eyovTa beLKVvvaL, 

To (Tov T apape ixaWov k^yov Oeovs. 745 

Mr}. ojjivv Tiibov Tijs, iraTepa 6^ ''HAioz^ Trarpos 

Tovfjiov, Oe&v re o-vz^rt^ets aTrai; yevos. 
At. rt XP^l^^ bpd(T€LV rj tl /xr) bpd(T€Lv; Aeye. 
Mr], fjLrjT avTos €K yrjs a-rjs e/x' iKJSaXeXv Trore, 

jLiT^r' aAAos rjv tls t&v €ixS)V kydpGiv dy€LV 75° 

XPVOl» il€6ri(T€LV (SiV €K0Va-L(d TpOTTiO. 

Ai. opLvviJLL TaXav ('HAtou d^ ayvov ai^as) 
6€ovs T€ TTdvTas ejJLfJLeveXv d (tov kAvco. 
Mr]. dpKel' TL 8' opKia rwSe /xt) ^pLjjLevcov TrddoLs; 
At. a TOLCTL bv(T(T€l3ov(TL yLyv€TaL (3poT(av. 755 

Mrj. yatpoiv iropevov' TrdvTa yap KakS>s fX^'* 

737 &v<iofioTos B^ (et D) : cf. 2 ad v. 735 (/t^ oix6<Tas) : ivd!>fioros codd. 
et 2 alius, ad v. 737 (ei ffvvQ^Kas ivwfMSrovs Troi-fia-aio) 738 tpiXos 

yivoi hv codd. et 2 : y\iiKhs yevoi' hv Verrall raTriKrjpvKcvfiara scripsi 
puncto ad fin. v. posito (cf. 2 ttJ Se evOeia avrl doriKrjs xp^^ot. AiSvfios 
8e (pria^iv iWeiireiv r^v Sia) : KairiKrjpvKevfiaffiv (/cottI KrjpvKevfiaai V P) 
codd. ex correctione apud 5 {^Sei yap clireTv koI ro7s imKr,pvKevfiaaiv ovk 
&i/ TciBoio) : locum sic disponit Arnim, 6. fx^ C^^^^ (f>i\os y. 6.v, /coTrt- 
KrjpvKevfiari &yova'iv ti.v KrX., et ivdofxoros : corruptio iam Didymo 
antiquior 'j^g ovKtLvrridoio 'Ah, non tu me audtes ! ' 741 e5et|os 

Sigonius iv \6yois L P : 5 yvvai A V B / 743 ao-<j)a\ea-rara 

A V B / : aa-<pa\effrepa L P z/ 745 r &pap€ A V B : 5' &pr]p€ L P 

746 ^fivvfxi A cum Eustath. II. p. 436 yp. r}\iov 6' ayvhv ffefias 2 B 

et in margine / : vide not. ad v. 752 748 Sp<xff* A etf suprascr. A^ : 

fx)} Spaffai P suprascr. v 751 C^v P et sine dubio L : yris yp. (cov 

l : yris A V B 752 yat** A av suprascr. A' 'HAiou 0* ayvhv 

ffefias Porson e scholio ad v. 746 male adscripto : ^afxirphv r]\iov rt 
(pws A L P : \afXTrp6v 6' rj^iou <p<ios V D : \afnrphv r]\iov <p<ios B : 6fxvvfxi 
yaias 5t£ire5oi/ ^Aiou re <pcos Badham 753 ifxfxeveiv codd. oh ffov 

K\v(t) Schafer 755 fiporo7s LP MHAEIA 

Kayo) tioXlv (rrjv ws rax.i^'"'"' a(^i$oixaiy 

-Kpd^acr ci /xeAAco Kal Tvyova^ a ^ov\o\xai. 
Xo. aXkd (T 6 Matas TrojuTratos ai^af 

TreXao-ete Sojuoty, <5y r' eirivoiav 760 

o-7re?;8ets KariyjjiV Trpa^etaj, eTret 

y^vvaXos dvqp, 

Atyei;, Trap' e/xot 8e8oKr]o-at. 
Mry. 2» ZeS Alkt} re Zrjvbs 'HXiov re <^(Sj, 

ruz; KakXivLKOL Tu>v kjxSiv k\6pS)V, (f)ikaL, ■ 765 

yevqcroiJLe^rOa Kets 65oz; ^e^r]Ka[xev' 

vvv [8'] eAirts e)(6povs tovs kixovs retVetz; biKrjv. 

oilroj yap arr/p ^ ixdXL(TT iKajJLVoixev 

XLfJirjv TTi(f)avTaL tS)V kpi&v ^ovXevjxaTcov 

€K Tovb^ dva^6[X€a-0a TrpVfJLvriTrjv KdXoov, 77° 

fjioXovTes d(TTV Kal 'noXLdn.a riaAAaSos. 

^8r/ 8e Traz^ra ra/xa <rot (BovXevfjiaTa 

Ae£co* 8^X0^ 8e /x^ Trpo? rjbovrjv Xoyovs. 
7re'/x\/Aao-' e/xwr rti'' otKerwi' 'lao-om 

es ox/^tz; kXO^LV T-qv efxrjv alTr]a-op.aL' 775 

fxoXovTL 8' ai^rw ixaXOaKOVs Ae^co AoyoD?, 

0)? Kat 8oKet /xot raiira, Kat KaXu>s e^fty 

ydjiovs TvpdvvcdV ovs irpobovs rjfJLCLS ex^f 

Kat ^vfKpop* €LvaL KOL KaXuts €yv(i)aiJi€va, 

Tralbas 8e fJielvaL tovs e/xous alTrja-oixaL, 780 

oiDx 0)? AtTTOvo"' az^ TToXeixias eirl x^^^^os 

eyOpol^TL iralbas tovs epiovs KadvjBpiaaL, 

dXX^ G)S boXoLo-L TTaXba ^ao-tAecos KTavd), 

758 Tvxova S>v AP 759 XO.] ravra evioi rif x^PV ^'"^t tt? 

MTjSetoi TrpoffvefjLova-iv 2 767 S' del. Matthiae. Versum seclusit 

Bothe 768 av^p codd. : corr. Porson fidKi(rr* KafjLvo/xev A : 

corr. A'' 769 TT4<pa<Trai V 774 ifi6v riv A 777 ravra 

codd. : corr. Barnes ex^"' Hervagiana secunda : Ixct codd. 

779 iyvwa-ixeva AVB: elpyafffieva LP 780 TrorSos] irSSas 

suprascr. A' 781 \nrov(r' hv Elmsley : \nrovffa codd. : AiTreo (r<^e 

Burges 782 del. Brunck : ix^P^^^ irapaffX(*} Arnim ETPiniAOT 

TT^fjLylroi) yap avrovs Swp' ^xovra^ €V yepolvy 

vv[Ji(f)r] cfyepovTas, Tijvbe /xr) (pvyelv xOova, 785 

XeiTTov r€ tt^itXov Ka\ ttXokov yjivariXaTOV 

Kavirep kajSovcra Koa-fjLov api<pidr] Xpo'i, 

KaKuts oAcirat ttcls 6^ os av Oiyr) KoprjS' ^ 

TOLOLcrhe yjpLo-o) (PappLaKOLS booprifJLaTa. 

ivTavSa ixivTOL Tovb^ aTTaWda-a-co Xoyov 790 

^fjLOi^a 6* otov €pyov ecrr* ipyaa-Tiov 

TOVVT€V0€V rjfJLlv T€KVa yCLp KaTaKT€V(0 

TOifjL'' ovTLs €a-TLV oaTLS i^aLprjcr^TaL' 

bopiov T€ iravTa avyyiaa-^ ^Ydcrovos 

€^€L\xL yaCas, cfiLXTdTcov TTaCboiv cf)6vov 795 

cf>€vyovcra Kal tXclct' €pyov dvocncoTaTov, 

ov yap y€\acrOaL TXr]Tov e£ kyOpSiv, cf^iXai. 

LTO)' TL fJLOL ^ijv K€pboS; OVT€ [JLOL TTaTph 
OVT olKhs €OTLV OVT dlTOCTTpOCptr] KaK&V. 

riiJLdpTavov t60* rjvLK k^eKLjxiTavov 800 

bofJLovs TrarpcpoDS, dvbpos "FtXXrjvos X6yoLS 
'7reio-^et(T*, os rfiuv avv ^eo) T€La-€i bUr^v. 

OVT €^ €pLOV ydp TTalbaS 6\}/€TaL 7T0T€ 

^oovTas To XoLTTov ovT€ Trjs V€o^vyov 

vvfxcftr^s T€KVCt>cr€L 7rat6', eTret KaK&s KaKr]V 805 

Bav€Xv acf)^ dvdyKr] rot? efxolcn cpappidKOLS. 

]ir]b€LS /xe cf>avXr]v KdaOevrj vo]jll^€TO) 

/1x978' rjavxaLav, dXXa 6aT€pov TpoiTov, 

(3ap€Xav ixOpoLS koI ^lXolctlv €V\x€vri' 

tS)V ydp T0L0VT0)v €VKX€€crTaTos jSlos. 810 

785 Versum a Valckenario proscriptum tuetur Elmsley yp. Srjdev 
ju^ 2. Nimirum glossema ironiam explicantis (j)vye7v A L P : 

<p(vyeiv V B 786 ttAJkoj/] <rT€<l>os A. Cf. v. 949 789 roioTaS' 

tXpto"» Wieseler 790 Post hunc v. unius versus spatium vacuuni 

in A ; cf. 1027 792 rovvrfvdev] rovv64v5' iv V, yp. t6u suprascr. v 

KaraKrcvw A P : KaraKravca V B L 798 ^v K€p5os L P : ^rjv cri 

KfpSos A V B irarph^ yp. irar^p 2 B 799 yp. awaWayij 2 B 

et suprascr. v 802 reia-ei] Sdlxrei L P 805 KaKus kom^jv L P V : 

KaK^V KaKus ABv MHAEIA 

Xo. eTretTTep rjiMV rovb^ eKOLvaxras koyov, 

(T€ r' axf^eXelv OiXovaa, kol vofjiOLS jBpor^v 
^vXXaixQavovcray bpav (t aTT^vveTroi rabe. 

Mr;. ovK €a-rLV aWoos' (rol 5e (Tvyyvu^ixri Xeyeiv 

rdb^ eari, /x?) T:d(Tyova-av, w? eyw, KaKios. 815 

Xo. dXXa Kravelv a-bv o-irepiJLa roXpirjo-eLs, yvvaL; 

Mr]. oiVo) yap av \xdXLa-ra br]\6€Lr\ ttoo-ls. 

Xo. (Tv 8* av yevoLO y d6Xi(ordrr] yvvrj. 

Mrj. Iroi' TTepLo-aol irdvres ovv [xea(o XoyoL. 

dXX* €La x<^peL Kal koixlC ^\a(Tova' 820 

6? ndvra yap hr] aol ra Tncrra yj)(i>]X€6a. 
X€^r]s be fxr^bev r&v e/utot beboyfxivoiv, 
etTre/) (jypoveLS ev 5eo"7roVats yvvrj r €(f)vs. 

Xo. 'Epex^etdat rb iTaXaLov 6X(3lol [^T-p. 

Kat de&v iralbes ixaKdpoiv, Upas 825 

X^wpa? d7rop6r]rov r diro, (f)€pl36ix€VOL 
KXeivordrav (TO(f)Lav, atet 5ta XafXTrporarov 
^aCvovres ajSpo)? aWepos, ev6a 7ro6^ dyvds 830 

evvea Hiepibas Mowaj Ae'yo?;o"t 
^av6dv '^ApfxovLav (f)vrevaaL' 

rov KaXXLvdov r em Kr](f)L(Tov poals [dvr. 835 

rav KvTTpiV KXf](ova-iV d(f>va-crafxevav 

Xiopav KaraTTvevaai [xerpLas dve[xo)v 

rjbvTTVOovs avpas' alel 8' eTTLJBaXXoixevav 840 

811 iKoivdxTo) A 814 a-ol'] (TvV : (re suprascr. A' b ffvy- 

yvdfirfu A 816 ffhv (Tirepfia L P : (ro) iroISe AVB^ sed <roj ex aov 

correxit A : ffhv iraiBa B 818 yvv-f)'] yvvai Lv 820 Nutri- 

cem, nisi fallor, adloquitur 822 \e^r}s Elmsley : \e|eiy codd. 

824 ip^xdf^iSai codd. 826 t' &-iro, (fyep^Sficvoi B^ et sic intellexit 

2 : t' airo(f)ep^6iJ.fVOi codd. 828 aUl /P : oel A VB L 831 Ae- 

yov(ri Moixras /P 835-840 suspecti 835 inl L Pz; : avh A VB 

^oaTs] ^oets suprascr. alia manus in A (voluit, puto, poas, quod legit 
Verrall) : ^ooiv suprascr. B* 840 T]$virv6ovs aijpas L P : aijpas ^5u- 

iTv6ovs V : aijpas (omisso rjSvirvoovs) A V B KOT07rA.ei/(rot /j.cTpiois av. 

r]Svirv6ois odpois Verrall 

EUR. 1. 8 ETPiniAOT 

\airai(Tiv €va>br] pob^oiv irXoKov avOioiV 

Ta ^o(f)Ca irapebpovs 'nip.Ti^iv "FtpcoTa^i 

TTavToias apeTas ^vvepyovs. §45 

770)? OVV Up&V TTOTafJLWV [P"^P* 

t?) TTokLS' ; ^ <f)iX(i>V 
TrO/XTTl/XOS o-€ X^P^ 

Tav TTaiboXeT^ipav e^et, 

Tav ov\ oa-iav /mer' oXkdiv; 850 

aKi^l/aL TeK€(av TrXaydv, 

aKeyf/aL (f)6vov oXov atprj» 

ixri, Trpos yovaT(xiV o-e TTavTrj 

Trarrcos tKerevo/xev, 

T^Kva (jioveva-rjs. 855 

TToOev dpaa-os '^ri (f)p€Vos ^ [avT. 

X^f'pf' TeKV(i)v a-iOev 

KapbLcL re A.rix|^r/t 
beLvav TTpocrdyovaa ToXfJLav; 

TT&s 5' opifjiaTa iTpoa-(3akov(ra 860 

reKvoLS abaKpvv p,oZpav 
(Txria-eLs (f)6vov; ov bvvdcrr), 

TTaCbcOV LK€TaV TTLTV^VTCOVy 

riy^aL x^P^ (f)OLvCav 

TkdjJLOVL 6v\xCd. 865 

\a. r]K(s) KeXevaOeCs' Kal yap ov(ra bvcrpievrjs 

847 fi ir^Kis fl (piKaiv L P 2 : ^ (piXwv ^ iroKis A V B. Fortasse Vf 
ireKas ; ^ <\)i\<t)v . . . 852 alpri Elmsley : otpf) codd. 853 sq. 

irdvrifi irdvTws Herwerden : irdvTes irdvTcos L P : irdvTws irdvres A V B 
8,S5 <pov€v<rris Brunck: yu^ <povev<r7}s codd. 856 &(ppovi a-fj Censor 

Porsoni in Class. Joum. i. 565 860 o/nfiaTa A L P f : o/tyun A^ V B 

TTpocrKaPovira V, corr. v : irpofiaKov^Ta L P, corr. / 862 <p6vov A V 

et 5 : <p6vov L P B et fortasse 2 alter Swfiarri L P B z; 864 x^P^ 

l : x^^P^ codd. (poiviav l : <poiviov L : <p6viov P ; <poviav A V B 

865 TKdfjiovi L P : TK-fi/xovi A V B MHAEIA 

ov TCLV ajJLdpTOLS Tovb^ y y dXA' aKov(To\iai 
TL y^pr]iJi.a fiov\r] Katvov e^ 6/xoi5, yvvai, 
Mr;. ^lacroVy alTovyiai cre t5>v elprjpLevuiv 

(Tvyyv(oiiov^ etrat* tcls 5' e/xaj opyas cf)ip€iv 870 

elKos (T, €7ret vidv ttoW^ VTieipyacTTai (f)i\a. 

eyo) 8' efJLavTrj bia koyojv a(f)iK6[xr]V 

Ka\oih6pr]cra'' 2)(erAta, rt ixaCvofJLaL 

j<.al hv(T\x€vaiV(t) roto-t fiovk^vovcnv €v, 

€X^P^ ^^ yatas KOipavois KaBicrTap,aL 875 

i:6cru 6\ os rjpLiv bpa tcl avpLcf)op(oTaTa, 

yrifxas Tvpavvov koll KaaLyvrjTovs tIkvols 

(pLOLS (f>VT€V(t)v; ovK aTTaXkaxOT^^TopLaL 

Ovpiov — rt Trdcrxoo ; — OeiDv iropLC^VTcov KaXws; 

ovK €t(rt }xiv fxoL 7rat8es, ot8a 8e y66va 880 

(f)€vyovTas rjixas Kal cn:avi^ovTas (f>L\(ov; 

TavT €vvoT](Ta(T r](r66ixriv d^ovXiav 

'noKKr]V €\ovcra Ka\ jxdTr^v 6v]xoviX€vr]. 

vvv ovv €7TaLvS>' o-(i)cf>pov€iv T €]xo\ 8oKets 

Kr]hos ro8' r]]XLV irpoo-XafS^av, ^yo) 8' a(f)p(t)V, 885 

fj XPV^ iX€T€XvaL ra)2^8e t&v ^ovX€V]xdTO)V, 

Ka\ ^vyya]X€lv aoi, Ka\ TTap^aTdvai Ae)(et 

vvp(f)r]V T€ Kr]h€VOV(Tav rjb^a^ai (T€6€V. 

dAA.' €(T]X€V Ol6v €(T]X€V, OVK €p5) KaK^V, 

yvvaiK€S' ovKOvv XPV^ ^' o]xoiova-6ai KaKOiS, 890 

Ovh* dvTiT€iV€iV VqiTL dvTL Vr]7ri(t)V. 

7Tapi€]X€cr6a, KaC (f)a]X€V KaKo^s (f>pov€iV 
Tojf. dAA' d]X€ivov vvv ^€^ov\€V]xai rd8e* 

I Z) T€KVa T€KVa, b€VT€, k€L7r€T€ (TT€yaS, OrV-^V 

867 oij T&j/ Porson : ovk tiv codd. rovSe 7' L P : toDSc t' A B : 
ToDS' ^t' V 871 et/fJs 0-' A V B : (Ik6s 7' L P 882 ivvo-ficraff' 

A V B : ivvor]d^7<T' L P 884 tc fioi Lascaris 886 ^] ^ in %v 

corr. V : yp. ^ v 887 ^vyyafiuv crot L : ^vfMTrepalveiv rell. et 2 B 

890 xPVf' ^ ^ • ^XPVv V : xpV P • XPh ^ <^' ^0/u.oiovardai V : oijKovv 

i\oixoiov(Tdai ce XP^»' Prinz 893 TctSe LP : ^6^^ AVB 894 SeuTe] 

^fvpo Elmsley, cl. Hclid. 47 ■^<i V^ ETPiniAOT 

e^eX^er', acrTracracTOe Kal TTpocreiTTaTe 895 

Trarepa 1x^6^ rjfxcav, Kal biaWdxOrjO^ a[ia 

Ttjs TTpoa-dev e\6pas is (piXovs pirjTpos fJL^Ta^ 

a-TTovbal yap ri}XLV Kal [jiedea-TrjKev -)(^6Kos. 

kd(3€a-6€ )(6tpos he^tas' ol}xoi, KaKwv 

0)9 evvoovfxaL hrj tl tS)V K€Kpv}xixiv(jL>v. 900 

ap\ 2) T€KV^, ovTu> Kal TToXvv ^o^vT€S xpovov 

(pLkrjv 6pe^€T oi>\€vr]v; rdXaLV eycd, 

0)9 dpTLbaKpvs €LixL KoX (j^^^ov TrXia. 

■y^p6v(!d he V€LK0S TTaTpbs (^aipovfxivr] 

oy^LV TepeLvav T-^vb^ eTrAr^cra baKpvcov. j 9^5 

Xo. Kajxol KaT oacctiv -)(Kaipov ^pixr\6r] bdKpv 

Kal /xr) 7r/)o/3at?7 jxeL^ov rj to vvv Ka^dv. 
la. alvGi, yvvaL, rdb^, ovb^ iKeXva ix€fX(f)0[xaL' 

eiKoj yap opyas 6rj\v iTOL€Lor6aL yevos 

"^ydixov TTapefXTToXSiVTOS akXoLov Troo-et.T 9^0 

dXA.' ks To X^ov (Tov ix€6ia-Tr]K€V K€ap, 

eyvdis be ti]V VLKdiaav, dXXa rw ^(poro), 

jSovXrjv yvvaLKOs €pya TavTa a-(o(f)povos. 

VfUV b€, TTaLbeS, OVK d(f)pOVTLaT(OS 7TaTJ]p 

TToXKr]v €6r]K€ crvv ^eotj (TCOTrjpLav 9^5 

ot/utat yap vfxds TTJcrbe yrjs Kopiv^Cas 

TCL TTpGiT €cr€cr6aL avv KaaLyvrfTOLS €TL. 

dX)C av^dv€(T6€' ToXXa b^ €^€pyd^€TaL 

TTaTrjp T€ Kal 6€Q>v ocrrts ^o-tIv €VfX€vrjs' 

tboLfXL 8' vfxds evTpa^els r]^r]s riXos 920 

905 Tepetj^o»/ Barnes : T^p^ivi^u codd. (rip^Lvriv PC). Cf. Anacreontea 
53. 2 906 x^c^P^v^ Qepjxhv Chr. Pat. 479 : yp. dcpfihv 2 B (secun- 

dum Schwartz) 907 ytier^oj/] ixa(T<Tov Cobet rh vvvl ra. vvv 

Elmsley 908 ovS'] ovk A L et ov^' ex ov* correctum habet B 

910 ydixov . . . aWoiov V (tum ydjxovs V, aWoiovs v) : yafjLovs . • . 
aWoiovs rell. 2. {ISiws Se ('ipr^Ke Trooret avrl rov irScrios. 01 Sc viroKpiral 
ay vo-fj(ravT€S ypd(pov(riv avrl rov TrS^rci ifxov.) Corruptela Didymo 
antiquior. irapefjLiroKwvTas . . . irS^rcis Tyrrell 911 Ko^eVTTj/cev A 

912 T(pLFBv: vvv AY : (tuj/ Wecklein 913 seclusit Lenting 

915 (rccTTjpiav hP : TTpofiii]Qiav AWQ MHAEIA 

fioXovTas, kyOpi^v rcor kfx(ii>v vTT^pripovs. 
avrri, tl x^^pot^ baKpvoLS riyyeLS Kopa^, 

a-Tp4\lra(Ta XevKrjv e/xTraAtz^ Traprjiba; 

KOVK a(rp.€vr] rovh^ i^ epiod Se;(r/ Xoyov; 
M77. ovbev. T€KV(i)V T(ovb^ kvvoovjxivrf irepL. 925 

la. ddpcreL vvv €v yap rcoz^8' eyo) ^t/o-co Trcpi. 
Mrj. bpd(T(ti rdb^' ovtol (rotj aTrto-rT/o-o) Aoyoiy 

yvz^^ 8e ^ryAi; KaTrt baKpvoLS ecjyv. 
la. TL brjra Xiav rolcrh^ €TTLcrT€V€LS t€kvols; 
Mrj. €TLKTOv avTovs' Cw ^' oV €^r]vxov T€Kva, 930 

€(rfjkd€ /x' o7ktos €l y€vr\cr€TaL rdh^. 

a)OC u>v7r€p ovv€K et? ijJLOvs rJK€L9 Xoyovs, 

ra jjikv AeAcKrat, rutv 8' eyo) p.vr]a-6r\croixaL. 

67r€t rvpdvvoLS yrjs fx diroa-T^lkaL boK^T — , 

Kafxol rab^ ^arl Awo-ra, yLyv(j^a-K(i> KaXoys, 935 

jutr/r' ipLiTobojv crol fxrJT^ KOLpdvoLS xdovos 

vaL€LV boKU) yap bvcrpLcvrjs etmt bofjLOLS — 

^/xets iJL€V €K yrjs rijcrb^ d'naLpop.€V (f^vyrj, 

■TratSes 8' ottcos ar €KTpa(f)6)a-L crfj x^P^> 

aLTov Kpiovra rrjvbc /x^ (f)€vy€LV \66va. 940 

la. oLiK ot8' av et TT^LoraLfjLL, 7T€Lpda6aL 6e XP^* 
Mr/. o-i) 8* aAAa a-qv K€X€vaov alr^lcr^aL TTarpbs 

yvvaLKa TraXbas r-qvb^ //?/ (f)€vy€LV \66va. 
Ja, fxdXLcrra, kcll 7T€La-€LV ye So^a^o) o-(^' eyw. 
Mr/. etTrep yvvaLKwv eo-rt rwi' dXXoov [xCa. 945 

avXXrjyffopiaL 8e roi;8e' o-ot Kayo) 7t6vov' 

922 auTTj A : auT^ A'^ rell. 926 tcDj/S' eyw 0ir}o-(w Trepi A V L : 

vvu ru>vS' iyi} di\(T(i} ire/Jt P : Twi^Se i/vj/ driaoinai irepL B 927 ovtoi 

A V B : oC/Tt L P 928 07jAul eiiAvs A et 0^Au in rasura V^ 

929 SrJTa Xiav L P : 5^ TaXaiva A V B to?o-5"] toTo- A (corr. A') : 

(To7s B 930 i^rivxov Scaliger : ilr)vxovv codci. 933 yp, fie- 

jxvi^iTOjxai suprascr. A 934 aTroo-TerAot A V B / : artoffreWeiv L P 

938 aTrapovfjLev Elmsley 939 rralSas S' Brunck 942 tto- 

Tpos] rrdpos Prinz. KeXeve (XvvSeTaOai Trarpos^ Wecklein, omisso 
V. seq. 943 Delevit Barthold 945 Medeae tribuunt ;;? et V; 

lasoni reU. EYPiniAOT 

7r€/x\/^a) yap avTfj 8&>p' a KaWiaTeveTai 

TUiv vvv €v avdpcaTroLCTLv, ot8* eyco, Trokv, 

keiTTov T€ 7riTT\ov Kal irkoKov xpv(TriXaTov 

TratSas (fyepovTas. dAA' oaov Td)(p9 XP^^^ 95° 

Koa-pLOv Kop,L^€iv h^vpo TTpocnToKaiv TLvd. 

€vhaL\xovr\(T€L 8' ov\ €v, dWa pvpLa, 

dvhpOS T dpLCTTOV CTOV TV^^OVCT 6[X€VV€T0V 
K€KT7]p.€V7] T€ KOO-piOV 6v TToO^ "HAtOS 

TTaTpbs TTaTTjp bCboiicrLV €Ky6voLcrLV ots. 955 

kd^vdd^ (j)€pvds Tdcrb€, TratSes, €S X^P^^ 
Kal T?! Tvpdvvio ixaKapCcL vvix(f)r] b6T€ 

(f)€pOVT€S' OVTOL bwpa pL^p.TTTa b€^€TaL. 

\a. tC b\ o) [xaTaCa, T(avb€ aras k^voIs x^pct?; 

8oKet9 a-TTavC(€LV bQpLa (BacrCK^LOv TreTrAtor, 960 

^OKetj 8e xpvaov; o-w^e, ju^ bCbov Tdb€. 

€XiT€p yap rnjLCLs d^Lol Xoyov tlvos 

yvvri, TTpoOricr^L xprjpidTciiv, crd^p^ ot8' eyw. 

Mr}. fJLrj [xoL (tv' tt^CO^lv b5>pa Kal d€Ovs Aoyos* 

Xpv^rbs b€ Kp€C(T(r(jov ixvpCciiV X6yoL)V (SpoToTs. 9^5 

K€Cvr]s 6 baC]X(jdv, K€Lva vvv av^€L ^eoy, 
V€a Tvpavv€L' T(av b^ ifxufv TTaCbo^v (pvyds 
\jrvxrjs dv dXKa^aCiX€d\ ov xpvaov ]x6vov, 

dAA', o) T€KV, €l(T€X96vT€ tt\ov(tCovs b6[X0VS 
TTaTpbs viav yvvoLKa, b^a-iTOTLV 5' €[xr]v, 970 

tKerever^ k^aLT^IcrO^ [xr] (f)vy€Xv y66va, 
K6a[xov bLb6vT€S — Tovb€ ydp [xdkLaTa 8et — ■ 
€S X^^P* €K€Cvr)s bStpa b€^a(T6aL Tdb€. 

949 Te] 5e A, corr. a Ka\ irX^Kov V B : om A : Koi (Tr4<pos L P «. 

Cf. 786 953 a.vZp6s t' A V : avZp6s 7' L P : avZphs B 955 iraT^p 
iraTphs L P 956 x^P"^ A L P v : x4pa V B 957 SJtc vvfitpi 

(suprascr. •jj) A 960 fiacriXeiuv Pv 963 iydo] ori L 

966 o£/|€t] &^€i A 968 ^vxais V yp. ?Js suprascr. v 969 €iV- 

€\d6vT€ L P B : €iff€\66vT€s A V TrXovffiovs A V B / : TrKTjffiovs 

L P 970 8' ifi-fjv Elmsley : r ifi-fiv codd. 971 <f)vye7v L P : 

<l>€iyeiv A.Y 3 972 <l>4povTes L. 973 iKeivqs L.Pv : iKeivrjv 

AVB MHAEIA 

t0* o)? raxtora* fir/rpt 6' ujv ipa ri^xtti^ 
ci^ayyeAot yivoLcrde TTpd^avTes KaXcos, 975 

Xo. vvv cATTtSes ovKirL p.0L TraLboiv C^as, [p"^P' 

ovKeTL' <TT€LXpv(TL yap is (f)6vov ^8r/. 
6e^erat vviJL(f)a yjpvcridiv avahecrixGiV 
b€^€TaL bv(TTavos CLTaV 

(av6q 6' dfJLcf)! Kopici OrjcreL tov "AtSa 980 

Ko^rfxov avTci yjepolv. [Xa^ovaa,] 

TretVet x^P^^ dfx^po^TLos t avya TreTrXcor [ai^r. 

Xpvaeoiv T€Vkt6v (TT€(f)avov Trept^eo-^at* 

vepTipoLS 8' ijbrj irdpa vvpi(f)OKopir](T€L, 9^5 

rotor ets epKOS Treo-etrat 

Kat jxoLpav OavaTOV hv(TTavos' aTav 8* 

ovx ifTTeK^f^ev^eTaL. 

av b\ 0) Tdkav, o) KaKovvpi^f^e KrjbeiJiOiV Tvpdvvcinv, \(TTp. 

T:aL(TLv ov Karet8a)s 992 

okeOpov jSLOTq TTpoa-dyeLs aAo)(a) re 

(Tq (TTvyepov OdvaTOV, 

hvoTave pLoCpas ocrov TTapoCxi)' 995 

lJL€TaaT€vopLaL 8e <tov dXyos, a> raAati^a TraCbo^v [dvT, 
jjiaTep, a (f)OV€va-€Ls 

976 (6as Porson : (was codd. 977 j^Stj] olSa L : corr. / 

978 avaSea-fiwv Porson (-a»' Elmsley) : avaSeafiwv codd. 979 Sva- 

Tavos Aldina : a Svaravos L P : SiffT-qvos A V B 981 avTh L P t; : 

ouT^ AV: om. B \a^ova-a proscripsit Nauck 982 t' om. 

VB: add. v ireirXwv AVBL: TreVAou Pv 983 xpwo-fwj/ 

TiVKThv scripsi : xpvcreoTevKThv codd. (xpyo-OTeuKTOv fortasse 2) : iriirXov'' 
XpvaoTevKT^v (Te) Elmsley post Reiskium : afifipoa-iovs r avyas TreTrA&jj' 
Xpuo^oVeu/CT^^j/ {tc) Arnim 985 irapd vvfKpoKoa/jffiaci Lz/2: trapa- 

vv/xcpoKOfji.-^aei A V P : irapavvfjLipoKoaiJufiaei A' B. Correxit Aldina 
987 Post davdrov add. irpoaK-fi^erai v 988 vireK(pev^eTai L : 

vve<pev^eTai P : virep(f)ev^eraL A V B 993 6\e6pov L : oKeQpiov 

rell. jSiOTot 5 et B z; : fit^rav B* rell. 994 a-rvyephv Odvarov] 

(TTvyep^ <TTvyep6v A 998 <poveveis V f>, ETPiniAOT 

T€KVa VVlX<\)lhiuiV €VeK€V \€)(€(t)Vy B. 

aOL 'TTpokLITOiiV aVOlJLO)^ lOOO 

akka ^VVOLK€L TTOO-tJ aVV€VVi>). 

ria. b€(nTOLv\ a(p€lvraL TratSes otb€ a-ol (Pvyrjs, 
Kal bo^pa vvpL(pr] jSaa-Lkls aaixivr] yjEpolv 

€0€^aT * €Lpr]Vr] Oe TaK€LU€V T€KVOLS. y 

ea. TL cri;y)(v^eto-* ea-TrjKas rjVLK evTDX^ets; 1005 

[rt crr]v icTTpeyj/as ejUTraXtr TTapr^Cha 

KOVK aa-}i€vr] Tovh^ e£ e/utoi) hiyj] X6yovi\ 
Mry. atat. 

ria. Tah^ ov ^vvcdha toZctlv €^r]yy€X]i€VOLS. 
Mr;. atat /^aA.' aS^ts. ria. ixGiv tlv^ ayyikXoiiV tvxiI^ 

ovK olha, h6^r]9 6' €a-(f)dkr]v €vayy€kov; 10 10 

M?]. i7yyetA.a9 ot' ^^yyetAas* ov (T€ ]X€]x^o\xaL. 
ria. rt 8at Karr^^etj o/xjua Kat haKpvppoels; 
Mry. 7roA.\r7 //,' avdyKr], Trpicr^v' Tama yap d€o\ 

Kayo) KaK(os ^povovcr* €]xr]yavr]a-d]xr]V. 
Yla. Bdpa-€L' KdT€L tol koX av Trpos T€kvo)V €tl. 1015 

Mr/. aAAoDj KaTd^o) iTpdadev rj TokaLV iyco. 
Ua. ovTOL ]x6vr] ctv a(av aTT^^vyr^s T€KV(jdV' 

Kov(f)(jL>s (f)€p€LV xpr] 6vr]Tov ovTa avpi(f)opds. 
Mr]. hpda(t) Tdh\ dkka fSalve h(i)]xdT(t)v iao) 

Kal iraLal tt6p(tvv ola \pr] Ka6* r]]X€pav. 1020 

Z) T€KVa T€KVa, 0-cf)(^V ]X€V €aTL hr] TToAts 

Kai 8a)/x', €V w, AtTroVres dOkLav e/xe, 

looi ^AAo Matthiae : ^aAt; codd. 1002 Ante v. TratS^. VL P : 

irpe. A B. In sequentibus iraiSy. semper L P : -Trpe. semper A B : V 
sibi non constat. Cf. not. ad v. 49 1004 Exclamationem ea 

Medeae tribuunt codd., Seni restituit Kirchhoff 1006, 1007 Dam- 

navit Valckenaer. Cf. 923, 924 erperpas B 1008 a? bis L P B : 

ter A: quater V 1009 ayyeKKcav AB/>: ayye^wp V: ayyeXco 

L P loii olov V : corr. v lois 5ol A B L : Sc V P (5^ p) : 

S' aZ Chr. Pat. 731. Cf ad v. 339 KaT7](pe7s'] KarTjipes Cobet sed 

cf. Hom. X. 293, ir. 342 1015 KaTei Porson : k/jot** V : KpaTels 

V^Tell. 2 1017 <tS>v'] Twvd^ A 1018 xph] Se7 A 1021 ea-Ti 

8^1 etTTiv 7] A MHAEIA oiKrJcTfr' aUl fj.r]Tpbs ea-TeprjjjiivoL* iyo) 5' es aXXrjv yalav et/ut brf (f)vyds, 

'TTplv a(f)^v ovdaOaL Kainbelv €vbaLpLovas, 1025 

TTplv \€KTpa Kal yvvalKa Kal yapirjkLovs 

ivvas dyrjkaL kapLirdbas t dvaa-yjEO^LV, 

Z) bvaTdXaLva Trf^s e/xT/j avdabLas. 

aAkoLiS ap vp.as, (o T€kv , €Q€op€Yaixriv, 

dkkoos 8' (pLOxOovv Kal KaTe^dvOrjv ttovols, 1030 

aT€ppds kv€yKOV(r* kv tokols dkyrjbovas, 

rj jJLrjv TToO^ r] bvaTrjvos (Txov ikiTLbas 

'TTokkds €v vpXvy yrjpo^oaKT^aeLV t e/xe 

KoiX KaTOavovaav xepalv ev TTepLaTekelv, 

^r^kcoTov dv6p(aTT0LaL' vvv b" ok(t>k€ br} 1035 

ykvKCLa (f)povTLS. a(f)^v ydp kaTepr]p.ivr] 

kvTTpOV bLa^CO ^LOTOV dky€Lv6v T €]JLOL. 
VpLeLS be fJLr]T€p^ 0VK€T OfJLpLaaLV (f>LkOLS 

o\j/€a6\ €S dkko (Txrfp^ d7T0crTdvT€S ^Cov. 

(f)€v (f)€V' TL TTpoab€pK€a6€ ]i o\x]xaa-LV, T€Kva; 1040 
TL TTpoay€kdT€ Tov TTavvaTaTov y€k(ov; 
alal' TL bpda-n); Kapbia ydp oXx^TaL, 
yvvaLK€S, ojxpLa (f)aLbp6v o)s elbov T€KV(i)v. 
y ovK dv bvvaL]xr]V' \aLp€T(x) ^ovk€V]xaTa 

Td TTpoa^ev d^ci) Tralbas €k yalas ifxovs. i045 

C^ TL beX fX€ TTaT€pa Twvb€ ToXs TovT(f)V KaKols 

KvTTovaav avTrfv bls Toaa KTda6aL KaKa; 
ov brJT €yu)y€. yaLpiTU) (5ovk€VfxaTa. 

KaLTOL TL Trda-yji)); (BovkofxaL yeAojr' o^pkelv 
€x6povs fxe^elaa tovs €fxovs d^rfpLLovs; 1050 

Tokfxr]T€ov Tdb\ dkkd Trjs ipLrjs KaKr^s, ^^^^ 

1026 XfKrpa TTOpavvai re Kaibel 1027 Post h. v. unius v. spatium 

vacuum in A 1030 5' erasum in L 1035 5^1 5^" ^ 1037 ifioi] 

4yu) Schmidt 1040 ^'] ifi B (corr. B^) : om. V rc/cj/a 

LPB : ((>i\eis AV 1043 ^aiSphv] npitvhv B 1046 ^e om. A 

1048 yp. KoL iravao/xai ^ovKiV[xarwv 2 B V 


ETPiniAOT 

To KoX TTpocrecrOai [xakdaKOvs Xoyovs (f)p€VL. 
Xoopetre, TratSe?, es bofjiovs. 6t(£> 8e //?) 
^e/xt? iTapeivai tols kixolari OvpiacrLV, 
•^ a^Tw ixekricrw X^lpa 5' ov bLacpdeput. . 1055 

a a. 

ixrj brJTa, dvfxe, jxr} crv y epydar] ra8e* 
€aaov avTovSi oi TaXav, (f)€L(TaL TiKVcav 
eKet /ote^' rnxc^v ^cavTes €V(f)pavovcrL ae, 

pxL T0V9 TTap " Aibri vepTepovs aXdorTopas, 
ovTOL TTOT^ €(TTaL Tovd^ 0770)9 kyOpoXs eyo) 1060 

TratSas 7TapT]a-(a tovs epiovs KaQv^pLcraL. 
['ndvTCtis (r(f)* dvdyKr) KaTdavelv eTret 6e XP^* 
rjfXels KT€VOVIX€V otiT^p €^€(f)va-aix€V.] 
7rdvT(t)S TT^TTpaKTaL TaVTa KOVK €K<p€V^€TaL. 

Kal brj Vt K/)art (TT€^avos, €V tt^ttXolo-l 8e 1065 

vvix(f)r] Tvpavvos oXAfrat, crd^' ot8' eyco. 
dk\\ ^tfXL yap br] Tkr][xov€a-TdTr]v obov, 

KCLL TOVab€ 7T€[X\f/0i) TXr]]XOV€CrT€paV €TL, 

TraLbas TTpoa-^LTT^Zv ^ovkofxaL. -boT, O) T€KVa, 

boT d(nTdcraa-6aL jxr^Tpl b^^Lav X^P^' ^°7° 

o) (/)tArdrJ7 x^^P> <f>^kTaTov bi [xol crTOfxa 

KOLL (TXrJlXa Kal ITpoaCdTTOV €Vy€V€S T€KV(i)V, 

^voaLjxovoLTOv, aAA eKet* Ta €vdao€ 
TTaTrjp d(^etAer'. w yXvKeta TTpoafiokrj, 

1052 irpoa4<rQai Badham : -irpoiaQai codd. <pp^vi L P : cf. 2 ri» /fol 
evhovvai T7J (ppivi fjLOv fxaXQaKovs \6yovs : <ppev6s A V B / 1053 Abeunt 
liberi : redeunt a servis vocati Medeae iussu {irpo^renreTv fiovKofxai) v. 1069 
Mavult Wecklein, Bergkium secutus, vv. 1056-1080 dittographiae cri- 
mine damnare 1054 dvfiaaiv L P : Sdftaaiv A V B / 1056 Super 

5 o suprascr. & &> A fii] a-v y' LF : ^u^ttot' A V B toSc L P : 

r6Se A V B 1058 0-6] fi€ V 1059 adr) V B : aSvv A L P z; 

1060 TT^d' V : yp. iroos v : ivoff A roW^ r6S' V : yp. rovr' 6 v 

1062, 1063 proscripsit Pierson : cf, 1240, 1241 1063 Krevovfiev 

A^ L P : Kravovfiev V B, et sine dubio A 1064 ireTrpcorai L v 

1065 56 AVB : T€ LP 1067 r\vT^aee<rrdr7}v cod. Flor. Etym. 

Magni 107 1 <Tr6fj.ahP : Kapa AY B 1073 evSaifiovoirrjv 

Elmsley. Sed vide Kiihner-Blass, § 213. 8 MHAEIA 

o) ixaXOaKos XP^^ iTvevfJid 6* rjbLcrTov TiKVOiV, 1075 

XOi^€LT€ XO)p€LT^' OVK€T €l[U 7TpO(T^X.€'JT€LV 

ota T€ '^TTpos v/xajt, aAAa vLKutpiaL Ka/cots, 
Kat [xav6Q.vco jmv ola bpav /oteAAo) KaKa, 
dvfjLos 8e Kp€L(T(ra)v tQv €}xS)v /QovAef/xarcor, 
ocnT€p yL€yL(TTO)v atrtos KaKiav ^porots. 1080 

Xo. TToAAaKts 7/877 

8ta \€1TT0T€ pCOV fJLvOooV €piOkoV 

Kal TTpos apLLkXas r]\6ov jjl^l^ovs 

7] xprj y€V€av 6rjXvv €p€vvav' 

akka yap €(ttlv fjiovcra Kal r]pXv, 1085 

r) TTpO(TOlXLK€l (TOCpiaS €V€K€V' 

TrdaaLCTL /xer ov' iTavpov "^h^ hr] 
yivos €V TToWals €vpoLS av to-cost 

KovK diTOfjLov^TOv To yvvaLKQ>v. 
KaC (f)r}fML l3poTa)v oltlv€s ^lcnv 1090 

TrdfXTTav dir^LpoL /z7/8' €(f)VT€V(Tav 

TTalbaS, TTpO(f)€p€LV €tS €VTV)(^LaV 

tG)V y€LvafJL€va)v» 

ol IJL€V dT€KVOL 8t' aTT^LpOCTVVrfV 

€X&* rjbv jBpoTOLi €LT dviapov ' jto95 

TratSes rcAe^oi^o-' ov)(l tv)(6vt€S 
TToWCdv fx6)(6it)V diTiyovTai* 

oXcTL 8e T€KVCOV CCTTLV €V OLKOLS 

1077 T€ vphs v/xas A V B^ (rasura in V) : re -irpocrixas B : r^ is v/nas 
L P : irphs vfjLas (sine re) Chr. Pat. 875, 161 r. Sed irpoafiAeireiu semper 
simplicem Accus. regit. Fortasse t' iyi) (r<pas vel r' 4s &ira a(p' : r' ed' 
vfias Nauck, sed non bene iteratur «tj 1078 Spav fieWu L cum 

omnibus qui h. v. laudant scriptoribus : roXfiiiaw A V B P (laudant 
Lucian., Plut., Clem. Al., Galen. (bis), Synes., Hierocl., Arrian., 
Simplic. (bis), alii) 1083 VjXvdov A 1084 ^ A : ei rell. 2 

suprascr. A' 1087 5^ 5^ A V B : Se Tt L P : y^vos' (fiiav} iv v. . . . 

tlacos' ovK avofiova-ov rh yvvaiKuv Elmsley, cl. Hclid. 327 1094 M^'' 

Porson : yueV t' codd. (t in rasura /) airfipo<rvvr\v P (suprascr. 

-av) : airetpotrvvav rell. : cf. Hip. 195 1096 oox^] o^X "' -^ P 

Tvx^vres'] fiaOdvres suprascr. B^ : reK^vres Elmsley 1098 oT<Tt 

L V : oT<Ttv A B P ETPiniAOT 

ykuKepbv "^ ^XacrTrnx , o/awt fx^Xirrf 

KaTarpvx^ofjLevovs tov airavTa ^ovoVt iioo 

TipQiTov jxkv OTTcos 6pey\rov(Ti Ka\(£>S 

^LOTOV 6* OTToOeV A6a//"OU0rt T€KVOLS' 
€TL €K TOVTCDV €LT €776 (pAavpOLi 
€ir' 6776 XprjCTTols 

IxoyOovKTL, Toh^ €(ttIv abr]\ov, 
€V 8e To TrdvTdiv Xol^tOlov ijbT] 1105 

TTacTLV KaTeput dvr]T0l(TL KaKOV 
Kal 8r) yap clXls ^lotov 6" r]vpov 
. (Tu>p,d T €S r]^r]v rjXvOe TeKVCLiv 
\pr](TTOL T iyevovT' el be Kvpr](TaL 

haL]X(iiv ovT(ji)S, (fypovbos es "ALhr^v tiio 

OdvaTOS 7rpo(f)€p(j[>v a-(afxaTa TeKVOdV. 

TTO^S OVV XV€L TTpOS TOls dWoLS 

TTfvh^ €TL XvTTrfv dvLapoTdTr]v 

TTaihcxiV €V€K€V 

Ovr^TolcrL Oeovs kiTL^dXXeLv; : 1115 

Mr]. (^iXaL, TTdXaL tol TTpoa-fxivov^ra Tr]v TV)(r]v 
KapahoKS> TaKeWev ol TTpo^r]a€TaL. 
Kal hr] hihopKa Tovhe t(ov ^ldcrovos 

aT€L-)(OVT OTTahoiV TTV€V]Xa 8' rip€6L(T[X€V0V 

h€LKVvcrLV ios TL KaLvov ayyeAet KaKOV. 1120 

1099 6pw A V B 2 : iaopu) L P z; vix recte. Fortasse yAvKephs )8Ao- 
(rT7]fi6s, dpu iioi oTTCDs &»/ L P ep4\pov(ri Brunck : 6/>fi|/w(rt codd. 

1102 ^iov 6' V : corr. ■y 1103 (pXavpois^ <l>av\ois A l 1106 /co/cJi/ 

L P B et suprascr. A : /co/ccoj/ A V B^ et fortasse 2 1107 6' Lv: 

om. rell., unde fiior-fjv Lenting 1108 o-wynoT' A P ^Afie LP 

1109 Kvp-fiarai] Kvp-f)<ras V: /cup^cei L: Kvp^ffei tvxv (rvfifiait] P 

1 1 10 oii;Tc»>S7p. t/: ouTco L: ouTos AVB P/ es P / : ets rell. "AiStjj' 
Elmsley : ki^Tfv AVB: dtSoi/ L P. et 5e Kvpi}(rai, Sai/Ji.(i}u ovtos 
(ppovSos is "AiBw Wecklein omisso v. iiii 1116 Totl 5?) B 
1117 T^ /ce?0ey ofirpo/S^o-eTot B, undeVojSi^o-eTat Cobet 1118 /cal 

.5^ AVB: /coiTot LP tcDj/ Bt; et Chr. Pat. 124: Thv AVLP 

1119 oTToSwj/ V et Chr. Pat. : dnaShv codd. 5' Hermann : t codd. 

(TryeiVoT' et 5eiKvv<ri S' Hauri.) 1120 deiKvv(riv AB : Set/cj/wo-t S' 

V L P KUKov suspectum Prinzio : irapwv Chr. Pat. 127 MHAEIA 
ArrEAos 

o) hdvbv €pyov 7rapav6[JLu>s ^lpyaa-piivrif 

MrySeia, (fyevye (f)€vy€, fJL-^re vatav 

AtTTOUo-' airfivqv iMrjT oyov irehoo-Tifiri. 
M17. Ti 8' a^Lov fJLOL TTJabe Tvy^aveL (fyvyrjs; 
Ay. oX(oX€V rj Tvpavvos apTLCos Koprj 11 25 

Kp€Oi)V 6 6 (f)va-as (f^apjjLaKcov tQ)V aS)v vtto. 
Mrj. KakXLCTTOv etiras p,v6ov, kv §' evepy^TaLs 

TO XOLTTOV TJbrj Kttt (f)Lk0LS e/XOtJ €0"^. 

Ay. TL (f^jps; (f)pov€LS iJL€V 6p6a Kov iiaLvrf, yvvaL, 

tJtls, Tvpdvv(t>v kcTTLav r]KL(TiX€vr], II 30 

XaLp€LS KXvovaa kov (f)o^rj tcl TOLab^; 

Mr]. €)(a) TL Kayo) rots ye o-ot? kvavTLOv 

\6yoL(TLV ^Itt^Iv oXka /xr) cnripypv, ^Ckos, 

k€^ov b€' 770)9 QiXovTo; b\s T^aov yoLp av 

r€p\ff€Las rjfJLas, €t T€6vacrL TrayKaKoos. 1 135 

Ay. €7T€l T€KVO)v (rS>v rik6€ bLTTTv^^os yovi] 

(Tvv TTaTpC, Kal TTaprjk^c vv}X(J)lkovs b6[jLovs, 
r]cr6r]iJL€V otTrep o-ot? €KaiJLVO[JL€V KaKots 
Ojucoes" ot 0)TO)V €vuvs rjv TTokvs koyos 

(r€ KOL TT^CTLV CTOV V€LKOS kcTTT^la^aL TO TTpCv. II40 

Kwet V o iJL€V TLS X^^P* ' ^ ^^ ^av6ov Kapa 

TTaiboov eyo) 8e KavTos '^bovrjs vtto 

aT€yas yvvaLKU>v avv T€kvols a]i kaTT^jJLr^v. 

b^aiTOLva 8' rjv vvv avT\ aov 6av[JLa^ofjL€V, 

TTplv [xkv T€Kvo)v a(ov ^laLb^lv ^vvcopCba, 1145 

1121 om. BO: add. b ayy. LP ante versum : Oep. AVB. 

Eaedem notae 1125, 1129, 1136 irapav^iJMs t' B V dpya- 

(Tix4vovV 1122, 1123 suspecti 1126 0'jS'V 1130 rvpdv- 

vuvl rvpavvov V kffTiav L P : olKiav A V B et fortasse 2 rJKKrfx^vr) 
A L P : ■pKi(rix€vr]v V B et fortasse 2 : rJKKrix^vri . . . KKvovffa r ov (pofieT 
Kuiper 1T32 ToraSe Lascaris : To7ffi Haun. 1134 5e ireDs 

L P : S' OTTws A VB 1135 reprl/eiavV: covr.v 1136,1137^X^6 

. . . irapTJXOe suspectum 1139 5t' &Ta)v] 51' o^Kcav Weil ex 2 («ot^ 

T^v oiKlav) iro\vs om. B 1141 Kvvei codd. 1143 afx 

effTrSjxrjv suspectum, sed habuit 2 1144 Seffiroivav V V, corr. V^ ETPiniAOT 

TTpoOviJLOv etx.' o(f)6aXixbv els ^ldaova' 
€TT€ira ixivTOi 7rpovKa\v\f/aT ofxiJLaTa 
XevK-qv T aTTia-Tpeyjr^ efjLTraXiV Traprjiba, 
iraihciiv pvaa^Oela iicrohovs' ttoctls 8e aos 
opyds T d<prip€L Kal xoXov vedvibos 1150 

XiyctiV rd8'* Ov /x^ bvcrixevrjs eorrj ^tAots, 
TTav(rr] 8e Ovpiov Kal TTdXiV (rrpex/^etj Kapa, 
(piKovs vofJLi^ovcr* ova-iTep av TToa-is a-idev, 
8e^r/ 8e h5)pa Ka\ iTapaiTrjo-r] iTaTpbs 
wmtlij^as dcf)€ivai TTaicrl TOicrb\ €fxr]v ydpiv; ii55 

/ 77 8' 0)9 ecretSe Koa-fxov, ovk rfviayeTo, 
' aA.A.' i^i^eo-' dvbpl iTdvTa, Kal iTplv €k bofjLcov 
fjLaKpav dTT€ivai TTaT^pa Kal iTaibas, [a€d€v] 
Xaj3ovcra TreVAoi;? TTOiKikovs r\fXTT€cr^€TOy 
Xpvaovv T€ d^lcra a-T€(f)avov dfxcf)! (3oaTpv)(ois 1160 

kafXTTpca KaTOTTTpio a-yrffxaTi^€Tai KOfirjv, 
dxf/vxpv etKO) TrpocryeAwcra acDfxaTos. 
KaiT^iT dvaaTda* €k dpovcov Ste^p^erat 
ariyas, d^pbv ^aCvovaa TraAAei^KO) 'n'o8t, 
bcopois VTT^p^aipovcra, TToXka iToXXaKis 1165 

T€VOVT €S dpObv OfXfXaai CTKOTTOVfxivrf, 

TovvOivb^ fxivTOi b€ivbv Tfv Oiap! ib^iv 

Xpoidv yap akXd^aaa Ae^pta iTdkiV 

X^i^p^l Tpifxovaa KwAa Kat fxokis (f)6dv€i 

dpovoiaiv €fX7T€a-ova-a fxrj \afia\ 7T€a€iV, J 1170 

Kat rts y€paid TTpoaiTokcx^v, bo^acrd ttov 

7/ Ylavbs opyds rf Tivos O^&v /xoAetr, 

1150 Sic LP: T om. B: opyas «.(prfpei. Kal veduiSos xoAoi' AV 
1156 is LP: S>s T A: &(tt VB ' 1158 iralSas adeev BP/: 

T€Kua (TeQ^v A V : ffiQev om. L et, ut videtur, 2 : videntur et tra^iSas 
et TCKva glossemata esse eius quod Eurip. scripserit (e. g. SfirA.Tjj/ 
(Tiropav vel K6pwv ^vyov vel iroiSeujUOTo) : koX tIkv , afffi^vr) Stadtmueller 
1159 ^jUTTiVxeTo Elmsley (et Haun. ante corr.) ii6i /c J/at;»'] Jeyuas 

V: corr. v 1162 yp. 7rpo(r)8Ae7rov<ro 2 B 1167 TovvTcvdev 

fiev Toi A 1168 \expia A B L P2 : \expiav V 1169 Tpe- 

Xouo-o LP 1172 ^ 06«»' MrjTphs Usener MHAEIA 

av(t)\6\v^€, irpiv y opa bta cTTOfjLa 

\uipovvTa kevKov acfypov, oixixaTcov t cltto 

Kopas (rTp€(f)OV(rav, aliJid t ovk ivov XP^^' ^^-^5 

etr' dvTifxoXTTov rJKev oXoXvyijs fJL^yav 

k(okvt6v. €v6vs 8' rj fikv €S Trarpos bdfjiovs 

u>ppjr](T€V, rj §€ TTpos Tov dpTLcos T:6(nv, 

(jypdcrovcra vvfX(f)r}s avfx^opdv aTTa^ra 8e 

(TT€yr] TTVKV0l(TlV €KTV7T€L hpOfirffXa(TLV. II80 

rjhr] 8* dviXKOov kS>\ov €KTT\€6pov hpdfjiov 
Ta)(ys ^abi(TTr]s T€pfJi6v(ov av r]7TT€T0, 
rj 8' €^ dvavhov Kal fxva-avTos ofXfxaTOS 
h€Lvbv (TT€vd^a(T rf TdXaLV r]y€ip€To. 
hiiTkovv ydp avTrj iTrjfx' €TT€(TTpaT€V€T0' 1185 

XpVCrOVS fX€V dfX(f)l Kpa^l K€LfX€VOS TTkdKOS 

6avfxacrTbv l€L vdfxa 7Tafxcf)dyov iTvpds, 

TT^TtXoL h€ \€7TT0L, (TWV T€KV(J)V h(i)prffXaTa, 

X€TTTr]v €ha7TTov (^dpKa Trjs hvahaCfxovos. 

(f)€vy€L 8' dvaa-TacT* €K 6p6v(t)v 7TvpovfX€vr], 1190 

(T€Lov(Ta xj^LTr^v KpaTd T dXkoT dkkoa€, 

pL^aL ^ikovcTa (TT€(f)avov' aAX' dpap6T(t)s 

(Tvvh€CTfxa xp^^f^os €txe> TTvp h\ CTret K6fxr]v 

€(T€i(T€, fxdkkoV hls roVo)? €kdfX7T€T0. 

7TLTV€L 8' €S OvhaS aVfX^OpO, VLK(£)fL€Vr], 1 195 

1 173 dpot] 6puv B^ 8<o A V B : koto L P (koto t^ (rro/xa irpoiSvra 2) 
1174 t'LP: 5'AVB ^iro codd. : ott^ Heath 1179 (rvix<popdv 

LP: ort/jU(^opcts A V B 1180 5/)o;w^/to(r/r Cobet ii8r, 1182 

Damnat G. Dindorf it8i av4KKwv codd. et 2 : &»' e\K(ov Schaefer : 
&J' epircov Usener eKTrKcOpov AV B P2 (cf. Galen. de san. tu. 2. 10) : 
€KTr\€9pov L : eKirXedpov Reiske 1 182 &i/ ^tttcto Musgrave : avdifimro 

codd. et 2 : cf. EI. 824 et Hippocr. Aiair. vy. 5. p. 80 Littr. 1183 ofx- 

fiaros^l ojjiixara Chr. Pat. 906 1 184 ijydpero A V B : aTrdWvro L P 

1 186 ttaJ/cos] KSafios V I r88 5e L P : T6 A V B 1 189 Aeu/fV B 

et Haun. 1190 0p((i'aj»'] 5(^;uwi/A 1191 (retoi/o-oj/V 1193 XP*'^'**^ 
codd. et 2: xp^^^ovv Herwerden 1193, 1194 eVei KSfxris \ fo-fiare 

fia\\6v Kvi^ala (cf. Hesych. fia\\6s' rh epiov /col r) Kadeifievrj KSfir]) 

1194 rSffccs L : r6<iuiv P : r6<r<t}s r A : toVws t' VB : r6<Tov r B^ v 

1195 rrirvii^' is AWB: rrlrrrei 5' ^tt' LPChr. Pat. 1086 ETPiniAOT 

irkrjv rw t^kovtl KapTa bva-fjiaOrjs Ibelv 
oijT 6[iiJLdT(i>v yap bijXos '^v KaTaa-Taa-is 
ovT €V(f)V€s TrpoacoTTov, alfxa 8' i^ aKpov 

(O-TaC^ KpaTOS a-VIXTT€(f)VpfX€VOV TTVpL, 

a-dpK€S 8' ttTr' 6a-T€(i)V coo-re tt^vklvov odKpv 1200 

yvaOpiols db-qkoLS (f)ap[xdKaiv diT^pp^ov, 
b€Lv6v ^eajua* irda-L 8* "^v ^o/3o? OLy^Xv 
V€Kpov' TV)(r]v ydp €X\opi€V bLbaa-KaXov. 

TraTTjp 8' 6 TXrjfjLiov (rv[j,(f)opds dyvcoaCci 
d(f)V(i) 7Tpoa€X6u)V bS)fj,a TTpoaiTLTV^L V€Kp(D' 1205 

WjUCO^e 8' €V6VS, Kal ITCpLTTTV^aS X^P^^ 

Kvv^X 7Tpocravb(£>v TOLdb^' '12 bvaTrjV€ Tral, 

TLS cr w8' artjutcos baLfxovd^v diT(aX€(T€; 

TLS Tov yipovTa tv[i(3ov 6p(f>avov ori^^v 

TL6r]crLv; otfxoL, (rvv6dvoL[iL (tol, T€kvov. 1210 

eTret 8e 6pi^v(i)v Kal yoov iiTavaaTo, 

XPvC^^ y^pai^ov c^avaa-Trja-aL bifxas 

iTpoa-€Ly€&* &(TT€ KLaaos €pv€aLV bd(f>vrjs 

K^TTTolcTL 7T€ttXols, b^Lvd 8' -^v TraAatcT/xara* 

6 [X€V ydp r[6€}C ^^avaaTrjaaL yovv, 1215 

rj 8' dvT^Xd^vT . et 8e Trpbs ^Cav dyoL, 

adpKas y^paLas ^(TTTdpacrcr dii 6a-T€(t)V. 

Xpovco 8' dTT€a-^r) koX [X€6rjx o bvapLopos 

\f/Vx/lV' KaKOV ydp 0VK€T rjv VTT€pT€p0S. 

Ketz^rat 8e v€Kpol TraXs re Kat y^pcov TTaTrjp 1220 

TTeAa?, 7To6€Lvri baKpvoLO-L au[x(f)opd, 

1201 aSriKois AVB/: aS-fiXav L et sine dubio P : yi/a9juLcov ctSTjAots 
<pap,udKois p, et icJem crederes habuisse 5, 01 (rdpK€s rSiv yvdOaiv 
KaTcppeov VTrh rS>v aZriXoiToiwv (jyapfidKoiV nisi addidisset SoriK^ 5e avrl 
rrjs yeviKrjs 1205 irape\duv Nauck TTpoa-Kirvel LPz/: 

TTpoo-TriTTTet A V B 1206 xfpay L P : Se/iosAVB 1207 Kvvit 

V : Kvvii A B L P irat] ffv V : yp. trat suprascr. v 1208 ris a 

L B et z/ aut V^ : rls V P : ris 5' A 12 12 Se^os] yp. TrdSa ^ yovv 

2 B 1214 \€irvo7ai A 12 15 i^avaa-irdaai Nauck y6vv] yp. 

Se/jLas V 1216 avreXdCvr' LP: dvr^XdCir AVBp 1218 oTreVySTj 

Scaliger: dTreVTTj codd. et 2 1221 5o«:pvoio-t A L P 2 : SaKpvovtn 

VB : 5^ K\vov(n Verrall, sed cf. 1210 MHAEIA 

Kat fXOL To fX€V crov €K7roba)V €(tt(i) \6yov 

■yv(oa-ri yap avTT] ^r]ixias airocrTpocf^-qv, 

Ta OvrjTa 5' ov vvv irp&Tov fjyovfjLai cTKLav, 

cvK av Tpicras etTTOt/xt tovs (to(\)ovs (3poTS>v 1225 

boKovvTas cTvai /cat fjLepLixvrjTas Xoyoiv 

TOVTOvs fxeyicrTrfv ^r\p.iav d(f)XL(TK(xv€LV, 

6vr]T&v yap ovbeis eaTLV evbaiixcov avqp* 

6\[3ov 8' eiTLppvivTos evTvxi^rTepos 

akXov yivoLT av aXXos, €vbaiiJL(i)v 8' av ov, 1230 

Xo. eot^' 6 baifJLCiiV TroAAa Trjb^ kv TjfJL^pci 

KaKCL ^vvaTrrHv €vbiK(os ^ldaovL, 

o) TX.rjpL0V, a>s o"Oi> a-vpLcfyopas olKTipofJLev, 

koprj KpeovTOSy tJtls ets "AtSoi; bopLovs 

otx^y yafjL(tiv €KaTL t&v 'lao-oz^oj. 1235 

Mr/. (f)i\aL, biboKTaL Tovpyov ws Td^^^L^TTd fxoL 

Tialbas KTavovajf Trjcrb^ a(^opfjjacr6aL \6ov6si 

KoX fxrj (T)(oXr]v ayovcrav €KbovvaL T€Kva 

aWrj (povevaaL bva-fX€V€(TT€p(L X^P^' 

TTavTcos a-cf)* avayKr] KaTdaveXv eiret 8e XPV* '^4° 

rffl^Ts KT€VOVp.€Vy 0L7r€p €^€(pva-afiL€V, 

oAA.' et* oTrAt^ov, Kapbia. tl /xeAAo/xer 

TCL b€Lva KCLvayKaXa fx-q irpdcTa-eLV KaKa; 

dy, o) TakaLva ^etp ifiri, Aaj3e ^icf^os, 

Aa/3', epTre irpbs /3aA/3t5a Xvnr^pdv (3iov, 1245 

Kat fiLr] KaKLCT6r]s fir]b^ dvafxvr]cr6fjs T€KV(t)V, 

0)9 (f)iXTa6\ 0)? €TLKT€S' dWd Trjvbe ye 

Aa^oi; (Bpax^lav rjjxipav TraibcDV a-€6€V, 

1223 yvdocrr) codd. et 2 : yp. yX^aaari 2 (merum vitium) airo- 
(rTpo<p-ffv^ avrKTrpoip-i^v Chr. Pat. 800, et fortasse 2 qui avTavdK\a<riv ttjs 
(TvfKpopas KaTa\7}ipoiJ.evT}v trc' iiravacrTpe^o/M^vrjv els ae t))v ^T]fiiav inter- 
pretatur 1225-1227 suspecti Prinzio : xSytav corruptum videtur 

1227 ToiJTots B ^TjjUioj' codd. et 2 B : /tojptoj/ Aldina 1228 6i»Sai- 
ixwv av{)p'\ 6\fiios <pv(r€L Chr. Pat. 800 1232 ^vvdrrTeiv AV et 

sine dubio L: ^wd^eiv BP/ 1234 ^6fiovs LP: irv\as AVB 

1241 KTivovfiev ALP: KTavovfjLiv VB 1247 &S (^(r<p^y eriKTes 

Brunck ye AVBp : o-e LP 1248 AojSoC V 

EUR. I. 9 ETPiniAOT 

KaTretra OprjveL' Kal yap et KreveXs (rcf)*, ojuttos 

(pCXoi y ^(\)V(Tav — hv^rrv^s 5' eyo) yvvr\, 1250 

Xo. to) Fa re Kat Tra/xc^a^s [^'"P* 

dKTis 'AeAtov, KartSer' tSere rar 

oKoixivav yvvaiKa, irplv (f)OLViav 

T^KVOLS TTpocrjBaXeLV xep* avTOKTovov 

Teas yap aTro xpvoreas yovas 1255 

€J3Xaa-T€v, Oeov 5' tat/xa rt +7rtrretz^ 

(f)6^os vtt' avipcov. 

aX\d VLV, 0) (f)dos 8toyere?, KaTeLp- 

ye KaTaTTavaov, e^eX' otKcoz; (f)0VLav 

TaXaLvdv t 'EpLVVv v-n dXacTTopoDV, 1260 

lidTav ixoyOos €pp€L t€KV(i)V, [avT. 

apa pidTav y€Vos (^lKlov €T€K€S, o) 
Kvav€av XLTTovaa ^vfXTTX.rjyahcdv 
ireTpav d^€V(x)TdTav kcr^oKdv; 

b^LkaCa, TL (TOL (f)p€vo^v fiapvs 1265 

Xokos Trpoo-TTtrret Kat 8u(rfiei'^y 

(f)6vOS; dlJL€L^€TaL 

)(aA.e7ra yap ppoTOLS 6[ioy€vrj fXLd- ' 

1249 KTeveTs A VB : Krelveis L P 1250 (pl\oi y' P : </)iAo/ t' 

AVB: </)iAot 5' L 1251 re om. A 1252 ae\iov] aXiov 

Hermann KariSfr iSfre O et, procul dubio, L {KariSer iSed' alfia 

habet Chr. Pat. 1080) : KariSere A V B P/ 1253 ov\o(X€vav V P/: 

yvvalKav A Trpi»'] Trpbs V : corr. v <(>oiviav Aldina : <poviav 

codd. 1254 rfKvoiffi L P avroKr6vo3v A B : corr. A^ B'^ 

1255 T€as scripsi : <Tas codd. : ras ffas Seidler 1256 Beov 

A V B P / : eeeoj/ B^ et procul dubio L oT^a Tt (sic) A : a'lp.ari V B : 
cdfjia L P : tJ» 0e7oi' af/xo reddit 2 : fortasse /%« o?A*a ('7re'5oi) irirveiv 

Wecklein et acoI ^ofiev^s (^(ii'oi') ^({fos v. 1267 1258 Kadeipye 

V: corr. z; 1259-1260 suspecta 1260 e'ptj/w A : ipivvvv 

LP: epiwi/ A'VB (cf. L T. 931, 970) 1262 opo Weil : &pa 

A V B : om. L P {fidrav &pa Musgrave) ^reKes, &'] ereK S) A : ercKes 

P (et & deletum in L) 1264 irerpcov a^evardrccv V 1265 5etAe'a 

V : corr. v : Srj^ea L : disyllabum putat Wilamowitz, cl. Suppl. 279 

1267 <p6vos; Oyue^jSeTot scripsi : <p6vos dfjt.ei$erai; AV B : <p6vQS afxoi- 
$erai; L : a/aeiperai <p6vos ; P (dneifierai <p6vo5; /). Cf not. ad v. 1256 

1 268 fxidcrfiara A V B : fiid(Tfiar' L P MHAEIA (T^xara tfTrt yalav avT0(f)6vTaLS ^vv(a- 
ba Oeodev ttltvovt^ em 8ojuots a)(r;.t 1270 (nAIAES hbodev. aial ■) Xo. — cLKoveLS jSoav aKoveLs TiKVonv; 1273 [arp, 

— to) TXajxov, 0} KaKOTVxes yvvaL. 1274 
Y\a. — OLfJLOL, TL hpacra); ttoX (pvyo) fjLr]Tpbs x^P^^> ^^7i 

■ — . ovK olb\ abeXcpe cf^LXraT' oXXvixecrda ydp. 1272 

Xo. — • TrapeXOu) bofjLovs; apij^aL (j)6vov 1275 

boKel jUOt TeKVOLS. 

Tla. — vaC, Trpbs dec^v, apri^aT' ev beovTL ydp. 

— 0)9 eyyvs rjbr] y eapkv dpKV(t)v ^L(f)ovs. 
o. — TaXaLV , 0)9 ap rjcraa ireTpos rj cTLOa- 

pOS, CLTLS TeKV(t)V I280 

ov eTeKes dpoTov avT^yeLpL jjLOLpcL KTevels, 

— fjLLav br] kXv(i) fJLLav tS)V irdpos [dvT. 

yvvoLK ev (^lXols X^poi (SaXelv TeKVOLS' 
'li^o) fjLavelcrav eK Oe&v, 60^ rj Atos 
bdfxap VLV e^eTTeixyf/e bcofxdTcciV dXrf 1285 

TTLTveL 5' a TdXaLV es dXfxav (f)6v(a 

TeKV(t)v bvcr^relSeX, 

1269 iirl ya7av] corrupta : iirayaTa 8* Headlam, malim iraKaia 5' 
^vvtoBa L V : ffvvwBa A^ P : <rui/y5a A B : ffvvoiSa B^ : yp. |vi/oi5a v 
avro^pSvraiffiv olSo Verrall 1270 Tnrvovvr' L P S6jjlois] SSfiovs 

corr. V* &xn] &xovs corr. v. Post 1270 TrotSes evSodev' aia7 addidi, 
et vv. 1271, 1272 post 1274 Schenklium secutus transposui. Alii 
aliter responsionem restituere conati sunt, aut lacuna post 1274 
posita, aut deletis 1284, 1285 1274 r\ri/j.ov LP 1271 irals, 

1272 ertpos va7s praef. codd. (praeter B qui om. erepos) 1277, 

1278 Paragraphos ( — ) addidi. Codd. iroTSes {01 Svo iraTSes A) ante 
1277, nuUam notam ante 1278 {&\\os add. v) 1281 hv Seidler : 

wv codd. 1282 /j,iav ra>v] ra>v A 1283 yvvatK iv P l : yvvaiKwv 

fV AVB (yvvaiK*** L) : yvvaiKwv Verrall X*P'* Aldina etprocul 

dubio L : x^^^pa A V B P / fia\€7v A V B : Trpoff$a\uv L P. Cf. 

V. 1254 1285 ^leVe/tTre B 1286 oAB: ^LP: 5V ETPiniAOT 

aKTrjs VTTepTeLvaora itovt las TToha, 
hvolv re iraihoiv crvvOavovKJ aTioKXvTai. 

tl bi]T ovv yevoLT av €tl h^Lvov; o) 1290 

yvvaLKcav X^xos 
TToX.VTrovoVy ocra (BpoTols epe^aj Tjbr] KaKOL. 

la. yvvaLK€s, ai TTJcrbi' iyyvs €crTaT€ crT€yr]s, 

ap iv h6p.0LcrLV r] tcl 8etV elpyacrjjiivr] 

Mr]b€La Toldb^ €T, r] p.€6€crTr]K€V (f)vyf]; 1295 

b€L ydp VLV T]TOL yijs ye Kpv(f)0rjvaL KOLTa), 

r/ TTTr]v6v apaL aSni es ald^pos jSddos, 

et [xr] TvpdvvoiV batpiaa-LV buxreL bLKrjv 

TriTTOLO^ aTTOKTeLvacra KOLpdvovs xOovos 

dO&os avTr] Tcavbe cf)€vi€cr6aL b6]X(i)v; 1300 

dXX ov yap avTrjs (^povTLb^ wy T€KV(t)v e)(a)* 

K€Lvr]v ]xkv ovs €bpacr€V ep^ovaLv KaK(£>s, 

€]Xti)v 5e TTaLb(/)v r]\6ov kKcr(^cr(t)v ^lov, 

\ir] ]ioL TL bpd(T(i)(r^ ol TTpoG-r]KOVTes yiv€L, 

]xr]Tp(^ov iK7Tpd(r(T0VTes dv6a-Lov (f)6vov. 1305 

Xo. S TXrj]jLov, ovK oTa-6^ ol KaKav iXi]Xv6as, 

'Ida-ov ov yap Tovcrb^ av €(f>6ey^(i) X6yovs. 
la. TL 8' €crTLv; 17 ttov Kajx diTOKTelvaL 6€X€l; 
Xo. Tratdes T€6vdcrL x^^-P^ l^WP^9: cridev. 
Id. otjLiot TL X€^€Ls; cos ]x aTTQiXecras, yvvaL. 13 10 

1289 T€ AVB: 5e P: S^ L ^uvdavova L 1290 5^t' 

Elmsley : S^ ttot' codd. 1291 \4xos troXinrovov yvvaiKcov V 

1292 offa 5^ V : o(r<ra 5^ A B L P : corr. Seidler 1295 To7crS' er 

Hartung : roTaS^ 7' A V B : roTffiv L P (roTcri y' v) 1296 Si7v A B 

77)5 76 Elmsley : yT\s o-^e codd. et tuetur Verrall, cl. v. 1365 not. : Sei^ap 
ravvv ^ yrjs <re Kpvfirjvai Karo) Chr. Pat. 281 1297 opat] 6.pa correctum 

in Spa A /8a0os] irrvxais (sic) suprascr. V. Cf. Hel. 607, Or. 

1631, 1636 1298 ei jx^l ^ fj.i]v videtur voluisse v et et in rasura 

A B habent : e? /t^, A"^ B^ commate addito Sdoa-eil et &pa TreVot^e 

/i^ Zuxrnv 2: v. infra 1299 Koipdvovs LPB: rvpdvvovs AV 

1300 multis videtur 2 <p€v^^rai habuisse, puncto non ante sed post 
Treiroid' posito. Cf. not. ad 1298 1302 ep^ovffiv A L z^ : ip^ovaiv 

V B P 1303 iKffuiffai p 1304 ixoC\ viv Elmsley MHAEIA 

Xo. 0)9 OVKeT OVTCOV (TUtV T^KVCOV (f)p6vTL(€ §7/. 

la. TTov ydp viv €KT€iv ; €Vt6s rj €^0)6 €V bojjLMv; 
Xo. TTvXas dvoC^as (tG)v T€kv(x)v oyj/rj (f)6vov, 
la, x^^^''"^ Kkfjbas o)s Td^icrTa, iTp6(T7ro\oL, 

€kX.V€6^ dpjJLOVS, 0)9 Xb(t) bLTTkoVV KaK^V, 13^5 

Tovs ix€V 6av6vTas — tyjv 8e T€L(T(jL)[xaL bLKrjv, 

Mr], TL Td(Tb€ KLV€LS Kdvapio^^X^v^LS TTvkas, 
V€Kpovs €p€vv(av Ktt/xe TYjv €lpya(TiJL€vrjv ; 
7Tav(TaL 7t6vov Tovb\ et 6' ifjiov xp^iav €\€Ls, 
Xiy, et TL (3ovkr], x^^P' ^' ^^ -^ava-^LS ttot€, 1320 

TOL^vb^ 6)(r]pia TTaTpos '^'HAto? TraTrjp 
bLb(i)(TLV r]\xLv, €pv]xa TToX^fxias y€p6s, 

\a, o) ]XL(TOS, d) ]X€yL(TTov €)(6L(TTr] yvvai 

^eois re Kd]xol iTavTL t dvOpcaiToov y€V€L, 

rJTLS t€kvol(tl (tolctlv €]x^aX€Xv ^L(f)os 1325 

€T\r]S T€Kova-a, koljjl diTaLb^ diTcak^aas' 

Kal TavTa bpdcra(T i]\L6v re TTpo^T^XiiT^LS 

Ka\ yalav, €pyov Tkd(Ta bva-a-€(3€(TTaTov' 

okoL' iyo) 8e vvv ^povG), t6t ov (f)povS>v, 

OT €K b6pL(ji)v o-e (3apl3dpov r' diTb )(6ovos 133° 

' EWrjv^ €S oXkov r]y6]xr]v, KaKov ]X€ya, 

iraTp^s re Kal yrjs iTpob^TLV rj cr' €6p€y\faT0, 

Tov (Tov akaa-Top €ls €]x €a-Kr]^rav d€OL' 

KTavovcTa ydp br] ctov KdaLV TTapiaTLOV 

TO KakkL7Tp(^pov €la€^r]s ^Apyovs a-Kacfyos. i335 

'^p^OO ]X€V €K T0L5)vb€' VV]X(f)€v6€LCra 5e 

1314 K\e7Sas A 1315 SnrXa KaKh A 1316 ricruiuai SIktjp 

LP: riaoixai <p6v(f AVB {BiKTjv suprascr, v). riffovcrav <p6vov^e.\\ 
131 7 ^vu) iTcl v\povs (eiri tov Trvpyov B) effrcaffa ravra Aeyei ^ ti 

rdffSe . . . TTvXas^ ri rovffSf Kivels Kavafjt.ox\f^^is \6yovs ; bis Chr. Pat. 
121 et 437. Cf. Ar. Nub. 1397 S> Kaivwv iTrSov Kivrjra Kal nox^^vrd, 
et Heliod. Aethiopica i. 8 ri ravra Kivi7s KdvojUoxAeucts ; 1320 yp. 

ovx a\pr] V 1321 ^A/ou L P : corr. /> 1322 epv/xa'] ^vjua 

H. Wolf, recte, puto 1326 Kai fx A 1328 r\a.ffa A V B : 

hpiiffa L P 1330 S^fjiuv A V B : S^fiov L P o-f] yp. ffov v 

1333 Thv ffhv 5' L P : rhv ffhv A V B' (rh ffhv B) : ra>v ffwv Wecklein ETPiniAOT 

TTap avbpl ra)6e Kal TeKovcrd p.0L rekva, 

evvrjs €KaTL Kal \i)(^ovs (r(f)' dTrwAeo-as. 

ovK €a-TLV rJTLi TovT av ^EW-qvls yvvT] 

iTkrj Tro6\ (ov ye TrpocrOev ri^Covv eyo) 1340 

y^/xat a-e, Krjbos kxppov okiOpLov t ipLOL, 

Xiaivav, ov yvvalKa, Trjs Tvpa-rjvCbos 

^KvWrjs €\ova-av aypLcoTepav (pvcrLV. 

aXk ov yap av crc pxpioLS oveLheaL 

baKOLpLL' TOLOvb^ €[X7T€(f)VK€ CTOL OpCLCTOS' 1345 

€pp\ aio-^^poTTOie Kal t€kvcov pLLaLcfyove' 

e/xot be Tov ifxbv baCpiov^ atd^etr Trdpa, 

6s o^re \€KTp(iov veoydpioov dv^aopiaL, 

ov TTaXbas ovs ecfivcra Kd^€6p€\l/dp.r}v 

e^o) 7rpoa-€LTT€LV ^C^VTas, dAA' dTTcoAeo-a. 1350 

M?;. ixaKpav av €^€T€Lva roto-8' ivavTLov 

XoyoLOTLV, et jut^ Zevs TTaTrjp riTTLcrTaTo 

ot ec €pL0v TT€TTovuas OLa T €Lpyaa-(i)' 

av 8' ovK e/xeAAes Tap.^ aTLixda-as Ae^^ 

T€p7TVov bLd^€LV (SCoTOv kyyeXCiv ifjLoC- 1355 

ovb 7} Tvpavvos, ovb^ 6 ao\ iTpoa-^els ydpLovs 

Kp€(ov dvaT€l Trjabe [1 e/c^aAetr x6ov6s. 

TTpbs TavTa xat kiaLvav, et ^ovXr\, Kd\€L 

Kal ^KvWav rj Tvparjvbv "^u^Krjaev 7re'8oz;*t 

Trjs arjs yap ws xpr] KapbCas dv6r]\lrdp,r]v, 1360 

la. KavTr] ye Auttt) Kat KaKMV KOLVcovbs et. 
Mr]. ad(f)' X(t6l' kv€L 8* dAyoy, r]v av p,r] 'yyeAa?. 

1338 air€(a(Tas A 1339 ovk ecrri rovr ^ris tiv V 1346 '6ri 

SoKe7 rhu arixov rovrov elTrctJV EvpnriSrjs iK^efikTJadai' 5ih Kexio-^^rai 2. 
Cf. Machon. ap. Athen. p. 582 1347 Fortasse irctpfs 1348 f>s] 

ws A 135 1 fxaKpav &i/ V B : fiaKpav 5" h.v A : ^ fi6.Kp &»' L P et, 

ut vid., 2 ivavriov VB : ivavriois A : ivavria L P5 1356 ovd* 

. . . ou5' Elmsley : oijB' . . . ov9' codd. Trpoaefls L P : npoeels A V B 

ydlAOv A. Cf. Phoen. 581 1357 avar^l LP yp. 2 (avari) : 

&rifjiov A B if : ari/JLoos V rrjcr^e /a'] rrjcrd' cfi V ^359 ireSov] 

glossema (nr-i)\aiov suprascr. in A, unde o-ireos coniecit Musgrave sed 
ipse Tr6pov legit, cl. Herc. 80. Versum delet Verrall 1362 ^yyeXds 
LPB: 76Ags AV MHAEIA 

la. o) T€Kva, fxr]Tpbs wj KaKrjs €Kvp(raT€. 

Mt/. d) iraZbes, ws wAeo^^e TTaTp<aa v6(T(o, 

la. ovTOL vvv r)fjir] 8e£ta o-^' a7r(a\€(r€v. 1365 

Mr;. dAA' v^pis, 01 re o"ol V€obfjLrJT€s yap.01. 

la, Xiyovs (T(f)€ Krj^CccKras ovv€Ka KTav€LV. 

Mtj. a-pLLKpbv yvvaLKL Trrjixa tovt^ etrat SoKets; 

la. -qTLS ye (r^acf^poov arol 8e 7rdz;r' eorti^ KaKix, 

Mt/. ot8' ovK€T €l(TL' TOVTO yap (T€ hri^€TaL. 1370 

la. ot8* eto-tr, ot/xot, cria Kapa pLL(X(rTop€S. 

Mr]. Xaa^TLV octtls rip^€ TTrjfjLovrjs 6€oC. 

la. t(ra(TL brjra frrjv y aiioixTvcrTov (fypiva. 

Mr]. oTvyef TTLKpav 6e jBd^Lv €)(OaCp(ii a-€0€V. 

la. Kal fJL-qv eyo) cr-qv pabLov 8' dTraAAayat. i375 

Mrj. 770) s ovv; tC bpdad); Kapra yap Kayw ^eAo). 

la. d(i\j/aL v€Kpovs plol Tovcrb€ kcll KXav(raL 'ndp€S. 

Mt]. ov br]T, eTret o-^as rT)8' eyo) 6d\Jr(o X^P^» 

(\)€pova-^ €S "Hpas t€]X€vos ^AKpaCas 6€ov, 

Q)S ]J^r] TLS avTovs 7rok€]j.C(ji)v Ka6v^pCa"r], 1380 

TvpL^ovs dvaa-TT&v yfj 8e Trjb^ 2to-v^oi> 

a-€]xvr]V €opTr]v Kal Tikr] TTpoa-dyl/oix^v 

rb XoLTTbv dvTL Tovb€ bva-cr€(3ovs (f)6vov. 

avTr] 8e yalav €T]jll Tr]v ^Ep€x6€o)s, 

Atyet a-vvoLKr]a-ov(Ta rw YlavbCovos. 1385 

(TV 8*, OKTTT^p €Lk6s, KaTdavi] Ka^bs KaKQiS, 

1364 6\e(T9€ VB 1365 oijToi vvv AV: oh roivvv L P B'^ : 

oijTQi viv A^ B quo recepto 5€|i3i SictfAeo-ei/ Wilamowitz 1366 (to\ 

om. A veSSfiTjToi L P z; 1367 <T(p€ KTi^icotras L P : (r</)€ y' 

i1^ia}<ras AVB 1369 irdvT^ itTTiv, KaK-f) Verrall 1371 oifioi 

L P B : cf/xoi A : (ofioi V : oT/tot Tyrwhitt (d>/tot : fifra^v avairecpcovriKcv 5) 
1374 ffTvyei Weil : o-tu^t? codd. 1375 p^Ziov V : ^aStot A B L P 2> 

1377 K\av(Tai] Kav(Tai B. Cf. Andr. 1159 1378 iirel o-(pas Av: 

1380 avTovs LPv: outwj/ AVB Ka6v$pi(rr) LPv: KaQvfipiarai 

AVB : Kol Kadvfipi(Tci suprascr. V^ 1382 t4\os Schol. II. K. 56, 

Et. Mag. p. 750, et Choerobosc. Epim. p. 112 rrpo(Td^ofiev A^ VB : 
rrpo(rd^ofifv Choerobosc. et Et. Mag. : Trpoo-oif/o/ttot A L P v (v tamen 
rursus ficv suprascr.) 1384 rovSe] tov A 1386-1388 spurios 

iudicat Nauck ETPiniAOT 

^Apyovs Kapa a-ov kei^^avio TreTrAT^y/uteVos', 

TrLKpas T^kevras rSiv €p.(av ydiKov lb(av» 
la. akXa o-' 'E/)ivi)s oAeVete t^kvo^v 

(povCa re Alkt], 1390 

Mr;. rt? Se kXv€L aov 6eos rj baLpicov, 

Tov ^jfevbopKov Kal ^^LvairaTov; 
\a. (f)€v (f)€V, pivcrapa Kal 7rat8oAerop. 
Mr/. o-retx€ Trpbs oIkovs Kal OdiTT ako)(pv, 
la. (TT^iyjii, hL(raG)V y ap,opos T€kv(jov. 1395 

Mr;. ovTTco Oprjv^ls' pL€V€ Kal yrjpas. 
la. o) T€Kva (pCkTaTa, Mr]. fjirjTpL ye, o-ot 6' ov. 

la. KCLTT^LT €Kav€s; Mr]. ai ye TTr]iJLaLvov(r\ 

la. wpiOL, (f)L\L0V XpflC^ CTTOpLaTOS 

TTaLbcov 6 TaXas iTpocnTTV^acrOai, 1400 

Mr]. vvv (T^€ TTpodavhas, vvv aa-TrdCrj, 

TOT aTT(t)(Ta[JL€VOS. Itt. bos fXOL TTpOS dc&V 

fiakaKOv xP^Tos yf/avo-aL T€kv(x)v, 

Mr]. OVK €(TTL' jJidTrjV CTTOS ^ppLTTTaL. 

la. Z.€v, TdV aKov€LS ws aTT€kavv6pt,€6^ , 1405 

ota re 7rao-)(Ojue2^ €k Trjs ixvaapas 
KoH TTaLbo^ovov Trj(Tb€ K^aCvrjs; 
ak}\! OTToa-ov yovv irdpa Kal bvvapLai 
Tab€ Kal OprjvG) KaiTLO^d^co, 

yLapTvp6]X€vos baCpLOvas a>s fJLOi 1410 

T€Kva KT^Cvaar' aTTOKCoXv^LS 
yjrava-aC re x^poXv Od^aL re V€Kpovs, 

1388 eyUcDj/] vecov Weil 1392 ^eivairdra L P B V : ^evairdTa 

A : ^civairaTOV V/ ^395 7' &/J.opos P/ : 7' &,/j./j.opos B/> : y' &ij.oipos 

L V : &fMoipos A 1396 yf]paaK Porson, synapheae servandae 

causa 1398 eKoves Elmsley : e/cToi/es codd. : ^Krasl 1399 ii>inoi] 
at o{ L Pt; 1401 crcpe] (r(pas V: corr. v 1404 cTrov B : 

S' eiros A V : x6yos L P 1405 yp- ^pas v : yp. iio Zei/ raS' 

OKovets 5 B unde Kirchhoff 5 ZeG, toS' ^joos; 1409 KOTTf- 

^€0^0) Blomfield ad Aesch. Cho. 842 (= 855) : KairidodCw codd. 
1410 jbLoi^ fiov B 141 1 TCKva KTfivacr' LP: t^kv' diroKTetVoo*' 

AVB MHAEIA 

ovs [xriTTOT^ eyo) (pvora^ oipeKov 
irpbs orov (f)6Lix4vovs iTnb^a-Qai. 

Xo. TToXXtav rafjLLas Zevj €V *OA.u/>t7ra), 141 5 

TToWa 8' aiklTTCOS KpaLVOVCTL deoL* 

Kal TCL boK-qdevT ovk (TeXicrOr], 
T(av 8* aboKrjTOiv TTopov rjvpe deos. 
TOLOvb^ aiT^jBr] Tobe iTpayp.a. 

1413 o<^6Aoj/ V: d^i^eAoj' rell. 1414 (^^tj/o/tevous LP 1416 oeATTTws 
codd. : SeATTTo Stob. iii. 6 1419 T^Se LPB: r6h( t5 AV 

In fine reAos fvpiiriSov fjLr^Scias V : re\os fir^deias A L : re\os fJLrjSeias 
evpiiriSov B. Subscripsit B^ irphs Sidcpopa avriypa<pa. Aiovvcriov 
d^offx^p^s' Kal riva Tuv AiSvfjLov. Cf. subscriptionem Orestis in M B, 
et Wilamowitz, Herakles' i. p. 199. De 11 cf. quae ad finem Alcestidis 
notata sunt HPAKAEIAAI TnO0E2I2 HPAKAEIAflN 'idXaos vlos fJ.€P rjv 'l<^tKXeovp, a8e\<j)ibovs 5e 'HpaKXeovs' iv vedrj/Ti 
S' fKeiva avaTpaTevcrdfJLevos iv yfjpa toIs i^ €K€lvov ^orjdos evvovs 
TTapecrTT}. tS)v yap 7ral8a>v e^ cnrdarjs i\avvop.€VUiv yris vtt 'Evpvadeais, 
€X<ov avTOvs rfKOev els 'ABfjvas Ka/cel n poacjivyoiv Tols Beols eax^ frjv 
5 da<^d\€iav Ar]p.ocf)a)VTos ttjS rroXecos KpaTOvvTOS. Konpecos 8e tov 
EvpvaOecos KrjpvKos dnoaivdv 6e\ovTos tovs iKeTas iKoAvaev avTov' o 
de djrr)\6€ TrdXe/ioi/ OTreiXi^oras Trpoahexj^fJ^ai. Ar]po(f)S)v fie tovtov 
jxev Q)\iya)pei' XPV^H"^^ ^^ avTco viKr](p6po3V yevrjBevTcov, edv AfjfjLrjTpi 
Trjv evyeveaTdrrjv Trapdevcov acfid^j], toIs \oyioLS ^apeccs eax^V ovTe ydp 
lo i8iav ovTe tcov Tro\LTa)v tlvos Ovyarepa X^P*-^ '"'^" LK€T(i)v diroKTe^vai 
diKaiov fjyelTai. Tr)v pavreiav be rrpoyvovaa fxia tS)V lipaK\eovs 
rraidcov, MaKapia, tov ddvaTOV eKovaicos vneaTr]. TavTrjv pev ovv 
evyevcos aTrodavovaav iTip-rjaaV avToi de tovs 7ro\€p.Lovs iiriyvovTcs 
rrapovTas eis Trjv p-dxrjv wpfxrjaav 

Argumentum omisit L, add. U vel / 6 //ceTos] oi/ceVas codd. 

8 {K6pri Kol) A^/xrjTpi Vonhoff 9 irapQevov P \oyiots Wila- 

mowitz : \6yois codd. lo olKeTwv P 13 eTifirjaev codd. : corr. 

Ludv. Dindorf. Spectant haec ad partem fabulae post v. 629 omissam. 
Cf. Schol. Ar. Eq. 1 151 KaTeacpa^ev eavTrjv (7} Mo/copio), ws ev 'HpaK\ei5ais 
EvpiirlSris TA TOT APAMATOS HPOSnnA 

I0AA05 ©EPAnnN 

Khpyh Aakmhnh 

X0P05 [ArrEAOs] 

AHMO*nN EtPY20ET2 

Makapia ITapoenos 

Personarum indicem om. L, add. / Krjpv^ scripsi (cf. Wilamowitz, 
Analecta Eurip. p. 185) : Koirp€vs l P Etiam nomen MaKapia nun- 

quam in fabula occurrit ; sed non delendum Post Ar]/xo(p6iv add. 

'AKafxas Kca(\)hv irpoaooirov Nauck, cl. v. 119 depdTrcav et &yyi\os una 

eademque mihi videntur esse persona : Rassovio, depdircov Hylli 
adventum nuntiare (vv. 630-747) Eurystheumque captivum ducere 
rgaS-fin.) ; dyycAos autem, Alcmenae servus, pugnam narrare. 
Elmsleius credebat eundem Alcmenae servum pugnam narrare et 
Eurystheum inducere Acta circa annos A. C. 429-427 (vide Wilamovvitz, Analecfa 
Eurip. p. 152) fabula misere mutila. Codices L P, hic in duas 
partes post v. 1002 scissus. Vide praefat. Nulla Scholia HPAKAEIAAI 

I0AA02 

Yldkai TTOT icrrl tovt^ e/xot beboyfjL^vov 

o fji€V biKaios rots TreA.as Tr^(f)VK avrjp, 

o 8' €S To Kipbos Xrffx €xcov dv€Lixivov 

TToAet T d^xfirfo-Tos koX avvakXdcr(T€iv /Bapvs, 

avTio 8' dpL(TTOS' olba 8' ov k6y(a fjLa6(av. 3 

' eyo) ydp aiboL Kal t6 (jvyy^ves (rilScoVy 

e$6v KaT "Apyos rja-vxo^s vaiuv, tt6vu>v 

TrkeLCTTcov iJi€T€(rxpv ets dvrjp *Hpa/cAeet, 

6t ^v pieO^ rffxSiV' vvv 8', eTret KaT ovpav6v 

VaUL, Ta K€LVOV T^KV €\(iiV V7t6 TTT^pOLS lO 

cTiD^a) ra8' avT6s bedfxevos acoTrfpLas. 

eTret yap avTcov yrjs aTrrfkXdydrf TraTrfp, 

7Tpu>Tov fX€V rffxas rjOeX.^ FivpvcrOevs KTavelv 

aAA* €^4bpafX€V' Kal TToAts fX€V otx^TaL, 

yl/vxT} 8' €cr(a6r]. (f)€vyofX€V 8' d\(afX€VOL 15 

dkkrfv diT* dWrfs €^opL(pvT€S TrdkLV. 

7Tp6s rot? ydp dXXoLS Kal ro8' Evpv(r6€vs KaKols 

v^pLo-fx €S rjfxds rf^LO)(T€V vjSpLiraL' 

iT€fX7T0)v OTTOV yifs TTVv6dvoL6^ Ibpvfxivovs 

K-ffpVKaS €^aLT€X T€ Kd^€Lpy€L \6ov6s, 20 

7t6\lV 7TpOT€LVO)V " ApyOS OV CrfXLKp6v (f)LkrfV 

€y6pdv T€ 6€cr6aL, ^avT^v €vtv)(ovv6^ dfxa. 

I lolai notam om. L, add. U aut / touto ixoi Stob. lo. i 

4 (piXois t' . . . (TvvaWd^ai Stob. 5 avr^ L P : corr. l 

8 'Hpa/cAeet Porson : 'HpaK\e7 L P, tum Oiv addunt, in marg. L**, post 
au^p P^ 10 raKeivov L : KaKeivov P 14 i^cdpafiev Reiske : 

i^dSpafxovhP 21 TrpoT^ivcov Canter: vpoTiincov LP cr/j.iKphv 

Wilamowitz cl. Andr. 86 : <TfiiKpav L P 21, 22 cpiKriv ixQpdv t€ 

post Musgravium (qui (f)i\e7v) Dindorf : (piXoov ^xOpav ye L P ETPiniAOT 

0% 8' acrOevr] jjikv tcltt^ iixov bebopKOTes, 

(TixLKpovs 8e Tovabe Kal Trarpos Tr^Tdifxivovs, 

Tovs Kp€La-(Tovas aijBovTes k^eipyova-L y^s. 25 

eyo) 8e crvv (fi^vyovcL crvixcf^cvyci) t^kvols 

KCLL avv KaK(as irpdcra-ovcrL avpLTTpdcr^roii KaK(as, 

OKV&V TTpoboVVaL, [JL^ TLS (58* eiTTr/ (3p0T0)V' 

"IbecrO^ eireLbr] iraLalv ovk eaTLv iraT-^p, 

'loXaos ovK TJfjLvve a-vyy€vr}s yeyois. 30 

TTaaris 8e ywpas *EAXa8os Tr]T(oix€voL, 

Mapa6S>va Kal avyKkr\pov €\66vt€S \66va 

LK€TaL Ka6€C6ix€cr6a ^coixlol Oe&v, 

irpoa-aicfyekrja-aL' irebLa yap Trjcrbe )(6ovos 

bLO-crovs KaTOLK€LV Qr^cricos iralbas k6yos, 35 

KXr]p(d XayovTas €k yivovs YVavbLovos, 

Tola-b^ kyyvs ovTas' S>v €KaTL T€p]xovas 

k\€lv&v ^A6r]vS)V T6vb^ a(j)LK6]X€or6^ opov. 

bvoLV y€p6vT0Lv 8e crTpaTr]y€LTaL ^vyr]' 

eyo) ]X€V a]X(f)l roto-8e Kak)(aLva)j T€kvols, 40 

^ 8' av t6 drjXv TraLbbs ^AXK]xr]vr] yivos 

€a-())6€ vaov Tovb^ v-nr^yKaXLa-^xivr] 

a-dd^^L' vias yap irap^ivovs albov\X€6a 

o)(\(a TreAa^eir KaTTL^o^ixLoa-TaT^lv. 

'TAA.OS 8' ab€k(f)OL 6^ ola-L '7:p€(T^€V€L yivos 45 

Qr]Tovcr oTTov yrjs iTVpyov 0LKL0V]X€6a, 

7]V Trja-h* aTT(t)6(0]X€cr6a iTpos ^iav -)(6ov6s. 

60 T€Kva T€Kva, b€Vpo, Xa]x[3av€a-6* €]X(j)v 
TT€7TX(t)V' 6pa> KrjpVKa T^vb^ F,vpva6€0)s 
crT€L)(0VT €(f)^ r]]xas, ov bLa)K6]X€a-6^ vtto 50 

TTacrr^s akrJTaL yrjs aTT€crT€pr]]X€VOL. 

27 (rvfxvd(rx<» P 36 ante 35 traiecit Wilamowitz 37 oyros 

Dobree 38 rovd' Lp : rcovS' P : r-fivS' . . . oSov Stephanus. 

Fortasse rovSe 6' iK^fieaQ' 40 xo^fat»"»"' L P : corr. Ip 44 Kairi- 
fiwfxiocrrareTv suspectum sed cf. alia mirae compositionis vocabula, vv. 
161, 495 46 Qqrovaiv L P HPAKAEIAAI 

o) iu(Tos, et^' okoLo x^ TTefx^as (O avqp' 
b)s TToWa bri Kal rwrSe yevvaCio Trarpl 
€K Tovbe ravTov (TTopLaTos TJyyeiXas KaKa, 

KHPYS 

■^ TTOV Ka6rj(r6aL T-qvb^ ebpav KaXr]v boKels 55 

TTokLV T a^Ly6aL (rvjjifjiaxov, KaK&s (fypovcov 

ov yap TLs ia-TLV os irdpoLd^ alprja-eTaL 

Trjv (Tr]v ayji^LOV bvvafXLV clvt F>vpva6€(t)S. 

^(dpw TL juox^ets TavT ; avLCTTacrdaL cre XPV 

€S "ApyoSy ov (re Aevo-t/xos /xez^et bLKr\. 60 

lo. ov br]Ty €TT€L jJLOL jBcopiOS apKia€L 6eov, 

k\ev6ipa re yaV kv 77 ^e^rjKafxev. 
Krj. (3ov\r] ttovov fxoL Trjbe Trpocr^eLvaL x^pi; 
\o. ovTOL ^LCL yi /x' ovb^ Tovab^ a^€LS Aa/3cor. 
Kr/. yvcoar] a"V' \xavTLS 8' r]cr6^ ap ov KaXos ra8e. ^S 

\o. ovK av yivoLTo tovt e/xou ^wz^ros Trore. 
Kr^. CLTTaLp^' €^0} be Tovabe, kolv av pir] 6ikr]S, 

a^(o vo]XL^(jdv, ovTrip eto-*, Evpva-6€(as. 
\o. Q) TCLs ^A^^qvas bapov oiKOvvT€s xpovov, 

afjLvv€6^' tKeVat 8' ovt€s ayopaCov Alos 7° 

(3La^6[X€cr6a Kal cTT€^r] ]XLaLV€TaL — 

TToAet T 6v€Lb0S KCLL d^&V CLTLjJiLa, 
X0P02 

— ea ea* rts rj jSor] ^cofjiov 7T€kas 
€a-Tr]K€; TToCav crvpicpopav 8etfet Taxa; 

— i8ere tov yipovT afxakov €7tI TreSo) 1^'^P' 
yyix€vov' a> T(xkas. 7^ 

52 0-' add. Barnes 55 KHPTH scripsi : Ko^irpevs) semper L P. 

Vid. Dram. Personas 60 /iereT L P 64 7' efi Reisig 

65 ovK &Kpos Herwerden 67 Sn-epp' Cobet 69 rdaS' 

Hartung. Sed cf. 387, 839 75, 76 Choro tribuit Lachmann, 

lolao LP 75 yepovT afxaXhu Hemsterhuys ex Hesychio 

{afia\6v aTra\6v, aadevrj. EvpnriSTjs 'HpaKXeiSais StjXoZ) : yepovrci 
iiaWov L P ETPiniAOT 
• ••••••• 

■ TTpOS TOV 7T0T €V yr\ TTT&lXa hvaTTJVOV TTLTV^LS; 

To. 08*, w ^ivoL, fjLe (Tovs drt/xa^coz; Oeovs 
eA/ce6 j3LaL(os Zr]vbs ex 7rpo/3a)juita)r. 

Ko. (TV 8' €K TLVOS yr\S, 0) yipOV, T€Tp(XT7T0kLV 80 

(vvoLKov -^XOes kaov; ^ irepa- 

dev dA.t(j) TrAara 

KaT€yeT €kXltt6vt€s Elij3ot8' aKTCLV; 
lo. ov vr}(rL(aTr]v, o) ^ivoL, TpL^O) fiCov, 

dAA' €K MvKr]V(ov (rrjv a^jyLyfieOa yBova. 85 

Xo. 6vop,a TL (T€y y€pov, 

MvKTjvalos 0)v6fxaC€V Aews; 
lo. Tov 'HpdK\€Lov X(TT€ 7T0V TTapacTTaTrjv 
l6kaov' ov yap (rCiifi aK^qpvKTov T6h€. 
Xo. ot8' €La-aKov(ras kol TTpiv' oXka tov TTOTe 90 

€V X€pl (ra KOfJLLC^LS Kopovs 

v€0Tp€(l)€Ls ; (j)p(xa-ov. 
lo. ^HpaKkiovs ot8' eto-t 7rat8es, u) ^ivoL, 
tKeVat cridev re xat TroAeo)? d^ty/xeVot. 

Xo^ rt -yjpios; tj Xoyo^v 7ro'Aeo?, €V€it€ [xol, \avT. 

IX€k6pi€V0L TVyjELV; 96 

lo. ixr\T €Kbo0rjvaL fxriT€ iTpbs ^iav OeSiv 

T&v a-QiV aTToo-7Taa-6€VT€S et? "Apyos pLoXelv. 

Kry. dAA' ovrt rot? o-ots bea-TT^TaLS rd8' apK€a-€Lj 

0% a-ov KpaTovvT€S ivOdb^ evpCcTKOva-L cr€. loo 

Xo. etKos Oe&v LKTrjpas albelcrOaL, ^€V€, 
KoX ixr\ ^LaC(d xepX baLpi6v(i)V 

d7T0k€L7T€LV [o"'] e8r;* 

77 iriTveTs L : iriTVf^ P Deest versus cui v. 97 respondeat 

80 (Tv S' Tyrwhitt : 6 5' LP 83 /caTexer' Hermann : /coTeVxer' 

L P 6u)8ot5' L P 89 o-w/i'] oyo/i' Dobree 90 tov l : ttov 

L P ToC iroTe 1 iv Wilamowitz : toD | ttot' ir L P 91 x^^P^ ^- 

95 7r(^A.ea)s cvveire L P 96 fieXS/ievoi Canter : /ieAo/ieVqp L P 

97, 98 Cf. 222, 223 102 x^'P^ Hervagiana secunda 103 tr' 

seclusi : a<j)' Musgrave : airoXeveiv ff' Reiske HPAKAEIAAI 

TTOTVLa yap AUa ra8' ov TT€L(r€Tat,. 
Kr/. eKTre/xTre vvv yijs Tovabe tovs Fivpvcrdio^s, 105 

Kovbev (SLaCia Trjhe \pr\<Jop.aL X^P^* 
Xo. aOeov lK€(TLav 

jJL^O^IvaL TTOX^L ^€V(Ji}V TrpO^TTpOTTaV. 

Kv. KaXov 8e y* i^o) irpayixaTc^v €\€LV TToba, 

^vjSovXCas TVxovTa ttjs afX€LVOvos. iio 

• ••••• 

Xo. ovKovv TvpdvviD TT]crb€ yijs (f)pda-avT(i (re 

XPVV TavTa ToXpLav, dXXa /xr) ^ta ^€Vovs 

6€(av d(f)€\K€LV, yrjv a€(3ovT kX^vOipav. 
Kr^. TLS 8' eoTi x^P^^ Trjah^ kol tt6\€(jos dva^; 
Xo. €(r6kov TTaTpbs Trats Ar][jL0(f)(av 6 Qr]a-€(as. 115 

Krf. TTpbs TovTov dyo)v dpa Tovb€ tov koyov 

/xaAtoT* dv etr/' raAAa 8' ^XprjTaL ixdTrjV. 
Xo. Kal [jLr]V 08* avTbs ^px^TaL a-iTovb-qv €X<^v 

*AKa/aas t db€\(f)6s, T&vb^ ciTrJKOoL \6y(ov. 
AHMO^QN 

€TT€L1T€p €(f)6r]S TTpia^VS (*)V V€(Ji)T€p0VS I30 

fior]bpo]ir](Tas Tr]vb^ eTr' ka-xdpav Al6s, 

k€^ov, TLS oxkov T6vb^ d^poCC^TaL Tvxj]; 
Xo. tKeVat Kd6r]VTaL 7rat8ej ot8' *HpaKAe'o?;s 

I3(t)]xbv KaTa(TT€\ffavT€S, o)s opqs, dva^, 

TTaTpds T€ TTLCTTbs 'loAeo)? 7Tapaa-TdTr]s, 125 

Ar]. tC brJT^ Lvy]x5)v rjb^ e8etro (TV]x^opd; 
Xo. ^ta VLV ovTOS Trjcrb^ dir* kaxdpas dy€LV 

Cr]TS>v l3or]V €a-Tr](T€ Kda-(f)r]k€V y6vv 

yipovTos, u>cTT€ /x' eK^aAety olkt(o baKpv. 

107 iKea-iau suspectum 108 irpoaTpoTrdv Canter : vphs rh irav 

LP 109 Ka\hv 5' e|co Stob. 58. 4 iio Lacunam indicavit 

monente Elmsleio Kirchhoff: deesse videntur quae w. 90-94 
respondeant, et fortasse plura, cf. 126 115 Xo.] notam om. L, 

add. /: eluta est in P 116 Notam ko. om. LP, sed ante 117 

addunt Kal ayiiv L P : corr. Hermann {r6v5' aydov ris l) 129 fi 

iKfia\e7v Reiske : jjlt] fia\f7v L P {fioi l) 

EUR. 1. 10 ETPiniAOT 

KovheCs fi a7r(o(T€i Trpoa-dev, uxTTrep aWoOev* 

rjfJLLV bk KOL 70)8' ovhev kcmv kv /ixepef 
€7766 yap^Apyovs ov ixerea-O^ rjpXv ert, 185 

'^i](f)(^ boKTJ(Tav, aWa (f)evyoiJi€v Trdrpav, 
770)? av bLKaL(os o)s MvKTjvaLovs ayoL 
cS8' ovras rjiJLas, ovs aiTi^ka^rav yOovos; 
^ivoL yap ecr/xey. 7] rov ^EXXrjvodv opov 
(f)€vy€LV bLKaLovO^ ocTTLS CLV TCLpyos ^^vy?/; 190 

ovKovv ^AOi^vas y' ov yap ^Apy€L(i)v (f)6^(o 
Tovs 'llpaK\€LOvs TTaLbas 6^eAo)o-t yijs, 
ov yap TL Tpa)(J.s €(ttlv ovb^ ^A\aLLK0V 

'KokLCriXy 60€V (TV TOVab€, Tjj bLKrj jJikv OV, 

To 8' "Apyos oyKCdv, otaTrep Kal vvv kiy^Ls, i95 

r]kavv€S LK€Tas /3a)/xtous Ka6r]iJL€Vovs. 

et yap T6b^ €(TTaL Kal k6yovs kplvovktl ctovs, 

ovK ot8' ^AOrfvas Taab^ kkevOipas €TL. 

akk OLO €yo) To T(i)VO€ kr)ixa KaL (f^vcnv 

OvT^o-K€LV 0€kr\(TOV(T* rj yap ala^vr] (jrapos) 200 

Tov ^rjv irap i^rOkoXs avbpdcTLV vojjiLC^TaL. 

7T6kLV ]X€V apK€L' Kal yap OVV CTTLCf^OoVOV 
kCav iiTaLV^LV eort, TTokkaKLS 8e 8r) 
KavTos (BapvvOels ot8' ayav alvov]jL€vos. 
(Tol 8' 0)5 dvayKT] TovcTbe (3ovko]iaL (f)pdaaL 205 

crw^etr, €TT€LiT€p Tr]ab€ TTpoaTaT^ls \0ov6s. 
rTtr^ei'? ]Ji.€v iaTL YlekoiTos, €k 8e YIltO€(i)s 
AXOpa, TTaT-qp 8' €K Trjabe y€VvaTaL aiOev 
&r]a€vs. TTdkLV 8e Ta>vb^ dv€L]XL aoL yivos. 
^HpaKk€r]s ^v Zr]vbs ^AkK]xr]vr]s re Trat?, 210 

183 dWodi Elmsley 184 iv fi^ffcfi Valckenaer 185 ov 

ix^read' Dobree : ovSh ead' (e v. praeced.) LP 188 55'] o5' 

Tyrwhitt : ttjS* Nauck 190 <pvyr) Elmsley : <(>vyoi LP 191 ov 

yap Stephanus : ovk &,p' L P 193 Tpax^s ou5' 'AxauKou ToiSe Cobet 

197 Kpivovffi L P {Kpavovffi Elmsley) 198 o^ <p-r)ix Kirchhoff 

200 nrapos Reiske : om. L P (AciTr. L : erasit et ^apos add. U vel / : t} 
P, erasit et ivSeus add. p) 205 av P HPAKAEIAAI 

K€Lvr] 8e YleXoTTOs Bvyarpos. avTave^imv 
TTaTrjp av etr; cros re x.a) tovtoov yeycas. 

yevovs pikv rJKeiS wSe rotcrSe, A7]fjL0<pG>v' 
h 6' eKros" 7/677 roi; TTpoa-qKOVTos cre 5et 
reto-at keyo) crot iraLa-C' (pr^pX yap TTOTe 215 

avfXTrXovs yeviaOai Tu>vb^ VTTaa-TrC^cov TraTpl 
(^uio-TTjpa 0r}a€L tov ttoXvktovov fjiiTa' 
"AtSov r' ipvpivaJv i^avqyayev ixv\SiV 
TTaTepa aov *EAAaj iraaa tovto p.apTvp^i. 
u}V avTLbovvaC a^ ot8' airaLTOva-LV yapLVt 220 

pir]T €Kbo6rjvaL jUT/re TTpos jSCav de&v 
Tcav aSiv aiToaTTaaOevTes iKTTeaelv 'xOovos. 
aol yap Tob^ alay^pov t^coptj, er re TToAet KaKOV,'^ 
LK€Tas aAryraj o-vyyez^etj, oXp.oL, KaK&s — 
(Bkiypov TTpos avTOvs ^Xeyj/ov — ekKeaOaL jSCa. 225 

aAA' avTojjLaC ae Kal KaTaaT€(f)(o yepolv, 
Ka\ . . . TTpos yeveCov, /xT/Sa/xws aTLixaar]s 
Tovs ^HpaKkeCovs iTalbas es X^P^^ Aa/3wr' 
yei^oi; 8e roto-8e avyyevqs, yevov (f)CXos 
TTaT-qp ab€k(f)6s deo-Trorr/s' aiTavTa yap 230 

TavT eo-rt KpeCaaa) TT\r]V vtt* 'Apyetotj Treo-eti'. 
Xo. ^KTLp^ cLKOvaras Tovabe avpi(f)opas, ava^. 

Tr]V b* €Vyiv€LaV TrjS TV)(r]S VLK(t}pi€V7]V 

vvv br] [xdkLaT eaeXbov ot8e yap iTaTpbs 
iaOkov yeyoires bvaTVxova^ ava^Ccos. 235 

Ar/. TpLaaaC ]x avayKa^ovaL aviJi(f)opas oboC, 
'loAae, roi;? aovs pir] iTapcaaaaOaL ^ivovs' 

211 avTauerffiaiv Reisig : avrave^l/ico LP 212 x^ Kirchhoff : koI 

L P 215-216 ^Tjyui . . . Trarpl] (prforl . . . irar^p KirchhoflF, recte, opinor 
218 ipffxvuv Barnes 220-225 suspecti. 221, 222 = 97, 98 ; 

223 contra metrum peccat ; cum 225 cf. Alc. 390 223 eVre rrj ir^Kei, 
omisso KaK6v, Erfurdt (* KaKhv nihil est nisi KaKwv illud quod v. seq. 
requiritur : ' Wilamowitz) : x^P^^ ** iroAet Cornford 224 KaKwv l 

227 Koi] jx^ Kirchhoff 228 Xafiuv Elmsley 232 roii/Se 

<rvix(f>opas Elmsley : rdaSe ffvjxcpopas corrector apogr. Paris. 236 (rvv- 
voias Schmidt: avfx^opaTs yerraW 237 leVous] Ao^^ous Kirchhoff ETPiniAOT 

TO fJL€V IxiyLCTTOV ZeVS €(f)* OV (TV (BiafJLLOS 

OaKeXs veo(T(T&v Tr]vh^ excov TravriyvpLV' 

TO (Tvyy€V€s T€ Kol To 7rpov(f)€LK€LV KaAci)? 240 

Ttpa(r(T€LV irap^ tjijlwv Tovcrbe itaTp^av yapLV 

t6 t alcry^poVy ovTT^p 8et \xaXL(TTa (ppovTLaai' 

et yap 7Taprjcr(a Tovbe (rv\a(r6aL jSlo, 

^€vov irpbs avbpbs ^(OfjLov, ovk kXevdipav 

oIk^Iv boK^crco yaXav, 'ApyeCiov 5' OKV(a 245 

lK€Tas irpobovvaL' Kal Tab^ ayxpvrjs iTiXas. 

dAA' w^eAej pkv €VTV\€crT€pos /xoAetz^, 

o/xcos 8e Ka\ vvv fjL-q Tpicrrfs oircos cri tls 

(TVV TTaLOrl (BoifJLOV TOvb^ a7T0CnTa(T€L ^LCL. 

(Tv 8' "Apyos ikOiov TavTa t KvpvcrdeT cppacrov, 250 
TTpbs Tolabi t\ €L tl TOLcrCb^ eyKaAet ^€V0LS, 

bUrjS KVpr\(T€LV' TOV(Tb€ 8' OVK tt^etj TTore. 

K?]. ovK r]v bUaLov ff tl Kal vlkG) Xoydd; 

Arj. Kal TTci)? bUaLov Tbv lK€Tr}v ay€LV ^lcl; 

K17. ovK ovv ifjiol Tob^ al(T\p6v, dAA' (pv) (toX jSAd/Soy; 255 

At]. e/xot y, idv (tol Tovcrb^ e^eAxecr^at ixeOca. 

K?]. (TV 8* €^6pL^€, KaT €K€W€V a^ofjLev. 

Arj. G-Kaibs 7T€(f)VKas tov 6€ov TrAeto) (f)pov(£>v, 

Krj. bevp*, 0)9 €0LK€, TOLS KaKoZaL (f)€VKT€OV, 

Ar). 6,7TacrL KOLvbv pvfjia baLp.6v(X)V kbpa. 260 

Krj. TavT ov 8oK7/o-et rotj MuKr^z^atotj X(T(»s. 

A17. o^iK ovv kyo) tG)v €vddb^ et/utt KvpLos; 

Krj. ^XaTTTcov (y') eKetrov? pLrjbiv, r)v a~u cr(t)(f)povfjs. 

Ar/. l3kd7TT€cr6\ ifxov ye pLrj jxLaLvovTOs 6€ovs. 

238 $d!>fiios Stephanus : ^oiixiovs L P 239 bfjci^yvpiv Nauck 

242 t'] 8' P 245 'Apycicov Dobree : apyeiois L P ^kvcj) Mus- 

grave : okvw L P 246 r6S' Elmsley 247 evrvx^f^Tepos apogr. 

Paris. : tvTvx^a-repov L P 249 aTroa-irda-r] L P : corr. Elmsley 

251 Toro-S' €t' L P : corr. Musgrave 252 Kvpr}<rfiv Bothe: Kvp-fiarei* 

L : Kvp^crci€ P 253 ou/c] ov5' Nauck Tt] re Heath 255 hw' 

ov Musgrave : a\xh L P <toI corrector apogr. Paris. : (rv LF 

262 ruv Reiske : rwv 5' L P : ra>v y Wilamov^ritz 263 y' add. 

Elmsley &i/ L P : corr. Matthiae HPAKAEIAAI 

Krj. ov jSovXoiJLaL cre TToAc/xor 'A/jyetocs ex^tz;. 265 

Arj. Kayo) tolovtos* T(ovbe 8* ov ixedi^a-oiJLaL. 
Kr/. a^(t) ye /xeVrot tovs e/xovs eyo) kajBcov. 
Ar]. ovK ap' es ^'Apyoj pabCcos aTret TraAti^. 

Kr/. 7T€Lp(0[Ji€V0S br) TOVTO y aVTLK (LCrOfJLaL. 

Arj. KXaCctiv ap' ayjfr) T&vhe kovk e? ajJLl^oX^xs. 270 

Xo. /X^ TTpbs 0€U>V Kl]pVKa T0KfXri(T7]S 6€V€Xv. 

Ar;. et /xry y* 6 KTJpv^ (roa^povelv ixa6r](T€TaL. 
Xo. aTT€X6€' Kal (tv Tovh€ [XT] 6Lyr]S, ava^. 
Kr;. (TT€L\(jd' pLLOLS ycLp ^ftpo? aa6€vr]9 p-ayr]. 

17^00 8e TToXKrjv "kpeos ^ApyeCov Aa/3a)2; 275 

TT(xyxcL\Kov alyjxr]v b€vpo. [xvpCoL 8e fxc 

{X€VOV(TLV a(T7TL(TT7]p€S ^VpV(Td€VS T OLVa^ 

avTos (TTpaTr]y5)V' 'A\k(x6ov 8' eTr' €(T)(^dTOLS 

KapaboK&V Tav6€vb€ T€piXa(TLV fX€V€L. 

XajXTTpos 8' cLKova-as (Tr]v v^pLV (f)avrj(T€Tai 280 

crol Kal TToXLTaLS yrj re r^8e Kat (f)VToXs' 
IxcLTrjv yap r]^r]v <58e y av K€KTr\]X€6a 

TT0Xkr]V €V "Apy^L, fX^q Crc TL]X(t)pOV]X€VOL. 

Ar]. (f)6€Lpov' To crov yap " Apyos ov beboLK eyw. 

€v6€vb€ 8* ovK e/xeAXey aia")(yvas e/xe 285 

a^etz^ ftCcL Tova-b^' ov yap ^Apy^LODV TToAet 
VTT-qKOOv Trjvb* a\)C €k€v6€pav tyu). 

Xo. &pa 7Tpovo€Xv, TTplv opoLS TTeAdo-at 
orTpaTov ^Apy€C(ji)V 

IxaXa 8' o^vs " Apr]s 6 MvKrjvaCo^v, 290 

eTTt rotcrt 8e 8^ [xaWov er' r] TTpCv. 
TTaa-L yap ovtos Krjpv^L v6]xos, 
b\s Toa-a TTvpyovv t&v yLyvofX€VO)v. 

TTOa-a VLV \€^€LV ^a(TLk€V(TL boK^ls, 271 eiveiv LP 279 fxcvitl'. nevfiv LP 282 fyjSr?»'] 

vfipiv P KeKTcvneda L P : corr. Brunck 285 4vd4vSf 5' L'^ : 

ivdevS' L P 286 Tr6\iv Elmsley 289 Malim ^ApyeTov, ob 

V. sequentem ETPiniAOT 

0)9 beCv^ iiradev Kal Trapa yLiKpov 295 

\lrv)(r}V r\\9€V hiaKvaXaai; 

\o. ovK €<TTL Tovhe. TTaLCTL koXKlov yipas, 
7] iraTpbs ia-OXov KayaOov 7T€(f)VKevaL 
[yaiJLeXv t cltt^ €a-d\(av 6s 5e VLKrjOeli ttoOco 
/caKots €KOLV(avrj(T€V, ovK €7TaLV€cr(ti, 300 

T^KVOLS ov€Lbos ovv€\ rjbovrjs XLireLV.] 
To bv(rTVxks yap r]vyev€L aixvv^TaL 
Trjs bva-y€V€La9 jJiaXXov' ^jotets yap KaK&v 
€S Tova-\aTOV Treo-orres r]vpop.€V (^iXovs 
KoX ^vyyeret? row8', 0% Toa-rjab^ olKOvjJLivrjs 305 

'FiWr]VLbos yrjs Toivbe "npova-Tr^crav [jlovol. 
boT, u) T€KV, avTols X^^P^ be^LCLV, 8oVe* 
v/ixet? re Trato-t, koI TreAaj 7rpo(r€k6€T€. 

o) TratSes, e? fxkv iielpav rjXOojjiev ^ikoiv 
rjv 8' ovv TToO^ vpuv vocttos €S iraTpav (f)avr] 310 

Kat Sco/xar' olK-qcrr^Te Kal rtjuiaj iraTpos 

• • • • • • 

a-(i)Trjpas atet Kat (f^Ckovs vo]XL^€T€y 

Kat pL-qTTOT €s yijv €x6pov atp€cr6aL bopv 

pL€pi,vr]a6€ fjiOL Trjvb\ a\ka ^tArar?]r iTokLV 

TTaaSiv voyLL^€T. cl^lol 8' vixlv a-€^€LV 315 

ot yrjv Toa-qvb€ Kal UekaayLKov Aecoz; 

rjfiStv a7Tr]kkd^avT0 7T0k€]JLL0vs €y€LV, 

TTTo^yovs akr]Tas €LcropG)VT€S' ak)C o/xcoj 

ovK €^€b(t)Kav ovb^ aTTr^kacrav xOovos. 

297 TQv^i vai(T\ L P et Stob. 88. 7 : Troio-l rov^e Stob. 79. 3 et Orion. 
Eurip. 9 299-301 ignorant Stob. et Orion, alio v. substituto ; vide 

sub fin. fabulae 299 70/twj/ Musgrave 304 ets L : e/ P 

305 ot L : ^ P 310 u/i?»' apogr. Paris. : 7)fxiv LP 311 supplet 

ex. gr. -KdXiv Xdfirjre, rrjcrSe Koipdvovs x^o^^^ Elmsley 314 fi4/j.v7](rd4 
fioi Kirchhoff : fxefivrifxivoi L P t^j/S' scripsi : rcDi/S' L P (Mavult 
Verrall irdXelv pro tt^Kiv scribefe, ceteris servatis) 315 (r€$i(er 

Wecklein 6.^101 5* Elmsley : &^iov LP 317 virrjWd^avro 

Pflugk {ivr}\. Musgrave) HPAKAEIAAI 

eyo) 6e koI ^wz; kol OavoJv, orav ddvco, 320 

TroAAw 0-' €TTaLV(D 0ry(rea)s, cb rai^, TreXas 

v\l/r]k6v apod Kal X^ycov Tab^ evcppavco, 

ws ev r' e8e'^a> Kat t€kvol(tlv rfpK^cras 

T0L9 *HpaKAetot?, evyevrjs 8' ay' 'EAAa8a 

o-a)^ets TraTpiDav bo^av, e^ €(t6Xu>v 8e ^vs 325 

ovSez^ KaKLcov Tvyxdv€LS yeyo)? iraTpoi, 

iravpcov [jl€t^ aXXcov €va yap iv TroAAots lo-o)? 

evpoLS av oo-TLs eort /xr) \€Lpcov TraTpos, 

Xo. det TTo^' ?}'8e yata rotj afjirjxdvoLS 

(Tvv rw StKato) jSovkeTaL iTpocroicfyeXeLV. 33° 

TOLyap TTOvovs brj [xvpLovs virep (f)LX.CL>v 
7]V€yK€, Kal vvv Tovh^ dySiv 6p(a irikas. 

Ay}. (toC t €v AeAeKrat, Kat tcl rcoi^S' avyGi, y€pov, 

TOLaVT €(T€(T6aL' fJiVr]IJiOV€VCr€TaL ')(^dpLS. 

Kayo) pikv dcTToiv avWoyov T:oricroixaL, 335 

ra^o) h\ 0770)9 ai^ roy M^VK7]vaLCdv aTpaTov 

TToWfj 8e)(a)juat X^^^P^' '^P^'^^ M^^ orKOTTOi;? 

TT^pAJrai TTpbs avTov, jut?) Ad^r/ /xe TTpocTir^cTCsiV' 

Ta)(ys ydp "Apy^L ttcls dvr]p (3or]bp6[xos' 

jJiavTCLS 8' dOpoLcras 6vao]iaL. ctv 8' e? bofjiovs 34° 

ot;i' Trato-t x(op€L, Zrjvos icTxdpav AtTrcoi'. 

eto-ti/ ydp ot o-oi;, Kav eyo) dvpalos co, 

lx€pLfjivav €^ovcT*. dAA' t^' es bofjiovs, yipov. 

\o. OVK dv kLTTOLjXL ^COjJiOV' €^(iilX€(T6a br] 

LK€TaL ]X€VOVT€S €v6db^ €V TTpd^aL TToXlV 345 

orai^ 8' dyatvos Tovb^ diTaXXaxdr^s Kak(as, 

l]X€V TTpOS oXkOVS. 6€olcTL 8' OV KaKLOCTLV 

Xp(i>lx€(T6a cTVfxixdxoLCTLV 'A/oyeta)y, dva^' 

320 9dv(o Brodaeus : ddvrjs LP 321 S> riiv LP: suspectum, cf. 

V. 688 322 ap& Elmsley : aipw L P 323 ws 5' P 336 rd$as 

5' Kirchhoff 338 fi^ \dfir} P 340 /xdvreis S' Lenting : 

/xdvreis t' L P 344 i^wfjLeffda Elmsley : €(6fjL€(r9a L P {ev^^fiea-^a 

5« Cobe:) 346 airaWaxOv^ ^'' airaWax&rj LP ETPiniAOT Ttiiv fX€v yap^Hpa 'npocrTar^i, Aioj hdixap, 
rnxQtv 6' ^A6r]va. (pr]pX 8' ets evirpa^Lav 
Kal TovO^ viTdpxeLV, Oe&v dpL€Lv6vaiv tvx^^v 
VLK(x>iJLevr] yap HaXka^ ovk dvi^eTaL. 

o. tiL (Tv juey avx€LS, €T€pOl 

(JOV 7Tk€0V OV fJiiXoVTaL, 
(a>) ^€tr' 'Apy60€V €k6(£)V, 

lx€ya\7]yopiaL(TL 8' ejotaj 

cf)p€Va9 OV (f)0l3r](T€LS, 

fxr]TT(i) Tals ix€ydkaL(TLV ov- 
T(o Kal KaAA.t)(o'pots ^A6rj- 
i^ats €Lr]' (Tv a(pp(iL>v, o t Ap- 
y€L S^ereAou Tvpavvo<s. 

09 770 Atr €X.6a)v €T€pav 
ovb€v iXdcra-ov^ "Apyovs, 
6€(ov LKTTJpas dXdTas 

Kal e/xaj ^(dovos dvTop.ivovs 
^€vos o)v (BLaCcos 

€kK€LS, OV ^aCTLK€V(TLV et- 

^as, ovK dWo hLKaLov et- 
TidiV' TTov TavTa Kak(os av et- 
r) irapd y eS (f)povovcrLv; 

Lpr]va fX€v €]xoL y ap€- 
(TK€L' (Tv b\ 0) KaK6(f)p(t)V dva^, 

Aeyo), et 7t6\lv r]^€Ls, 
ovx ovToos a 8oKet? Kvpr]- 
(T€LS' ov a-ol fx6v(jo €yxos ovb^ 

350 'Adrjva L P : 'Addva Porson. Sed cf. El. 1254, 
134, &c 355 5 leri/' Erfurdt : leV L P €7reA0c6i/ / 

vais l 364 dewv'] fortasse delendum, cf. v. 355 

vovs Nauck : avTeyoiJifuovs L P 372 (rol Canter 

aut L' 350 [(TTp. 
355 360 IdvT. 365 370 [e7ra)8. 375 

Soph. Phil. 

359 'Aaa- 

365 avT0ix4- 

KaKotppov L'* HPAKAEIAAI 

irea KardxaXKOS [icTTLV.] 
dAA' ov, TToXciJLMv kpaardsy 
[xri [JLOL hopl crvvTapd^€LS 

TCLV €V XapLTMV €)(OV(TaV 

ttoXlv, dAA' dvdcr^^^ov. 380 

lo. a> Trat, tl /xot crvvvoLav opiiJLacTLV cjyepaiv 

r}K€LS; V€OV TL TToX^pLLCOV \€^€LS TT^pL; 

IxiWova-Lv 7/ irdp^LCTLV 7) tl TTVvddvr]; 
ov yap TL jJLT] \lf€V(Tr]s ye KripvKos \6yovs' 
6 yap (TTpaTriyos €Vtv^s tcl iTpbs O^Giv 385 

€L(TLV, crdcf)' olba, Kal pLdk' ov ajjLLKpbv cf^povCjv, 
€S TCLs ^AOrivas. dXXa Ta>v cf)povr]pLdTCt)v 
6 Z€vs Ko\acTTr]s T(av dyav v7T€p(pp6v(jov. 
At]. r]K€L (TTpdT€vii ^ Apy€LOV Kvpv(T6€VS r' dva^' 

eyco VLV avTbs ^lbov. dvhpa ydp •^(^p^oov, 390 

oo-rt? a-TpaTr]y€LV cf)r](T^ kiTLCTTacTOaL KaAcoy, 
ovK dyyiKoLCTL tovs kvavTLovs opav. 

TT^bCa IJL€V OVV yrjs €S rd8' OVK €Cf)T]K€ 770) 

cTTpaTdv, X^TTaCav 8' 6cf)pvr]v KaOriix€vos 

CTK07T€X — b6Kr](TLV 8r) rd8' av \4yoLpLL ctol — 395 

'•''Trota TTpo^Td^^L crTpaT^TT^bov To, vvv bopbs 

€V dcrcf)a\€L re r^o-8' Lhpv(T€TaL x6ov6s.'^ 

Kal Taiid ixivTOL TTdvT dpap* 7]br] KaX&s' 

7t6\ls t €V ottXols, (Tcf)dyLd O^ r]TOLixacrix€va 

€CTTr]K€v oXs XPV TavTa T€ixv€CTdaL 6€(ov, 400 

377 a\\' S> Canter ipaa-rd Musgrave 378 awrapa^ris 

Barnes 379 e5 ^('■P^^tcdv Elmsley : evxo-pio^rcos L P (evxo-picrwv 

Aldina) 382 \/^€is KirchhofF : hcyds L P (^x^ts Nauck) 

384 xpeva-rjs scripsi : xl/eva-rj L P \f/eu(rr; cre . . . \6yos Elmsley 

385 To irp6(T9iv 2)V Tyrvvhitt 386 elaiv Elmsley : 4aTiv L P 
387 TatrS' Hartung. Sed cf. 69, 839 aWa tcov'] fortasse dAA' frco. 
Cf. Cycl. 616 388 vir€pK6ir(i}v Schroeder 393 rdS' Stepha- 
nus : t65' L P 394 Xeiraiav Stiblinus : KcTcdpav, cum gloss. 
ovojxa T6irov L P 395 (TKOTreTv P 396 tcx^V ^ophs Wecklein : 
t' &vev Sophs Musgrave 397 Te] irr/ Verrall, irpo-ad^ei ' praemuni- 
tione' reddens cl. Hdt. i. 190, viii. 20 398 fxevTot L : fjL€v P ETPiniAOT 

TpOTTaid T kxOpS)V KOI TToAet (T(0T7]pLa, 402 

6vr]TroX€LTai 8' aa-TV [jidvTecov vtto. 401 

XPWi^^^ ^' doihov^ irdvTas els €v aKia-as 

rikey^a Kal (3il3r]\a Kal K€Kpv[JLiJL€va 

Xoyia TraXaid, rrySe yr) (rcorTypta. 405 

Kal tG>v [xkv dWctiv hid^op' ka-Tl Oea-cfydTOis 

TToAA • €v be Traa-L yv5i}xa TavTov ejotTr/jeTret* 

a-(f)d^ai KekevovcTiv /xe TrapOivov Kop?] 

A-qfxrjTpos, rjTis ecrrt Trarpos evyevovs. 

eyo) 8' exo) jueV, wj opaj, irpoOvixiav 410 

Toarjvb^ is vpias' iralba 8* oi5r' e/x^i; Krero) 

our' aAAoy dcTTSiv t5>v €}jlS)v dvayKdcrai 

aKovO^' €K(ov 8e rts KaK&s ovrco (ppovei, 

ocTTis TCL (pLXraT €K \€p(av 8co(ret T€Kva; 

Kal vvv TTLKpas dv a-v(TTdo-€LS av eto-tSot?, 415 

Tutv fxev XeyovTcov w? hUaLov r]v ^ivoLs 

tKeVats dpr\y€iv, TOiv 8e fjLOipiav ijjLr^v 

KaTrjyopovvTcov et 8e 87) hpdcroi Tohe, 

otKetoy ^787/ TTokeiJLOs €^apTV€Tai. 

TavT ovv opa av Kal a-vv€^€vpicr\ ottohs 429 

a^rot re a-iii6r\cr€a-6€ Ka\ Trihov ro8e, 

Kayo) TToXiTais /xr) hia^Xr]6rjaoiJLai. 

ov ydp Tvpavvih^ a>a-T€ ^apjSdpoiv exo)* 

aAA. , r]v 8tKata 8pci>, hUaia TretVojuat. 
Xo. dAA ?; TTp66v}JLOV ovcrav ovk ea ^eo? 425 

^ivois dprjy€iv T-qvhe xpr\(pva-iv iTokiv; 
lo. o) T€Kv, eoty/xey vavTLkoiaiv, olTives 

XeifjL&vos €K(pvy6vT€S dypiov fxivos 

402 transposuit Tyrwhitt ; melius fortasse post 404 deleto 405, aut 
post 409 405 delet Wilamowitz a-wT-fipia] «expTjo-.ueVa Weck- 

lein 406 QeffcpdTois Kirchhoff : deff^jxiTwv L P 407 iraffi 

citant Schol. Soph. Ant. 174, Trach. 593: TrdvTcav LP 408 Kopr) 

voluit/: KSprfv LP 409 d-fjjLi.TjTpi y' i 411 fCTej/w Elmsley : 

KTttvS) LP 415 TTt/fpas] TTVKvks Dobrce &j/ elffiSois suspectum : 

affTuv tSois Hartung 416 ^ LP 417 e/xou Elmsley 

426 xpvCo^c^v Herwerden : XPVC^^'^^^ ^ ^ 4^7 vavTiWoiffiv L P i HPAKAEIAAI 

TrvoLOia-LV rjkddr](Tav 6S ttovtov iTdXiv» 430 

ovro) 5e )(^/xetj r^o-8' dircoOoviJL^arOa yrjs 

7]br] TTpbs aKrais ovres o)S crecriaa-fJLivoi. 

olfjLOL' ri brjr erepyj/as w rdXaivd /xe 

eAms ror', ov /u,e'AA ofo-a StareA.eti' \dpiv; 

(Tvyyvdiara ydp roL koX ra rovb\ et fJLJ] ^eAet 435 

Kr€iV€iv TTokirSiV iraXbas' alviaai 8' e)(co 

Kai ravoao • et c/eoto-t Or) ooKet raoe 

TTpda-(T€iv €ijl\ ovroi crr] y dnoKkvraL ydpLs. 

0) TratSes, v\kiv b ovk kx^n rC \p7]cro]xaL. 
TTOL rp^^^ojxcaOa; rCs yap acrr€7Tros 6€&v; 440 

TToZov 8e yatas €pKOs ovk d(f)iy[jL€da; 
okovfjL^O^y 0) r€KV' €Kbodr]ar6]X€a-6a br]. 

KapLOV pL€V Ovbkv et /Xe XPV ^OLV^Iv ]JL€\€i, 

rTXr]v et rt r€p\j/(i) rovs ifjLOvs €x6povs 6av(ov* 

v[JLds b€ KkaCoo Kal KaroiKrCpco, r€Kva, 445 

Kat rr]v y^paidv jxrirep* ^A\K]jj]vr]v iTarpos. 

o) SucrraAatz^a rov fxaKpov jBCov crid^v, 

rXr]]jL(i}V b€ Kdyo) TTokXa ]iox6r]a-as ]xdrr]v. 

Xpr]v XPV^ ^P Vl^ds dvbpos et? €x6pov x^P^^ 

7T€a-6vras alcrxp^s Kal KaKS>s AfTretr (SCov. 450 

dAA' oto-^' o ]xoi orv]xrTpa^ov; ovx diTaaa yap 
7T€(f)€vy€V eAm? rCovbi /xot a-(t)rr]pCas' 
€]x €Koos Apy€iOicriv avn rcoi^o , ava^, 
Kcu ]xr]T€ Kivbvv€V€, cr(i)6r]r(jL> re ]xoi 

r€KV' ov (^ik€lv Set rr]v €]xr]V \^vxW' '^"^^- 455 

fxdXicrra 8' ¥Avpva-6€Vs ]X€ (3ovXoir av Xa(3(i)V 
rov HpaKAetoi; crv]x\xaxov Ka6v(3pC(Tai' 

429 &s x^ *P« Valckenaer 433 erperpas P 435 OeXoi L P : 

corr. Elmsley 436 alvcffai Valckenaer : aiviffas L P 437 et 

§€ deo7ffi Hermann 438 ffi) Elmsley : ffoi L P 451 a-Kaffa 

Stephanus : airaffi L P 456 fxdKiffra 5' ifih fiovKoir' hv Evpvffdevs 

Bothe ETPiniAOT 

(TKaLos yap avrjp. rots cro^otj 8' evKTov (T0(f)5> 

eyOpav crvvaTiTeiVy fjirj ajjiaOel cfypovrjixaTL' 

TToWrjs yap alhovs Kal hiKr)s rtj av Tvyoi, 460 

Xo. o) TTpicr^v, fJLrf vvv Trjvb^ €7rairt&) ttoXlv 
Tay^ av yap rjixLV yj/evh^s aAA.' o/xcoj KaKOV 
yevoLT 6v€Lbos o)? ^ivovs iTpovbooKapLev. 

Ar]. yevvala fiev ra5' etTras, ak)C aiJi.riyava. 

ov (Tov )(aTL^(i>v bevp^ ava^ o-TpaTr]\aT€L' 465 

rt yap yipovTos avbpbs FiVpv(rd€L irXiov 

OavovTos; aXka Toxxrb^ j3ovX.€TaL KTavuv. 

beLvbv yap i)(6poLS fiXacTTavovTes ^vyeveLS, 

veavCaL re Kat iraTpbs fjLefxvrjfxevoL 

Xvfxas' a K€LV0V irdvTa 7rpoa-KOTT€LV \p€(ov. 47° 

ak)C, et rtz^' aXkrjv oXcrOa KaLpLcoTipav 

(3ov\r)V, kTOLfxaCi w? ^ycoy^ apjiyavos 

\priaixS>v aKovcras et/xt xat (f)6l3ov tt\€(ds. 

MAKAPIA 

^ivoL, Opdcros [xol [xrjbev €^6boLs e/xat? 

TTpo^rdifTe' TTpwTov yap ro5' k^aLTrfaofxaL' 475 

ywatKt yap crLyr\ re Kat Tb crcocfypovelv 

KaXkL(TT0V, eto-<jo ^' rjavyov [xiveLV b^fxcov, 

t5>v (tS>v 8' aKovcraa-\ 'lo^Aeoos', crTevayixaTcov 

€^rjk6ov, ov TayO^Lcra 7Tp€o-(3€V€LV yivovs. 

akk\ elfxl ydp ttcos 7r/)oV^opoj, /xeAet 8e' [xol 480 

lxdkL(TT db€k(f)u>v, T&vbe KaixavTrjs Trept 

Oikct) 7TV0€a-6aL, [xrj 'ttI rots TraAat KaKols 

7TpOCrK€LIX€v6v TL ^TrjfXa Cr-qV bdKV€L (f)p€va. 
lo. 0) TTal, pidkL(TTa O-' OV V€CO(TtI br} T€KV(/)V 

t5)V ^HpaKk€L(DV €vbLK(i)s aLV€LV €yjx). 485 

rjixLV 5e bd^as €V TTpoyjopriaaL bp6[xos 

458 dj/^p L P 460 rvxv L P : corr. Elmsley 461 r^yS''] 

Tojj/S' Valckenaer 462 ^l/evBes Nauck : i/zeOSos L P 470 Xvixi)s 

Elmsley 472 fioK-l)v P 477 Q' Elmsley ; 5' L P 480 irpo- 
(ttotIs Rauchenstein 486 Sp6fios Jacobs : S6/xos L P HPAKAEIAAI 

TrdXLV ix^BicTTiqK avOis €s Td[xr]yavov'' 

Xprjcrjjiiov ydp <^bovs (prja-L a-qpiaLveLV oSe, 

ov Tavpov ovb€ p.6ayov, dXkd TrapOevov 

a-(f)d^aL KopT) ArJiJirjTpos tJtls €vy€vr\s, 49° 

€t \pr] fJLev rjixds, XPl ^^ Trjvh^ etvaL TTokLV, 

TavT ovv dixr]yavovp.€V' ovt€ ydp TeKva 

a-(f)d^€LV 08' avTov cf)rj(rLV ovt dXkov tlvos. 

Ka/xot Xeyet /xer ov a-a(pws, Xeyet 8e ttcos, 

et [xrj TL TOVToov €^a]xr]^avr\aoix€V, 495 

r]]xds ix€V dX\r]v yalav €vpL(TK€LV TLva, 

avTos 8e o-wtrat TT^vbe ^ovk^TaL yBova, 

Ma. €v rwSe Ka)(6]X€(T6a adidrjvaL Aoyo); 

lo. €V ra)8e, raAA.a y' ei^rvx^ws TreTrpayores. 

Ma. jurj i/vi; Tpiar^s er* €\6pov 'Apyetoi^ 8opD* 500 

eyo) yap aiirri Trptz^ K€\€vcr6r]vaL, y€pov, 
6vr\a-K€LV kTOLjxr] Kal 'napLcrTaa^aL cr^j^ayfj. 
TL (f)ria-opi€v ydp, et ttoXls /xer d^tot 
KLvbvvov rj]xS>v ovv€K aXp€(T6aL ]X€yav, 
avTol 8e Trpoo-rt^eWes dXXoLdLV ttovovs, 505 

Trapov cr(f)€ aOia-aL, (f)€V^6[X€cr6a pir] 6av€Lv; 

OV biJT, iTT^L TOL Kal y€\(i>TOS d^La, 
aT€V€LV IX€V LK€TaS heLL]x6v(DV Ka6r]]X€V0VS, 

TiaTpos 8' €K€LV0V (f)vvTas ov 7re^i;Ka/xei^ 

KaKOVs 6pda6aL' ttov Tdb^ €v ^pr^^TTols ttp^tt^l; 510 

KdkXLov, otjuat, Trjab^' — a jur/ tv^ol Trore — 

-TroAeco? d\ovar]s, x^lpas et? €y6pG)V Treo-etr, 

+ Ka7retra rtmt TraTpds ovaav €vy€Vovs 490 Kop?? A-f]/x7jTpos Pierson : KeXeveip firtrphs L P 491 XP'}" • • • 

Xpr)i/ LP :'corr. Hermann 493 or(pd^€ iv ElmslGy: (rtpdCeiv LF 

494 . \eyei P : Se Aeyei L 495 ix-nxdvnix evp-f}(TOfi€v Hartung 

498 Kax^fJ.forQa Elmsley : K€vxo/jt.e(r6a L P 499 r&\Xa S' P 

504 aipe^rdai Elmsley : alpei^rOai L P 506 (T(pe (T^(Tai Nauck : 

(recruxrdai LP 511 h fi^ Lenting 513 /c^TretTa Tti^o supra 

T suprascripto Se ( = Seti^a) L : K&ireiTa Tivk correctum in Setvo P : 
fortasse ti S' ovk eireiTa : KdireiT' &TiiJ.a Kirchhoff ETPiniAOT 

iraOovcrav ^ALhrjv fxrjhev rjcraov elabeLV. 

aX)C €KTT€(rovcra Tijcrh* aXr]T€V(r(ii ^Oovos; 515 

KOVK alcryyvovixaL 8^r*, €av hiq tls ^€yr]' 

Tt h€Vp a<pLK€Crd^ LK€(TLOL(TL (TVV KkdboLi 

avTol (l)Lko-^v\ovvT€S ; €^LT€ yOovos' 

KaKovs yap ^/xet? ov 'Kpo(T(ii(l)€Xrio-o\x€v. 

aXh! ovh€ ix€VTOL, Ta>vb€ iJi€V T^OvrjKOTdiVf 520 

avTi] 0€ a(iod€L(T y eATrtO €v 7rpa^€LV e)(c«)' 

■ — TToXkol yap ijbT] Trjb^ Trpovbocrav (f)Lkovs. — 

TLS yap Koprjv €pr\iiov rj bdpiapT €y€LV, 

rj TraLboiroL^Xv e£ e/xou ^ovkqcreTaL; 

ovK ovv Oav^lv djX€LVov rj T0VT(t)v Tv^^lv 525 

dva^iav; dXkrj b€ Kav TrpcTrot rti^t 

fxaWov Tdb\ rJTLS jxr} ^Lorrjixos ws eyo). 
7]y€Xa-6* OTTOV Set a&fxa KaT6av€LV Tob^ 

Kal aT€ixfxaT0VT€ Kal KaTdpx^aO* , et boK€l' 

VLKCLT^ 8' €xdpovs' ^b€ ydp yjrvxv irdpa 51° 

€Kovaa KOVK aKovaa' Kd^ayyiXkojxaL 

6vf\aK€LV db€k(f)(av T(j)vb€ KdfxavTrjs vir^p. 

€vpr]]xa ydp tol ]xr] (pLkoy^vyova* eyo) 

KdXkLaTOV rjvprjK, evKXews AiTretz; ^lov. 
Xo. (f)€v ^€V, TL Ae'fa) irap^ivov jxiyav koyov 535 

KkvoDVy db€k(f)u>v rj Trdpos ^eAet ^av^lv; 

T0VT(i)V TLS dv k€^€L€ y€VvaL0V9 koyovs 

fxdkkov, TLS dv bpda€L€V dv6p(0Tr(i)v €Tl; 
lo. 0) T€Kvov, ovK €aT dkko6€V To aov Kapa, 

dkk^ e^ €K€LVOv aTT€p]xa Trjs 6€Las (f)p€Vos 540 

7r€(f>VKas *llpdKk€Los' ovb^ alayyvojxaL 

Tols aols koyoLaL, tt] Tvyr] 5' dkyvvofxaL. 

515 a.K7]T€V(T(a Stephanus : dXrjTevcw L P (d\. P) 526 khv TrpeVoi 

Scaliger et Hartung : koX vpiirn LP 529 lectio incerta, cf. 

lon. I : nec KaTapx^T' nec «et KaTdpx^o^Oai doKel (Paley) placet : «ai 
o-Tefifia TovTo y, el KaTdpx((rdat Verrall, cl. vv. 71, 6oi 533 roh 

ix^ <l>t\oypvxov(Ti 76 Madvig 541 'HpaKKrjos codd. : corr. Elmsley 

{'HpdK\eiov Hartung) HPAKAEIAAI 

aAA.' 17 ■yivoLT av ivbLKOiTepcds (f)pd(r(a* 

Trdo-as abekcpas rrjcrbc b^vpo xp-q KaXiLV, 

k5^' 7} Xaxovcra OvycTKeTco yivovs VTrep* 545 

(re 8* ov bLKaLov KaTOavelv dv€V TrdXov, 

■Ma, ovK av OdvoLfjLL ttj tvxJ] Xaxovcr* eycu* 

)(d/)tj yap ov 'npoaecrTL' fj,r] Ae^r/?, yipov, 

dAA*, et /xei^ evb^x^crOe Kal /3ovAecr^e jjlol 

Xprja-OaL TrpoOvpiCiis, TrjV €fxr}V ^vxn^^ ^y^ 55o 

bLbcofJL' kKov(ra ToXcrb^ dvayKaad^icTa 8' ov, 

lo, ^eOv 

08* av Xoyos (TOL tov Trplv €vy€V€(rT€pos* 

KaK^lvOS "qV dpL(TTOS* dAA.' V7F€p(f)€p€LS 

roA/xry re ToXfJiav Kal Adyw xPI^t^ Xoyov. 555 

ov /x^z^ KeAevco y' ov8' d7r€VV€7roi, t€kvov, 
Ovr\(rK€LV cr** db€X(f)ovs 8' co^eAets Oavovaa crovs, 

Ma, a-o(f)Qs KeAevets* /x^ Tpi^rrjs fXLda-fiaTos 
TovpLOV pL€Taa-)(€iv, dAA' eAev^epo)? Odvo). 

eTTOu 8e, TTpia-fBv crfj ydp kvOav^Xv \€pL 5^° 

BiKo)* ir€7rkoLs 8e o-w/x' e/xoz; Kpv\f/ov Trapcov 
eTret acf^ayijs ye Trpos ro 8eiz^oz/ ei/x' eyca, 
etTrep Tri^vKa TraTpbs ov7T€p €v\oyLaL, 

\o. ovK dv bvvaCiMrjv o-ai irap^a-TdvaL fiopco. 

Ma, a-v 8' dAAd ro{;8e XPvC^' P-V P' ^^ dpcrivo^v, 5^5 

dAA' €V yvvaLK(av, x^pcrlv €K7TV€va-aL ^Cov, 

At], €a-TaL Tdb\ o) TdkaLva Trapdivcov, eTret 

KdjxoL ro'8' alcrxpdv, //,77 cre Koa-fx^ladaL KaAciiy, 

TIoKk&V €KaTL, TTJS T€ a-jjs €V\f/VXLaS 

Kal Tov bLKaCov Tkr]jj.ov€a-TdT7}V 8e o-e 57o 

Traa-civ yvvaLKCDV ^lbov d<^^aA/xotj eyc5. 

549 fiovAoKTde LP: corr. / 550 irpoevij.^p Barnes 551 rrjffi' 

P 557 0" Reiske : 7' LP S' add. Barnes 558 sqq. 

sic disponit Wilamowitz : cr. K€\€veis, a\\' . , . irpcfffiv, fi^ rpeaas . . . 
jii€TO(rxer»/' (TTJ yiip K.r.\. 564 aS> Ip: o-* L : (tV P 5^7 ^r?/** 

Heath : lo. L P 568 Koa-firia-a^ l 

FUR. I. H ETPiniAOT 

a\k\ €t n ^ovkrj, Tova-bc rov yipovTa re 
)(0pet TTpoo-fLTTOva vcTrarotj iTpoa-i^^OiyixacrLV, 

Ma. a» yoXpe, TTpia-^v, XoXpe Ka\ hihaa-Ki iiol 

TOLovahe Tovahe iTalhas, ey to irav aoipovs, 575 

ajcTTrep a-v, fjirjbev ixaWov apKiarova-L yap, 

7T€LpS) 5e a-(£>a-aL ju^ dav€LV, 7Tp6dv[xos ojv 

aoL Tratdes €a-p.ev, aalv yjepoXv TcOpdiJLpLeOa, 

opas be Kapi€ ttjv kp.r]v copav ydp.ov 

hLhova-av dvTL T&vhe KaTOavovpievqv, , 580 

v/xets T, dhekcpOtv r) Trapova ofjiLXLa, 

evhaLixovoLTe, koX yevoLB* vpXv 6a-<X)V 

fjjjir} irdpQ^Oe KaphCa a-^ayr\a-€Tai, 

KoX Tov yepovTa ti]v t eo-o) ypaiav hopioav 

TLfjJoLTe TTaTpbs IxrjTep' ^ AXKpirjvrjv e/xoS 585 

^ivovs re Tova-he. kolv diTaWayr] tt^vo^v 

KoX v6arTos vixXv evpeOr\ ttot eK OeSiV, 

fxejJivrja-Oe Tr]V acoTeLpav ws OdyjraL xpecav, 

KdXXLard tol hUaLov ov yap evherjs 

vixLV TTapea-Trjv , dXXd TTpovOavov yevovs. 59° 

Tdh^ dvTl TTaChoiV ea-TL fxoL KeLixrjkLa 

Kal TTapOeveias, et tl hr] KaTU) y0ov6s* 

etr] ye fxevTOL pir]hev. el ydp e^opiev 

; - KaKet pLepLjxvas ol OavovjxevoL jBpoTutv, 

ovK ot8* QTTOt rtj TpeyjreTaL' to ydp Oavelv 595 

KaKc^v fxeyLa-Tov (pdpfxaKOV vojXLCeTaL, 

lo. dW\ S) fxeyLO-Tov eKiTpeiTova-* ev^\fvyj.a 
TTaa-SiV yvvaLKb)V, taOL, TLjXLaiTdTr] 

^\: Kal ^coa-' v(f)^ r]ixS)V Ka\ Oavova-' ea-r] ttoXv 

573 vffrdrois Blomfield : vffraros P : vffrarov L irpSff^f^dey/jLd jum 

(e V. seq.) L P : corr. Blomfield 576 apeffKova-i L P : corr. Stephanus 
577 >7/] Koi Kirchhoff, deleto post eape7u puncto 581 t' L : 5* P 

582 (vdatfiov€7re P 583 (xcpaK-hfferai Badham 585 rifiare Por- 

tus : rifi^re LP 588 ffdr-npau LP: corr. L' vel L^ 592 kot« 

Stob. 120. 6: KaTo LP 596 KaKhu P 597 fortasse S> irepiff- 

ffov. Cf. Hec. 579 eu»|/uxta (sic) P^ : eui^ux'"^ L P HPAKAEIAAI 

Koi x^^P^* hv(T(^riixeiv yap aCofJLaL Qeav, 600 

7] (Tov KaTTJpKTaL cru>iJLa, A-qpLTjTpos Koprjv. 

oi TTalbes, oi)(6[JL€a6a' kv€TaL /xeAr; 
XvTrjj' Xa^ecrOe K€ls ^bpav p! kp^icraTe 
avTov 7r€7rAot(rt roto-Se Kpv-^avT€S, TeKva. 
0)9 ovT€ TovTOLS 1780/xat TTeTTpayiiivoL^s, 605 

yjpr]crixov re /xt) KpavOevTos ov ^L(ji(TLp.ov* 
lx€L^(tiV yap OLTr]' crvp.^opa h\ Kal rci^e, 

Xo. ovTLvd (f>r]ixL Oe&v aT€p ok^LOV, ov j^apviTOTiJLov, [(TTp. 
avhpa y€V€cr6aL' 
ovb€ Tov avTov a€t jSe/Sdmt hoixov 6io 

€VTV\LCL' TTapa 8' aXkav aXka 

{JLoTpa bL(OK€L. 

Tov ix€V d0* v-^r]X(av ^pa)(vv wxto-e, 
Tov 8' ak€Tav €vhaL[xova T€VX€l. 
fx6p(rLpLa 8' ovrt (f)vy€LV 6€[xls, ov (ro(pL- 615 

a rt? dTTcao-erat, akka [xaTav 6 irpo- 
dvjxos det TTovov efet. 

akXa (TV fXJ) TTpOTTLTVCOV TCL O^CiV (f)€p€, \Xr]h^ V7T€pdky€L [dvT. 
(f)pOVTLba kvTT(l' . 620 

ivboKLfxov yap €\€L davdTov fxipos 
a /xeAea TTpo t dSeA^coz^ Kat yas* 
ovb^ dxAer/? vlv 

bo^a TTpbs dvdp^OTTCOV V7T0b€^€TaL' 

a 8' dp€Ta ^aCv^L 8ta fx6)(6(x}v. 625 

602 Kverai Milton : Sverai L P 609 Fortasse (pwra (7* &pSpa 

Heath) 610, 611 dpS/jLov evrvxias Schmidt 611 &\\av 

Seidler : &\\ov LP {&\^ov y l) 613 o<^'] ^(p' Brodaeus 

614 a\€Tav scripsi (h. e. rhv kv ixv\a)vi, cf. Cycl. 240) : aX-firav L P : 
a/rlrav Lobeck : rhv S' evZaifJiOva revx^t a\drav Seidler 619 irpo- 

trirvwv Elmsley : vpoffirea-iiv L P, sed suprascr. irirvcov ut videtur 
iJ tpepe Elmsley : vTtep L P (Tradecov vtto Camper) 622 irp6 r 

Barnes : vphs L: irp^s r P dSeA^wj' /P (*****\(pcov L) ETPiniAOT 

aj rdbe yiyv^Tai' d 5e (re/3et? davd- 
Tovs dyadojv, /xerex^o) (tol. eEPAnoN 

w TiKva, yaCp^T* 'loAeo)? 8e 'TToC yipoav; 630 

iiriTr]p T€ TTaTpos TTJa-b^ ebpa^ dTrooraret; 
lo. TTap€(rix€V, oXa 8r/ y* e/xo{5 Trapova-La, 
0e. ri XPVH'^ Keto-at Kat Kar7]</)es o/x/x' exetj; 
lo. (f)povTLS rtj ^X^' otKetoj, ^ (TVV€Ly6p.r]v, 
0e. eTTatpe z^uz^ a-^avTov, opOoicrov Kdpa, 635 

lo. y€povT€S ia-jx^v Kov8a/xa>s €pp(ap,€da, 
0€. i^KO) ye \i€VTOL xdpp.a aroL ^^po^v p.€ya, 
\o, TLS 8* et (Tv; ttoiI o-ot a-vvTvxa)v dp.vr\p.ov5i; 
0e. TA.A.oi> TT^vca-Tr^s' ov /xe ytyi^coo-Kets bpCiv; 
lo. o) (f)LkTa6*, rJK€Ls dpa a-coTrjp vQ>v jQAa/3r/s; 640 

0e. /xaA.toTa* Kat 7r/)oj y' evT^x.^''^ ''"^ ^^^ rd8e. 
lo. o) ixrJT€p €a-d\ov TTaLbos, ^AkKpirivrjV Aeyco, 

€^€\6\ aKova-ov Tovb€ (^tArdrovs- Adyouy. 

TrdAat ya/a ct>8tVovo-a roi)i; d^iy/AeVa)z; 

yf/vxrjv €Ti]Kov voa-TOS et yei^T/o-erat. ^45 

AAKMHNH 

rt XP^/^' d{V?/S' 'Trdi/ rd8' eTTXrjcr^r] a-T€yos 

'IdAae; /xcor rts o-* aS (3Ld^€TaL iTapojv 

Krjpv^ dii "Apyovs; da-6€vr]s y.€V 17 y e/x?) 

p(i)]ir], T0(r6vh€ 5' €Lh€vaL o"' €Xpr]V, £eVe, 

627 cu^cvctos L P : corr. / Post 629 lacunam indicavit Kirch- 

hoff: vide sub fin. fabulae 631 re Musgrave : 5eLP 634 ^\d€v 
L P : ^»/ Nauck ^vv^ix^ixi^v (aut ^vvKrx^^H-w) Elmsley : (xvvicrx^H-riv 

L P 640 7}*c€iy apogr. Paris. : ^kcs (sic) L P vtfv (xur^p 

Porson 643 ToGSe Elmsley : ToutrSe L P 646 Fortasse 

^fiirX-fjaeis ? 649 roff^vSe 5' / : TOffci^/S' L P ffe xph Dobree HPAKAEIAAI 

OVK kcrr ay€LV (re rova-b^ ifiov fwcrrys TTore. 650 

77 Tap* €K€LVOV fJLT] VOfJLL^OLIXTJV €"/(*} 

fJ-rJTTJp €T' €t b€ T&vb€ TTpoa-OL^r] X^P^f 

bvoLV y€p6vT0LV ov Ka\a>s ayaiVLrj» 
lo. 6ap(T€L, y€paLa, )utr) Tp^crrjS' ovk *Apy60€V 

KTJpv^ a(f)LKTaL TToAe/xtovs X.6yovs ^yjxiv, 655 

AA.. TL yap ^07]v €<JTrj(Tas ayy^kov (f>6^ov; 
\o. (T€, '7:p6a6€ vaov Tovb^ ottcos /BaLrjs TreAaj. 
AA. ovK L(rfjL€v rjfjL^Xs TavTa' tls yap €<j&* ob^; 
lo. rJKOvTa Tralba iraLbos dyytAAet crid^v. 
AA. 0) xoXpe KaX (tv roto-8e ror? ayyiXixacTLV, 660 

aTap TL X^P^ ^??^^ 7Tpo(T^ak(t)V iroba 

TTOV VVV a7r€0-TL; TLS VLV €Lpy€ a-vfjL(f)opa 

(Tvv (Tol (f)av€VTa b€vp^ €fir]v T^pxf/aL (f)p€va; 
06. (TTpaTov KaOCC^L T(xo-(T€TaL 6* ov ^XO^ excor. 

AA. TOvb^ OVK€d^ rffXLV TOV X6y0V fX€T€(rTL bl]. 665 

lo. fX€T€(TTLV' Tffxcov 8' €pyov laTop^lv T(ib€. 

0e. rt brJTa ^ovXrf t5)v 7T€7TpayfX€V0)v fxad^Xv; 

lo. 7t6(tov tl TrXrjOos avfxfxax^^v Trap^ar excoz;; 

0e. TToAAovs* apLdfxbv 8' aXXov ovk e^w (f^pda-aL. 

to. Xa-acTLV, olfxaL, TavT ^AOrfvamv 7Tp6fxoL; 670 

0e. taaa-L' Kal br] XaLov €a-Tr]K€V K€pas. 

lo. r]br] yap w? ej €pyov cbTTXLaTaL a-TpaT6s; 

0e. Kal br] iTaprJKTaL a-(f)ayLa rafecor €Kas. 

lo. tt6(tov tl 8' €(TT aiTociO^v 'Apyetor b6pv; 

0e. coa-T i^opacrOaL tov (TTpaTr]yov €fX(f)avSts. 675 

lo. rt bp&VTa; fx&v Tacra-ovTa TToX^fXLcov (ttlxcls; 

0e. rfKa(pfX€V TavT' ov yap €^r]KOVOfX€V. 

ctAA et/x'* iprffxovs Seo-TToVas Tovfxov fxipos 

652 trpoaOl^eis L P : corr. Elmsley 655 €Xov AtJ^ouy Nauck 

657-695, 714-718, 733-740 Lineolas pro personarum notis habent 
L P 657 (Te,] ffi Brodaeus WAos] Ka\S>v Hartung 664 (rrpa- 
rhu Ip : (TTpaThs L P 665 AA.l nulla nota in L P : lineolam fecit p 

672 is hic L P 673 Ta^ewv P' : Ta^cov L P e«as suspectum : 

sed cf. Thuc. vi. 69 678 Lineolam praefigunt L P ETPiniAOT 

ovK av 6^\oiyLi iToK^ixioKn (rvjx^dk^lv. 
lo. Kaydiye (tvv croi' ravra yap (^povTi^oixev, 680 

(fyCXoLS Trapovres, a)S €Oiyfji€V, a></)€Aetz;. 
0e. rJKLcrTa rrpbs (tov fjLutpov ■^v elTreLV Itto?. 
lo. Kal /xr) [jL€ra(T)(^eLV y aKKL\x.ov fJ^cixrjs ^tAot?. 
0e. ovK €(TT kv oyj/eL Tpavpia joir) bp(o(Trjs X^P^^* 
lo. TL 8'; ov (t6€Vol[jll kclv eyo) 8t' a^TTrCbos; 685 

0e. (T6ivoLS av, akka Trpocr^ev avrbs av TreVots'. 
lo. ov8ets e/x' €)(6pS>v 7rpoa-/3Ae'7ra)i^ avi^eraL. 
0e. oi^K €(TTLV, o) rav, rj ttot ■^v pcojJLr] (T€6ev. 
lo. dA-A.* ovv iiayovvraL y apL^pLov ovk €k(X(Tao(TL» 

0e. (Tp.LKpOV ro (TOV (T-^KCOfXa TTpOCTTL^riS (f)LkOLS. 690 

lo. fJLrj TOL IX €pVK€ bpCLV 'T:ap€crK€vacr\x€Vov. 

06. hpav fX€V (Tv y ovy^ otos re, l3ovk€cr6aL 5* la-ws. 

lo. 0)? /Lir) ixevovvra rakXa (tol k€y€LV irapa. 

0e. TTws oui; oTrAtrats revyidiv arep (fyavfj; 

lo. cot' er boixoLCTLV €vhov alyjxakdiB' orrka, 695 

Totj 5' ova"t )(j)r]cr6ix€(T6a' KaTToh(a(Top.€V 

^(^VT€S, 6av6vTas 8' ou/c airaLrrio-eL ^eoj. 

aAA etcrt^ etfro) KaTro TTa(T(Takuiv kkujv 

€V€y\ oTrkLrrjv K^a-pLov ws T(X)(L(Trd jxoi. 

al(T)(jpov yap olKovprjixa yiyveraL r^he, 'joo 

Tovs jxkv ixa,)(€(T6aL, rovs he heLkm ix€V€LV, 

Xo. krjixa ix€V ovtto) (Tr^pvvcTL xp6vos 

t6 (t6v, dAA' rjl3a, crQ^ixa 5e (f)povhov, 

TL TToveXs akkcos h o-e /xez/ (3ka^€L, 

(TixLKpa 8' ovrjcreL ir^kLV rnxeripav; 7°5 

680 TauTO L P : corr. Portus 683 Fortasse koI /ul^ ^eTctrrx'»' • • • 

</)iAoty; 684 inter 687 et 691 suum locum habere putat Wila- 

mowitz : ordinemque hunc efficit : 683, 688-690, 685-687, 684, 
691. Versuum 684 et 688 sedem permutaverat iam Musgrave 
685, 686 eevoifii et e^vois Pierson, ob v. 738 : perperam, opinor 
689 fjiaxovvTai Madvig : fiaxovfiai L P 690 irpoffriOeis L : 

irpoarTieels P 693 ^u^] ^' ov Kirchhoff fievovvTOS l 

696 lineolam praef. L P ToraS', oTffi l 704 fiLkv L (com- 

pendio scr.) : ^?) P HPAKAEIAAI 

\p7] yv(ii(Ti\xa\€iv Tr]v rjkLKiav, 
TCL b* OLfxriyav kav ovk €(ttlv oiTdiS 
rj^r]v KTrjcrr} TrdkLV avOLS. 

AA. rt xprjixa fJL^XkeLS (twv (pp^vwv ovk ivhov oov 

XLTreLV jx eprjiJiov (tvv t€kvols ifxols; . . 7lo 

lo. avbputv yap clXki]' crol be XPV^ TovToiv [xik^LV, 
AA.. TL 5'; 7]v 6dvr]s (tv, ttcos eyo) (T(ti6-q(ro[xaL; 
lo. TTaLbbs ix€\ri(T€L Tratcrt rots AeXet/x/xeVot?. 
AA. r]v 5' ovv, o fxr] yivoLTo, XPW^^'''^'' '^^X?/» 
lo. ot8* ov 7rpob(iiaov(TLV (T€, fxr] Tpiarfs, $€vol, 7' 5 

AA. T0(T6vb€ ydp TOL ddporos, ovb€V aAA' ex"^* 
lo. Kat 7,r]vl T(3iv crG>v, otS' eyw, jueAet TTOviov. 
AA. ^eS* 

Zei/j e^ €ixov jxkv ovk dKov(T€TaL KaKCJs' 
et eo-rti^ oo-tos avTos olO€V ets e/xe. 

0e. oTTkodV \x€V i]br] Tr]vb^ opas TTavT^vx^-f^-v, 720 

(pOdvoLS 8' ay oi^K az; roto-8e (TvyKpviTTOdv b^fxas' 
0)9 eyyvs ay(av, Kal fxakLCTT Apr]s cTTvy^l 
fxikkovTas' et 8e rei;)(e'coz; (^o/3r/ ^dpos, 

VVV fxkv 7T0p€V0V yVfXVOS, €V b€ Td^€CrLV 

K6(TfX(o TTVKdCov rwS'* eyo) 5' oto-co recoj. 725 

lo. KoX&s eAefas* dAA' e/xot TTp^x^^ip e^coz; 

revx^ i^6fXL(€, X^^P^ ^' ei^^es 6^vr]v, 

XaL6v T ^TTaLpc iTrJxvv, €v6vv(t)v 7ro8a. 
0e. ^ TratSaycoyetz/ yap roi; oiTkLTr^v xp^^z^; 
lo. opvLdos ovv€K da-(f)akS>s iTop^vTiov. 73° 

0€. et^' 170-^a 8waros 8paz; oo-oz; TTp66vfxos et. 
lo. eTretye* Aet</)^ets 8etz/a TT€L(Top,aL fxdx^s. 
0e. ofv rot ^pabvV€Ls, ovk eycb SokcS rt Spar. 

710 Sic LP TfKvoKTi rois cVoTs Aldina: y4pov add. Hartung : trhv 
{reKvov} T. ^. Vitelli 711 XPV apogr. Paris. 713 fiiK-f^ffi] 

LP: corr. / Troto-l Canter : irScriLP 721 ahv Kpvirrwv T>ohrcG 

(-Kpiirr. P) 722 o7(ii)j' L P 724 fxkv L : Se P 733 kovk l 

SoKwv Tyrwhitt ETPiniAOT lo. ovKOVv opas fJLOv K(a\ov ws eiTeCyeTaL; 

Oe. 6/3Q) boKovvra ixaWov i) a-n^vhovTa o-e. 735 

lo. ov TavTa Xe^ets, t^vik av Xevo-orrjs ju' €Ket. 

0e. TL bp&VTa; (^ovXoLjjLriv 8' av (vtvxovvtcl ye. 

lo. 8t' aa-TTLbo9 deCvovTa iToXepLLiov tlvcl. 

0e. et b-q ttoO^ i]^op.€v ye* tovto yap <p6^os. 

\0. (f)€V' 

€td\ 0) ^payJiuiVi oXov rjl3rja-avTd a-e 74° 

yiep.vrip.e6' rip.€Ls, rjVLKa (vv *HpaKAet 

^TTapTrjv iiTopOeLs, a-vpLp,a)(^os yivoLo p.01 

TOLOVTOS* otav av Tpo7Tr]V FivpvarOiods 

0€LpLr]V' eTret rot Kat KaKos p.€V€LV bopv. 

eaTLV 8* €v okjBto Kal Tob^ ovk 6p6S>s ^xov» 745 

€V\j/vxLas 8oKr/(rty 0L6p.€a-da yap 

Tov evTVXpvvTa tto.vt eiTLa-Taa-OaL KaXws. 

Xo. Ta Kal Travvvyji.os oreXa- \p"^P' " 

va KaX Kap.TTp6TaTaL Oeov 

^a€a-Lp.^poTOL avyaC, 75° 

ayyeAtW pLOL eviyKaLT* 
layria-aT€ b^ ovpav^ 
KaX TTapa 6p6vov ap\€Tav 

yXavKOLS €v ^A6avas. 
pL€kk(a TOLS TTaTpLcaTLbos 755 

yas, /ueAAo) Kat viTep b6p.(t)v 

UeVas vTTobex^^ls 

KlvbvVOV 7T0\l(D TepLeXv (TLbdpCd. 

736 oi/ Heath : (ru L P, fortasse recte 737 7« L : <r€ P 

738 dei/ovraLP: corr. Elmsley 741 <rvv LP 743 o'lav 

Reiske : oTos L P (olos Barnes) 744 deifirjv Cobet : Oeiriv L P 

745 «X"'' ^ • ^X^" L P 747 Fortasse iTriKraa-Oai KaKa : ivia-TaaOai 

Xpfoov Stob. 92. 5 750 (pa^aiix^poTov Musgrave 751 4v4yKaiT 

Hermann : iveyKaT L P 754 yXavKas iv 'AOdvas Schaefer et Mat- 

thiae (h. e. in Erechtheo) : yXavKa t iv 'A0dva L P 755, 756 /xeK- 

Aet bis Hermann : (/i6Aa> L P, corr. /) 756 koX virep Nauck : kuI 

rfpl L P {rrepl ruv l) HPAKAEIAAI 

beivov ix€v 7r6X.LV wy Mvkt]- Iclvt» a 

vas €vbaifxova Kal bopbs 760 

TTokvatveTov a\Kd 
fjLTJVLV e/xa xOovl K€vd€LV 
KaKov 8*, o) TToA.ts', €t ^evovs 
LKTijpas 7rapab(£Kro[jL€V 

K€\€VfjLa(TLV "Apyovs. 765 

Z,€vs jJiOL (rv}xp.ayos, ov (f)0^ov- 
/xat, Ze?;? fjLOL yapLV ^vbUcos 

.€X€L' OVTTOT^ OvaTCOV 

TJ(T(rovs {baCjjLqv^s) €K y €fJLov (pavovvTaL, 

ak\\ a> TTOTVLa — a-ov yap ov- \p"^P' (^ 

bas [ycLs], (Tov Kal TroAt?, as a-v fia- 771 

TXfp bia-TTOLva re Kat (f)v\a( — 

TTopcva-ov aWa tov ov StKatws 
Tab* €7rdyovTa bopva-a-ovv 

(TTpaTov ^Apy6d€V ov yap kfia y ap€Ta 775 

5tKatos" et/x* €KT:€a-€LV fi^XaOpoav, 

€7ret o-ot TToXvOvTos aet \avT. ^ 

TLfJLCL KpaLV€TaL, OVb€ \d- 

6€L fjLTfvav (f)6Lvas afiipa, 
V€(av T doLbal yopS>v re fx.oXiraL» 780 

aV€fJLO€VTL €77 0^6(0 

6X.o\.vyfjLaTa iravvv\L0Ls vtto Trap- 
6€V(av ta^et Trobwv KpdTOLo-Lv. 

761 TToXvaiverov Canter : iroXvaivfTov L P 762 ifx^ Canter : 

ifif L P 765 Ke\€vfia(riv "Apyovs Reiske : koI Kfvai/xov Hpyos L P : 

Kal Mvffifiov &\yos Stephanus 769 Salftoves ck y' Kirchhoff: eir 

LP. Notam Actir. add. h\ Turbas faciunt l et p 771 yas 

seclusi a-hv] «r^ Wecklein 773 oAAei; L P : corr. Canter 

774 TttS' Hervagiana altera : rdS' LP Sopvo-a-ovv Kirchhoff: 

SopvtTffovra L P 777 iird apogr. Paris. : ^tI L P iroKvOvffTos 

aU\ Dindorf {aU\ l) 778 xdBii, non Kiie^i, L P 779 sqq. 

afifpa' v4(f>v 5* . . . /toAirol av€fi6evri r Wilamowitz 780 viwv 

Barnes : vawv L P {viuv l) ETPiniAOT 

0e. bccriroLva, [xvOovs (toC re (TVVTOfJiMTdTovs 

"^KkveLV ijJioC T€ T(ob€ Ka\Xi(TTovs (fyepoo."^ 785 

VLKcofxev ex^P^'^^ ^^'^ TpoiraV IbpveTaL 

T:avTev\Cav e^ovTa TroXepiCcov aeOev. 
Ak, o) (f)C\Ta6\ ijbe cr^ rjpiepa bL'^X.a(r€V 

€\€v6€p(ii)(TaL ToX(Tb€ Tols dy/ekixacTLV. 

fXLas 8' €IX OVTTOi) CVpLCJ^Opds €k€v6€p0LS' 79° 

(f)6l3os ydp €6 iioL ^(a(TLV ovs eyo) ^eAo). 
0e. ^S)aLV fxiyLOTov y euKAeeis KaTa (TTpaTov. 
A\. 6 ii€V yepcov ovk €(ttlv 'loAecos o5e; 
0e. /uaAtora, Trpd^as 8' €k de&v KdXXLCTTa bri, 
AA. TL 8' eo-rt; iiG)V tl Kebvbv r]ya)vC^€To; 795 

0e. V€os iX€6€(TTriK €K y€povTos avdLS av. 
AA. 6avp.a(TT eAe^ay aAAa (t €VTV)(rj ^tAcov 

fxdxris dyOiva irp&Tov dyyelkaL 6€\a). 
0e. ety ixov Xoyos (Tol 'ndvTa (Trnxavel Tabe. 

eTret yap dWrikoLa-LV oTrAtrr]!' cTTpaTov 8oo 

Kara (ttoix €KT€Cvovt€s dvT€Td^aix€V, 

cKfSas T€6pC7nTCi)v ^TWos dpixaTov TToba 

€(TTr] IX€(TOL(TLV €V IX€TaL)(JxCoLS bopOS. 

KaTTeLT* eAe^ey ^X2 cTTpaTriy os ^Apy66€V 

rJK€LSf tC TTivbe yaZav ovk €ida-ap.€V 805 784-883 0ep. L P, sed lineolas liabent plerumque, non nominis 
notas : 'Ayy. Rassow. Vide Dramatis Personas 785 (fioi r 

(yifiSa K. <^4pwv Wilamowitz ^fJ^oi] d/xov Badham 788 Si^Xafffv 

L P : Si^uva-fv Reiske : Siiiyayev Elmsley 789 7]\(v6epa><rdai L^ 

790 56 fi LP 793 ovK . . . HSe'] odv . . . iri Elmsley. Praeter- 

ducitur, ni fallor, in pompa lolaus iuvenis factus, sed post illud 
miraculum silentium tenet : cf. Alc. 1143 sqq. : at tum versum 
fecerint histriones. Cf. 2 Orest. 57 794 5'] y Elmsley 

KdWia-ra corr. apogr. Paris. : fid\i(rTa L P 799 (rrjfiavf7 Elmsley : 

<rr]fiaiv€i LP 801 avreTa^dfirjv P' 805 ti Heath : eVl L : 

eVel P flda-afifv Elmsley : eta aa fih L P Post 805 lacunam 

plurium vv. statuit Heath HPAKAEIAAI 

KOL ras MvK-qvas ovhev kpydcrri KaKov 
avbpos aTcprjcras' dAA.' e/xot /uoVos' [lovio 
fMdxrjV (Tvvdyj/as, rj KTavoiV ayov Xaf^cov 
Tovs ^HpaKXeiovs Tralbas rj Oavcov iptol 
Tt/xa? TraTpcoovs Kal bojjLOVS ^X^iv a(f)€S. 8io 

(TTpaTos 8' €7rrjV€a\ €s t aTraXkayas 7r6v(av 
Ka\&s AeAex^ctt {jlvOov es r' evyj/vx^iav. 
o 8' ovT€ Tovs KkvovTas alh^aQ^Xs Xoycov 
ovT^ avTos avTov heikiav CTTpaTrjyos cbv 
iXOeXv iTokfxrjcr^ iyyvs akKLfJLOv bopos, 815 

akk rjv KaKKTTos' ivra toiovtos yey^sis 
Tovs HpaKkeCovs "^kdc bovk(o(r(t}v yovovs. 
lAAos fi€V ovv a7r(p)(€r €s ra^tr iiakiv' 
fxavTeis 5*, iTretbri fjLovofjidxov bu a^nrCbos 
bLakXayas eyvcoa-av ov T^kovpi^vas, 820 

€(T(f)aCov, ovK cfJiekkov, akk^ a(f)L€(Tav 
kaLfjLOiv T/3por6ta)i^t evOvs ovpLov (f)6vov. 

Ot apfJLaT €L(T€paLVOV, OL VTT a(T7TL0a)V 

irkevpoLS CKpvTTTOv irkevp^' 'Adr]vaLcov 8' az^a^ 

(TTpaTta TTaprjyyekk^ ola XPV "^^^ evyevrj* 825 

'12 ^VfJLTTOkLTaL, Trj T€ ^0(TKOV(Tr\ X^Ovl 

Kal Trj T€Kov(Tr\ vvv TLV^ apK€craL ^(pecoi'. 

6 8* av t6 t "Apyos fxr] KaTaLcrxyvaL Oik^LV 

Kal TCLS MvKrjvas o-i;/x/xd)(ovs kkLcraeTO. 

CTret 8' €ar]yLr]v* opOLOV Tvpa^rjvLKrj 830 

o-dATTtyyt Kat cTvvr]\f/av akki]koLS fxdxil^t 

TT^a-ov TLv avx^Xs TTaTayov daTTLboov ^p€fX€LV, 

808 fxdxv Reiske : fidxri L P 810 fi^Ocs Wecklein 813 \6yoov 
Hervagiana altera : \6y(t) LF 814 outou L P 822 PpoTciwu 

suspectum, vix enim sic uno verbo potest Macariae mors indicari : 
Poreiiav Paley. Vv. 819-822 eidem qui partem fabulae de Macariae 
morte exciderit tribuit Wilamowitz. Hermes xvii. p. 337 sqq. 
Cf. sub fin. fabulae 824 irAeupoi? Elmsley : irXfvpals L P 

825 irap-qyydX' P 828 oS' avrh t' L P : corr. ed. Commeliniana 

prima diK^iv Reiske : e4Kwv L P ETPiniAOT 

TTOcrov TLva (TTcvayfxbv olixooyriv O^ Sjjlov; 
Ta TTpSfTa }xiv vvv 'kltvXos ^Apy^iov bopos 
kppri^aO^ rjixas' etr' (x^coprjaav iraXLV. 835 

To b€VT€pov be 7T0VS iTTaXXaxO^ls irobL, 
aV7]p 8' €77* avhpX crTds, €KapTep€L )ua)(?]* 
TToA.A.ot 8' ^TTLTTTov. rjv 8e Tov KeKevfJiaTos' 
12 TCLS *A0r]vas — -'Xl tov ^Apy^mv yvrjv 
a-7r€LpovT€S — ovK apr}^€T alo-)(vvr]v 7ro'Aet; 840 

jjLokLS 8e TrdvTa bpa>VT€S ovk aTcp TTOvmv 
iTpe\lfdpL€cr0* ^ApyeXov e? (f)vyr]V bopv. 

KdvTaV0* 6 TTp€(T^VS "TkkoV €^OpyL(aiX€VOV 
lb(aV, 6p€^aS LK€T€V(T€ b^^LCLV 

'Io'Aaos €iJL(3r]a-aL vlv L7TTT€lov bC^ppov. 845 

ka^MV 8e y€p(TLV rjvCas Evpucr^ea)? 

TTcoAots' eTretx^e. TaTTo Tovb^ ijbr] Kkvoov 

keyoLfjL av dkkcov, b€vpo 8' avTos €La-Lb(ov, 

riaAA.ryz^tSos' ydp cr€p.vov €KTT€p5>v irdyov 

bCas ^A0dvas, dpp! Iboiv Ftvpva-0€(os, 850 

r]pd(ra0^ ^Hl^r] ZrjvC 0\ r^ixipav [xCav 

V€os y€V€cr0aL Kd7TOT€Ca-aa0aL bCKr]v 

€X0pOVS. KkV€LV br] 0aVIXaTOS 7Tdp€CrTC (TOL. 

bLo-a-o} yap da-T€p' l7T7TLkols €7tI fvyots 

a-Ta0€VT €Kpv\l/av dpfxa Auyato) v€^€L' 855 

o-oi' 8^ Xeyovo-t 7rat8a y' ot (ro(f)(oT€poL 

^H^rjv 0^' o 8* 6p(^vr]s €k bvaraL0pCov vicov 

^pa)(j.6vuiV €b€L^€V r]^r]Tr]V tvttov, 

833 €ux«A.^»' Musgrave, vocem non tragicam : sed cf. Aesch. Pers. 
426 834 vvv L P 836 airaWaxOeh P 837 /tax?? "t videtur 

LP : fKopTfpovj/ fidxv^ post Hartungium Nauck 838 rov Ke\ev- 

(TfjLaTos LP: Svo K^KevffixaTa Ludv. Dindorf: rta K€\€V(r/j.aTe Haupt. 
Fortasse ^j/ 5' dfiov K€\evfj.aTa 842 irpfrpafifd' L P 845 afifirja-ai 

Wecklein, sed cf. Cycl. 467 848 \4yoifi h.v Valckenaer : \iyoi 

fikv L : \4y€i fM€v P &\\(ov Elmsley : &\\os L P {6,\\ov Valckenaer) 
854 iirl Reiske : virh L P 857 4k5vs aWpiov L P : corr. Musgrave 

858 ^firj rhv primitus L : corr. ipse HPAKAEIAAI 

alpel 6' 6 kX€Lv6s 'loAecos Evpva-Oiays 

T€Tpcopov apixa Trpbs iriTpaLs ^KLpoovLo-LV, 860 

8eo-/xots re b-qaas xetpas aKpoOCvLov 

KaWLCTTov iJK€L Tov (TT paT7]kaTr]v ayoiv 

Tov oK^LOv irdpoLd^, ttj 6e vvv tv^t] 

^poTOLS cLTraaL Aa/XTrpa Krjpva-crcL ixaO^lv, 

Tov ^VTvx^lv hoKovvTa 1X7} ^r]Xovv, irplv av 865 

BaVOVT tbr] TLS' WS €(f)i]IX€pOL TV-)(aL. 
Xo, O) Z.€V TpOTTaX€, VVV ipLol b€LVOV (f)6^0V 

€k€v9€pov 7rdp€(rTLV r]]xap eto-tSetr. 
AA, o) Zei), XP^^¥ /^^^ ^^/^' eTTeo-Kex/ro) KaKa, 

ydpiv 8' o/i^ia)? o^ot rwz^ Tr^Trpayfxivcov exto* 870 

Kat TratSa roz^ e/zoi^ irpocrO^v ov boKovcr eyo) 
^eots ojxlX^lv vvv iTTLcrTafxaL o-ac/^wy. 

(J) T€KVa, VVV br] VVV ik^vOcpOL ITOViOV, 

€X€v6€poL 5e roi; KaK&s okovfxivov 

F,vpv(r0€O)s €(T€(Td€ Kal ttoXlv iraTpbs 875 

6^€(t6€, KXrjpovs 8' €fx(3aT€Vcr€T€ x^dovbs 

Kal 6€ols TTaTp(^OLs 6vcr€6\ q)v diT^LpyfxivoL 

^€VOL TTXavrJTrfV €L\€T d6kL0V ^LOV, 

aTap TL K€vd(i)v 'loAecos a-o(f)6v Trore 
Kvpv(r6€(as €(f)€L(Ta6* u)aT€ jxr] KTav^lv; 8S0 

Xl^ov TTap* r]]xlv fx€v ydp ov cro(f)bv T6b€, 
€)(dpovs Xa(36vTa fx-q dTT0T€L(raa-6aL bLKrfV, 
0e. tb crbv TrpoTLpi&v, ws vlv 6(f)6aXfxols tboLS 
fKpaTovvTaf Kal a-f] b€(nTOTOvfX€vov X^P^* 
ov fxr]v €K6vTa y avT6v, dXkd iTpbs (SCav 885 

e^ev^' dvdyKrf kcll ydp ovk €(3ovk€TO 
^(^v €s a-bv €\6€LV ofxfxa Kal bovvaL bCKrjv. 

859 alpf? yp. L in marg. : a^pei L P {alpe? p) 'loXews Victorius : 

ir6\€0>s L P 860 (TKeipooviai L P 865 fi^ ('qXovTf irplv Stob. 

105. 26 867 <(>6fiop L, corr. L^ 884 Fortasse aTovvra (an 

aruvTaT) cl. Hdt. vii. 223, II. xx. 332: rapfiovvra Herwerden : 
Kparovaa Reiske y ETPiniAOT 

akX.\ 0) yepaia, XoXp^ Ka\ ixi^ivricro [jlol 

o TTpCiTov eiTray, 7}viK ripy6}xr]v \6yov, 

ikevdepuKreLV fi* iv 8e rot? rotot(r5e xprf 890 

ayjrcvbks etvaL toXo-l yevvaCoLS a-TOfjLa, 

Xo. 'E/xot xopos pikv rjbvs, et Atyeta Aco- [^^^P* ^ 

ro{5 x*^/^'^ '''^^' 8att' 
etr/ 8' euxapts 'A^po8t- 
ra* Tepirvov 8e rt Kat (pCXcdv ap* ' 895 

€VTvyJ.av ibiaOaL 

TCOV irdpOS OV boKOVVTUiV, 

TTokka yap 
TLKT€L Motpa reAecrcrida)- 

ret/o' Atcor re %p6vov Tratj. 900 

ex^iS 0801; rtz;', o) 'TroA.t?, bUaLOv — ov [di^r. a 

Xprj 7roT€ Tovb* dcpia-OaL, — . 
TLpLav Oeovs' 6 (8e) [irj o-e ^d- 
(TKcoz^ eyyvs jJLavL&v eXavveL, 

b€LKVvpLev(f)V eAeyxooz/ 9^5 

T&vb^' eTTLa-rjpia ydp tol 
deos irapay- 
yeAAet, twv dbUoov Trapat- 
p&v (j^povqpLaTos atei. 

eo-rti^ €V ovpavi^ PejBa- W^^P' ^ 

KOis T€os ydvos, S) yepaL- 9^^ 

d' (l)€vy€L \6yov q)S tov "At- 

888 (loi Reiske : fiov L P 890 iXevOepuKTeiv Porson : iKevQepaxrov 

L P 892 7]^v Ka\ \iyeia Haupt 893 5at] Sairi Canter 

895 &p' L P 899 TiKiffihuTiip' L : TeAeuo-i5ccT6ip' P : corr. Aldina 

901 '6pov Camper 902 toCS' L P : 5' aut fortasse tJ5' / a<\>4(rdai 

Herwerden : a<pi\4(Tdai L P 903 5« add. / ac] a-^pe Verrall 

904 fiaviav Elmsley 906 iviffriixa /: eTrior^yuOTa L P 909 (ppovfjfAar' 
4s cdei Wecklein 911 Te^s Stephanus Cet corr. apogr. Paris.) : 

Ofhs L P : dehs (^ffhs} Wilamowitz : i ffhs Navick 912 <l>fvyo) 

Elmsley HPAKAEIAAI 

ba b6[xov KarifBai iTvpos 

beiva (f)\oyl autfjia baia-deis' . 
*'H/3as T kparov xpotfet 9^5 

Xiyos^ yjivcriav Kar avkdv, 
w ^TfJLivate, bicra-ovs iTal- 
bas Alos ri^L(0(Tas. 

(rvix(f)4p€TaL TCL TToAAa 770A- [avT. fB 

Aots* KOL yap iraTpl rwrS' 'A^a- 920 

vav Aeyovcr' (TTLKOvpov et- 
vai, Kal Tovcrbe deas TToAt? 

Kal Aaos eo-coo-e KeCvas* 

€cryjEV 6' vjBpLV dvbpbs o) dv- 

jutos rjv TTpb bUas jSCaLos. 9^5 

Ix-qiTOT ipLol (fypovrjfjia yf/v- 

\d T aKopea-TOS etrj. 

0e. bia-TTOLv', opas jJLev, aAA' o/xojs (Iprja-eTaL, 
Evpvcrdia a-oL Tovb^ dyovTes '^KOfJLev, 
deXTTTOv o^LV, Tw5e t ovx rja-a-ov rvxW - 93° 

ov ydp TTOT ryvxet x^^P^^ X^ea-daL aidev, 
OT €K MvKrjvwv TTokvTTOvia a-vv aq-TTiSt 

€a-T€LX€ jJL^C^d} TTJS bCKTJS (f)pOV(aV, TToKlV 

' . . 7T€p(r(iiv ^AOrivas. dXXa Tr]v ivavTCav 

baCfxcov €dr]K€, Ka\ pL€T€a-Tr}a-€V Tvxjf^v. > i>35 

''TAAoy p.€V ovv 6 t ia-OXos 'loAews (Sphas 
Alos TpoTTaCov KoKXCvLKOv XcTTacrav 

913 irvpas Wecklein 915 ipaffrhv L P : correxit apogr. Paris. 

XpoiC^h non xpo^tovs, et L et P {ci\ Cycl. 498) 918 iraTSa P 919 to 
suspectum 923 effwa' afivvas Herwerden 924 effx^ 8' ^Ppeis L P 
(fortasse recte, cf. ad v. 915) : corr. Heath 925 fiiaios Musgrave : 

^ialufs L P 928 ecpdTTwv Rassow : &yy(€\os) L P. Vide ad v. 784 et 
Drainatis Personas 930 ripSf Canter : ruvSe L P rvxw Ste- 

phanus : tuxc«' L P 931 t<^t' Lenting 932 iro\vTr6vwv ffvv affviffiv 
LP: corr. Hermann 933 irc^Aii' Jacobs : vo\vLP 934 'Addvas 

Nauck (ae-fivas L P) 935 ixeeeffrrjfffv P 937 iffraffav L P ; 

corr. Elmsley ETPiniAOT 

e/xot be TTpos (re Tovb^ €ttl(tt€Wov(t ay^iv, 
Tipy\raL OiKovTes (rr)V (fypiv* €K yap ^VTvyovs 
i]hL(TTOv kyOpov avhpa hv(TTV\ovv6* opav, 940 

AA. 0) fXLcros, rJK€Ls; elAe cr' rj AUr) \p6v(a; 

Trp&TOV pL€V OVV fJiOL b€Vp' €1TL(TTp€\lrOV K(Xpa 

Kal tXtjOl tovs a-ovs tt poo-^kiir^Lv kvavTLOv 

kydpovr KpaTTJ yap vvv ye kov /cpareTy eri. 

CKetz^os et a-v — ^ovXopiaL yap etSeVat — ■ 945 

os TToWa pL€v Tov 6v&* OTTOV Vrt vvv ipibv 

Tratd' r]^L(si(TaSt w Travovpy, €(f)v^pL(TaL; 

TL yap (Tv K^Xvov ovk €Tkr]s Ka6v^pL(Tai; 

os Kal irap^ ALbrjv ^&vtcl vlv KarT^yayej, 

vhpas XiovTas t €^a7roX\vvaL X^ycov 950 

e7re/x7rey. aAAa 8' ot* €p.r]-)(avG> KaKO, 

aLySi' fxaKpbs yap pLvdos av yivoLTO /xot. 

KOVK 7]pK€(T€V (TOL TaVTa ToX]Xr](TaL ]x6vOV, 

ah)C ef airaiTr^s Ka]X€ /cat t€kv *EAA.a8os 

^A.avi^es tKeVaj haL]x6v(ov Kadr]]X€vovs, 955 

tovs ]X€V yipovTaSy tovs 5e vr^TTLovs €tl, 

dAA* r]vp€S avhpas kol 7roAi(r/x' €X€v6€pov, 

OL (T ovK €h€L(Tav, 6et (T€ KaTdav^Xv KaKcSs, 

Kat Kep8az;ets airavTa* XPV^ y^P ®^X ^^^^ 

6vr\(TK€LV (T€ 'KoXkoL '7ri]]xaT €^€Lpya(T]x€vov, 960 

Xo. ovK €(TT avv(TTbv T^vh^ (TOL KaTaKTav^Xv, 

0e, aAAcDS ap^ avTbv alyjxakuiTov €l\o]X€v; 

AA. €Lpy€L 5e h-q tls T^vhc [xrj 6vr\(TK€LV v6]xos; 

Xo. rots Tr](Th€ \(^pas Trpo(TTa.TaL(TLV ov 8oKet. 

AA. rt hr] T6h^; €x6povs TOLo-Ch^ ov Kakbv ktov^Xv; 9^5 

943 vpofiKeTreiu P ivavriovs L P : corr. Elmsley 949 aSr} 

LP: corr. Aldina KaT-fiyayesl Kdroo t€ 77)$ Reiske 95©- 

952 suspecti 959 xp^ L P : corr. Reiske 961-972 Chorum 

et Nuntium (07.) colloquentes praebent L P, tum 973 Alcmenam 
interpeliantem. Pro Nuntio Alcmenam substituit Barnes ; pro Choro 
Nuntium Tyrwhitt (cf. ad v. 1018), hoc quidem perperam 962, 

963 Ambos Nuntio tribuunt L P, ambos Alcmenae Barnes 965 dy. 
praef, L P HPAKAEIAAI 

Xo. ovx^ ovTLV av ye Cu>v6^ €\o)(rLv kv [J-oLXlh 

AA. Kal ravTa ho^avd^ "TXko^ k^7]V€(T\€To; 

Xo. XP^^ ^' avTOV, oXixaLi Trjb^ aTTLaTij(raL yOovC; 

AA. xpr\v Tovbe jur) 0]v /xr;8' opav "^cfxxos eri.t 

Xo. roV rfbLKriOr] T:p5>Tov ov Oavoiv obe. 97° 

AA. ovK ovv €T ((ttIv €v KaXi^ bovvaL bLKrjv; 

Xo. OVK taTL TOVTOV 6(TTL9 aV KaTaKTOLVOL, 

AX. €y(oy€' KaLTOL (f^rjfjil Ka[x^ ^lvaC TLva. 

Xo. TToW-qv ap^ €^€ls [X€Ijl\I/lv, €t bpd(r€LS Tobc, 

AA. (f)L\(a TTOkLV TT^vb^' Ovb^V dvTLK€KT€OV. 975 

TovTov b\ €7r€LTT€p x^lpai r\\d€V ety e/xa?, 

OVK €(TTL 6vr}T(aV OCTTLi €^aLprj(T€TaL, 

■77/305 ravra Trjv dpacr^lav 6(ttl<s av diXr] 

Kal Trjv (f)povov(Tav [x^Z^ov rj yvvaXKa XPV 

Ae^ef To 8' tpyov tovt ijxol TT^irpd^^TaL, 980 

Xo, b€Lv6v TL Kal (Tvyyvod^TToVi Zi yvvaLy o-* exet 

retKos TTpo? dvbpa Tovbc, yLyvioaKO) KaAcSy. 
EYPYSGEYS 

yvvaL, (rdcf)^ X(t6l fxrj fx€ 6a)TT€V(TovTd (r€, 

fxrjb^ d\ko fxr]b€V Trjs ifxrjs yf/vxv^ iTepL 

Xi^ovB* 66€v XPV SetXtW 6<^Aetr rti^a. 985 

eyo) 8e z^eiKoj ovx ^koov Tob^ rjpdjxrjv 

r]br] ye o-ot ix€v avTav€\f/Los yeyci)?, 

rtS (T& be TTaLbl a-vyy€vr]s *H/)aKAeet. 

aAA etr €XJ)r]Qov etre /xr/ — t^eo9 ya/) r/r — 

''Hpa fx€ Kdjxv^LV Tr]vb^ €6r]K€ Tr]v v6(rov, 990 

eTret b^ €K€Cv(o bv(T]X€V€Lav r]pd]xr]v 

Kdyv(x)v dyG)va Tdvb^ dy(i)VLOv]X€Vos, 

7ToW(ov o-o(;f)to"rr)s 7rr//xara)i' €yLyv6[xr]v 

967 notam ay. praef. L P, vv. 969-972 lineolas 969 (pdos r65e 

Barnes : /xtjS* er fl<Topav (jxxos Erfurdt. cl. Alc. 18 973 koI ri <(>rtfA 

Kttu ficival riva LP: corr. Tyrwhitt 981 Xo.] fortasse 'H/ttx- 

Koi] fortasse kov 983 Ocaveixravra L P : corr. Ip 985 \4yovr' P 
988 'UpaK\4i L P : corr. Elmsley 990 "Hpa] ifiris Hartmann 

EUR. I. 12 ETPiniAOT 

Kal ttoXJC €tlktov vvktI (TvvOaK&v a€L, 

0770)5 StWO-aS KOL KaTaKT€LVaS (fJiOVS 995 

€)(6pOVS TO XOLTTOV fX7] (TVVOLKOLr]V ^O^O), 

etdo)? ix€V ovK apLdfJLov clKX^ eTr^TVjj^ajs 

avbp^ ovTa Tov (tov 7rat8a* Kal yap €)(^9pbs cov 

aKov(T€TaL (V^O y' €cr6ka )(/)7;(rr6s (ov avrjp. 

K€LVov 8' cLTTaWaxOivTos ovK €)(j)rjv [M apa looo 

lJLL(rOVp.€VOV TTpOS T&vb€ Kal ^vv^LboTa 

€xdpav iraTpioav, TrdvTa KLvrjaaL TT€Tpov, 

KT€LvovTa KaK^aXKovTa Ka\ T€)(y(oix€vov ; 

TOLavTa bp(^VTL TOLii €yLyv€T a(r(f)akr], 

oijKovv (Tv y avaKa^ovcTa Tas kpjas TV)(as ioo5 

€)(dpov XiovTos bva-y€vrj ^kaaTrjpiaTa 

r]Xavv€S av KaKola-LV, aWa a-cocf^povais 

^taaas oIk€lv '^ Apyos ; ovtlv av ttlOols» 

VVV OVV klT^Lhri p! OV hL(ji)K€(TaV t6t€ 

TrpoOvfxov ovTa, toTo-lv ^EXkrjvcDV vojjlols io*o 

ovx ayvos ^lfXL ro) KTavovTL KaT9av(av 

ttoKls t a(f)r]K€ a-co^f^povovcra, tov d€ov 

fjL^lCov TLOvaa Trjs €pLrjs €)(6pas ttoXv, 

TTpoa^LTTas, avTi]KOV(ras' €VT€v6€V de XP^ 

Tov TTpoaTpoTTaLov Tov T€ ycvvalov Kak^lv, 1015 

OVTCO y€ fxivTOL Tttfl ^X^I^S' 6aV€LV p.€V OV 

XPjiC^^ kL7T(ov 8' av ovb€V ax6oLixr]v ^lov. 999 'fioi add. Wilaraowitz : to add. Canter 1002 desinit P 

pars Palatina; 1003 incipit pars Laurentiana (G) Post veTpov 

add. in L alia manus eodem atramento irapd, aut fortasse rrapoifiia per 
compendium 1004 rafia yiyv^r L P : corr. Musgrave 1005 &i/ 

\axov(Ta Wecklein 1006 Sv(riJ.(vrj Stephanus ( cf. Ar. Vesp. 1 160) 

1014 irpoa-e7iras Elmsley : irphs & flvas L : irphs a 7' fliras l (ut vid.) P : 
S. y elTtas Hermann 1015 KraveTv Hartung. Aliis ycwa^ov 

suspectum ioi6 ex^is] ex^i Aldina HPAKAEIAAl 

— . TrapaLvecraL ctol a-fjLLKpov, ^AXKyJ]vr], Oikca, 
Tov avhp' ac^elvaL rovh^ , eTret hoK^l TroAet. 

AA. TL h\ i]v OdvT] T€ Kal 7roA.€t 77^6(0 [xeda; 1020 

— TCL XiiocrT av etr]' TrcDs Tah^ ovv yev^cTeTaL; 

AA. eyo) 8t8a£a) paStcos* KTavovcra yap 

Tovh^ etra v€Kpbv rot? ]X€T€X6ovctlv cf^LXcav 

hcaa-u)' To yap crcopi' ovk aTTLCTTr^cTca \OovLi 

ovTO<s h\ 6coo-et Tr]v hLKr]v Oavoav €]xol. 1025 

Eu. Kretz^*, ov TcapaLTOvixai av Tr^vhe he iTTokLV, 
iireC fx acfyrJKe Kal KaTr]hicr6r] KTaveiv, 
■)(j}r]a-]j,(a TraAatw Ao^tov h(apr]CTO]iaLy 

6s U)Cf)€kl]Cr€L IX€L^0V 7] hoK€LV ^(JDOViD, 

OavovTa ydp jue 6d\f/€0* ov to jjLoparLpiov, 1030 

6tas TTapoL^e irap^ivov UaWrjVLhos* 

Kal arol ]X€V €VVOvs Kal TroAet acjdTrjpLOS 

fX€TOLKOs atet K€LCTo\xaL KaTCL y6ov6s, 

rots TSivhe 8' €Ky6voLa-L iToXefXLcaTaTos, 

OTav [xoXcoa-L hevpo avv TToAAr) x^P' ^°35 

\dpLV irpohdvTes Tr]vh€. tolovtcov ^evcov 

TTpOVCTTr]T€. TTWS OVV TaVT Cyci) TT€TTVa-]X€VOS 

h€vp* r]X6ov, dAA' ov \pr]cr]xov rjpofxr^v Oeov; 

"Hpav vo]xlCo>v OeorcfidTov KpeCa-a-co ttoXv 

KOVK av TTpohovvaC ]x. dXka ixr]T€ ]xol yjid^s 1040 

]xr]&* aXfx €da"r]s ets ipibv cTTd^aL t6ttov. 

KaKov ydp avTols v6crTov dvTl Tcavh^ eyo) 

Owaroj* otTrAow Oe KepOos e^er e^ €]xov, 

1018, 1019 Nihil adhuc dictum de reddendo, nec quadrant vv. T020- 
1025 cum vv. 961-972. Lacunam posui et vv. 1018, 1021 paragraphos 
praefixi : fortasse attulit interea novus Nuntius certum Urbis decre- 
tum reddere Eurystheum iubens 1018 Xop. praef. LP: ^ ii.yy. 

addit in L ah'a manus sed eodem atramento 1020 &»/... Treidcvfifda 

LP: corr. Elmsley 1021 xop. praef. LP 1026 TTjvSe 

Sf VToKiv Elmsley : rhv 5e 5^ iroKiv L P 1030 0ai^o0' Dobree 

1032 KoX aoT\ x^/**^" KirchhofT: sed Coryphaeum rex adloquitur 
1038 ^C^^iUrj»/ Cobet 1039 i/o/itYw»/ Barnes: vo/ttX^^LP 1041 eoo-TjT 
Reiske to^oj/ Heath ETPiniAOT vfxas T ovqcra) Tova-be re jSXayj/Gi davcav, 
AX. TL brJTa /xeAAer\ ei TToAet crinTT^piav 

KaTepyacraa-OaL ToXai t e^ 7]}xwv \p^(3iv, 
KT€LV€LV Tov CLvhpa Tovb^ aKOVOVTei Tcibe; 
b€LKVV(TL yap KiXevOov aa-c^aX^crTaTr^v' 
iyOpo^s fjiev avqp, w^eAet 6e KaTOavcav. 
KoiXL^^T avTOV, 6/ixa)es* etra ^pr] Kvalv 
hovvaL KTavovTas' /xr) yap iXTTLcrrjs ottcoj 
avOis iraTpiaai C^v e/ut' eK/SaAeis xdovos» H/xt)(. ravra 8oKet /utot. o-ret;(er', OTraSoi. 
TCL yap ef ?J/xc3z^ 
KaOapS)^ €crTaL j^aa-LXevcrLV. 1045 1050 1055 1046 vfiuv apogr. Paris. 1049 awfjp L P : corr. Elmsley 

1050 Kvfflv] Kovei Hcusman, sed revera discerptus fuit : cf. Strabo. 
9. 377 1053 Hfxix- scripsi : x^P' L P- Ante hunc v. lacunam 

esse vidit Hermann. Videtur post rixam unum Hemichorium Alcme- 
nae scelus detestatum abire velle ; alterum ravra. {ravra L P) ZoKii /xoi 
dicere Subscript. evpnriSov ^po/fAeTSat / P 

Fragmenta ex hac fabula citata quae in pag. seq. apposuimus 
videntur ad eam partem referenda esse quam post v. 629 periisse 
vidit Kirchhoflf: deesse enim nuntii sive Demophontis de morte 
Macariae narrationem et Alcmenae matris lamenta cum chori cantico 
integro (vide etiam argumentum). Cuius volneris tegendi causa 
additos ab histrionibus putat Wilamowitz vv. 353-380, 672-673, 819- 
822, et fortasse 642-658. Cf. etiam ad v. 299-301 HPAKAEIAAI 

Fragmenta Heraclidarum Fabulae. 

(N. 852) Stob. 79. 2 (Orion. Eur. 7) Evpmidrjs 'HpaK\il6ais. 

ooTts 8e Tovs TfKovras iv (3l(o a-ifiei 

08' €(ttI Kol ^QiV KoX Oavoiv ^eois (/)iAoy 

ooTCs be Tov (pva-avTa /ur/ TLjJiav OiKrj, 

[irf fJLOL yivoLTO fx-qTC <TVv6vTr]<s OeoXsy 

fxrfT iv 6aka(Ta-rj kolvottXovv (TTiXXoL (TK(X(f)OS. 5 

(N. 853) Stob. I. 8 Elpirridrjs 'HpaK\(i8ais (sic M A, 'AmdTrr; 
Trinc). 

rpetj eto-iz; aperat ra? \p€(av (t aaKuVy T€kvov, 
6€ovs re Ttfxav, tovs re (f)V(TavTas yovels, 
vofxovs re Koiyous *EAAa8os' /cat raura 5/9a)z; 
KaA.At(rroi^ e^ets (TT€(f)avov evKAetas aet. 

Et fortasse 

(N. 854) Stob. 7. 9 EvpnriSTfs 'HpaKkei^bais}. 

To fxev (T(f)ayijvaL beLvov, €VK\€Lav 8' e^ef 
ro fxrf 6av€LV 8e beLXov, rfbovrf 8' ert. 

(N. 851) Ar. Eq. 214 

TapaTTc Kal -)(opb€v' ofxov tcl irpdyfxaTa, ubi Scholiasta 

TTapmbrfa-i yap tov 1ap,^ov e^ 'Hpa/cXfi8«oi/ EvptniSov. 

Cf. (N. 949) Stob. 79. 3 qui vv. 297, 298 citatis subiungit post 
7re(f)VKfvai 

Kal rOtS T€KOV(TLV a^CaV TLfXrjV V€fX€LV. 

852 Totum habet Orion, ad <pi\os Stob. 3 rovs <pvaavras codd. : 
corr. Meineke (toj (pva-avre Schneidewin) 4 roTs 6eo7s codd. . corr. 
Schneidewin 853 1 xp^wJ' <''' Dindorf : XP'^ f^' vel xp^o^ets codd. 

2 701/^5 Nauck. Cf Wilamowitz, Hermes vol. xvii. p. 345 
854 'HpaK\(7 codd. : 'HpaKXeiSais Nauck. Eundem locum sine poetae 
nomine citat Plut. p. 447 E 2 5e SeiXSv Plut. : 5* ov Seiv6v Stob. innOATT02 TnO0E2IS innOATTOT 

I 

Orjcevs vlos fXfv r]v AWpas Koi UoaeibSyvos, ^aaiXevs Se ^Adr)- 
vaitiiv' yrjfias be fiiav rwv * Afia^ovlhdnv iTnroXvTrjV, 'iTTTrdXvroi' eyeWijcre, 
KaXXfi T€ Koi o-cocj^poavVT) 8ia(f)epovTa. crrei Se fj avvoiKovcra tov ^iov 
IxfTrjWa^ev, eVeKTijyayeTO KprjTiKrjv yvvalKa, Trjv Miva> tov KprjTav 
5 ^acriXeoiS Ka\ n.acri(f)dT]s QvyaTepa ^aibpnv, 6 de Qr](r€vs UaWavra, 
iva Twv (Tvyyevcov, (j)ov(v(ras (f)€vy€i eis Tpoi^rjva ij.€Ta rrjs yvvaiKos, 
ov (Tvve^aive tov 'iTnroXvTov irapa IIit6(i Tpecpc^rdai. Beacrapevtj §e 
Tov Vfavia-Kov f) ^aidpa fls €7ndvp,iav coKiaBev, ovk (iKoXaaTOs ovaa, 
n\r]povaa Se ^AcppobiTrjs firjviv^ r] tov IttttoKvtov bia aa)(f)poavvr]V 

10 aveXeti' Kpivaaa Tr]v ^aidpav els epcoTa 7rap<i)pfir]a€, tcXos Be T0~is 
TTpOTedelaiv €7redr]K€. aTeyovaa yap rqv voaov f] ^aibpa XP^"^ irpos 
TTfV Tpo(f>6v 8r]\oi}aai f]vayKdadq, KaTe7rayyei\apevr]v avTrj ^orjBfjaeiv. 
fJTis Kot Trapa rfjv TTpoaipeaiv \6yovs TrpoafjveyKe tw veaviaK(o. rpaxvvo- 
fievov 8e avTov f] ^nidpa Karapadovaa rrj pev Tpo(f>a eTren\r]^ev, avrrjv 

15 Se dvfjprrjae. Ka6* bv Kaipov (f)ave\s Qr]aevs kol KaBe\e7v anevhoav rfjv 
dnr]yxovtafxevr]V, evpev avTrj npoarjprrjfxevrjv 8e\TOV, 8i r]S *lnno\vTOV 
(f>dopdv Karrjyopei Kar eni^ovXfjV. niarevaas de ro7s yeypafxpevois 
rbv fxev '\nn6\vT0V enera^e (f^evyeiv, avrbs Be t<S IIoaei.bS)Vi apas 
eBero, av enaKovaas 6 Bebs rbv *lnn6\vTov 8ie(f)Beipev. Aprefxis 

20 be ra)V yeyevrjfxevcov eKaara 8iaaa(f)f)aaaa Qrjael, rijV fxtv ^aiSpav 

Exstant haec in MABVPNap. D : caput II om. P (et Haun.). 
Videtur contaminatum esse argumentum, nam falsa sunt quae vv. 11- 
16 dicuntur, vera fortasse fuerunt de priore Hippolyto ((rref^yovcra 
. . . airTjyxovKrnevr^v) i vlhs Nap. D : om. ceteri aWpas imroKvrrjs 

A B Haun. (sed corr. A B) 2 'iTTroXvryjv'} 'Avti6tti)v D 4 Miva)'] 

Mivasos B Nap. 5 koI iracrKpdris om. M A B 10 r^v . . • irapdp- 

/xricre om. M A B 1 1 eVe^TjKe Nap. P : e0rj«e M A B V (rrfyovcra 

Valckenaer : trTepyovcra codd.. fortasse recte si de priore Hippolyto 
dictum est yhp Nap. : 5e ceteri tj ^aiSpa Nap. : om. ceteri 

12 rj Se KarewnyyelKaro Nap.: KaT€Trayyei\afX€vr} ceteri {-vriv Brunck) 

13 Kal rraph. Nap. P D : Karb. M A B V rrpofiveyKe M B 15 (Tireu* 
S«j/] e4\a>v Nap. P 17 Kar Wilamowitz : Kal codd. ov KarefieiiylraTOf tovtop Be TrapefivSrjaaTO vlov Ka\ yvvaiKos <TT€pr)6ivTa* 
Tta 8i 'iTTTToXvTa Tijias i(f)Tj eTrixoipiovs eyKaTaa-Trja-ca-dai. 

II 

H aKTjvrj Tov dpdfiaTos vnoKeiTai iv ^Adrjvais. (8idd)(dT] fVi 
ETrafieivovos ap^ovTos oXu/iTriaSi tt^' erei 5'. Trpcoroy 'Evpnridrjs, 
dfVTfpos *lo(f)a>v, TpiTOS "lcov. eVri de ovtos 'inTroXvTOS devTfpos <(6^ 5 
Ka\ CTe^pavias irpoaayopevopevos. ip^aiviToi 8e va^Tfpos yey papfievos' 
To yap aTrpfrres Ka\ KaKrjyopias a^iov ev tovtco 8ioap0aiTai tw dpdpaTi. 
t6 8e 8pap,a Tav npoiTav. 

I ovK ifieiJAl/aTO Nap. (ovk aTr eirefv\iaTO M V) 2 iirixtopiovs Nap. : 
yrjs ceteri iyKaracrT^ffaadai codd. 

II ' Aristophanis argumentum capite truncum' esse vidit Kirchhoff 
3 iv Oi\fiais codd. : iv (^Tpoi^rjvi Kal ov KaQdirep tov irpoTepov iv") 'Ad^vais 
Schwartz : sed cf. quae ad init. notavimus iirl 'Eirafx.eivovos Matthiae : 
iirl afxeivovos (afteivwvos, afxi^vovos) codd. 4 ir^'] vC V (iirl add. 
M A B, yap add. Nap. ante numerum) 5 6 add. Nauck 7 Karrj- 
yopias D TA TOT APAMAT02 HPOSnnA 

A*POAITH TpO*02 

InnOATTOS <|)AIAPA 

XOPO2 KTNHrnN 0H5ET5 

0EPAnnN ArrEAos 

X0P02 TpozHNinN Aptemis 

FTNAIKnN 

Dramatis personas meo arbitrio rescripsi ; hoc ordine praebent 
M V P : a<ppoSirr]. &yy€\os, tirir6\vro5. Bi^ffevs. olKcrTjs. dfpdiraiva. 
rpo(p6s. &prifiis. (paiSpa. x^P^^- •^^^^ aliter ; omisit L x^P^^ 

Kvvnywv addidi, cf. ad vv. 61, 1102 : om. codd. (j]fiixopos est in Haun.) : 
irp^atroXoi Wecklein OepaTrwv cf. ad v. 88 : olKerrfs codd. (irp^ffPvs 

Wecklein) Ante rpo<p6s est in codd. dipairaiva ; vide not. ad v. 776. 
Sed ibi, ni fallor, id solum dubium, utrum progrediatur Nutrix an 
fffudfv loquatur Acta anno A C. 428. Codices M A B V L P, deficit post 
V. 1234 M: raro memorantur ONDH Haun. Accedunt 2, 
fragmenta K (vv. 242-515), testa Berolinensis (vv. 616-624) 
n A. C. saeculi. Post 1234 additur aliquid auctoritati codicis 
O, qui simillimum Marciano (M) textum in hac fabula praebet. 
In argumento et scholiis optimus Nap. innoATTOs A*POAITH 

rioAA?/ fxkv €V ^poToiai kovk avcavvfxos, 
dea K€K\riixaL KvTrpts, ovpavov t €(ra>' 

OaOL T€ UoVTOV TepfJLOVMV r* ^AT\aVTLKS)V 

vaCovcTLV et(ra) (f)a>s 6p5>vT€S tjXlov, 

Tovs fX€V a-ijBovTas TaiJLa irpea-^eva) KpaTrjy 5 

o-(f)dW(i} 8' oa-OL (f^povovcLV ets rjixas fxeya. 

lv€(TTL yap hr\ kolv 6€&v yiv€L Toh^' 

TLfJL(OfjLevoL yaipova-Lv dv0p(aiT(ov viro. 

Set^o) 8e ijlv6(ov Twvh* akrid^Lav Td)(^a* 
6 ydp fX€ &ria-€(os TraLS, 'A/xa^oVos tokos, io 

^lTnroXvTos, ayvov TIlt6€(os 7rat8ev)otara, 
fxovos tio\lt&v Trjab^ yrjs TpoCrjvCas 
Xeyet KaKLo-Trfv baLfx6v(ov iT^^f^VK^vaL, 
dvaLV€TaL 8e \€KTpa kov \f/av€L ydfX(ov 
<l>ot/3ov 5' db€X(f)r]V " kpT€fXLV, Alos Koprfv, 15 

TLfxa, fX€yLa-Tr]v haLfx6v(ov rjyovfx^vos' 
•)(\(opdv 8* dv v\r]v 7rapd€V(o ^vvoiv det 
KvaXv Tax€LaLS 6i]pas efatpet x6ov6s, 
fX€L^(i) ^poT€Las 7rpoa7r€a-oi)v ofXLXCas. 
TovTOLo-L fX€V vvv ov (f)6ov&' TL ydp fX€ Set,* 20 

h. 8* ety e/u' r]fxdpTr]K€, TLfXd^prfcrofxaL 

'iTTTrSXvros inscripta est haec fabula in M B V : tiriroKvTos (m<pavi]- 
<p6po5 in AP/: *oi5po in L 12 Tpoi^rjvias codd. semper : correxit 

Wilamowitz 18 4^aipe7 L in marg. P: i^aipei MABVL 

19 irpocrtriffitiv^ Trpoffrvx^v yp. l ofiiKiav Porson (et / ?) 20 vvv 

{vvv) M A B et, ut videtur, L : oZv L^ V : y ovv P ETPiniAOT 

^liTTToXvrov €V rf)8' rjfxipa' ra iToWa 8e 
TrdkaL TTpoK.6\f/a(T^ — ov ttovov ttoWov /ne 5et. 

kkOovra ydp viv ITtr^e^cos ttot e/c hojxcxiv 
(T€}xv(jiV es 6\lnv koX TiXrj ixvcTTrjpCcov 25 

navhiovos yrjv, Trarpo? €vy€vr}S bduap 
ibovcra ^aibpa Kapbiav KaTiayjETO 
epcort beiv^ rots e/xot? ^ovkevfJLacTLV. 

Kal TTpLV fjLev ekdeXv Trjvbe yrjv Tpo^rjviav, 
iriTpav TTap avTrjv UaXXdbos, KaToylnov 30 

yrjs Trjabe, vaov KviTpLbos iyKaOLcraTO, 
epoxr epcor €KOr}fxov iTrTroAvro) eTTt 
ro AotTToi^ wz^o/xa^* ivLbpv(T6aL Oedv. 
eiret 5e ©T^oreus Ke/cpoTrtai^ AetVet yOova, 
pLLaa-jjia (f)€vy(i)V atp^aTOS YlaWavTLbGiv, 35 

Kttt rT^y^e o-i)i' bdfJiapTL vava-ToXeL yOova, 
kvLavcriav eKbrfjjLov alvicras ^vyrfv, 
kvTavda br] cTTevova-a KdKTTeTTXr\y}xivr) 
KivTpoLs epdiTos T} TokaLV aTTokkvTaL 
CLyrj' ^vvoLbe 8' oilrt? olK€T(av voa-ov. 4° 

dkk^ OVTL TaVTr} TOvb^ ipdiTa Xpr} 7T€(T€LV' 

Set^o) 8e tOryo-et Trpay/xat, KaKcfyavrja-eTaL. 
Kal Tov }xkv r}}uv TToki^jnov veavCav 

KT€V€L TTaT-qp dpOLCTLV, OLS 6 ITOVTLOS 

dva^ noo-etSwz^ a>7Taa-€V 0r;o-et yipas, 45 

}ir}bev fidTaLov ks Tpis ev^aa-OaL ^eo). 

27 KareffXfTO codd. et 5 : KareffXfdri suprascr. U : Karelx^To 
Musgrave 29-33 delet post Hartungium O, Jahn 30 irerpav 

LP: irerprjv rell. 31 iyKadiararo MBVP: iyKaOeiararo AL 

32 cKhrffjLov M A L^ P 2 : e/c5rjA.ov V L : utrumque B 33 Q)v6/xaCev 

ISpv&dai codd., corr. Verrall (sc. defixit Amorem tie amplius iKSrj/Moiri): 
wvofiaCov . . . 0ea Weil {dedv 2) 34 AiTre P (\iiroi l) x^oVo] aut 

hic aut V. 36 iroXiv commendat Wecklein 36 r-fjvdf'} ttjSc M V B : 

corr. V^ B^ 37 iviavffiav A L P : iviavffiov M V B 40 ffvvoiSe S' 

M A V B : ^vvoiSev L P ovris'] ovSels L Haun. 41 ravrr) A L P 

yp. V : ravrrts M V B xph -^ P • ^ei rell. 42 ®r)ff(i irpayfia 

corrupta : erjo-e? Se Se^^w V unde conicere possis Sei|a) Se Sei^w : Sei|a) 
Se 0Tj(re'a>s irotSl Wilamowitz 43 v^aviav'] inipvKora L P (et V* ?) innoATTOS 

:7 8' evKXerjs jaeV, dAA' o/xcoy aTroXXvrat, 

<I>at8pa* ro yap Trjcrh* ov TrpoTLixricra) KaKov 

To fXT] ov Tiapaa-yelv tovs e/zovs kyOpovs e/xot 

hiKr]V TO(TavTr\v &(tt e/xot KaAwj ex^iv. 5° 

dAA*, €l(TopS> yap Tovhe Tralba Srja^cos 
(TTeiyovTa, Orjpas \i6\6ov iKX^XonroTa, 
^linrokvTov, €^(o Toovbe (Brj^rofJLai TOTTOiV. 
'TToXvs 5' a/x' avT^ Trpo^nrokd^v ottl^tOottovs 
KcS/xoy k^\aK€V, "ApT^fjLLV TLpiS>v Oeav 55 

vjjLVOLCTLV ov yap ot8' ave(oyjX€vas irvkas 
^'Al^ov, (f)(xos 8e \olo-6lov ^Xiir^av Tobe, 

innoAYTOs 

€iT€a-6^ detdorre? €7T€(t6€ 

TCLV Alos ovpavCav 

"ApT^fjLLV, a fjL€\6iJi€a-6a. 6o 

X0P02 KYNHrON 

TT^TVLa TT^TVLa O-^fJiVOT^XTa, 

Zavbs y€V€6\ov, 
yoLp^, xoLLp^ fJ-oL, 0) Kopa 

AaroO? "ApT^p.L Ka\ Atoj, 65 

KaAAtcrra ttoXv TTap6€V(iiV, 
a fxiyav KaT ovpavov 
vaL€LS €V7TaT€p€Lav av- 
KoLV, Zrjyos TToXv\pvaov oTkov, 
)(atpe fjLOL, ui KaXkCarTa Kak- 7© 

48 KoXhv L, sed \exK correcto 50 &ffr€ fioiMAB 53 rSiroiu] 
bS/Muv P 55 Behv L P 56 icpyfxevas Lenting 57 5«] 

T6 L Aut ySAeVoi/ aut /SAeVet A : r6S€ j8\eira)i/ L P 58 aet- 

Sovres M2 L P (M etiam in Scholl.) : &Sovres vel ^Sovres M A B V 
60 "Aprffiiv bis L P 61 X0P02 KTNHmN scripsi : x^P^^ t««' 

Kvv-nyuv D : xop'^^ M A B V L P (ot airh rov xopov ^yovv ot ffvveir6fi€vot 
Ty 'Iinro\vr(f) Kvvnyerai audiunt in 2) 63 Cw^s LP corr. L^ 

64 sic A : prius xat^P^ om. M V B : x«*P« /*"* ^ '^'^P°- Xa*P«' At<" L P 

65 KaY] iraT L : corr. / 67 seq. & . . . vaUis M A B V : ot . . . 
vaUr' L P : aiy^devra Kar ovpavhv ^^oSovff' Cobet 70 Hippolyti 
notam praef. V et Haun. ETPiniAOT 

Atora T&v Kar "OXvijlttov, • 

[TTapOevcov, "Apre/xt.] 

Itt. (Tol Tovhe ttXcktov (TTi(f)avov €^ aK-qpaTov 
XeLpiwvos, 0) hicTTToiva, KOcrjJL-qcrai (f)ip(ii, 
evO^ ovT€ T[oip.7]v a^LoX (f)€pl3€Lv /3ora 75 

ovT ^kdi 770) (rCbapos, aAA.' aKrjpaTov 
_\^^ \ii\La(Ta XeLfjiwv^ rjpLvi] hL€p\€TaL, 

"^j^ At8a)s 8e TTOTap.LaL(TL Kr/Trevet bpocroLS' 

■2j' OCrOtS bLbaKTOV lX7]b€V, aW^ €V Trj (f)Va-€L 

To (r(t)(f)pov€Lv €L\r]-)(^€V es TCL TTavO^ 6fxG)S, 8o 

TOVTOLS hp€TT€(TOaL, TOLS KaKOLCTL 5' OV 0€]XLS> 

dA.A', S (/)tA.r; hiaTTOLva, xpva-ias Kopjjs 
av(xbr]fjia 8e'^at x^tpo? eiJcre^oOs aTio. | 
jutoV(i) ya/) eoTt roi;r' e/xot yipas ^poTwv 

(Tol Kol ^VV€LfXL KOL XoyOLS OHX€L^O]XaL, 85 

kXv(x)V jxev avbrjv, 6]X]xa 8' ov\ 6pS>v to crov. 

T€kos be Kdfx^aL[x u>aTT€p rjp^djxrjv jSCov. 
eEPAnON 

ava^ — O€ovs yap 8ea-7roras KaA.ety xp€(av — • 

ap' av TL jxov bi^aLo l3ov\€V(TavTos €v; 
Itt. Kal K(xpTa y' 17 yap ov a-ocf)ol (f^aLVOLfxeO^ av, 90 

0e. OtO-^' OVV ^pOTolcTLV OS KaO€(TTr]K€V VOfXOS . j. .. 

Itt. ovk olba' Tov. 8e Kat ju' avLCTop^LS 7re'/)t; 
0e. lXLa-€lv TO 0r€]XV0V KOLL TO fxr] TTaa-LV cf)L\ov. 

72 rrapdevcov "Aprefii delet Nauck : om. Haun. adscripta post 
"OKvnirov glossa deuv : irapOevos "Apre/jLi Wilamowitz 76 oijr' 

Orion flor. iii. 3 : ovd' codd, triSapos MABVDOetSVsB: (rlSTjpos 
L P suprascr. V aK-fiparos A^ (aut A^) ex aK-fjparov 77 iapivT] 

Valckenaer, e 2 V 2 B : iapivhv M A B V et codex Nap. Scholiorum : 
ijpivhv L P 79, 80 '6(Tois^ Harris Porson. Sed rh ffoxpp. nom. casu 

dicitur : * Castitas eos sortita est' 80 irdvO' ojxws M ABV [bixSos 

B^) : irivr' ^el L P. Cf Bacch. 316 85 \6yois <t' O {\6yoi(T' M) 

86 avHv M A V L^ (aut L'-') : ouStjs A^ L (ante ras.) P dpSiv A B L 

(aut L^) P : 6pS3 M V 88 ee/JOTrwi/] hic omnes : mox oiKcr-ns M V : 

lineolas vv. 92-108 praef. L 91 &s] ex ws vel ols correctum in 

A : us Nauck mnoATTOS 

Iir. opOcis y€* rtj 5' ov o-e/xi^oj ax^Oetvoi l3poT(av; 

0e. ei' 6* ^VTTpocr-qyopoLcnv €(ttl tls x^P'-^» 95 

Itt. 'nX^LCTTy] ye, Kat K€pbos ye (ri)y /xo^^^o) ^pa;(et. 

0e. ?] Kai^ O^olcTL TavTov €\ttl(€ls Tohe; 

Itt. etTrep ye OvrjTol OeStv vofjLOLo-L xp(^p.€Oa. 

0e. TTcSy oi!r crv crepLVos, haL\xov ov TTpocrevviTTCjiV . . . 

I-TT. rtV; €vXa^ov 6e /x?) rt o-od crcfyaXr] crTopia. loo 

0e. r?/r8', 17 TruAato-t o-atj e^eo-r?]Kei^ K?;7r/)ty. 

Itt. TTpocTinOev avTi]v ayvos oiiv do-7ra^o/xat. 

0e. a€fxv6s ye ]xivTOL KaTTLa-r]]xos kv (BpoTols. 

Itt. akXoLCTLV ak\os Oeayv re KavOpiaTTcov /jte'Aet. 

0e. €vhaL]xovoLr]s vovv ^x^^ ocrov ae 8et. 105 

Itt. ovbeCs ]x api(TK€L vvktl Oav]ia(TTos Oecov, 

0e. TL^xal^TLV, u) Trat, haL]i6v(tiv xprja-OaL yj)€(iiv* 

Itt. ^('«^/aetr', oTraSot, Kat irapeXO^vTes b6]xovs 

cTLTdiV /xeAeo-^e* TepTTVov eK KVvayCas 

TpaiT^^a 7Tkrjpr]S' Kal KaTayjrrJxfiv xpeojv iio 

1777701»$", O77C0J CLV appLaCTLV C^V^aS VTTO 

^opas Kopeo-^et? yv]xva.cr(jii tol iTp^ac^opa. 

Tr]v (T-qv 8e KviTpLV 770'AA' eyo) xaipeLV Xiyca» 
0e. ^//.ets 8e — roi;s viovs yap ov /xi//?/re'oz^, 

<f)povovvTas ovT(os — 0)? TTpiiT^L bovXoLS Aeyetr, "S 

7Tpo(T€V^6]j.€crOa ToX(TL CTOLS aydXpLaaLV, 
b€(TiTOLva KvTTpL. XPV ^^ (Tvyyv(i>]ir]v ex^tr, 
et rts cr* vcf)* r]^r]s aTTXdyxyov €Vtovov cf)€p(i)v 

99 (Ti) fffnvos, Eldick : ffv ffe/iiv^v M A B V : ffefiv^v ffv L : fftfxv^v P 
TpoffevveTTuv scripsi : -rrpofffvvcTreis codd. loo ffov M V B A' in 

ras. : ffhv A P et fortasse L lor vvKrjffi L P Kxmpiv A' in 

ras. B- 102 &Trci}6€v Plut. Mor. 778 A 103 ffifxv6s scripsi : 

ffffjivi] codd. 105 oTov Wakefield o-e Set A L P : 7* eSet M B : 

76 56? V 104-107 diverse inter se transponunt Wecklein 

Gomperz Vitelli ut v, 105 finis coUoquio imponatur iio Kara- 

^vx^tv Haun. et tj suprascripto V iii apixari V 115 <Ppo- 

vovvras L P : <ppovovvres MABV/ Ii6 irpofffv^ofieffda M A B 2 : 

irpofffvxofieffda L P V {-fie^a V) 1x8 et ris 5' L* P evrovov 

V L : evrovov M A B P suprascr. v ETPiniAOT 

IxcLTaia (SdCd' /xt) boKet tovtmv kXv€LV' 

(TO(f)(OT4povs yap •^(pr} j3poT(av eirat deovs, t2o 

K0P02 

^£lK€avov TLi vb(jL>p (rTd(ov(Ta iiiTpa Xiy^TaLy \P"^P' 

^aTTTCLV Kd\7n(TL pVTCLV Tia- 

yav T!;poL€L(Ta Kpr\p.vQiV 

66 L jXOL TL9 '^V (f)Lka I25 

TTopchvpea (f)dp€a 

TTOTaiJLLCl bp6(T(a 

T€yyov(Ta, Ocp- 
fxas 6' iirl v&Ta TreVpaj ev- 
a\Lov Kare/3aAA'* 66 €V 
fjLOL TT/owra <j^ari9 ^A^e be^nroLvas* 130 

TeLpofxevav vo(T€pa koltcl bijjias cvtos ^X^'^ 
oXkcov, Xctttcl 8e (f)dpr] ^dv- 

6av K€(f)aXav a-KLd^€LV' 
TpLTdTav hi VLV Kkv(o 135 

rdvbi' d(3p(t)aL(i 

GTopLaTos apiipav 

AdfjLaTpos d- 
KTCLS 8e/xas ayvbv Xa-)(^€LV, Kpv- 
7770) 7T€v6€L 6avdTov ^iXov- 
(rav KiXaaL ttotl T€pixa hvcTTavov, 140 

119 rovruv L P V^ : rovrov M A B L^ 120 xp^ M A B V : Set 

LP. Cf. V. 41 125 r6Qt in ras. scripsit l 126 (papn 

Hartung: sed satis patet irop^pvpea trisyllabum esse et disyllabum 
<f>dpea. Cf. V. 363 {<pdpea irop<pvpea Hermann) 127 SpSffop L, ut 

videtur : corr. / 129 Kar4fia\\' Burges (KarefiaWev D) : KarefiaK* 

MAB: Karefia\€v VLP 130 Seffiroivas M B et primitus A : 

Seffiroivav L P A' B^ V : utrumque 5 131 reipofieva M N Koircf. 

om. M, et primitus A : post ex^ti/ habet O evroffOev M A B N 

133 oXkuv he \eirra B et ut vid. M : corr. M^ (pdpf) M A : (pdpea 

M^^BVLP 136 rdvS' afipcaffia Hartung : rdvSe (vel ravBe) Kar 

anfipoffiov codd. : eKas aix^poffiov Reiske 139 vdQei Burges 

140 Svffravov L P B : Svffrrjvov rell. mnoATTOs 

?J (TV y €V0€OS, 0) Kovpa, [^Tp* 

€LT €K HaVOS eW^ ^EKCLTaS 

T} (refjivStv Kopv^dvTcov (f)OL- 
Tas 7] jutarpoj opeCas; 

- (Tv 6' afjL^fn Tav TToXvdrjpov At- 145 

KTvvvav dfjiiTkaKLaLS dvU- 
pos dOvTcov TTekdvoov Tpv\r\; 
(f)OLTa yap Kal 8ta Xiixva^i 
\ip(Tov &* virep ireXdyovs 
bCvaLS €V voTLaLs aA/xas. 150 

7] TTO^TLV, TOV *Ep€xd€Lbdv [dvT. 

dp-)(ay6v, Tov ^VTraTpCbav, 
iroLixaCv^L TLS €V oIkols Kpv- 
TTTCL KOLTa X^x^^^i^ o-iov ; 

— 17 vavjBaTas tls €tt\€V(T€v Kp?;- 155 

Tas €^opp.os dvrjp kLp.€va 

TOV €V^€Lv6TaT0V VaVTaLS, 

(^r\p.aV 'TT€p.TT(JdV ^a(rL\€L(l, 

XvTT^i 5' VTTep TTadicov 

cvvaCa 5e8erat yj/vxd; 160 

— ^tAet Se Ta 8i;a-rpo7r&) yvvaLK(ov [eTTwS. 
dppLovC(i KaKCL bvcTTavos dp.riyavCa o-vvolk^Xv, 

141-170 paragraphos addidi 141 ^ <Tvy Metzger : av yap codd. : 
ou yitp Lachmann avrl rov S> Kovpa rives rh (poiras ypd<j>ov<riv 5 

(falso) 144 (poirSs ^ fi. 6. Bothe : <f)oiras 2 incertum quo versus 

loco : fj fi, 6. (poiras M N :^ ytt. o. ^oiraXfOv (poiras Haun. : 1j jx. 6. ^oira- 
\4ov rell. opfiasY : ovpeias rell. 146 AiKrvvay V L D (et M ?) : cf. 
V. 1130 146, 147 HOvros avipcov Weil 149 Per siccutn maris 

h. e. per Ltmnam 150 Zivais iv M A B : Sivai<ri V L P voriois 

Wecklein 152 rwv evirarpiSav Wilamowitz 153 iroifiaivfi M 

et 5 et ut vid. A (jroifji.4v€i D) : irrj/iotVet V L P B ris fvoiKos V 

154 Kpvirrk Koira et -ra -r<i 2 : dativum codd. 156 avijp] ris avi]p L P 

158 ^-fiiuL-qv M.A 159 U7rep7ro0eou(r' Bruhn 160 eui/oioMAVLP 

yp. 5 : €vvai<i B 5 5e'5e(rot suprascr. A ^vxd M A L V^ 5 : ^vx^ vel 
^vxaVPB : rpvxdv D et alter 2 161 dv<rrp6<p<i> L (corr. /) : utrum- 

que 2 162 KttKa M'^ L P : «o/f^ M A B V : ko/co et kciko {KaKaxris) 2 

Ko/ca . . . a/xTjxo-fi^!- Wilamowitz 163 a[xT}xo-vi<^ ^ (o^TJXoifta 2) ETPiniAOT 

^hiviiiv T€ Kol a(f)po(rvvas. 

bi ifjMi fiiev TTOTe vrjhvos ah^ 165 

avpa. TCLV 8* cvXo^ov ovpaviav 
To^oiv fjiebiova-av avTevv 
ApT€fjLLV, Kai [xoL iroku^-qXcoTos alil 
crvv deoXa-L (poLTa, 

— aX)C ijbe Tpo(f)bs yepaLa Trpb OvpSjv 170 

Trjvbe Kopii^ovcT l^co pLekddpMV 
[(TTvyvbv 5' 6(f)pv(i>v V€(f)os av^dveTai.] 
Ti TTOT €(rTL p,a6€LV €paTaL ^vyjit 
Ti 8e8?]Ar/rat 

hifxas aWoxpoov /SatrtAetas". 175 

TP0*02 

0) KaKa OvrjT&v a-Tvyepai re v6(roL. 

rt (T eyco opaa-o); tl Oe /xr) opaa-i»); 

T6h€ aroL (f)€yyos KafXTTp^v, 06' aWi^p* 

€^(i) 8e h6iJ.(ov rjhr] voaepas 

hifxvLa KoiTr]s. 180 

h€vpo yap kXOeXv Trav €7tos ^v a-ot* 

TaxO' h^ ^s 6a\dpL0vs o-Trevcrety Tb 7T(xkLV. 

Taxv yap a-(f)dWr) Kovhevl x,aip€LS, 

oroe cr ap€crK€L to iTapov, to o aiTov 

(f)ikT€pov rjyfj. 185 

Kp€La-a-ov h€ voa-^lv rj 6€pa7T€V€LV' 

TO fxiv koTTLV clttXovv, rw 5e crvvdTTT^L 

XvTTr) T€ (f)p€v&v yjepcriv re TTdvos. 

TTas 8* dhvvr]pbs jBios dv6p(o7T(t)v, 

KOVK ccTTL 7t6vo)V dvdTTavaLS, 190 

167 6,prifxiv OVT6UJ' VLP 172 hunc v. post 180 trai. Wila- 

mowitz 173 ipai rai M : ipaTai MW ^vxv V : rf^vxa A L P : 

rpvxaiMB 178 \afxnphs MA l8o /cotras B V L P 184 oitSey 

0-' VLP 187 rh 5e M^ (t« Se M) 190 om. LPN: 

add. / innOATT02 

a\}C 6 TL Tov (rjv (f)LkT€pov a\Xo 

(TKOTOS aiXTlLCryaiV KpVTTTCL V€(f)i\aLS. 

TOV 6 TL TOVTO (TTlX^€L KaTCL ytjv I94 

bv(r€piiiT€s brj (f)aLv6jji€9^ ovT€St 193 

hC aTT€Lpo(rvvr]v a\kov ^lotov 195 

KOVK aTTob^L^LV tQv vtto yaias* 
p-vOoLs 8' a\kcos (^epo/xeo-^a. 
*A1APA 

apaT€ p.ov bipLas, opdovTc Kapa' 

KikvfjiaL fteXecoz; avvb€(rfj,a (fyCkcov, 

ka^€T €virfix€LS x^XpaSy irpoTTokoL. 200 

^apv fxoL K€(l)akas iiTLKpavov €y€LV' 

a(f)€k\ aiJiTr€Tacrov ^odTpv^ov cofjLOLS. 
Tp, 6dp(T€Ly T€KV0Vt Kal fjLr) ^(ak^Trws 

fjL€T(xl3akX€ b^fJLas. 

paov b€ v6(rov juera O^ rfcrvx^Las 205 

Kal y€vvaLov krjixaTos oto-eis* 
lJ.oy6€Xv 8e ^poToXcrLv avdyKr]. 
^a. atat* 

ttQs av bpoa-^pas cltto Kprjvlbos 

KaOapSiv vbaTdiv TTutfJL* dpva-aLfxav, 

VTTd T aiy^LpoLS €V T€ KOfjLrjTr] 210 

k€LfjL(avL KAt^eto"* dvaiTava-aLfjLav ; 
Tp. o) Trat, TL 6po€Ls; 

ov fJLrf irap' 6y\(^ Tdb€ yr^pvar} 

191 rov (rju] roirov Schol. Ar. Ran. 1082 192 afiirlffxov L P 

suprascr. A^ 193, 194 transposui 194 toCS' V L P 2 : rovQ' 

M A : ravd' B et L marg. yav A 195 aireipoffwr])/ V L : 

-av rell. 196 ya7av A suprascr, B 198 6.pare L V P : atpere 

M A* L^ B {atpfrf B^) 199 <l)i\u>v M V= (qui ffvvSefffxcov) O : <pi\ai 

ABVLP 200 irpSiro^oi l : irp6ffwo\oi codd. 201 $apv 

fiov L P Kf<pa\as A : -AtJs rell. 202 &fioi5] yp. <^6v tp^v 5 

(* 1'. e. addebant histriones ' Wilamowitz') : unde &fjLoi M^ Haun. : otfiot P 
208 I 6 L P 209 irufi M^ (ttw* M) : Tr6fi rell. apvffaifxav L : 

-fxit^v rell. 210, 21 1 om. L sed add. ipse 211 avairavffaifioj/ 

L P : -firjv rell. 

EUR. I. 13 ETPiniAOT 

fjLavCas iTToyov pLiTTOva-a Xoyov; 
*I>a. TriixiTeTi ^x ets opos' ct/xt Trpos v\av 215 

KoX Trapa TrevKas, tva 6ripocf)6voL 

(tt€lI3ov(tl Kvves 

^aAtats €kd(f)OLS iyxpi-t^TTTopLevaL' 

irpos de&v, (pafjiaL kvctI Ocov^aL 

Kal TTapa x^aLTav ^avOav plxjraL 220 

0€(r(Ta\bv opiraK, kTTLkoyyov €yov(T^ 

€V X^^P' /SeAoj. 
Tp. rt TTOT, 0) T€KVOVy TOihc Kr]paLV€Ls; 

TL Kvvr]y€(TL(t)V Kal aol /ueXcr?]; 

rt 8e KprjvaLcov vacrpicav €paaaL; 225 

Trapa yap bpocr^pa TTvpyoLS (Tvv€)(rjs 

k\ltvs, 66 €v (tol TT5>\xa yivoLT av, 
4>a. hicTTToiv oKias "ApT^p.L ACpivas 

Kal yvpLvacTLOiv t&v lttttokpotu^v, 

et^e y€VOLp.av €V o-oty 8a7re8ots, 230 

TTCoAov? 'Ei^era? haixdKL^oiiiva, 
Tp. TL T08* av 7Tapdcf)p(t)v ^ppL^^as €ttos; 

vvv hr] [X€V opos iSacr^ em 6rjpas 

tt66ov €(tt€XXov, vvv 8* av •^ap,d6oLS 

€1T cLKVixdvTOLS TTc^Xcov €pacraL, . 235 

Tdb€ /xarreias a^ia iroWrjs, 

OCTTLS 0-e 6€(£tV CLVaCT^LpdC^L 

Kal TTapaKdiTT^L cf^pivas, o) Trat. 

215 v\au A L : SXrjv rell. 218 e^xptwT^J/tci/ot V L : om. 

P. Videtur invenisse iyxpiirroiJLfya Plut. Mor. 52 B {-fievai 5) 
220 xatTai' omnes ^avdav L Haun. : ^avO^v rell. 221 tipvnK A 

224 fxfXiTr) A V : /xfX^Trjs M B L P V^ 5 (/i€To (toI yU6A.€Trjs Kirchhoif ) 
227 irw/to M : Tro/io rell. 228 Scffiroiv aXias AVB^L^ : Seffiroiva 

5tos M B L P : 5 Sea-woiva ttjs la-oTreSov Aifivr]s 5, unde dfiaAas Hartung 
231 Sa/xaXi^ofieva M L : SafiaCofiiva A B V P 232 irapd<f)po»v 

V et 2 : vapa<ppov M B V* L P : irapoi^ppov A 233 vvv fi^ Sij V 

drjpas M B V, sed correx. ipsi 234 rrSdov V, A in ras., B^ : 

vhev M B L P. Utrumque 5 235 rrdhois M B ; corr. M* vel 

wB' mnoATTOs 

4>a. bvaTrjvos eyw, tl ttot elpyaa-dfjLriv ; 

770 1 TrapeTrKdy^driv yvcafxrjs dyadrjs; 240 

€iJidvr]v, i7r€<TOV haiixovos aTrj, 

^€V (f)€V, TXrjlXOiV, 

IJ.aLa, TrdXLV fxov Kpvyjrov K€<paX-qv, 
albovjjL^Oa yap tol A.eAey/uteVa /xot. 
Kpv7TT€' KaT o(Tcrcov bdKpv fJiOL jSaLVCi, 245 

Kal eTT* ala")(yvT]v oixjjia TiTpaiTTaL, 
t6 yap opdovaOaL yv(oixr]v dhvva' 
To 8e ixaLv6pL€Vov KaKov dWa Kparet 
/xi) yLyv(aa-K0VT aTioXicrOaL, 
T/). KpvTTT(ti' To 8' ijxbv TTOTe br] OdvaTos 250 

o-w/uta KaX.v-^€L; 

'jTokXa bLbda-K€L jut' 6 ttoXvs (Slotos. 
yjprjv yap pL^TpCas ets dXX-qXovs 
(f)L\Las dvrjTovs dvaKLpvaa-QaL 

Kal jJLr] TTpbs aKpov jxv^Xbv "v/^ux^^» ^55 

€vXvTa 8' etrat a-T€pyr]6pa (f)p€V(av 
diTo T &a-acrBaL Ka\ ^vvT€LvaL, 

TO 8* VTTCp bLa-Cr&V fJLLaV Oi>bLV€LV 

ylrvxqv xaX€TTbv ^dpos, ws Kdyon 

Trjcrb^ vTT€paXyS>, a6o 

JSlOTOV 8' dTp^K^ls €TTLTr]b€Va-€LS 

(paa-l a-(f)(iXX€LV TrXiov rj T€pTT€LV 
Trj 0* vyL€LCL fjLaXXov TToAe/xetr. 
ovTCi) Tb Xiav rja-(rov k-naLvS) 

Tov ixr]b€V dyav 265 

Kat ^v]x(f)r]aov(TL a-o(f)OL fxoL, 

239 SvffTrjvos N et teste Furia D : Svarrauos rell. eipyaa-d/xav B : 

•IJ.7IV rell. 24C yvcofxas B et lemma 2 242 rXvfiov M A^ N. 

Hic incipit K 243 KttpaK^fjv V D : -av rell. 245 daKpv l ; 

Zaxpva codd. et "S, 247 yvd^fiav L P 252 iroWa Sf SiSd<rKei et 

fiios L P 253 seq. fHTplav . . . <pi\(av Bvarohs Plut. Mor. p. 95 E 

254 fiporohs V avaKpivaaOai M et ante corr. V 256 dfKyrirpa 

Plutarchus 262 (prjfjLl Kurtz {(pacrl 5) 265 om. L : add. L* ETPiniAOT 

Xo, yvvai yepaia, j8acriA.t5oj Tricrr^ rpotpe 
. 4>at5paj, opcoixev rao-8e bva-Tqvovs TvxcLSf 

aa-r]ixa 8' rnjuv rjris ((ttIv rj v6(tos' 

(Tov 6' ai^ Trv9i(T6aL xat Kku€LV (3ovXolijl€6* av. 270 

Tp. ovK ot8' €Xey)(ov9* ov yap ivviiTeLv ^eXet. 
Xo. ov8' ^rtj apxj] r^avhe TTrjjjLdTcov €(f)v; 
Tp. es TavTov ^Ketj* Trai^ra yap o-tya ra8e. 
Xo. 0)? a(T6€V€L re Kat KaTi^avTaL 8e/xay. 
Tp. 'TTwy 8* 01/, TpLTaCav y ov(t a(TLTo<s r]p.kpav\ 275 

Xo. TTOTCpOV Vli 6,TrjS rj daV€LV TT€Lp(iilX€Vr}; 

Tp. dav€Lv; do-tret y' etj aiTocTTacTLV ^Cov, 

Xo. 6av}xa(TTov et-jray, et ra8' €^apK€X TroVet. 

Tp. KpvTTT€L yap rjb€ TTriiia kov (jirjo-LV vo(T€LV, 

Xo. 6 8' e? TTp6(T(i)TT0v ov T€K[xaCp€TaL ^\€TT(jiiv; 280 

Tp. €Kbr}iJi09 (t)v yap r^o-8e ruyxai^et y6ov6s, 

Xo. cru 8' ov/c di'dyK?7i' 7Tpo(T(l)€p€LS, iT^Lpoiixivr] 

v6(Tov TTv6€(T6aL r^o-8e Kat iTXdvov (^p^vc^v; 
Tp. es Trdz^r' d^lyixaL Kovbkv €Lpya(T[xaL ttX^ov 

ov \xr]v dvr](T(i) y' ovh€ vvv 7Tpo6vixCas, 285 

0)9 dy TTapovcra koX crv [xol ^vpLfxapTvpfjs 

ota TTe^uKa bvcrTV)(OV(TL 8eo-7r()ratS'. 

dy', w cj^CKr] Trat, rcSi' iTdpoLd^ ix€V X6y(i)V 

\ad(apL€6^ a]X(f)(t), Kal (tv 6^ rjbCoov y€Vov 

cTTvyvr]v d(f)pvv Xvcra(Ta Kal yv^afxrjs 6b6v, 290 

eyco 6^ oiTr] aoL /xr) KaX5>s t66* ^LiT^fxrjv 

267 post Tpo<pe interpungit M 268 racrSe primitus M : TTJtrSe 

Markland 269 7)fx7v iffrlv tJtjs L 271 sqq. pro rpo<p. habet 

depd. M, excepto v. 310 ubi rpotp. {rpo<p. etiam K) 271 eKeyxovs V : 

ixeyxova-' A B L P 2 : evviirovff' M 272 SftjjuciTwj/ M : ^eindrwv W^ 

(itt; in ras. B') 273 rovrov K '^khs A L P : 7}/c6t M V K. 

Utrumque 2 et B 275 rpiraiav y K L P B : rpiraiav M A V 

277 eaveTv; scripsi : 6ave7v' codd. (ovk oT5' Wilamowitz) y Purgold : 
5' codd. 279, 280 delet Barthold 280 65* plerique (ex ou5' 

corr. L) 283 irKavnv A 284 Travr K A L P : irav M V B {iroKKovs 
rp6vovs interpr, 2) 285 yp. rijv ifi^v irpodvixiav 5 B 288 iy'] 

OA.A' L P 291 €y<i> 0' codd. et 2 : €7^7' Blomfield (puncto post 

Kv<Ta<Ta, non post '6^ov, posito) innoATTOs 

\xt6ei(T eir' aXXov et)ut ^eXTCo) Koyov. 

Kei fxkv VO(T€lS TL T&V aTTOppi^TCOV KaK&V, 

yvvalKes aXbe a-vyKadKTTavaL voorov* 

€t 8* €K(f)op6s a-oL (rvpicpopa Trpbs ap(T€vas, 295 

Xey', o)? larpotj Trpayixa fjL-qvvdfj Tobe. 

clkv' tC (TLyas; ovk ey^priv (TLyav, T€kvov, 
dAA' rj [x eAeyxetr, et tl pLrj KaX&s Aeyco, 
rj T0L(TLV €v Aex^€t(rt (Tvy\(»peLV Aoyoty. 

(j^Oiy^aL TL, bevp' aBpr](TOV.' — w TaKaLV eyw, 300 

yvvaLK€s, aAAcos ro?;o-8e [xoyOovixev ttovovs, 

L(T0V 5' aTT€(TfJL€V T^ TTpCv' OVT€ yap t6t€ 

Aoyots €T€yy€d^ ^be vvv t ov TreCOeTaL. — 

aAA.* to"^t fxivTOL — irpbs Tab* av6ab€(TT€pa 
yCyvov 6aka,(T(T7]s — et Oavfi, TTpobovcra a-ovs 1^5 

TiaXbas Trarpwcoz; p}r] fxedi^ovTas b6pL(tiv, 
/xa Trjv avaaa-av LTnrCav 'A/ua^ora, 
rj (Tots T€KVOL(TL beaTT^TTjv €y€CvaTO 
v66ov (fypovovvTa yvrja-C, ola^d vlv KaX&s, 
'1tt7t6\vtov 

<l>a. ot/xot. 

Tp. ^tyyaret o-e'^ei^ T6b€; 310 
<t>a. aTTtoA.eo-a? juie, /utata, Kat ae TTpbs 6€q^v 

Tovb* avbpbs av6LS XC^raofxaL a-Lyav iripL. 

Tp. opqs; (f)pov€ls ix€V €v, (fypovovaa 8' ov ^eAets 

TTalbds T ovrjcraL koX crbv eKa-Sta-aL (3Cov. 

294 (rvyKaBKrrdvai M^ P v et, ut vid. K ((rvyKaOia: sine accentu) : 
(TxryKaOfcrTavai V B^ : ffvyKa9l<rravTai M A L D O : (rvyKaOeffTaPTai B 
(fut. indic. 2) v6ffov\ ov in ras. L 296 larpSo L, 

suprascr. ois L' /jt,r)vv97j mut. in tir]vvffa> V^ 297 ffiyav^ 

<re ct^a»' V : XP'7'' <^^ M <^- ^ ^9^ ^*] ^" ''" ^^s* L^ 3°^ ''■'? 

Trpiv K 2 (Tots Trplj/ ^■fifiafftv, unde rors suprascr. i) : rwv irpiv 
codd. 303 vv. 11. in 2 ^Trefflea' (nullus liber), i9e\yi9' (V L'^ 

PB^, ^Tcrye^' (KMAB et 7p. L^) vvv S' K M (de A incer- 

tum) 305 yiyvr) L^ 310 9. toS a5 <re'&ej/ P (tV. usque 

ad T(i5' in litura) ' 312 roW al9is avSphs A ad9i KMP 

(aSdts M^ ETPiniAOT 

4>a. (f)L\(a riKV*' aXXr\ 6' kv rvyri \€Lixa^oixaL» 515 

Tp. ayva^ fxiv, o) Trat, x^^P^^ atfjLaros ^opets; 
4>a. X^^P^^ M^^ ayvaC, (\>p7]v 8' ex€t ixiaa-ixa tl. 

Tp, fX&V i^ €7TaKT0V TTr]lXOVT]S €xOpS>V TLV09 ; 

4>a. (jyCkos jx CLTTokkvcT ovx ^KOvcrav ovx e/ccoi'. 

Tp. &r}a€vs tlv rjfxapTr]K€V es a afxapTCav; 320 

4>a. /i^ bpSicr ^ycoy €K€lvov o^pO^Cr^v KaKuts» 

Tp, tC yap To b€Lvov tovO^ 6 (t e^atpet 6av€Lv; 

4>a. ea /x' afxapT^LV ov yap es (re afxapTavo), 

Tp, ov brjd^ €Kov(rd y\ kv 8e (rot AeXet\/rojtxat. 

4>a. rt 6pa9; /3tafr/ x^^pos i^apTcofxivr]; 325 

Tp. Kat (TcSz; ye yoz^txrcoz;, kou fx^drja-ofxaC Trore. 

<I>a. KttK , a> rtiAatya, crot T(xb\ et ir^vcrr], KaKa, 

Tp, fX€X(pv yap 7/ o-ou pjr] tvx^lv tC fxoL KaKov; 

^a. dA.et9* to fX€VTOL irpayfx €fxol TLfxrfv ^epet. 

Tp, KOLTT^LTa KpvTrT€Ls XPW^^ LKvovfxivrfs €fxov; 330 

4>a. ex T&v yap alcrxp&v icrOka fxr]xav(afX€6a, 

Tp, ovKovv k€yov(ra TLfXLooTcpa (f^avrj, 

^a, aTreA^e TTpbs 6€Cdv 8e£tas t €fxrjs /xe^es. 

Tp. ov brJT, eTret fxoL b&pov ov bCb(os o XPV^- 

4>a. b(oa-a)' a-€(3as yap x^f^pbs albovfxaL to aov, 335 

Tp, aiyCdfx av rjbr]' abs yap ovvt€v6€V Xoyos. 

4>a. w Tkrjfxov, olov, fxrJT€p, rfp(ia6r]s €pov, 

Tp. ov €0"X€ Tavpov, t€kvov, rf tC (f)r]s Tob^; 

316 aiixdTuv Chr. Pat. 703 <pop€7s K M A : <p4peis rell. 322 rovro 
(X K : Tov5' 8 H i^aipCt. M 324 \e\l\\/ofxai K : XcA.i^tf/o/iat V et 

suprascr. A 325 i^rjpTr]/j.4v7j V H Haun. : corr. v 326 orwv 

7€ K M L P : 0'«»' A L : rwv y€ B /coi K M : od A V B L P H 

328 ;u^ Tuxer»'] y' aixvKaxiiv Hartung 329 oXiis Musgrave : oAfj 

codd. (K) et 5 330 post xpri<fT^ (sic) spatium vacuum M, 

suppl. M'* 331 alffxpSiv iaexa v. 1. in 2, unde M^B*: 4ff6\wv 

alffxp^ codd. et 5, etiam K N D O (sed alffxp^ i" ras. L) quo recepto 
fir}xavtfiiJ.fd^ hv legendum foret 332 ovk ?iv H (voluit ^v) 

333 t'] 8' K sed t suprascr. ^i^iav c/aV ^^ O ^^ Nap. in Scholiis 

337 S) fxrJTep oTov T^rjfiov V Haun. N tpcov K 338 Tovpov B' 

(ravp. M ante corr.) falso ex 5, qui cJs rhv Tavpov interpr. Tavpov 

scripsi, ut nomen proprium ; cf. Palaeph. Incred. cap. 2 ; Plut. 
Theseus xvi innoATTos 

<ha. (Tv T, 0) ToXaiv^ 0[xaLfJi€, Alovvctov bdfxap, 

Tp. T€Kvov, TL TTao-^^cij; a-vyyovovs KaKoppoOeLs; 34° 

4>a. TpLTY} 8* eyo) bvaT-qvos ws o/noXKvp.aL, 

Tp. €K TOL TTeTrk-qyfjiaL' ttol Tipo^ricreTaL Xoyos; 

4>a. iKeWev rjfjL€LS, ov vecoa-TL, Svoru^ets. 

Tp. ov8eV rt jjLaXkov ot8' a jSovkofxaL kXv€lv, 

4>a. (^ei)* 

TTcSs ar (Tv juot Xefetas a/ue XP^ Xiy^Lv; 345 

T/o. ov fxdvTLS etjott Td(f)av7] yvu>vaL ora(p&s, 
^a. TL Tovd\ o br] kiyovcTLV dv6p(oTTovs, kpdv; 
T/o. ijbLo-Tov, d) TTat, TavTov aky€Lv6v O^ dfia. 
4>a. ^/xets av eTfjL^v OaTepca K€Xpr]fji.€VOL. 
Tp, TL (fifis; €pas, S t€kvov; dv6p(i>TT(ov tlvos; 35o 

4>a. oo-rts ttoO^ ovtos €(t6\ 6 ttjs 'A/utafoVoj . . . 
T/o. ^lTTTroAvroi^ avbas; 

^a. (TOV Tdb\ OVK ifJLOV KkV€LS. 

Tp. ot/Ltot, rt k€^€LS, T€Kvov; uis fx dTrwAecras. 
yvvaLK€S, ovK dva(T)(€T' ovK dvi^ofxaL 
^cSo''' €\6pov Tffxap, €)(6p6v €i(Top(o (f)dos. 355 

pL\f/(o fL€6rfa(ii aSifx!, di:akkay6rf(T0fxaL 
^Lov 6avov(Ta' xaip^T' ovk€t ei/x' eyo). 
ot a-(o(f>pov€S ydp ov^ €k6vt€s, dkk' ofxciis 
KaK&v €pSi(TL. KvirpLs ovK dp rjv ^eoy, 
dkk* et rt fX€LCov dkko yCyv^TaL 6€ov, z6o 

rj TT^vbe KdfX€ Kal bdfxovs diT(ak€a-€V. 

Xo. ates o), €Kkv€S w, [^"^P» 

dvrfKovaTa Tas 

339 o-i; 5' M A B 343 ovKfiBev L, corr. L^ aut L' ov\ 6 M : 

01 M^ : yp. Kol veuffrl 2 : kov Wecklein 344 &] wv suprascr. M'^ 

345 XP^M B Vetomnes(?)codd. Ar. Eq. i6: xp'?»' veWxP^''^'^^?^» 
et fort. 2 : XPV^ Bergk, falso 347 S^ om. H. 349 ^/"^" 

A V N O KcxpVl^^vai L P N O 350 riv6s codd. 351 Fortasse 
Zffris irod' ; 354 ovK€r' dj^ao-xcTa V (oiiKcr' ciLVffx^r' Nauck) 

355 5' (l(TopS> M : r flffopco M^ 356 airaWayfja-o/xai Chr. Pat. 371 

359 KaKws B V^ N Haun. fortasse recte 361 5i(a\t(rfv V N D ETPiniAOT 

Tvpdvvov Trd^ea jaeAea ^peojueray; 
-— okoCiJLav €y(oy€, firplv (tolv cpiKiav 

KaravvcraL (f^pevcav.f lca pLOi, (f)€v (f)€v, 3^5 

— a> Td\aLva rwz^8' akyiuiv* 

O) TTOVOL Tp€(f)OVr€S (BpOTOV^. 

— oAcoAaj, e^e^ryz/ay es (f)dos Ka^d. 

— TLs (T€ TTavap.ipLos obe xpdvos /xeret; 

— TeXevTacreTaL tl KaLvbv bofxoLS. 37° 

— aa-r\pi.a o ovk€T ccttlv ol (f)OLV€L TV)(a 
KvTTpLbos, 0) TdXaLva Trat KprjcrLa, 

4>a. Tpo^r^i^tat yvvalk^s, a\ Tob^ €(r)(aTov 
ot/cetre x^P^? ITeAoTrtas Trpovdimov, 
rjbr] iroT d\k(t)S vvktos €v fjiaKpio xpdv(^ 3?5 

6v7]tG)V €(\)p6vTL(T fj bL€(f)6apTaL ^LOS. 

KaC jutot boKov(rLV ov KaTO, yvdfjLrjs (f^vcLV 

Tipdcra-^LV KdKLov €aTL yap t6 y ev (^pov€LV 

TToXkoLaLV d\ka rf)8' d6pr]T€0V T6b€* 

TCL XPW''^^ eTTtn-rd/xeo-^a xat yLyvcaaKOjjL^v, 3^° 

OVK €K7rOV0VIJL€V b\ ot pL€V dpyCaS V7T0, 

ot 8' Tjbovrjv 7rpo6€VT€S drrt tov KaXov 

d\\r]v TLV. eto^t 8' 7^8oi;at TroAXat /3tou, 

fiaKpaC T€ XeV)(at Kat o^oA.ri, T€p7rvov KaKdv, 

aib(as re. 8to-o-at 8' eto-tr, ^ jtxer ov xaKrj, 3^5 

363 irddea . . . Qpiofi4vas cf. not. v. 126 364 Tpo. praef. V. Para- 
graphos usque ad v. 371 addidi <pi\iav M A V : ^iKav l in ras. P : 

<pi\iav (ppevwv mihi vid. habere 5, aliis <pi\av <pp4va (unde <pi\av <Pp(va 
B, <pi\iav <ppfvuv B ) : <rav, <pi\a, Elmsley : <ra7v <pi\aiv Verrall, cll. vv. 
337-339 365 Karavxxrai B et 2 et {-vv<Tai) A / : Kara\v(rai L P : 

Kara\v<rai M V et 5 recens. Id /xoi M AB : Id fioi fioi K L (ante ras.) 
ita ut l(i monosyllabum sit, ut in codd. saepissime : olfioi otfioi V : &/J1.01 
&IX01 H 366, 367 transpositi invicem in V N et H & v6voi iteratum 
post aXyfOiv V 369 ris] rf K P nifivn Musgrave. Cf. v. 

antistr. 676 370 ri\fvri]<Tirai A B L P B^julois erasum in L : 

€i/ Jiofiois M V 371 rvxv L : rvxat A 379 TciSe M P (in M 

fortasse repictum) 380 k XPV'^'''' ^V Haun. N 381 kovk K L^ 

5' om. KL^^VN 382 Trpo^rdevrfs (sed suprascr. irpori/ji.-fiffavres 

M) M B (corr. B") N 382-387 Nil mutandum mnoATTOs 

77 8* axOos oIkohv. et 8' 6 /catpos tJ^ aacfirjs, 
ovK av hv^ r](TTr]v ravr ty^ovrt ypdixfxaTa, 
TavT ovv eTretSr] Tvyxavo) (ppovovcr eyo), 

OVK €(t6* OTrOLCD (f)apfJi(lK(^ bLa(f)d€p€LV 

€fJL€k\0V, U>(TT€ TOVpLiraXLV TT^^T^lv (f)p€vS>V. 39° 

Xefco 5e Kat (rot t^j e/x^j yvtojjLrjs obov 

eiret /x* epcoj €Tp(x)(T€v, €(tk6ttovv ottu^s 

koXKktt €V€yKaLp! avTov. rip^dp.r]v /xer oiiz' 

€K Tovh€, cnyav Trjvh^ Kal KpV7TT€LV vocrov. 

y\(a(T(Tr} yap ovh€v ttlo-tov, rj Ovpala pikv 395 

(ppovrniaT dvhpStv vovO^t^Xv €TTL(TTaTaL, 

avTr} 8' v(f)* avTrjs TrA.ettrra K€KTr]TaL KaKa, 

TO h€VT€pOV h€ Tr]V dvOLaV €V (f)€p€LV 

ro) (T(i)(^pov€lv VLKwcTa 7Tpovvor]a-dixr]v. 

TpLTOV h\ €7r€Lhr] TOL(TLh^ OVK €^VVTOV 4°° 

KvTTpLv KpaTrjaraL, KaT6av€Xv eSofe /xot, 

KpdTL(TTOV 0v8etS dvT€p€X ^Ovk€VfxdT(JL)V. 

ifxol yap etr/ /x^re \av6dv€LV KaXa 

jXT^T^ ato^x^pa hp(0(Tr] jxdpTvpas 'koXXovs €\€LV. 

To 8* epyoi; f]hr] Trjv v6(tov re hvaKX^a, 4^5 

yvvrf T€ 77/305 roto-8' ov(t €yCyv(t)(TK0V KaXS>s, 

fxCa-rffxa iracrLV. ojs oXolto Tray/caKcos 

iJTLs TTpos dvhpas rfp^aT alaxvv^LV Aex^ 

Trpwrr/ 6vpaL0vs. €k hk y^vvaCcov h6fxo)V 

T6h^ 'qp^c 6r]X€CaLa-L yCyv€a-6aL KaK6v. 410 

orai^ yap ala^pa toTo-lv €a-6XoX(TLV hoKrj, 

386 oIkov K 387 raijT' L : ravr relL exoi/ra A 

irpdyfiara A B : ypdfiara K 388 'rvyxauov Reiske {irvyxavov 

yivaxTKovca 2) vpoyvovff A 390 efjLeWov postmodum add. M 

&(rr€ y' efxiraKiv K sed ipse corr. 393 ev4yKoifx Dindorf 398 re 
r))v M A B (sic) 400 roi(ri5' Valckenaer : ro7(nv codd. 

(etiam K) 402 ouSe? M : corr. M^ fiovXivfidruv M B O : 

fiovXeifjLatrtv A B^ V L P 2 405 ^Si? (ijSv) K M A B : ^Seiv V B' 

L P 406 yvvf] T6 L P : yvvij Se rell. rois K 407 Post 

■7ra(riv plene interpung. codd. et 2, post Ka\a>s Weil ws V B^ L P : 

&<rr' K M A B ETPiniAOT 

rj KapTa 8o^et tols AcaKotj y* etz^at KaXd, 
juito-Q) 5e Kat tcls (r(i^(f)povas ixkv kv koyois, 
XdOpcL 8e roA/xa? ov KaXas K€KTr]fjL€vas. 

at TTG)? TTOT, S hicTTTOlVa TTOVTLa KvTT pL, 4' 5 

^XiTlOVCTLV €S TrpOCTiJOTTa T(aV ^VV€VV€TSfV 
Ovb€ (TKOTOV ^pL(T(TOV(TL TOV ^VV€pydTr]V 

T€pafJivd T oIkoov fJLrj Trore (f)6oyyr}V d(f)fj; 
Tjfxas yap avTo tovt dTTOKT€LV€L, ^tAat, 
0)5 fJL-^TTOT dvbpa TOP ifxov ala-xyva(T aXSi, 420 

/xt) TratSa? ovs ctlktov dAA' €k€v6€poL 
irapprfcrCa 6d\kovT€S oIkoX^v TroAti^ 
KAeti^oSz; *A6rfV(av, /XTyrpos ovv€k evKAeety. 
8ouAot yap dvhpa, kolv 6paa-vcn:Xayyy6s tls rf, 
oTav ^vv€Lbff fjLrfTpbs 7] TTaTpos KaKd. 425 

fjLovov 8e TovTo ^acT dfXLWd(T6ai jSto), 
yv(afxrfv bLKaCav Kdya6rfv, 6t(^ TTapfj. 
KaKovs be 6vrfT&v €^€(f)rfv*, 6Tav rv;(7/, 

7Tpo6€ls KdTOTTTpOV &(TT€ TTap^^ViO V€(l 

Xpovos' TTap* oto-t fxrfiTOT 6(f)6€Lrfv eyw. 43° 

Xo. (f)€v (f)€V' To a-axf^pov wj d7TavTa)(ov KaXbv 
Kal bd^av €a-6Xrfv €V ^poTols KapiTL^€TaL. 

Tp, bicTTTOLV, €fJL0C TOL (rVfJL(f)Opd fX€V dpTC(£iS 

Tf (TTf iTapia-yjE b€Lvbv €^aC(f)vrfs (f^djBov' 

vvv 8' €VvoovfiaL (f)avkos ovaa' Kdv /Sporots 435 

at b€VT€paC TTCOy (f)pOVTCb€S Cr0(f)(0T€paL. 

ov ydp 7T€pLa-a-bv ovb€V ovb* efco Aoyou 
TT^TTOV^as' opyal 8' es (t aTTia-Krf^av 6€ds. 

412 56^71 (vel -p) M A V B : corr. A- B» kukoIs 7 M V B : 7 om. 
ALP 415 ai] aT M 418 ripaixva L: Tfpefiva K rell. 

419 atroKTcvu KMBV 424 OpaffixTToixos Diog, Laert. 4. 51 

426 Se Ka\ L (pa&l tov0' Stob. 90. 11 427 gry] oTav Stob. 

429 7rpoo-0ely P wapdevos v4a L P 430 /x^ irpoffocpdelrtv K 

431 «sl TcSs L P aTToj^Tox^ L Haun. et Stob. 5. 20 432 KOfii- 

(fTai LP Stob. et Chr. Pat. 549 433 eiJLol t 01 rj ffvfKpopa M 

438 aire(TKr]\l^av A B L P : eireffKv^av K M V L^ 


mnoATTOs 

epay tl tovto Oavfxa; (tvv ttoXXols ^poTatv» 

KaTretr' epoiTos ovveKa xj/vxn^ oAetj; 44° 

oij Tapa Xv€L tols ipSxTL T(av TreAas, 

oa-oL T€ /xeAAovo-', et Oavelv avTovs xpetav* 

KvTTpLS yap ov (poprjTos, rjv TToXkrj pvfj' 

rj Tov p.€V €LKOV0 rjavxy p>€T€py€TaLf h/^^J» i 

ov 8' av ir^pLo-a-ov kol (fypovovvd' €vpr\ p.€ya, 445 

TovTov Xa^ova-a — ttws 8oKetj; — KaOvjSpLo-^v, 

(f)OLTa 8* av^ alOip, €(rTL 8' €V OaXac^TL^^ 

KXvboiVL KvTTpLS, TTaVTa 5' €K TaVTr]S €(j)V 

rjb^ carlv r) air^Lpovaa Kal bLbovcr €pov, 

ov irdvT^s €(Tpkv ol KaTo, yOov €yyovoL, 45o 

ocot fM€V ovv ypa(f)ds re T(av TraXaLT^pdiv 

€yova-LV avTOL t €La\v €V ixovcraLS d€L, 

to-ao-t pkv Zevs &s ttot rjpdaOr] ydpiODV 

^€}X€Xrjs, taaaL 8' ws dvrip-naaiv ttot€ 

rj KaXXL(t)€yyr]s Ki^j^aXov €S 6€ovs "Ecoj 455 

€p(aTOS €LV€K' dXX^ OjUtCOS €V ovpav(D 

vaCovaL Kov (j)€vyovaLV iKiTobciiv 6€ovs, 
aTcpyovaL b\ otpiaL, ^pL^j^opa VLK(£>pi€VOL. 

av 5' ovK dvi^rj; xpr^v a* €tt\ prjTols dpa 
7TaT€pa (\)VT€V€LV, rj 'm 8eo-7roVats ^eot? 4^° 

aAXoto-tz;, et /ut?) TOvab€ ye crrep^eu vofxovs, 

TTOaOVS b0K€LS brj KdpT €XOVTaS €V ^p€v5)V 

voaovv6^ op&VTas X^KTpa )ur) 8oKeti^ opdv; 

TToaovs 8e Trato-t Trarepas rjixapTrjKoaL 

avv€KKopii^€LV KvTTpLv; €V ao(t)oXaL ydp ^ 4^5 

441 oiiK Hpa M V \v€i e 2 Valckenaer (oi/ \v<riTe\e7) : y' ov Sel 

codd. (deest in K) 443 <\>op-nr6s codd. K et 2 Tro. 990 : (poprirSv 

Stob. 63. 5 449 Fortasse KaKSiSova-' 450 eyyovoi M A P : 

€Kyovoi V B L, Chr. Pat. 50, Plut. Mor. 756 E 456 ("(pfK' K : 

oiivfK ut semper rell. 458 ^vn<popa K L P : o-vfKpop^ rell. : avfji<popats 
Chr. Pat. 1065 459 iiripp-nTo75 M V et ante corr. B 461 orTfpyfis 
L P et 5 B 462 (ppfvwv A L P : <ppov^7v M V B 2 463 5oKe<v 

e' A 464 rifxaprrjK^Tas M : corr. M^ ETPiniAOT 

Tah^ i(TTL 6vr]T5>v, \av6dv€LV tcl /x^ KaXd. 

0V8' €K7rOV€LV TOL XPl i^tOZ; XCaV ^pOTOVS' 

tovbe (TT€yr}V yap ^? KaTr}p€(f)€LS 5o//,ot 

Kak&s dKpLl3(£>(T€Lav''^ es 6e ttjv rvx^i; 

7r€(Tov(r* o^TTjv (Tv 77(2? CLV €KV€V(TaL SoKets/ 47° 

d\X\ et ra TrAeto) xpr^crra rwz; KaKa>v exets, 

dv0p(O7ros ov(Ta, KdpTa y €v 7Tpd^€Las dv, 

d\k\ 0) (f)Lkr] TTaX, Xrjy^ fxkv KaKu>v (f)p€vS>v, 
Arj^ov 5' v^pL^ov(T' ov yap dWo TrXrjv vfSpLS 
Tdb^ €(TTL, Kp€L(T(T(a haLfxovoov ^lvaL OiX^LV 475 

Tokjxa 8' kp&cra' O^bs k^ovkriOr] Tdh€. 

V0(T0V(Ta 6' €V 17(09 TrjV v6(T0V KaTa(TTp€(^OV. 

€1(tIv 8' eTTwSat xai Aoyot O^XKTrjpLOL* 

(j^avq^T^TaC TL r?;cr5e (f^dppLaKov v6(tov. 

rj Tap dv d\f/€ y dvbp€s €^€vpoL€v dv, 480 

et /x^ yvvaXK€s fJLrjxpLvds €vpri(TOfi€V. 
Xo, ^aihpa, X€y€L fjikv rjb^ xprja-LiJ.(aT€pa 

77/305 Trjv 7rapov(Tav ^fxcf^opdv, alvw 5e cre'. 

6 5' a2vos ovtos bv(T)(^€p€a-T€pos X6y(ji)v 

Tu>v Trjcrb^ Kal crol iJ,d\kov dkyLcov kX.v€LV. 4^5 

<l>a. TovT €cr&* o OvrjTQv €v TToAetj oLKovfJiivas 

b^jjiovs T dTrdWvcT*, ol KaXol XCav \6yoL. 

ov ydp Ta toZ(tlv oxrt T^pirvd XPV kiy^LV, 

467 xph L P 5 : xpnv M A V xiav fiiov V (et Haun.) 468 Sic 

codd. et 2 (nam falso e 5 eruerunt 56koi B^ et Valckenaer) ou5' hv 
(TTfyriv Monk : ovSe areyriv rtiv Reisig. Fortasse ou5* iv (rriyri yap 
. . . KoA.ftJs aKpi^dxrais Uv (sc. Thv fiiov) 469 aKpi$u>(Tais tiv 

Hadley : hv iiKpificoa-av Wilamowitz tux'7''] codd. et ut puto 2 (cts 

Se &5r]\ov rreXayos Trjs tvxv^ 2 ad explicandam metaphoram) : els 
K\v5wva Se . . . 6ffov tri; Gomperz 470 iKvevffai ab 4kv4o} deducit 

2, ab €Kvevu) Verrall : iKTrvevffai MVB^ 471 exois Lascaris 

472 KdpT* fZ L : corr. / 473 (ppcvcov KaKuv H 480 ^ rfip' 

iv Brunck (fortasse 2) : ^ y^p ttv M A V : ^ t' &pa (vel Spa) y 
B L P H 482 xpvcifi'-t>r€pai M 483 ^vfKf). B L P N : ffvfi^. 

M A V 484 SvffTvx^ffTepos M B H 2 : de A incertum \p6ywv 

Weil {\6yuv etiam 2) 485 ffov et &\yiov M 487 S' air^Wvffiv 

V 488 To. Wilamovvitz e 2 {ov yap to irphs rjSovijv . . . 2) : Tot 

V N et ante corr. L : rt M A L=» P xp^l Se? L P B et sic reddit 2 innoATTOs 

dAA.' ef OTOV tls €VK\€r}S y€vr](T€TaL. 
Tp. tC areixvoyivOeLs; ov Aoycor evcryy^ixovctiv 49^ 

hel <t\ aXXa Tavhpos. — ws Toxps bLOL(TTiov, 

Tov €vdvv e^etTToVraj d/x^t (tov Xoyov. 

ct /uez; yap -qv ctol fxr} Vt avpiCpopaZs ^los 

TOLaXcrbe, o-co^/acoz^ 5' ova My^aves yvvi^, 

ovK av TTOT evvrjs ovve\ rjbovrjs re (rrjs 495 

TTpocrrjyov av (T€ bevpo' vvv 8' dycbi; jueyas 

o-oSo-at ^toz; (Tov, KovK €7TL(f)6ovov Tobe. 
<t>a, o) beLva Xi^a^r^ ov-)(l a-vyKkfi(T€LS (TTopia 

Kal /ixt) pL€6ri(T€Ls av6LS aL(TyJ.(TTovs koyovs; 
Tp. at(T^^, dAA.' afji€LV(i} t5>v KaX&v T(xb^ €(ttl (tol, 5°° 

Kp€L(T(Tov 8e Tovpyov, etTrep eKo-coo-et ye (T€, 

rj Tovvojx, w av KaT6avfj yavpovfiivr]. 
<I>a. Kat /x?7 (T€ irpbs 6€&v — €v Aeyets ydp, al(TXpcL 8e — 

Trepa TTpo^fjs rwz^S'* ws vTT€Lpya(TixaL fxev ev 

^jn^xnv €p(DTL, Ta(TXpcL 8* 17Z/ Xiyys KaX&s, 5^5 

ej roi;^* 6 ^evyoa vvv dvaX(£>6r](ToixaL. 
Tp. et rot SoKet 0-0 1, XPl^ M^^ ^^ ^' dfxapTdveLV 

et 8' ow, TTt^oi) jotof b€VT€pa yap rj x^pt?» 

€a-TLV KaT oXkOVS (f)LkTpa [XOL 6€kKTr]pLa 

€p(OT0S, rjX6€ 8' aprt juot yv(i)fxr]s €a-(o, 510 

d o"' ovr' eTT* ala-xpols ovt iirl ISXd^r] (f)p€vciv 
iravoreL voa-ov Tr]a-b\ rjv a-v /ut^ yivrj KaKrj. 
8et 8' e^ €K€Lvov 8rj rt tov iro^ovfxivov 
crrffxelov, rj Xoyov tlv r/ TrcTrAcoz^ aTTO 

491 SioKTTeov M A P H et fort. 2 : SiKrreov V L B 5, quo recepto 
punctum post Tavdphs om. Nauck et L 493 /xtv'] /t^ L 495 tvfx P 
496 irpoTJyov Scaliger 498 ffvyKK^ffns K A : a-vyKXeiaeis rell. 

500 KUKMv ante corr. M et V 501 eKactxreie <r6 L P 503 /ti^ 

o-€ Porson : ;u^ ye codd. et 2 yeip] om, M V H (/leV V^) 5«] 

TaSe M 504 e5 codd. et 5 : ov Bothe 506 aXwd-fja-ofiai 

V N 507 €ir Tt M V 508 TreiOov M 510 &pTi 5' 

^A0€ K 511 6[ a' M'' 514 AJ701/ M A B L P : \6yuvW : 

aut A(^7ov aut fortasse \6y(av 2 : v\6Koy Reiske &1T0'] \dKos 

Reiske : 6av Valckenaer ETPiniAOT 

XajSeXv, (Tvvd\lraL r' e/c bvoLV fxlav xdpLV. 515 

4>a. iroTipa 8e \pL(rTov 7/ itotov to (f)dp[jLaKov; 
T/o. oii/c ot8'' Svda-OaL, fxr] fjiadelv (Sovkov, t€kvov. 
4>a. biboL^ OTTCos fJiOL pLi] Xiav (j^avfjs cro^ri. 
Tp. TtdvT av (\)0^r]d€L(T IctOl' Set/xati^ets 8e rt; 
4>a. jui?/ /xot rt ©r^o-ecos r<Sz^6e iJ.r]vvcrrjs t6k(d. 520 

Tp. iaa-ov, o) Trat* raiJr* eyo) ^r/o-o) KaAoSs. 

fxovov av fjLOL, bia-TTOLva irovTLa Kvir pL, 

(Tvvepyos etr;?. raAA.a 8' ot* eyo) (ppovQi 

rots ei'801' ^juttz^ dpK€a-€L A.e£at (jyLkoLS. 

Xo. *'Epa)s ''Epcoy, o Kar' o/xjuiara)i; L*'"'^/'» 

(rrdfets ttoOov, ela-dyaiv yXvK^lav 526 

"^vya ydpLV otjs €7TLaTpaT€va-rj, 
fxr] fJLOL 7roT€ avv KaKw (j)av€Lrjs 

fjLrfb^ dppvdfxos €kd0LS. 
ovT€ yap TTVpos ovT daTpoav inT€pT€pov ^iXos, 53° 
oXov To TCLS 'A^poStras 
ir^o-ti; €K xepwz; 

"Epcos, 6 Alos iraXs. 

aAAo)? aWcos -Trapd r* *AA.(^ea) [di^r. 

^OLJSOV T eTTt Ilv^tOtS T€pdfXVOLS 53^ 

(3ovTav ^ovov *EXAas (at') d€^€L' 
"EpoiTa 8e, roy Tvpavvov dvbp&v, 

TOV TCLS ^A(f)pobLTaS 

(j)L\TdT(t)v 6akdfx(t)v KXrjbovxov, ov a-ejSL^ofxcv, 54° 

515 Desinit K 518 cro^Tji ^avrjs M 520 firjv^trr) P 

rcKvto L 525-542 Notandum est primam syllabam epcos semper 

(i. e. quater) longae respondere 525 t M B N : h avrl rov hs 

5 N : ts A V L P (glossemata ts suprascr. B, '6(rris in v. 526 M) 
526 irrd^eis M: corr. M^: *(rrdCfis L 527 rpvx^ AVLP5: 

if/vxas M : ipvxais M^ B ots] oh W B^ : ah N in ras. et Haun. 

532 rrjs a<ppodi(rias M 533 x^P^^ Aldina : x**^"'' codd. 

535 'AA^ey P : dA<^€iy rell. 537 o?' add. Hermann 538 5€, 

rbv] 5e r^v P : 5« A 541 »cAt?5ovyov L P B et lemma 2 : KKeiSovxov 

MAV mnoATTOs 

TiipBovra kolI hia Traoras 
lovra aviJL(f)opas 

OvaTols, orav ekdrj» 

rav ixkv Olxakia \P"^P' 

TTcaXov aCvya XiKrpaiV, avav- 54<5 

bpov TO TTplv Kal avvjJLcf^ov, ot- 
Kcov C^v^acr^ cltt^ EvpvTLcov 

bpopidba Nat5' oiToiS re Ba/c- 55^ 

-)(av (Tvv atfjLaTL, avv KaTTVio 
(f)OVLOLS 0^ ti^jueratoijt 

^AXKfJL-qVaS TOKia KviTpLS i^ib(DK€V 

0) TkdjjiCdv vp.€vamv, 

u) ©rifias Upov [avT. 

retxoj, oi a-TOjjia ACpKas, (Tvvei- 55^ 

TTotr' av a KvTTpLS oXov ep- 
TTEL. ^povTa yap d[X^L7TVp(0 

TOKaba TCLV bLyovoLO BaK- 5^o 

^ Xov vvpL(f)€va-aiJL€va ttotjjl^d 

(f)0VL(a KaTr]vva(rev. 
beLva yap TTavTa TTOTLiTvel, ixe\La-cra 5 

ota rts TTeTTOTaTaL, 

542 Ttdffas A V B : irda-ns L P : -KXuaras M (5to iravThs KaKov 5 N) 
544 evnrdls M A V 545 ix\v] iv Bauer 549 air* EvpvricDV Butt- 

mann : airnpiaiav codd. {av in ras. L) et 2 unus ; alter Genitivum casum 
habuit (airb rSiv vvfx(pi.Kwv oXkuv) 55° yoiS'] aih' P : yp. fiaivaZa 2 

552 ^ovia P Fortasse vfivvaiois scribendum, non obstante v. 554 : 

(povioiai 6' vfivoKTiv Wilamowitz 553 Kinrpis 'A\k. r6K(f Weil 

i^edcoKev L P B : eSwKev rell. 554 rXdixo^v Heath : r\afxov codd. 

556 SipK-ns ML 557 (Tvveiirer' MV a KvTpts oTov Monk : oTov 

a Kvirpis codd. : o'ia*aKVTrpis B : fortasse oV avh Kvirpis 560 Siy6voio 

yp. 2 : di(ry6voio primitus ut vid. L : Sioy6voio reliqui et 2 561 vvfi- 

<l)€V(rafi€va Kirchhoff : vvfx(piv(fafx4vav codd. et 2 Kanvva^Tiv codd. 

et 2 : Kar4\v(Tiv Bothe 563 Travrq, vel ■ndvrc^ Kirchhoff e 2 (Travra- 
x6Q€v) : Trdvra (irdvr M) codd. Troriirve? scripsi e 2, quorum unus 

suprascr. irp6s, alter Actirei rj 7rp6s : r' iTrnrve? L P : 76 iirnrve? suprascr. 
A : ye iirnrirvei A : 76 irirvet V Haun. : iirnrvit M B 564 ireircJ- 

TOTffi L P B : ireir6rr]rai rehqui ETPiniAOT 

<l>a. (TLyrja-aT*, w yvvoLKes' €^€Lpyd(riJLeda. 565 

Xo. TL 8* ecrrt, ^atSpa, Seiz^oz; ez^ bofXOLCTL croi; 
<I>a. e7rto-)(€r', avbrjv twv ea-uiOev €Kfjid6(o. 
Xo. o-tyo)' ro [jl^vtol (^poLfJLLOv KaKov Tohe, 
^a. l(a fxoL, atat* 

d) 8uo-raA.atz;a rcSr e/xoSz; 7raOr}ixdT(ov. 570 

Xo. rtz^a 6po€Ls avbdv; TLva jSoas koyov; 
^veire, rts (f)o^€L o-e ^7//ua, yvvaL, 

(f)p€Vas €77 L(T(TVTOS; 

4>a. dTr(ii\6[jL€(T6a. rato-8' eTrto-rao-at TrvXats 575 

dKov(Tad^ otos Ke'A.a8os ez^ Sojuots ttltv^l. 
Xo. o-u Trapa K\fj6pa, (toI /xeAet TTOfjLTTLfjLa 

^arts 5a)/xara)z^. 

ez^eTre 8' ez^eire /utot, rt TTor' e^a KaKov; 580 

<I>a. 6 r^9 (J^lXlitttov irals 'A/xa^oVos /3oa 

'iTTTroAuros', aiiScSz^ 8etz^a ttp6(tttoKov KaKd. 
Xo. d)(az; /xez/ kAt^co, o-a^es 8' ovk e^^i* 585 

yeycoret 8' oVa 

8ta TTvAay e/xoA.ei' e/xoA.e o-ot /3od. 
4>a. Kat /xr)z; o-a^o)? ye r^z^ KaK&v TTpofxvricTTpLav, 

Tr}V 8eo-7rorou 7rpo8o{;o-az; €^avba Aexoj. 59° 

Xo. w/xot eyo) KaK&v 7r/)o8e8oo-at, ^tAa. 

rt o-ot /XTJo-o/xat; 

rd KpvTTTCL yap TT€(pr]V€, 8td 8' oWvaaL — 
<I>a. atat, e I. 

566 (Tot Elmsley: o-ors codd. 567 ws /ta0« V^ L' vel v/ 

569 lci fioi fioi P (cf. not. V. 365) a? bis L P, ter A, quater M B V L^ 
571 At^^oi^jSooyWeil, obsynapheam 572 ej/j/cTrecodd. 576 ei/5o»' 
?o-TOTot Wecklein 580 ej/reire 8' ej/j/eTre codd. 585 axav 

Elmsley : tox^»' codd. : yp. lcohy 5, unde lav Weil 586 ^e^ojj/e* 

5* scripsi : ^eywj/erj/ codd. et 2 <iira 2. cum vv. 11. '6wa et ^na : 

STTot B : gn-o ex ^tto mutatum A : otto V L P M' : om. M 589 *a. 

om. M 59 r Xo. non ante fi^^uot sed ante 7rpo5e'5oa-ot M Haun. 

592 /x^o-o^at L P N D et lemma 2 : /tj/^o-ojuot A : firjria-oixai M V 
suprascr. A 593 7^^] &pa Seidler 594 0*0? om. B : e I 

om, V rnnoATTos 

Xo, irpoboTos €K (f)C\(t}v, 595 

^a. aiitiikecriv /a' etTToOo-a (TV\x(^opa^ e/xd?, 

(f)Lk(ji}9, Kakuts 6' ov r?;i^8' tco/oteVr; v6(tov. 
Xo. 770)9 ow; rt 8/)do-€t9, a> Tra^oiSo-' cnxrwava; 
0a. ov/c ot8a TrAr/z; €!'• Kardavelv ocrov rdxosj 

tS>V VVV TTapOVTCOV TTr]lJi(XTCii)V aKos jxovov, 6oo 

liT. S yata pLrJTep tjXlov t avaTTTvyaC, 
OLCiiV \6y(ov apprjTov eto-T^KOvo"' oTra. 

Tp. crLyr]a-ov, 5» Trat, 7r/)u^ rti^' alcrOi^rOaL (Borjs. 

Itt. ovk €o-r' aKova-as SetV otto)? o-ty^o-ojuat. 

T/o. val 7rp6s cr€ Trjs (rrjs Se^ias evoikevov, 605 

Itt. ov ju?) irpoa-OLcreLS X^^P^ M^^* ^^?/ TreVAcor, 

T/). 0) 7r/)ds o-€ yoi^drtor, ixrjbafx&s fx €^€pyd(rr]. 

Itt. rt 6', €t7r€/), o)? ^tJs, /xrySez^ etpr/Kas KaK6v; 

Tp. 6 fjLvdos, a) Trat, kolvos ovbap.S)s obe. 

177. rd rot KdA' ez^ TioAAoto-t KdXAtor Xiy^LV. 610 

T/), o) T€Kvov, opKOvs /xr^Sa/xois dTL[xa(Tris. 

Itt. r) y\(i)a-(/ d/xco/xo)^', ^ de (^p^i' dvcoixoTos. 

Tp. 0) Trat, rt 8pdo-€ts; o-oi»? (f)L\ovs bLepyda-rj; 

Itt. aTTeTTTVcr*' ovbels dStKO? eo-rt /xot ^tAos, 

Tp, arvyyvod*' dp.apT€LV etKoy dvOpdiiTovs, t€kvov, 615 

l7r, o) Zev, rt 8^ KL^brjKov dvOp^aiTOLS KaKov 
yvvalKas (S (f)(as rjXCov KaTi^KLaas ; 
€t yap ^p6t€Lov ^^eAes o-7rei/)at yivos, 
ovK €K yvvaLK(i)v XPV^ TTapaax^aOaL T6b€, 
dAA' dvTLOivTas crola-LV €V vaoLs jBpoTovs 620 

r/ xpvaov rj crLbr\pov rj x^oAkoi; jSdpos 

597 <pi\(i)s A B P : (pi\o)s fiev M V : (piXws fikv ov KtiKSis 8' IwfjLfvri L', yuev 
ou KoKws in ras. 598 t( ^ov»'; Chr. Pat. 610 et 1830 : ri oZv Kirchhoff 

iroQova L P : corr. U^ 602 oXov \6yov L^ vel / 605 t^s o-^y] 

T^o-Sc V SeftSy t' B / 606 irpoaoiffns V P et sine dub. L : 

irpoa-oiffjjs MA L' : irpoaoiffri B 6x2 Cf. Ar. Ran. 102, 1471, 

Thesm, 275 614 effrai L P 615 a/jLaprcTv 5' flKhs livdpuirov Chr. 
Pat. 818 617 KOTffKiffai P 619 T6^e] rcKva testa Berolinensis 

621 ^ Xa\Khv ^ ff. fj xpvo^oy L P B Stob. 73. 30 ^«^''oG»' A^ 
EUR. I. 14 ETPiniAOT 

TTaLbcov Trpiaa-OaL cynepjxa, rov rLfJL-qfxaTOS 

rrjs d^tas 'iKaa-rov, kv he bcoixaa-LV 

vaieLV kX€v6ip0LaL OrjXeLStv arep. 

[vvv 8* €S bofxovs pL€V TTpcdrov a^eo-daL KaKov 625 

/uieAA.otTe? ok^ov bcopLaraiV €KTTLVopi€V.] 

Tovrio 8e brjXov o)? yvvr] KaKOV /xe'ya* 

iTpoaOeLS yap 6 o-Tretpas re KalOpi-^as iTarrjp 

(j^epvas aTT(^KLa-\ m aiTaWaxOfj KaKov* 

6 8' av \apd)v arr\pov e? b6p.ovs (f)vrov 630 

yiyrjOe Koa-iiov TTpoa-rLOcls ayaXp.aTL 

KaXov KaKLO-Tia koX TTirTXoLO-LV eKTToret 

bva-rrjvosy oX^ov biaixaroiv VTTe^eXiav. 

[exet 8' avayKr\v, cda-re. Kr^beva-as koKoXs 

yapifSpoLa-L yaLpciiV a-dd^eraL iTLKpov Xexo?, ^35 

^ Xpr]a-ra XiKrpa, iTevOepovs 5' dz^co^eXets 

XalScbv TTteCet rayaOca rb bvarvxi^'] 

paarov 8' ona ro ixrjbiv, aXX^ avaicfyeXrjs 

evrjOLa Kar olkov XbpvraL yvvq. 

a-o(^r]v 8e piLar&' pirj yap iv y e/xots b6\xoLS 640 

et?] ^povovaa ttX€lov rj yvvoLKa xprj. 

t6 yap KaKovpyov pLaXXov ivTLKreL KvTrpLS 

€V raLS a-ocj^ala-LV rj 8' apLrixo-vos yvvr] 

yvcopLj] jSpax^io, fxoipLav a(l>r]pidr]. 

XPW ^' ^^ yvvaLKa iTp^a-iToXov pL€V ov 7T€pav, 645 

625-637 deleverunt alii alios : suspitio mihi est 634-637 et 625-626, 
et fortasse plures vv. ex Euripidis Meleagro huc invectos esse 

625 sq. delevit Nauck &^a(Tdat M B : aij^effdai primitus V 

626 iKmvofiiv Pierson : iKrivo/xev contra metr. A B L z; : iKTcivo/xev 
M P N 628 KaKOpe^as B {reKcijv Ka\ ava0p4\pa5 2) 630 els 
S6fiov5 arrjphv M <pvrhv M A B t; : KaKhv L P V : yp. arTjpbv iv dSfiots 
KaK6v 5 M 633 ^AjSou P fortasse vTre^eAwv 634-637 Videntur 
de certa quadam nuru dici cum fratribus suis discordante : delevit 
Willems 634 /coAws Kirchhoff 635 yavpo7ffi V 636 S' 
om. A 638 ^aov fortasse 2 (et Haun.) 640, 641 Nauckio 
suspecti 641 ir\e7ov codd. {irXeiov corrector Haun.) XP^ MA: 
XpT]v V B L P 642 iravovpyov LP yp. V 643, 644 omissos 
in margine add. L. Cf. 649 645 xpvt' V L P 2 : XP^ M A B yv- 
vouKa M A : yvva^Kas V L P B innOATT02 

a(f)0oyya 8' avraXs (TvyKaTOLKL^eLV baKrj 
6r]pc^v, tv etxov fxriTe 7rpo(T(f)u)veXv TLva 
jjirJT €^ €K€LV())V (j^diyfjia be^acrOai TTixkLV, 
vvv 8' at p.€V €vhov "^bpo^a-LV al KaKal"^ KaKa 
(SovXevfjLaT , efco 8' €K(f)€pova-L TrpocnToXoL. 650 

a>s Kal (TV y j]\)a.v Trarpos, a> KaKov Kapa, 
XiKTpcov a6LKT(t)v 'q\6€s €S (TvvaWayds* 
ayo) pvToXs vacrp.olcrLv i^ofxop^opiaL, 

€S 0)Ta k\vC(*)V, 77(1)9 CLV OVV €LT]V KaKOS, 

0S ovb^ dKOV(Tas rotdS' dyv€V€LV boK(a; 655 

€V 8' t(T6Ly TOVfJiOV CT €V(T€^€S (T(^C^L, yVVaL* 

et /xt) ydp opKOLS 6€&v d(f)paKTOS rjpedriv, 
ovK dv TTOT €a")(^ov fjir} ov rd8* c^etTreti' TraTpL 

VVV 8' €K b6p.(i)V p.€V, €(TT dv €Kbr]piOS X^OVOS 

&r]a-€vs, diT€L]XL' 0-tya 8' €^ofX€V a-TOfxa» 660 

6€dcro]xaL 8e avv TraTpos ]xoXo)v TTobX 

TT&s VLV TTpoa-oxfrr] Kal a-v Kal bia-TTOLva a-^* 

Trjs (Trjs 8e roA/xr/s eto-o/xat y€y€V]X€Vos. 

6koLor6€. fXLOiG>v 8' ovTTOT ifXTTkqar^rja-oixaL 
yvvoLKas, ovb^ et ^r^crt rty /x' det Xiy^LV 665 

det ydp ovv Trwy et(rt KaK^ZvaL KaKaC, 
7] vvv TLS avTas a-(i)(\)pov€lv 8t8afdra), 
7/ /ca/x earo) rato-o €TT€fxpaLV€LV a€L. 

^a. rdXares S xaKoruj^ets [drr. 

yuratKcSz; iTOTfxoL. 

647 /irjSe L P (sed fi-fire 648) 648 Selrjrat V 649 om. L P 

Spwffiv suspectum : at fikv Seffiroivat ^vZov fx-qxo-vuvrai. rh, KUKd 5 (vuffiv 
Weil) 651 €i' /cal L P yp. B 654 efr; L : corr. / 656 ffwCeiv V 

657 &<papKros Dindorf rjpedrjv Pierson e 5 {iX-f^^pdvv) ' fvpedrfv codd. 

658 ro-xoi' A L P et fort. 2 : iir^ffxov M V B ^u), toS' L P iroTpt] 
KOKa 7p. Ttarpi M 659 iKSrjiJ.^ Hermann. Cf. Atticistam Reitzen- 
steinii, p. 4 (Rostock 1892) 659, 660 ©rjffehs x^oi/<^y V Haun. 
665 (pijffft V Haun. 666 yap oxjrws Stob. 73. 3 669 4»ai. 
AB" (vel B^) 5: Xop. M V L P, Phaedrae nota v. 672 praefixa 
r<i\aiv€s codd. : j erasum in A B L ETPiniAOT 

TLva vvv 7] riyvav exojjiev ?) (jiva^ 670 

(TfpaXeicrai KadaixfjLa kv€Lv Aoyov?; 

irvxojJLev StKaj* lo) ya Kal ^ws. 

Trq. TTOT^ i^aXv^ca Tvxas; 

TTws 8e TrrjfJia Kpv^lrco, cf^tkaL; 

TLS av de&v apwybs t] tls hv (3poT(ov 675 

TTapebpos 7) ^vvepyos abiKOiv €pyoov 

(f^aveLT]; to yap Trap* rjpuv ttclOos 

iripav bvor€K77€paTov ^pyjETaL jSlov. 

KaKOTVX€a-T(XTa yvvaLK&v eyca. 

Xo. (f)€v (f)€V' TriirpaKTaL, kov KaT(apd(tiVTaL TiyvaL, 680 

hia-KOLva, r?is o-^? Trpoa-irokov, KaKSts 8' ^X^'* 

4>a. 0) TrayKaKLa-TT} Kal (f)Lk(ji}v bLa(f)6op€v, 

oV €Lpyaa-(a /xe. Zevs o-e y^vvqTCdp e/xoj 

TTpOppL^OV €KTpL^€L€V OVTaaaS TTVpL 

ovK ^Xttov — ov (TTJs TTpovvoTja-diJirjv (f>p€v6s; — ■ 685 

(TLyav e^' oto-t vvv eycb KaKvvofxaL; 

crv 5' ovK aviaypv TOLyap ovk€T €vk\€€Xs 

6avovpL€6\ aXXa 6et /xe br] KaLvCiV Xoyoov, 

ovTos yap opyrj crvvT€6riyix€vos (f)p€vas 

epet KaO^ rjfji&v iTaTpl aas apLapTLas, 690 

epet 8e rTtr^et rw yipovTi avix(\)Opds, 

TTXrjcr^L re TTaaav yaXav alcryiaTUiV Xoycov. 

670 Tiva vvv ^ L P D 5 : riva vvv M A V B {rlvas vvv B^) : rlv ad 
vvv Nauck rlvas scripsi : \6yovs MAVBL^: \6yov LPV^B» 

671 KaQafJLfia 2 : KddfiaM : ko0' dfifia (Jifxa primitus L B) rell. et 5 alius 
\iiiv Musgrave: Kvffiv LPB'^: Xixreiv MAVB (ex \vffaeiv corr. M) 
\6yovs MV: \6yov ABLP et unus 2: \6ya}v B"^ 672 *ot5i 

praef. M V L P. Cf. 669 ervxov L P lia Heath : 3> codd. 

674 Kpv^w <pi\ai -KTifia L P B N 675 Uv fiporwv V L P N : avOpdoTruiv 

M A B 678 irepoi/ Wilamowitz : ir^pov Kayser : iraphv codd. et 2 

SvffcKirepavrov M V fiiov L' et suprascr. A 679 KaKorv- 

Xeo^rdruv M 680 Karfapdwrai M^ A V r^xvn A : rexvvs V 

{rfxvai V^) : Kardspewrai rexvais Barthold : 2 singularem scribit, 
pluralem reddit 683 o-e Wolff: ff' 6 MABL'^: 6 VLP (ifioi 

Haun.) 688 Se? fMoi Se? V 690 ffas M A B^ -yp. t; : tos B V L P 

691 om. A 692 5« MA mnoATTOs 

oX.OiO KOI (TV X.^(TTLS OLKOVTaS (f)i\0VS 
TTpodvfXOS kcTTl 1X7] KOkfaS €V€py€T€iV, 

Tp. b^a-TTOiV, ex^ts jx^v rdjuta p,ipjy\/a(TOai KaK(V 695 

To yap b(XKVov aov ttjv bidyvo^aiv KpaT^i' 

^yoa de Kayo) Tipos T(xh\ el Sefr/, Xiyuv. 

€6pey\ra (t evvovs t ^ljxi' ttjs voaov 8e aoi 

^r]Tov(Ta ^(xp}xa)( rjvpov ovx a(3ovX6[jiriv. 

€t 5' €V y cTrpafa, K(xpT av h) (TO^oldiV ?J* 7 00 

Tipos Tas Tvyas yap Tas ^pkvas KeKTrJixeda. 
4>a. ?7 yap biKaia TavTa Ka^apKovvTa /xot, 

Tp(acTa(Tav rjpias etra ovyxcopeiv \6yois; 
Tp. fxaKpriyopovixev ovk €a-(0(f)p6vovv eyco. 

dAX' eo-rt kclk rcSi^S' axTTe acoOrjvai, T€Kvov. 705 

4>a. Trauo-at Xeyouo-a* Kat tcl irplv yap ov Ka\&s 

7rapfiV€CT(xs p.oi Kai:e\€ipr](Tas KaKa. 

dAA' CKTToboiv aiTckOe koI a-avTrjs Tre/ot 

(f)p6vTi^^' eyo) yap Ta]xa dr](TO]xai KaX&s. 

vfX€iS 8e, TratSes evyeyets Tpofrjrtat, 7^0 

T0(T6vb€ ]XOi TTapa^TXjET k^aiTOV]X€Vr], 

o-tyr) KaX.V7TT€iV avddb^ €i(Tr]Kova-aT€. 
Xo. ofxvvpLi (T€]xvr]v "ApT^piiv, Aibs K6pr]v, 

lxr]b€V KaK(av a5)v €S (fxxos b€i^€iv Trore. 
4>a. KaX&s eAefas* €V 8e tTrpor/^eVovo-^t cyo) 7^5 

€vpr]]xa brJTa Trja-bc (TV]X(popas exco, 

&a-T €VKk€a ]X€V TTaia-l TrpoaO^ivai ^Cov, 

avrr] t dvdaOai Trpos to. vvv TreirrcoKoVa. 

ov ydp TTOT ala-)(yv5i ye Kpr/o-touj b6]xovs, 

700 Kapra y' iv A "^v codd. 702 ^ /col M A B (sed ^ ykp 

lemma 5 B) Kov^apKovura L 703 \6yovs M (sed corr. ipse) 

O Haun. (tVoAo^er;/ Koi 4k rwv Xffav aix<pi(Tfiii]re'iv 2 : unde iaijyopiiv 
A.<i70ts Heimsoeth) 70970PABLP: Se MV 712 «oAuTrretj/ 

M A V : KaXi^uv V B D N : KaX^iae' L P 713 «((poi' V Haun.^ 

715 Fortasse irpoppeVouo"' : irp^^peVouo'' L (ot inseruit /) : ■Kpo(Trp4irovcr' 
B^ : irporpiirovff' rell. et, ut vid., 2 716 5?? rt LPB 718 t'] 

S* Canter 719 Kprjffiov LP ETPiniAOY 

ovb^ €S irpoa-coTTov ©r/creoos a^i^oixai 720 

ala-yjpols ctt' epyois ovveKa yjrvxyjs fJitas. 
Xo. /xeAA.ety 5e br} tl bpav avrjKea-Tov KaKov; 
4>a. daveXv 6TT(t)s 8e, tovt eyo) ^ovkcva-ofxai. 
Xo. €V(l)r]ixos laOi. 4>a. Kat (tu y' ^v /xe vovOiTei. 

eyo) 8e KvTTptv, rjTTep (^oXXva-C jute, 725 

"^vxrjs a7Tak\a)(6€La-a rr)5' ei^ Vl^^P^ 

T€p\lno' TTLKpov 6* €po}Tos rja-a-rjO^^a-oiJiaL, 

OLTap KaKov ye yhripi^ yevi^aofJiaL 

6avov(T\ Iv et8f/ /xr) 'm rotj e/xots KaKots 

vy\fr\Xos ilvaL* r^s voaov 8e rryo-Se /xot 73° 

Koti^r) fjL€Taa-)(aiv a-(ocf)pov€Xv /xa^r/o-erat. 

Xo. 'HXt/3arots vtto Kev^/xwo-t y^voLfxav, {.^"^P' 

Lva /xe TTT^povcra-av opVLv ay€X.r](TL 
TTOTavals ^eo? €v6€Lr]' 
ap6€Lr]v 8' eTrt TroWtor 735 

Ki)/xa ras 'ASptr/ws 
aKras 'H/)t8aroi5 0' vbop* 
€v6a 7Top(f)vp€ov (TTaXacr- 
(Tova-Lv e? ot8/xa TraTpos raAat- 
i^at Kopat ^ae^ovros oi- 

Kro) baKpv(ov 74° 

ras rjk€KTpo(f)a€LS avy(xs, 

^Ea-TT^pCbci^v 8* eTTt yjr]X6cnTopov clktclv \avT» 

avvcraLfXL tclv aoLbcav, Xv 6 ttovto- 
ix€b(t)v 7Top(l)vp€as XCjxvas 

723 '6ira>s 5* iyii} tovto L P 724 Personarum notae erasae in L 

728 76 MAV: 5^ LPB x«Tepy LPBN2: 0oTe>(^ MAVO 

733> 734 ^«^y «'' Tor oj/oTs aycKriai delrj codd. {elvl et aycXais Dindorf) : 
transposui metri causa ay f\r)cn M L : ay4Kai(Ti rell. iroTOvojo-i»' 

L : yp. iroTcc/xfvais l 736 kO^o bis M A ttjs M 737 a\/xas 

Wecklein 738 (TTaXdcra-ovffiv omnes 739 toAoivo* bis M 

740 Kovpai M A V 742 etnrepiwv M 743 aoiSoov L et 2 : ootSo»' 

(vel -8^»') reliqui 743, 744 Fortasse 6 vovtov /jLeScov innoATTOs 

vavraLS ovKiO^ ohov vefxeLt 745 

(T€fJLVov ripfMOva Kvp&v 
ovpavov, Tov "ArKas ^x^f 
KpijvaL T aix(3p6(TLaL \iov- 
raL Zrjvbs fX€kddpo)v irapa kol- 
TaLs, Lv* a (BLobcopos av- 

i€L CaOia 750 

\B(hv (vbaLjxovLav Oeols. 

S) XevKOTTT^pe KprjCTLa {.^"^P' 

TTOpOlJLLS, a bLCL TTOVTLOV 

KVfx akLKTVTTOV aA/ixa? 
€7T6p€Vcras €fmv avaa-aav 6X(3l(ji)V dn olkcov, 755 

KaKovvfjL(f)OTdTav ovaa-LV. 17 yap dit' dfjL(f)oT€p(ov 
d Kprfa-Cas €k yds bva-op- 
VLS €7rTaTo KX€Lvds ^AOrf- 

z^as* MovvCxov 5' dKTalo-Lv €k- 760 

hrjaavTo TrX^KTas TT^La-fJLaTcov 

apxas, €TT a- 
TT^ipov T€ yds €^aaav» 

avu (i)Vy ovx oaL(t)V ^pb)- [avT. 

TODV h€Lva (\)p€vas *A(j)pobL- 
ffMl^ Tas v6(T(D KaT€K\d(r6r]' 
XaA.cTrft 8* viT^pavTkos ovaa avfK^opa TcpdfjLVCDV 
diTo vvfJL(f)LbLO)v Kp€fJLaaTov d\l/€TaL dfx(f)l (3p6xov 770 

X€VKa Ka6apfx6^ovaa h€L- 

745 veiioi MO 746 KvpS)v LPD Haun. V^B^: vaicov MAV 

B N. Videtur :S irpoff^Yyi^iiv reddere {aKvpovv ?) 749 Koiras 

ML: corr. M'^: Koiras fort. 5 (iK ruv Koirwv, ruv oXkwv) et oKb 
suprascr. B : irap^ aKras Wecklein 750 '(v a Valckenaer : '{va 

codd. (tv' soli VB) fiiSdcopos A^S: d\fii65upos re\l. 751 eeo7a-iv 

Seidler: dvarols Brunck 754 aXiKrviros Wakefield ('irov 2) 

758 a (vel Ti) fortasse unus 2 : ^ codd. 759 eirraro L P N : 

iirrar iirX M A V B 760 Mouj/txtou L : /Mowxiov V : fxovwxiov 

rell. 5' M A B : 5' cVV L P 771 5e>a codd. ETPiniAOT 

pq, baCixova (TTvyvov Karat- ^^-^ 
6€(r0et(ra, rav 8* evbo^ov avO- 
aipovfxiva (p^qiJLav, airaX- 

Xdaa-ov(rd t dK- 
yeivov (jypevoiv epooTa. 775 

TP0*02 (lo-to^ez;) 

iov lov' 

fioTjbpopLclTe irdvTes ol ireXas bojjicsiv' 

kv dyyovais bi(n:oLva, &r](r€(jos bdjjiap. 
Xo. — (f)€v (f)€v, iriTTpaKTai' (3a(TLX\s ovk€t ^(ttl br] 

yvvri, KpepiaorTols kv f3p6xoLS r^pTrip.ivr]. 
Tp. ov criTevareT; ovk oI(T€L tls dp.^Lb^^Lov 780 

(TLbr\pov, w ro8' d]xp.a Xva-ofxev biprjs; 
Xo. — . (\)LKaL, TL bp&ix€v; r) boKcT irepdv bofxovs 

Xv(raC T dvaaa-av e^ €7TL(r7raa-T&v ^poyuiv; 
— TL 8'; ov TrdpeLcrL Trpoa-iroXoL veaviaL; 

To TToXkd TTpda-a-eLV ovk iv do-^aAet ^lov. 785 

Tp. op6(£ta-aT €kt€lvovt€s dOXLOv veKvv 

TTLKpbv Tob^ OLKOvprjixa beaiTOTaLs (jxols. 
Xo. — . okdikev rj bvaTrjvos, o)? kXvo}, yvvq' 

rjbrj ydp ws V€Kp6v vlv kKTeivova-L 87/. 
eH2EY2 

yvvalKes, lore tls ttot kv bd^xoLS iBo-q; 79° 

?7X^ ^CLp^la TTpOa-7T6k(i)V d(})LK€TO. 

772 (rrvyvav M 773 5* Wilamowitz : om. M : r reliqui 774 av6- 
aipovfi4vav M P (corr. p) <f>i\fiav M L P : <f>d/xav rell. 775 <pp€vav 

^pwra <l>peaiv M : <ppf(r\v cpwra O 776 Tpo<pbs icrccBev scripsi ; cf. 2 

rivis $ov\ovrai r^v Tpo<phv e<ra}d€v ravra Xcyeiv, ivioi 56 i^ayyiXov {i^ay- 
ycWeiv ?) <pa<Ttv : 06p. L P : 'EI077. ('A77. M) lob lov. Tpo<p. $0T]5p6- 
/i€?T€ M A B V. Cf. Dram. Person. not. irdvres om. M ^p^ixcf 

L^P^p. B 778 Xo.] rpo<p. A 780 Tpo. M V : xop- A (?) : 077, 

L P B 782 Xop. V L P : V'X- M A B ; 784 vfiiX' omnes ; 788 xop- 

omnes. Paragraphos addidi 785 ra P et mut. in rh L Trpda-a-eiv 

L P : Trpdrrdv M A V B 786 Tpo. M A V : 077. L P B iKrd- 

vavrfs M A V vtKphv L P 791 rjxh Nauck irpocnr^KdiU 

{fx} Markland mnoATTOs 

ov ydp TL fx 0)9 Oeaypbv a^Loi bojxos 

TTvkas dvoL^as cvcfypovcos iTpoa-evveTTeLV. 
fxwv rTtr^eo)? tl yrjpas etpyao-TaL veov; 

TTpocra) fxev r/877 jBlotos, dX)C ofjLMs eT av 795 

XvTTrjpbs rjpXv Tovab* dv €kXlttol bofxovs* 
\o. ovK €s yepovTas rjbe (tol T€lv€L tvxj], 

&r](r€V' V€OL $av6vT€S dkyvvov(TL cre. 
Qr]. oLfJiOL' T€KV(t}V fxoL fxri TL (rv\arat ^los; 
Xo. C^(rLv, Bavovar]s jxrjTpbs Q)S aAytcrra ctol. 800 

&r]. TL (f>^s; okcokev dkoxos; €k tCvos rv^i/j; 
Xo. ^po^ov Kp€p.a(TTov dyyovr^s dvq^aTO, 
&r], kvirrf TTaxvcodetcr', r/ aTro (TVfK^opas tlvos; 
Xo. Toa-ovTov Xcrp.€V' dpTL yap Kdyu> bojjLOLSf 

Qr](T€v, TTapeLfjLL crSiv KaKcav TTevOrfTpLa, 805 

Srf. aloL' TL brJTa rotcrS' dv€crT€fifiaL Kapa 

TTkeKTOLCTL (f)vkkoLs, bvcrTV)(r]s deiopos &v; 

\akdT€ KkyOpa, TTpOCTTTOkoL, TTVkcDfXaTCliiVi 

CKkveO^ dpfxovs, o)? tSco iTLKpdv Oiav 825 

yvvaLKos, 17 fX€ KaT$avovcr* dTTcakecrev, 810 

Xo. — 10) to) TakaLva fxekectiv KaK&v* ^ 

€7Ta$€S, eipydcrdi 

TOCTOVTOV U)CrT€ TOV(Tb€ (TVy\€aL bofxovs, 

— atat Tokfxas, o) ^LaCcos Bavovcr^ 
dvo(TC(D T€ avfX(f)opa, crds X^P^^ 

TTakaLCTfxa fxekeas. 815 

— rts dpa (rdv, TakaLv, dfxavpoX ^oav; 

793 TTvAais M A avoi^as r A 795 eo-r' &i/ M V 796 e/cAtTrp 

M A P 799 &1X01 M A V 800 davov** primitus L : davoZcn P 

803 rivos M 804 h6novs A L P 806 Kapav B 808 K\^epa 

L B : K\€i- reliqui 809 Talis versus legitur sine vv. 11. post 824 

in B V L P (etiam D N Haun.) non in M A O. Hic iK\v(rad' ap/iiovs ws 
tSu 5vaBai/j.ova {rhv Saifiova VO Haun.) codd., cum vv. 11. €K\vaa<T6' 
V (-(TaT apixohs M), yp. dpfiohs B, et glossis tV tvxw ^ • '''W ^v<r- 
rvxv A 811 Xo.] Fortasse -jrp6(Tiro\oi e(Tci)6ev 813 & M/: 

om. rell. 816 (wdv codd. (-tj»' V) ETPiniAOT 
0t;. cS/xot eyo) ttovcdv' eiraOov, S) ttoXls, \p"''P' 

TCL fJLCLKLa-T (fJL&V KaKOiV. O) TV)(a, 

&s {XOL ^apua koX bojxoLS eirea-TaOrjs, 

KTjXls a(l>pa(TTos e^ akaaTopoiV tlvos» 820 

KaTaKova piev ovv ol^lotos ^lov 

KaK&v b\ o) Takas, irekayos etcropcS 

TOCroVTOV &(TT€ yJ\T:OT €KV€V(TaL TrdXLV, 

ixrjb^ €K7r€pa(TaL Kvp,a rrjo-Se (TV[X(i)opas. 824 

TLva koyov ToXas, TLva rvyav (riO^v 826 

jSapvTTOTfxov, yvvaL, Trpoa-avb&v TV\(i); 
opvLS yap uis tls €K \€pGiv a(f)avTos et, 
Ttribr]\x €S "At8ou KpaLirvov opix-qaa^rd fxoL, 

atat atat, /xeA.ea /xe'Aea ra5e irdOr], 830 

7rp6(TQ)6€v bi 7ro6€v dvaKOfXL^ofxaL 

TV)(av baLix6va)V 
dpiTTkaKLaLa-L twv TrdpoL^iv tlvos. 

^o. ov o"ot Tdb\ o)va^, T/A^e br} fx6v(D KaKa, 

TTokk&v ix€T dkko)v 6* &k€a-as K€bvbv k^xps, 835 

Qr), To KaTOL yas 6€k(o, to Kara yas KV€(j)as [avT. 

IX€TOLK€Xv O^KOra) 6aV(t)V 6 Tkd\X(x)V, 

Tr\s a-^s o-reprj^ets ^tArarr;? SjXLkLas' 
a7rcoA.eo-as yap [xakXov rj KaT€^6Lao. 

817 0T7. om. M olfjLoi B V (evanuit in M^ vovcov M (?) A V : 

TraBiav B L P N O iiraeov Haun. : S)v {2> A) ^traeov rell. irSXis 

M A V : rdXas L : rdXaiva V B P 818 rvxn M A V 821 /cara- 

Kovq, A L et mut. in KaraKovh. V. Utrumque 2 kfiioros M (et O) : 

ojStWos rell. 822 KaKu L: KaKhv P 6 raAas MAV 

(5 5) 823 &<rT€ L P B : &y M A V iK-irvevaai M V O (-euo-ot M) 

824 iJL-fir MV 825 Vide ad v. 809 827 yvvai MAV: 

rXrjfiov L P N : rX-l]fi(tsv B 829 Kpanrvhv'] iTiKpov L P N fioi] 

iTov yp. fioi B {irov Haun.) 830 ol quater M A V : bis L P B N 

/ieA.6a semel L V : corr. Iv 831 avaKofiiCojxai] -ix^v suprascr. V 

832, 833 Fortasse SaifxSvuv rvxav et roov rivos irdpoteev : vid. ad 850, 
851, sed cf. 837 = 818 834 Xo. om. M to'S' . . . KaK6v V 

Ava^MA (non O) lir^\0€ M O 835 S' om. LPV 836 @tj. 

om. M 837 dave7v 6 rX-fifiuv L P {eaviav 6 rXdfioiv (TKor^ Enger) mnoATTOS 

"^tCvos kXvo); TTodev davaarLfjios rvxa» 840 

yvvaLy crav €l3a, raAatra, KapbCav;' 
eiTTOL Tts av t6 TipayOiv, rj iMaTrjv ox^ov 
(TTiyeL Tvpavvov h&ixa TTpoa-iroXctiV (jJLcav; 

&IXOL [xoL aiO^v, 

jueAeos', olov elbov aXyos bofxoiVf 845 

ov TX.r]Tov ovhe p-qTov. dXA.* aTTOdXoiJLriv* 
eprffxos oIkos, kol t€kv^ opcf)aV€V€TaL, 

lAtTTeS (pVS €T€K€S,) €XlTT€S, O) (f)Lka 

yvvaLKS)V apia-Ta O^ oiroa-as opa 

(f)€yyos deAiou 850 

T€ Kal vvKTos a(rT€po)TTov a-iXas. 

Xo. 100 rdA.as* S Takas'' oa-ov KaKov ix^i hofxos» 
baKpva-L fxov ^Xi^apa 
KaTaxv0€VTa T€yy€TaL aa tvx^i' 
To 8' €7tI rwSe iTrjfxa ^pia-o-oi) TrdAat. 855 

0i;. ea ea* 

ri hrf TToB^ rjb€ hiXTos €K (f)LXr]s X^P^^ 
TfpTrffjiivr]; OiX^L tl arffxrjvai viov; 

aX)C Tf Xix^VS fXOL KoX T€KV(t)V €7TLcrToXas 

€ypa^€v rf hvaTrfVos, k^aLTOvfxivrf; 

6(xp(T€L, T(5iXaLva' AeKrpa yap Ta &rf(T€oos 860 

OVK €(TTL b&fxd d^ ifTLS ^La-^LaLV yVVTf. 

840, 841 rlvos codd. et 2. Versus in speciem trimetrorum iamb. 
corrupti iir^fia MA yp. V^: rdXaiv e/So KapSiav Elmsley 

843 (rrvyd A : ereyoi P ifihv Valckenaer 844 &fMoi M A : 

l(i>fioi B V L P &fioi iyci) rd\as, &fioi iyo) (xdeev Wecklein 845 itA- 
yos elSov V 848 notam Xop. praefigunt codd. (et 5 ad 852). Del. 

Musgrave eActires eXctircs ante rasuram M ots eTe/ces sup- 

plevi: (ator atat) initio versus Kirchhoff 849 ^Trc^o-otyVP dpq, 

Nauck : 4<popa codd. 850 irifxtpi^ ahlov Enger 851 aarepwiros 

(h(rr€poirbs M A L) (nXdva {cnXiiva P) codd. et 2 : corr. Jacobs : 
fortasse a^mpw^ <rf\dva. Cf. ad 832. 852 Xo. Musgrave : choro 

continuat 2 : ^fJttX' B V L P N : M sic, ae\dva & (yp. tcl») toAos. ©rjtr. 
& rd\as 854 TO trot BVP {riyKirai * tr^ L) 855 iirX 

r6hf: M 856 07J. notam om. M 5r; om. M A 7}5c] ^ L P 

857 (Trifxavai V L P N 861 Ufxad' B V '^T.v.T ETPiniAOT 

Kal fxrjv TVTTOL ye (T(p€vb6vri9 xpva-rjXdTov 
Trjs ovK€T ov(Tr]s Trjcrbe TTpoaaaiVovcri /xe. 
<^ep', e^eAtfas irepL^okas (T(f)payL(TiJLdT(ov 
ibo) TL Aefat biX-Tos rjbe \xol OikeL, 865 

Xo. — (^eO ^ev' Tob^ av veoxfjibv (KboxaXs 
iiTLcpipcL O^bs KaKov. e/xot /xer ovv 
a/SCoTos jSlov tvxcl "^Trpbs Tb KpavOiv et?/ rvxeti^. 

— 6\o[xivovs ydp, ovk^t ovTas Aeyw, 

(f)€v (f)€v, tS>v efjLwv Tvpdvv(t)v bdfxovs. 870 

— 0) baLjxov, et ttcds ea-TL, fxr} (T^r]kr]s b6ixovs, 
alTovfxivr]s 5e kKvOl fxov irpbs ydp tlvos 

olcovbv U>(TT€ fXaVTLS €l(TOp(a KaKOV, 

07/. ot/xof Tdb^ olov dkXo TTpbs KaK(a KaK6v, 

ov TkrjTbv ovb€ k€KT6v. 0) Takas €y(a, 875 

Xo. TL xpVl^f^f ^i^^^i ^^ 'T^ ^ot Aoyou fX€Ta, 
07^. ^oa ^oa bikTos dkacrTa, Tra (f)vy(a 

pdpos KaK&v; aTro yap oAo/xez^os otxofJLaL, 
olov olov ^lbov [€v] ypa(f)aLS jxikos 

(f)6€yy6ix€Vov Tkdfxoiv, 880 

Xo. a^at, KaK&v dpxiiybv €K(f)aLV€LS kdyov. 

Srj, T6b€ IX€V OVK€TL (TT^fXaTOS €V TTVkaLS 

Kadi^oi) bv(T€K7T€paTov, oAooz^ 

KaK^V tO) TToAtJ. 

^linT^kvTos €vvr]s Trjs ijxrjs erAr; 6Ly€LV 885 

^CcL, To a-€fxvbv Zrfvbs ofxfx* aTLfxda-as, 

863 TTjtrSc] o'/5f Wilamowitz 865 *86 L, corr. / 866 4pSoxous 
B ' 867 iiri(l>ep€i M A O 2 (ut vid. ) : iireia-ipepei B V L P N kuk^v 

om. L P 868 aPiwros A B V. Ultima verba corrupta : eadem 

habuit 2 : Tt5xo' irphs rh Kpavdev 5' Wilamowitz : fortasse ?et S* evx<iv. 
Cf. 871, et El. 592 871-873 ev TiiTiv ov (pepovrai ovroi 2B, Del. 

Nauck 871 ff<pa\ris MA Ujxov B 872 5«] yap LP 

873 oioivwv VW (ex corr.) 2 KaKov LPB': KaK6v MAVB2 

875 del. Wilamowitz 877 irqt M A : irov BVLP 878 KaKhv 

B P 879 iv del. Wilamowitz 880 rX-hixwv B V P : rX^fxov L 

882 r6S' i/xhv MOv 883 SvffeKiripavrov M O 883, 884 6\ohv 

et Tr6\is semel MA: bis BVLP 884 i^ Elmsley : i).coddr 

885 rris i/xijs etfvrjs V L P (corr. /) innoATTOs 

a\\\ 0} TTCLTCp Hoa-eLbov, hs iixoC ttot€ • 

apas vTricrxov rpeis, /xta KaTipyaaai 

TovTOiv €ix6v 7rat6', rjfxipav be [xr] ^vyoi 

T-qvb^ etirep T]pXv oi>Tracras cracpeh apds. 890 

Xo, ava^, aTrevxpv TavTa irpbs 6€u>v Trd^LV' 

yvcacrr] yap avOLS dinrXaKU^v. ifxol ttlOov. 
Qt]. ovk ecTTL' Kal iTpos y i^eXca o-^e TTJa-be yijs, 

bvoXv be [xoLpaLV OaTepa TreTrATy^eraf 

7] yap YIo(T€Lbc^v avTov ets "At^ov b6p.ovs 895 

QavovTa Trejix^ft Tas e/ixaj dpas cri^oiv, 

rj rTJo-Se x.^pcts iKTrea-obv dAco/xeros 

^€vr]v eTT* atai^ Xvrrpov dvTkqa-€L ^Cov, [ 

Xo. Kat [jL-qv o5' avros Trat? cros es KaLpov Trdpa, 

^lTTirokvTOS' opyrjs 8' efaz^ets KaKrjs, dva^ 9°° 

©rjo-et;, ro Awo-roi; o-oto-t ^ovkeva-aL So/xotj. 
Itt. Kpauy^? aKOVo-aj o-^j d^LK6]ir]v, TraTep, 

a-TTOVb?]' TO ]l€VTOL TTpdyfl €(f)' (ktTLVL a-T€V€LS 

OVK olba, povkoCp.r]v 8' av €k aiOev Kkv€LV. 

€a, tC yj)r]ixa; a7]v bdfjiapO^ op5>, TTdT€p, . . . ., 9^5 

v€Kp6v' fxeyCa-Tov OavfxaTos T6b^ d^Lov 

rjv dpTCo)s €k€L7T0V, rj (j)dos Tdbe 

ovTTO) xp6vov TTakaLov eto-e8e'pKero. 

rt XPVI^^ Trao-xet; ra> rpoTro) 8toAAi;rat; 
Trarep, iTvOia-OaL ftovko[xaL a-iOev TTdpa. 910 

o-tyas* a-LOiiTrjs 8* ovbev €pyov €V KaKoXs' 
Tj ydp TToOova-a iTdvTa KapbCa Kkv€LV 
Kav rots KaKoXoTL kCxvos ova-^ dAtVKerat. 
ov ]xr]v (jiCkovs y€ Kart fxaAAoz; r] (j)Ckovs 
Kpv7TT€LV bCKaLOV o-ds, iTdT€p, bva^TT pa^Cas . 9^5 

888 KaTelpyaa-ai M 891 auevxov Valckenaer 895 "AiSov 

irvA.as M (56fiov O) 899 Kaivhu M : corr. M^ 903 ^riviv P : 

<^T6 i/w N D : ^r^ vvv Chr. Pat. 844 907 ^ M^ V'' : ^^ M A : us 

BVLP 908 xpoW TToAotbs Lehrs 9iiS'om. V. Versum 

om. Chr. Pat. 860-865 (= Hip. 907-913) 912 KopUa iravT ctSeVot 

Chr. Pat. ETPiniAOT 

0rj. o) TToAA.* ajJiapTdvovTes avOpoDiroL ixdTrjV, 
TL b-q Texi^cLS [xev y^jpias 8t8d(TKer€ 
Kat TidvTa iiriyavacrQ^ Kd^€vpL(TK€T€, 
€V 8' ovK iTTLo-Taa-d^ ovh* kdripda-acrQi 7ru>, 
(jypoviLV bLbdcTKeLV ola-Lv ovK €V€o-TL vovs; 920 

Itt, b€Lvbv a-o(f)L(TTr]V etTray, oorts €v cjypovelv 

Tovs fJir] (jypovovvTas bvvaTos eor' dvayKdcrai, 
j)^>o,wW</ dA.A* ov ydp €v deoz^n AeTrrovpyety, Trdrep, 
8e'8otKa fjLrj a-ov yAcSo-o*' V7r€p(3d\rj KaKoXs. 

&r], (f)€v, XPV^ ^poTolaL t&v cpLXcov T€Kp.r\pLov 925 

a-acf)€S TL Keto-^at Kat ^tdyi^coo-ti' cf)p€vS>v, 
oa-TLS T dkqOris eortz; os re )ur) ^tAos, 
Sto-o-ds re cfxovas TrdvTas dvOpcoTTOVs €\€LV, 
T-qv iJi€V bLKaCav, Trjv 5' otto)? €Tvy\av€V, 
ws ^ (f)povova-a rdStK* e^TyAeyxero 93° 

-Trpoy r^9 StKaias, kovk ai' riiraT(aiJ,€6a. 

Itt. oAA* ?5 rtj es o-oz; ov? /ute bLajSaXcov ex^t 
(f)Lk(t)v, vo(ToviJ.€V h* ovb€v ovT€S atrtot/ 
e/< rot TriTrX.rjyfxaL' a-ol yap kKTrXrjcra-ova-L /xe 
Aoyot TrapaAAdo-o-orre? €^€hpoL (f)p€V(av. 935 

0?j. ^ev r^9 ^poTeLas' ttol TTpo^ri(T€TaL; (f)p€v6s, 
TL repjoia roA/xr^s Kat dpdcrovs y€vricr€Tai; 
et yap Kar' dz/Spos ^lotov i^oyK^aa-^TaL, 

6 8* V(TT€pOS TOV TTp6a-d€V eiS VTT€p^oXr]V 

iravovpyos iarai, O^olo-l Trpoo-jSaAetv x^°^' 94° 

dAAryy Serjo-et yatai', rf \(£>pr]a-€Tai 
Tovs fxr] btKaLovs Kal KaKovs -Trec/^uKoVas. 

(rK€\f/aa-d€ 8* €s roV8', oo-rty ef e/xoO yeyo)? 

916 iroWh /JLavddyovTfs Markland (iroWcb iTrKTTdfievoi 2) 919 tv S'] 
e)/0' A oitSe Oijpaade V L 920 ataiv ovk eo-ri A* 924 inrfp- 

fidWoi M O : xnrepfidXoi B V 926 Sja^vwo-Ti»/ L : corr. L' vel / 

927 'dffTis fx^LO 928 re] Se V P 93 1 ov/c &!/ V : corr. v 

932 ^ A B (^) 2 : cf rell. suprascr. B 933 5' om. V et fort. L : 

corr. U V 934 ^ toi A ^ot M 941 ^ A L P 942 Tohs] 

TiisY innoAYTos 

7](r)(yv€ Ta[Jia XiKTpa Ka^€Key\€Tai 

irpbs rfjs 6avovcn]S €ix(f)av(as KaKLcrTos cov» 945 

beX^ov b\ €TT€Lb-q y es fMLacrix iXrjXvOaSf 

TO (TOV TTpO^TOOTTOV h^Vp^ €VaVTLOV TTaTpL 

(Tv br} d^olcTLV 0)9 Ti^pLcrcro^ odv avrjp 
$vv€l; a~v a^ixfypodv kol KaK(av aKrjpaTos; 

OVK aV TTLdoLIJLriV TOL(rL aOLS KOpLTTOLi €y(o 95° 

6€0La-L TTpocrO^ls apLa0Lav (f)pov€LV KaK&s, 
frjbr] vvv av^^L Kal hC a^j/vxov fSopas 
(Tirotst KaTTrjX^v, 'Op(f)€a t avaKT ^xinv 
^aKy€V€ TToKKGiV ypap.p.aT(£>v tl[jl&v Kairvovs* 
€TT€L y €\ri(f)6r]s. tovs 8e tolovtovs cyo) 955 

<f)€vy€LV TTpocf^ciivC) TTa(TL* 6r]p€vovcrL yap 
(r^fjiVOLS k6yoL(rLV, alcrxpa ]ir]yav(i)p.€VOL, 
T€dvr]K€V r]h€* TOVTO cr* €K(r(a(r€LV 8oKets; 
^'iv roid' akCa-Kr] ttX.^lo-tov, o) K(XKLa-T€ (rv' ^ 

TToloL yap opKOL Kp€Lacrov€S, TLV€S \6yoL 960 

Trja-b* av yivoLVT av, &aT€ cr oLTLav (f)vy€Lv; 
fjLLo-^Xv ar€ (f)r]a-€Ls Trji^be Kal to 8t) v66ov 

TOls yvr^crCoLCTL TTo\€]ILOV TT€(\)VK€VaL* 

KaKr]v ap avTr]v €]xiTopov ^Cov Xiy^Ls, 
ct bvcr]X€V€CcL (rrj tcl <f)CXTaT c^\€a-€V. 9^5 

UolU' oAA.' <x)S To fjL&pov avbpda-LV ]jl€V ovk ivi) 
yvvaL^l 8' €]nT€(f)VK€v ; otS' eyo) viovs, 
ovbkv yvvaLK(ov ovTas da-(f)a\€(rT€povs, 
oTav Tapd^r] KviTpLS r](3&a-av (f)p€va' 
t6 8' dp(T€V avTovs ox^eAet TTpoa-K€C]M€VOV. 97o 

946 i\-f}\veas codd. et 2 : i^-fi^vda Musgrave 950 irvBoifi-qv A 

et ante ras. M (?) 952, 953 airois vvv aiix^t nal . . . liiv {56^av 

Wecklein) Kawfj^ev Nauck 953 airois^ a-iyas Goram 'Op^pecos 

dvaKT M {'Op<l>4' ws M^) 954 iro^iwv Musgrave KavvoTs M : 

corr. M^ 956 drjpevcrovcri M 958 iK^rdo^eiv A 961 yevoir 

M P (D O) 962 fiiffeTv ye P et sine dubio L : corr. / 963 yvrja-iois 
ffov P 965 71 Svffyeveia <r^ M : ^ Svfffieveia ffij M"'* : Svffyeveia 

yp. V To (pi\a r A^ in ras. a.ir(^\effev VN et ut vid. 

primitus L ETPiniAOT 

vvv ovv — TL ravTa aols a/xtXXwjuac Aoyots 

veKpov TiapovTos fJidpTvpos (raipeorTdTov; 

€^€pp€ yaias tt/o-S' octov Taxos (pvyds, 

KOL \xriT ^AOrivas tols deobfi-qTovs /uoAr/y, 

IJ.r]T et? opovs yrjs rjs efxbv KpaTeX bopv. 975 

et yap iTaOcav yc crov rdS' rjco-rjO^qa-oixaL, 

ov jxapTvp-qa-eL [x "la-QpLLOS ^lvls iroTe 

KTavcLV kavTov, dWa KopLTrd^eLV fxdTrjv, 

ovb^ al 6a\dcr(Tr] cr6vvop.oL ^KLpiovibes 

(\)r](Tov(TL TTeTpaL Tols KaKols \x elvaL ^apvv. 980 | 

Xo. ovK oXb 0770)9 eLTTOLfx CLV evTv^eiv TLVa 

6vr]T&v TCL yap brj irpwT dvia-TpaTTTaL TrdXLV, 
Itt. irdTep, [xevos [xev ^vcrTacrLS re crcdv (ppevGiV 

beLvri' To [MevTOL Trpayfx e\ov KaXovs \6yovs, 

€t TLS bLaTTTV^€L€V, ov Ka\bv Tobe. 985 

iyu) 8' OLKOfJLy^os els 6)(\ov bovvaL k6yov, 

€s rj\LKas be KwAtyovs aocfi^oTepos. 

€\€L be fxoZpav kcll T6b^' ol yap €v crocfioXs 

^aCAot TTap^ 6)(\(o fxov(TLK(ji>T€poL XiyeLV. 

Ofxuis 8' dvdyKTf, ^vfX(f)opas d(f)LyfX€vr]S, 99° 

yX&cra-dv fx d^elvaL. -Trpwra 8' dp^ofxaL Xiyeiv, 

odeV fX VTT7Jk6€S 7Tp(aT0V 0)S bLa(})6€pwv 

KOVK dvTLke^ovT . eiaopas (f)dos Tdbe 

Kal yalav €v roto-5' ovk evea-T dvrfp €fxov, 

ovV rjv (Tv fxrf (f)f}s, cro)(f)pov€a-T€pos yeyc^s. 995 

€TTLcrTafxaL yap TTpQ)Ta fxev 6€0vs orefSeLV, 

971 vvu oS;/] Ti odu P 973 ^^epp* L: corr. / (pvyas tolxos 

M O 975 '6pov V : corr. v 976 7jrT7)9-ff(roiuLai A 978 ye 

avT6v A 979 oii5' eV M : owSc L ea^Kdcrffri M suprascr. v : 

6a\d<T<Tii)s rell. aKipwviSfs O (casu, opinor) : (TKipp- L : aKeip- rell. 

983 ^vvTacTis Herwerden (^varaais X) 984 exco P : corr. p Ka\ovs 
M A B 2 7p. V : iroWovs V L P 986 \6yovs M A^ t; : yp. avaiSiwv 

V {\6yov Plut. de lib. ed. p. 6 : \6yovs Cramer, Anecd. i. p. 292) 
990 ^v/uL(f)opas A : (rvfi- rell. 992 irpS}Tov M A B 2 yp. v 

Chr. Pat. 520 : irp^Tcpov V L P 993 kovk codd. et 5 : ovk 

Markland mnoATTos 

</)tAots T€ xprj(rdaL fJLT] abcKeXv TTeipoifxivoL^t 

akk oXcnv alb(ji)s fjL7]T kirayyiW^LV KaKa 

IX7]T av6v7:ovpy€LV alcr^pa toIctl xpcoixivoLS* 

ovK iyy^Xaa-rqs t&v ojJLLkovvTaiV, Trarep, looo 

aAA. avTos ov Trapova-L Kayyvs cov (f)LkoLs, 

kvos 8' clOlktos, (p /x€ vvv kk€Lv SoKeis* 

Aexovs yap es ro'5' rjfxipas ayvbv Sc/xas* 

ovK olba TTpa^LV Trjvb^ 7Tkr]v Aoyo) Kkvoiv 

ypa(pfj T€ k€V(T(T(i)V' ovh€ TavTa yap (tkott^Xv 1005 

TTpoOvpLOS ^LjJLL, TTapOivov yl/vxqv €\(jDV. 

KaL brj To crSxppov TOVfjLov ov Tret^et o"** tro)* 

b€l br} (T€ b€L^aL rw TpOTT^O bL€(f)d(ipr]V. 
TTOT^pa TO Tr](Tb€ (tG)]X €KakkLaT€V€TO 

TTa^T&v yvvaLK(ov; r/ crbv olKr](T€LV bofjLOV loio 

€yKkr]pov €vvr]v 7Tpo(rka(3(iDV eTrTJATrta-a; 

fxaTaLos ap* rjv, ovbaixov ]X€V ovv (f)p€vo)V. 

akk^ 0)9 Tvpavv^Xv r]bv; tol(tl (r(a(f)poaLV 

rJKLa-T(x y , et \xr] tcls (pp€vas bL€(f)6op€V 

6vr]T(av 6(roL(TLV avb(xv€L jxovapxLa. 10 15 

eyo) 8' ay&vas jxkv KpaT€lv ^Fikkr^vLKovs 

TTp&TOS OikOLfX aV, €V TTOk^L 8e b€VT€p0S 
(TVV TOLS apicTTOLS €VTV\€Xv det (f)LkOLS. 
TTpaa-(T€LV T€ yCLp TT(Xp€aTL, KLvbvVOS T OLTTObV 

Kp€Lcrcr(i) 8t8coo-t rT/y TvpavvCbos yapLV. 1020 

997 veipd^ixevos A 998 iwayyeWeiv Milton ex 2 : awayyfWfiv 

codd. {-€\eiu M L) looo kovk V looi avrhs ut vid. omnes 

{aitThs 2) (piXois V L P : <})i\os M A B. Utrumque 5 et B* 

1002 y] ov Tournier (eV ^ . . . \-n<perivai 2) eAe?»/] ix^iv VL 

1003 o7»'b»' ^s T. 77. Se/ios Chr. Pat. 521 1004 ovk M A : kovk rell. 
1005 toGt ii^oi/ Kirchhoff 1007 kcI /x^ A IfrW scripsi : yo-wy 
codd. loii 6UJ/77 M 7p. V^ (ei/v^v 2) 1012 /couSo^ou L, teste 
Pultonio o5j/ V B'L : om. P : ^i/ M A V" (ppevwv Markland ex 
2 (ou5o/toC avv((T€co5 ^v) : <ppovS>v codd. 1013 Punctum post adt- 
(ftpoatv, non post 1781/ codd. : post tjBI fortasse unus 2 10 14 8x6- 
(pdeipev M (^KKTra' rtfx)] Weil) 10 r 6 Kparwv V: yp. Kpareiv v 
1019 T€ yhp MBO: 7^^ eS rell. et 2 t MAB: 5' VLP 

1020 T^s] TOrS M 

EUR. I. 15 ETPiniAOT 

tr ov AeA.€Krat twv eii&v, tcl 6' a\)C e)(eis* 

€t [Jikv yap -^v jxol ixdpTvs olos €t/x' eyw, 

Kal TTJa-b^ 6p(aa-r]s (f)iyyos riy(ovLCopL7]V, 

epyoLi av elb^s tovs KaKovs bL€^L(av 

vvv 6' opKLOv a-OL Zrjva Kal Tribov xdovos 1025 

opivvfJLL T(av a-(av fJLrJTToO^ ay^aaOaL ydiKnv 

fxrjb* av 6e\r](TaL fxrfb^ av tvvoLav XalBeLV. 

rj Tap* 6koLixr]v CLKker^s dv^avvjJLOs, 

diroXLS doLKOS, (f)vyds d\r]T€vcov ydova, 

KoX ixr]T€ TTovTos ix/]T€ yrj be^aLTo fxov 1030 

(rdpKas OavovTos, ei KaKos 7T€(J)vk dvqp. 

€t 8* r]b€ b€L]xaLvova-* aTrcoXetrer (3lov 

ovk ot5'* €]xo\ yap ov OefXLS iripa Xiy^LV, 

€(r(0(f)p6vria-€V ovk €yova-a crccxf^poveXv, 

rjfxels 8' €xovt€s ov KaXws €\p(ii]X€6a, 1035 

Xo. dpKovarav elTras atrtaj dTroo-Tpo(f)r]v, 

opKOVs TTapaax^av, TTLaTLV ov a-fXLKpdv, 6€&v, 
&r], dp* ovK €770)809 Kat y6r]s 7r€(f)vx ob€, 

os Tr]V €]xr]v TriiroL^ev €Vopyr]a-LCL 

■^vxr]V KpaTr]a-€Lv, tov T€k6vt dTLfxdaas; 104° 

Itt. Kat a-ov y€ TavTa KdpTa 6avfxdCoi, 7rar€/3' 

€t ydp crv fxkv ttols r](r6\ iyo) b€ cros Trarr/p, 

€KT€Lvd ToC (T* dv Kov (f^vyals i^r^flLOVV, 

eiTre/) yvvaLKos r]^iovv o"' kfxrfs 6Ly€LV. 
Qr]. 0)5 a^toz^ ro8' €t7ray ov)(^ ovro) 6avfj. 1045 

Ta)(ys ydp^ALbr^s paaTos dvbpl bva-TVX^I' 1047 

1023 KaX] fj Wilamowitz 1024 efAes Reiske 1025 x^ovhr 

vfdoy M O 1028 Post o\oiixr]v add. ^TroAts V 1029 Cf. 1048, 

del. Valckenaer: om. Chr. Pat. 526-529 (= Hip. 1027-1029) sed id 
nullius momenti 1033 Trepo Qijxis A 1034 iffoo<pp6vnai 5' 

M A B v yp. ovx kKovffa 5 iix'^^'^' affacppovelv Mahaffy et Bury) 
1038 ov y67]s A 1039 fvopyrjcria mut. in €vopKr)(ricf, AVBL: 

€vopyriia M: cvopKia M^ : euo/yyojo-jo P5 1041 toCto Kaprah: 

irdvTa ravra P : Kapra ravra rell. (et ravra KaprepeTs 5) 1044 ^^iovv 

MLPB^S: ^|t'ovs AVM^BDN o-' A L PB^- f B : om, M V 

(^^iovs y O) J047 St^o-o-ejSe? M A ^ ^ innoATTOs 

aAA' eK iraTp^as (pvyas aX.r]T€VCxiV xOovhs 1048 

uxnrep av cravTia Tovbe irpovOriKas vopLOV- — '046 

[^iv7]v €7t' alav Kvnpov avTkria-eLS jSlov 1049 

fjLLcrObs yap ovtos iaTLV avbpl bvaa-ejSeL.] 1050 

ItT. OLfJLOL, TL bpd(T€Li; Ovb€ lJ.r]VVTT]V xpovov 

bi^rf KaO^ rjfxwv, aWd fx e^eAaj \6ov6s; 

07]. TlipaV y€ TTOVTOV Kal TOTTOdV ^ATXaVTLKCOV, 

€L TTcos bvvaLjJiriv, wy a-bv €)(6aLp(o Kapa, 

I77. 0V8' OpKOV OVb€ TTLO-TLV Ovb€ ]xdvT€(tiV IO55 

(prifjLas iXiy^as cLKpLTOv eK^aAetj jue yrjs; 
Qr]. 7) biXTOs ijb€ Kkripov ov 8e5ey/xeVr; 

Karqyop^L a-ov TTLaTd' tovs 8* VTT€p Kapa 

(f)0LT(avTas opvLS TToXh! eyo) \aLp€Lv Aeyo). 
Itt. oi 6€0L, TL biJTa Tovfibv ov X.v(o a-Topiaj 1060 

ooTts y' v(f)^ vpLutv, ovs a-€j3(i), StoAAujuat; 

ov biJTa' TTavTcos ov ttl6ol[jJ av ovs /xe 8et, 

pidTrjv 8* av opKovs <Tvy\€aLii ovs (aixoaa, 
Qr]. otfxoL, ro a^fjivbv a>s /x' clttokt^v^I Tb aov. 

ovK et TTaTp^^as €KTbs 0)9 Td\LaTa yrjs; 1065 J 

Itt. TTOt brj6^ 6 TXriiJLCov Tp^yjroixaL; tlvos ^ivoov Pv€. 

bofxovs €a€LixL, Trjb^ eTT* atrta (f)vy(av; 
&r]. oaTLS yvvaLK(av kvix€was rjb€TaL 

^€VOVS KOIXL^(t)V Kal ^VVOLKOVpOVS KaKU>V. 

IiT. aiaL, TTpbs rjiTap' baKpvoov [r'] kyyvs Tob^, 1070 

et br] KaKos ye (f^aCvoixaL, boK(a re o-ot. 
&rj. t6t€ orerafety Kat TTpoyLyv(3)aK€LV o"' iyjpriv 

1046 transposuit Weil 1049 ^^^- Weil. Cf, 898 1050 cVtjv 
oStos V L P ^i/ rroKKois ov (pcperai ovros 6 ta/nfios % Delet Weil 
1053 Kol rSirav V L P (r6irov P : corr. p) yp. A : r€pfi6v(av t' A O : 
repn6vwv M B. Cf. v. 3 1056 i\eyxuv A B 1059 upveis 

MV 1060 At^« Elmsley : A.uo-ft> codd. 1061 Tjfxuv MWPO 

1062 ireidoifx' se corrigens M' : TrvOoifi A ols P 1064 aTroKTevel 

V B L P : aTTOKreivet M A yp. v 1065 ws r. y. iKr6s L P 

1066 Srjd' 6 M A B V : Sijra V L P 1069 ^woiKovpovs L P : avvoi- 

Kovpovs rell. : awoiKovpyovs V {ffvvepydras ruv kukuv 5) Ka/cw»'] 

d6fjiuv Wilamowitz 1070 t' del. Wilamowitz 107 1 kuk^s 

T€ V L P 1072 t<^t6 5^ V 0-' om. V L P ETPiniAOT 

OT^ ej 7TaTp(^av akoxov v^pi^^iv €T\r}s. 
lir. 0) bcafxaT, etde (f)d€yfxa yrjpva-aLo-Oi fioL 

Kal ixapTvp-qa-aLT el Ka/coy TT€(f)VK avr\p. 1075 

©j]. €y Tovs a(f)(avovs fxdpTvpas (f)evy€LS (toc^o)?' 

t6 8' epyov ov Kiyov cre [xr]vv€L KaKov. 

ItT. (^€V* 

et^' tJi/ ifjLavTov 7rpo(r^\€TT€LV ivavTLOV 

a-Tdv6\ m ibdKpvcr^ ola 7rda-xo}jL€v Ka^d. 
&r]. TTokkio ye juiaAAoz; a-avTov r^ja-Krja-ai a-€J3€LV 1080 

rj Tovs T^KOVTas ocrta hpav dtKatoy u)v. 
Itt. (jt) bva^TakaLva ixrJT^p, o) TTLKpal yovai' 

fxrfb^is TTOT €Lri T(av kfxGtv (f^ikcov voOos» 
Qr], 0V)( €k^€T avTov, bpL(a€s; ovk clkov^tc 

TTdkaL ^€vov(rdaL Tovb^ TTpovvviiTovTd /xe; 1085 

Itt. Kkaioov TLS avT(av ap" ifxov T€di^€TaL* 

(Tv 6' avros, et trot 6vp.6s, €^(a6€L \6ov6s. 
Qrj. hpda-(j) Tdb\ et fxrj tols ifxoXs iT^icrr} kdyoLS' 

ov ydp TLs oTktos a-rjs fx vTT€p\€TaL ^vyrjs. 

Itt. dpap€v, ot)s €OLK€V 0) Tdkas eyco* 1090 

0)9 ot8a ix€v TavT, oTba 5* oiy^ oTrcoj (f^pdaoi). 
0) (f)LkTdTr] pLOL baLjxoviov ArjTovs Kopr], 
avv6aK€, crvyKVvay^, ^€V^6\x€a6a br] 
Kk€Lvas ^A6r]vas. dkka \aLp€T(t) TToAts 
Kat yat' 'Epex^etoj* S iTibov Tpo^-qvLov, 1095 

0)9 €yKa6r]^av ttoAA.' ex^ts €vbai]xova, 
Xaip' vaTaTOv ydp (t ^laopiav 7Tpoa-(f)6€yyofxaL. LT 0) V€OL fXOL Tr](Tb€ yr]S 6]XrikLK€S, 

io74 yrjpvffaicrOe L aut U : yr)pv(re(rde M V B P N O : ynpvfffOe A 

1075 tiapTvp-fj^rair' L^ : fxaprvpi\(riT M V B N O : /j.aprvp-fi^rar' L P A 

1076 a(f)66yyov5 et (pevyei M ffo<pus yp. 2, et inde suprascr. B : 
ffa<pS)s codd. et 5, puncto post <pevyeis posito io77 f6h' L P 
^iiKvvfi V {yp. fx-nvvfi v) 1085 rSiZi L P 1086 nQi^frai M : 
76 Bi^irai rell. 1089 ivfpxerai M A 1092 K6pa V B L P 
1093 (pivl^fifffQa L P (-€^0 P) : </)6u|ou/t. rell. T094 x'*-'^P^'^' ^ Porson 
1095 7« M A ipex^^os M 1097 vffrepov V : yp. Sffrarov v 
ff' om. M A innoATTOs 

TrpocreLirad* rjfjias Kal 7rpo7r€ju\/^ar€ xOovos* 

o)? ovTTOT aWov avbpa crco^fypov^aTepov iioo 

o\f/€cr6€, Kel /ur/ Tavr ifxw boK^l iraTpL 

Xo. Kvvriy5>v 

ri fxeya /uot Ta Oecav pL^XebriixaO*, oTav ^pivas €k6r\, [(rrp. 
XvTras TrapaipeL' ^vvecriv hi tiv eATTtSt KevOcov 1105 
XuTTopiai €V T€ Tvxp.LS 6vaT(av Kal kv €pyp.a<TL Aewcrcoz^* 
aAA.a yap akXo6€v aii€L^€TaL, fjL^Ta 6' iVrarat avbpdcTLV aio)v 7ro\vTrXdvr]Tos atet. mo Xo. et^e /xot €v^aiJL€va 6€66€V Tdb€ fjLolpa 7rapao-)(oi, [drr. 
rvxcti^ M^r' oXfiov Kal cLKrjpaTov dky€(TL ^vjjlov 
bo^a b€ p.rjT dTp€Kr}s \iriT av TTapdorrjfjLos €V€Lr]' 1115 
p^8ta 5' 7/^ea tov avpLov iX€Ta^aWop.€va \p6vov aUl 
I3lov (Tvv€VTvxoCr]v, 

Xo. Kvvr]yS>v 

ovK€TL ydp Ka6apdv ^peV exoo {Ta) Trap^ ikiTLba \€V(t- 
adiv, [^7'P* 

CTret Tov 'EAAayta? 1121 

^av€p(iiTaTov d(TT€p^ ^A6rivas 

€Lb0fX€V €tbopL€V €K TTaTpbs Opyds 

dWav eTT* atar l€[jl€Vov. 1125 

1102 sqq. Xop. codd. : yvpa7K€s at rov xopou 5 : sed arguunt parti- 
cipia masculina vv. 1105, 1120 strophas a viris dictas tsse ; a feminis 
antistrophas particip. fem. loii et sensus verborum vv. 1140, 1141 
Redierunt venatores aut cum Hippolyto v. 902 aut potius cum populo 
a rege vocato v. 884. Verrallio monente (Praef. Aesch. Agam. p. L) 
notas mutavi 1106 '4p/jiaffi fi^eiruvV 1108 &\\ot LF 

II 14 aK-fiparop MAyp. v:$: aK-fjpaov L : ayf^paov VB P N 11 15 fxr]- 
k4t aTpfK^s ut vid. L: corr. /aut U 1118 ^ion VN 1120 rcii 

irap' tXiriSa Hartung : vapeXiriSa M A L P O : Trapa 5' i^triSa V B N 
Xevffffwv MAvi: Kevffffo) B L P : A€i}(r« V 1122 'Afl^ray A V B 

L P2 ('dvas V : '-fivns B) cf. v. 1450 : aO^fjvais M et fortasse 2 : affTepa 
yaias Hartung (r^s 'EWrjviKTJs y^s unus 2). Fortasse y ^jSas ? Xo. ErpiniAOt 

o) \lrdfJLa6oL TToXiT^rtSo? aKTas, 
<J) 8pvjuos opeios, o6l KvvQiv 
o^KVTTobcov /xeVa 6ripas (vatpev 

ALKTvvvav ap.<p\ cr^ixvdv. 1130 

ovKiTL (TvCvyLav TTcaXdiv ^KveTCLV ^TTL^dcrrj [avT. 

TOV dlJL(f)l ALfJLVaS Tp6)(0V 

KaTexcov irobl yvfJLvdbos 'lttttov. 
pLOva-a b* dviTVos vir^ dvTvyL yopbav ii35 

A^^et TTaTp^ov dvd boixov 
da-T€(f)avoL be Kopas dvdTTavXai 
AaTovs j3a6€Lav dvd x^dav 
vviJL(f)LbLa 5' aTToAwAe cfivya (ra 1140 

\€KTp(jOV dpLLWa KOvpaLS» 

— eyo) 8e (ra bva-TvxCa 

bdKpVQ-L bLOLCCO TTOTfJLOV 

diTOTpLov' 0) TdkaLva jJLa- 

T€p, €T€K€S dvOVaTa' cf)€V' 1145 

fJLaVLCi) ^^olcTLV L(i) L(t)' a-v(vyLaL Xaptrej, tl tov ToKav €K iraTpLas yds 
ovbev aray atrtoz; 

TTipLIT^TC T&vb^ dlT* oIkCOV ; 1^50 i 

1128 5 dpvfji Wecklein : Spv/jLos r Aldina. Videtur opnos med, syll. 
corripere 1129 w/c. ixiTa drjpas evaipev Blomfield : uk. iirefias 

(iTcfia L P) eeas fiera erjpas ivaipwv codd. 1130 UKTVvav M VL 

fortasse recte 1131 av^vyia ML^O ii34 yv/xvdSos '/ttttou 

Reiske : yv/xvdSas %inrovs codd. (L^) et 2 {yv/xvda-as L et rursus /) 
1136 Ae|6t 7roTp(£«oj/ L: corr. L^ 1137 Kopav 2 unus 1139 x^'^»'' 
om. P: v\av in ras. L^ : corr. /: yp. x^ovaV^ 1140 air^XuXe 

M O 2 : aTr6\(c\e \exv rell. et H (unde vvix<pidia proparox. A B L P) 
1141 Kopais LPH 1142 Una virgo loquitur. Nulla nota in codd. 

1144 &iroTyti* TaAotj/a L : corr. U ii45 avovaTaMA: av6vr}Ta 

rell. : yp. alv^TaTa v 1148 trAov' AL^PH: toAoii/' MVB 

(to\* L) TraTpdiasV l 705 om. L P 1150 otk«»/ fortasse 

om. L : avh twv oiKwv in ras. / innoATTOs 

— Kal fxrjv oTTabbv ^lTnToXvTOV rovV eicropoi 

(TTTOvbr] (TKvdpMTTbv 77/30? SoftOVS 6piJL(aiJL€V0V. 

ArrEAos 

TToX yrjs avaKTa Trj^rbe Qrjcria fJLoXo)V 

€vpoL}x av, 0) yvvaiKes; eiTrep tore juot 

(Tr\p.rivaT' apa T&vbe bcopLiXTCjov 'iao); 1155 

Xo. 08' avTbs e^co 5a)/x.ar£oi^ iTopev^Tai, 
Ay. (s)r](r€V, ixepCpLvris cl^lov (f)4p(t) Xoyov 

(Tol Kttt TToXLTais OL T ^AdrjvaLCDV ttoXlv 

vaiovcTL Ka\ yrjs T€pp.ovas Tpo(r]VLas. 
Srj. TL b* ecTTL; \i5)V tls (Tvp.(^opa veuiTepa 1160 

bLcrcras KaTeCXrjcf)* acrTvyeLTOvas ttoXus; 
Ay. ^IttttoXvtos ovk€t' ^a-TLVf ws etTretr eTros* 

b4bopK€ IJL€VTOL (f)(OS €TtI (Tp,LKpaS pOTTTJS. 

0r/. TTpbs Tov; 8t' €x6pas pLcov tls ?/z^ a(f)LypL€Vos, 

oTov KaTr\cryyv a.Xo\ov ws iTaTpbs (3l(l; 1165 

Ay. oLK€LOS avTbv ct>A.eo-' appLCLTCtiv oxos 

apaC T€ Tov (Tov (TTOfiaToSt ^s av (T^ TTaTpl 

TTOVTOV KpioVTL TTatSoS -qpdcTOD TT€pL. 

0r;. o) 6€o\ riotretSoV ^', ws ap* ria6* kpibs TTavfjp 

6p0&s, aKov(Tas tG)V €ix5)V KaT€vyfxdT(i)v. 1170 

7T&S Kal 8t(oAer'; etTre* ro) TpoiT^o AtKTjs 
€iTaL(T€v avTbv poTTTpov aWyvvavT kfxi; 

Ay. ^juets ix€V aKTrjs KVfxob^yfxovos iTiXas 

xffrjKTpaLO-LV L7nT0)V €KT€vC^Op.€V TpCyCLS 

KXaCovTcs' ^XOc ydp tls dyy^Xos Xeycoz/ ii75 

b)s ovK€T €V yfj Trjb* dva(TTp€yfroL TToba 
^IttttoXvtos, €k a-ov TXrjfxovas (f)vyds €yo)V. 

1151 Paragraphum apposui : ^/ttx- VLP: xop- M: nulla nota in 
rell. 1T53 sqq. "'A^^eAos] depdirwv Wecklein, cl. vv. 88 sq. 

trov et t6pS€ M i 165 &\oxov iK irarphs V P &5 rov suprascr. 

V^ 1 1 72 atVx woi/t' e>e MA: -Ta/i€ M^ rell. 1175 KAao»/T€S 

B L P ^A0e] ^/ce Heiland 11 76 avairrp^oi B P D N : -^u L : 

'<poi MAVO 1177 r\-ffixovos A ETPiniAOT 

o 8* ■^\0€ ravTov baKpvoiv ^yuiv fiiXos 

rjfJLLV en aKrds' \xvpia 6' ottktOottovs 

(f)L\o)V CLjx €a-T€Ly^ tjXlkcov {6^) oixTjyvpts. uSd 

j^poro) 8e bi^TroT citt' cLTraXXaxO^ls yocov 

Tt ravT aXvco; Treto-repi' TiaTpos \6yoLs» 

ivTvvaO^ LTnrovs apixaa-L C^^yrjcf^opovs, 

bpL&iS' ttoKls yap ovk€t ^g-tlv rjbc fJiOL. 

TovvOivh^ p.ivTOL iras avrjp rjTreLyeTo, 1185 

Kttt Qaaa-ov r] XiyoL tls i^rjpTviJLevas 
TTcaXovs irap* avTOV bea-TTOTrjv ia-Trjcraixev. 
pLOLpirT€L bc x€pa-lv rjvCas a^n avTvyos, 
avTOLLaLV ap^vkaLCLV apfjLOaas TToba. 
Kal Trp5>Ta jxkv O^ols etTr' dvaTTTv^as x^P^^' ^'9° 

Zeu, ixy]K€T (trjv, et KaKos TTe(f)VK dvrjp* 
alaOoLTO 8* rjpLas ws ari/xa^et iTaTrjp 
TjTOL OavovTas rj (j^dos bebopKOTas. 

Kdv r58* eTT^ye KevTpov is x^tpas kal3G)V 
TTcoKoLS bjxapTrj' iTpoa-TTokoL 8' v<^' dpjxaros 1195 

TTlkas yakLV&v €LTT6jx€(T6a 8eo"77or?/ 
Trjv €v6vs "Apyovs KdiTLbavpias 6b6v. 

eTret 8* €prjjxov \5>pov elaeQdkXojL^v, 
aKTTj TLS €a-TL T0V7T€K€Lva Trjo-be yijs 

TTpOS TTdvTOV Tjbrj K€LpL€Vrj ^apCOVLK^V. 1200 

er^ei^ rts ^x^ y66vLos wj (3povTrj Alos 

II 78 ^KTdf M: ^iXOe M^ ravrhu LPH Haun. : ravrh rell. 

(pfpwv P II 79 d/cTos Kirchhoff : aKra7s codd. 1180 0' add. 

Markland 1181 aTroir\ax6fls B : airaWayfls B^ 1182 rivr' 

aZr' B -KKTriov V B (corr. B') 1 183 ivrvvid' L P 1 186 Kiyn 

VP 1189 avra^s iv Valckenaer ap^vKrjffiv B N Haun. : ap^v- 

Xrjffis P ir6Sas Haun. / 1 190 Beols L P N O 2 : Oeovs M A B z; : 

om. V 1194 eTrerye P Haun. : corr./> j8a\cbj/V 1195 irwXovs 

M V O vdoXois' SfjLapr^ Reiske v(p' apixaros L P N : €<^' B.pnaros 

M^ V lemma 2 (eV^' SipfJiaros O) : i(j>' apfiari A B Haun. 2 : 6<^o(rKo/te* 
M (voluit, puto, i^<i.(rKoixev) quo recepto x»^"'»'»' (5) Kirchhoff 
1197 evBv r Hartung, sed cf. Phot. s. v. evOv Avkciov : EvpiiriSr}s ovk 
dpdws' rijv evevs^A. Ka. 6. 1198 p^wpaj/ M : x<*>P<^i^ A VO (corr. v) 

1201 ^x^ Nauck ^otvi} Aihs P mnoATTos 

^apvv jSpoixov iJL€drJK€, (f)pLKa>bri kXv€LV 

opOov bc KpaT ecTTrjcrav ovs r* es ovpavov 

iTTTTOf irap^ rjiuv 8' ^^v (f)6^os veavLKos 

TTodiv TTOT etr/ (f)66yyos. €s 8' a\Lpp6dovs 1205 

CLKTCLS a7ro^\€\f/avT€s Upov €tboiJi€V 

KVfx* ovpav(D (TTr]pL^ov, coot' a(f)rip€6r] ^ * 

^KLpcovos OLKTCLS ofxfxa Tovfxov €Lcropav * ** 

€Kpvi:T€ 8* ^\(T6p.ov KOLL 7r€Tpav ^AcrKXrjTTLOV. 

KCLTT^LT aVOLbrj(r(JLV T€ Kttt TT^pL^ a(f)pbv I2IO 

TToXvv Ka)(\a.Cov Trorriw ^vo-^juart 
X<wpet irpqs CLKTas, ov T€6pL7nros "^v oxps» 

aVT(D 8e a-VV KXvbcOVL Kal TpLKVlXLO, 

KVfx €^€6r]K€ Tavpov, aypLov T€pas' 

ov Tiao-a ]X€V \6(bv (f)6€yfxaTos T:Kr]povfX€vr] 1215 

(f)piK(ab€S aVT€(j)6€yy€T y €L(TOpG)(rL b€. 

Kp€l(T(rov 6€a]xa b€py]xaT(i)V €^aLV€TO.\ 

€v6vs 8e TKaXoLS bcLvbs e/z7rt7rrei (f)6^os* 

Kal b€(T7r6Tr]s fxkv iinrLKOLcrLV 7]6€(rLV 

TToXvs ^vvoLK&v ijpTTacT^ rjvCas yjEpolv, 1220 

eAKet 8e K(oTrr]v &(tt€ vav^aTr]s avr]p 

IfxaaLV €S T0VTTLa-6€V apTr](Tas bifxas' 

at 8' €vbaKov(TaL aT^fXLa irvpLy^vrj yvadfxols 

^L(i (f)€pov(TLv, ovT€ vavKXrjpov X^P^s 

ov6^ iTTTrob^a-fxcov ovt€ KoX\r]T&v o\(i)V 1225 

fX€TaaTp€(f>ova-aL. Kei fX€V es tcl fxa\6aKa 

yaCas excor otaKas €v6vvoi bp6fxov, 

TTpOV^f^aLV^T €S TO TTp6a-6€V, &a-T avaaTp€(f)€LV, 

J203 Se] T€ LP 5'] t' LV 1208 (TKipocvos O: o-Kctp. 

rell. 5' oKTay M : a*rasL: S/cipcoctS' ^Kpa»/ Kirchhoflf 1213 av- 

rov Wilamowitz 1216 avrf<pe4y^ar' M O Chr. Pat. 858 

{avrKpOeyyer L) 1218 ivvirvei M : iviriirrei M^ 12 19 iV- 

viKoTcriv Valckenaer : iirinKo7s iv codd. 1220 <tvvoikS)v M 

1223 yvaOfxoTs '^\: y vaOois reW. 1225 oxov "M. 1227 otrjKas 

A B L P, fortasse recte Idvvoi V L P (^-i/ij P et fortasse L) 

1228 €15 rot/fnrpoadfv B L P ETPiniAOT 

ravpos, </)o/3a) Tirpcopov kKpLaivaiv 6)(ov' 
et 8* €s Trerpas (fi^poLVTo fjLapycao-ai (^pivas, 1230 

(Tty^ TreAa^coz^ az^ruyt ^wetTrero 
es rou^' eajj €a-(f)r]\€ Kav€\aiTL(T€V, 
a\j/Lba TT€Tp(o TTpo(rl3a\ihv o^iiaTos. 
a-viJL(f)vpTa 8* 17^ aTravTa' (TvpLyyis r' ai^o) 
Tpo)(u>v €Tr-qb(jL>v a^ovcov t €vr\XaTa» 1235 

avTos 8' 6 TXrijjiu>v r]viaLcrLV cpLirkaK^ls 
b€(Tp,bv bvcr€^rivv(TTOv eXxerat Se^etj, 
(TTroSou/xei^os fjL€v TTpos 7r€TpaLS (^ikov Kapa 
OpavdiV re a-apKas, h€Lva 8' €^avhS>v kXv€LV' 
^TrJT\ 0) (f)(iTvaLa-L rats e/xats T€6pa[jLfjL€vaL, 1240 

fxrj />t' €^a\€L\l/r]T' w iraTpos ToXaLV apa. 
rts ai;8/3* apLCTov ^ovK^TaL a-a>a-aL 7rap(av; 
TToA-Aot 8e fiovXri6€VT€S va-T€p(o iTobl 

€\€L7T6lJL€a-6a. )(ti> fJikv €K b^CTfX&V Xv^^ls 

TlXr]T(aV LIJL(XVT(t}V OV KOLTOLb^ 6t(0 Tp67T(0 I245 

TTtTrret, ^pa^vv 8r) (3ioTov ijJLTTV^oov €tl' 

L7T7TOL 8' €KpV(f)6€V Kal TO bvCTTrfVOV T€paS 

Tavpov AeTratas ov Karot8' OTTOt "xjdov^s. 

bovXos ]i€V ovv €y(jL>y€ (t&v 8o/uajr, az^a^, 
OLTap to(tovt6v y ov bvvr]crop.ai TTore, 1250 

Tov crov 7TL6€cr6aL 7rat8' oTTCdS iaTlv KaKos* 
0118' et ywatKcSi^ ttolv Kp€]iacr6€ir] yivos, 
Kal Tr]V €V "Ibr] ypap.p.aT(x)v TrX^o-ete' rts 

1230 5)s S' A ireTpav A O t» 1232 KavaxoiTKTev L 

1233 -Trerpa Wecklein 1234 Post hunc versum deficit M, saepius 

igitur notandus O 1237 Svcrc^-fivvcrTov Heath : Sv^re^-ffvvTov codd. 

(/>, SviTe^icoTov ut vid. P) 1238 ariroSwfJi.evos L (et P?) : corr. U 

ireTpas V LPN ^239 re Elmsley : Sh codd. ffapKaV : corr. v 

1240 Tfdpav/neva V : corr. v 1245 oTcp ry Tp6Tr(p L {ov KUTcTbov 

i^Wecklein ex Haun. KoTetS' : malim ovk€t eUov ^) 1246 5)7] 5e 

L: om. BP(S)?B^) 1247 repas AVNO: /ccipa L P B 1248 6Vot 

O et fortasse L et B : 'ottij V : Sirov A et L aut L^' N D : '6irws P 
1250 y ABO: rasura in L: om. VPN 1251 rh ahv AB 

1253, 1254 Ths . . . irevKas B^ ex 5 to. |vAo mnoATTos 

TrevKrjv, eTret vlv (crOkbv ovr (TTLcrTaixaL, 
Xo. alaX* KCKpavTaL (TViJi(f}opa V€(ov KaKiDV, 1255 

ov8' icTTL fJLOLpas Tov \p€(ov r' aTraWayrj, 
0r;. fML(r€L fjiev avbpbs tov tt^uovOotos Tahe 

XoyoLCTLV rjaO-qv rotcrde* vvv 5' alhovjJLevos 

0€OVS T €K€LVOV , OVV€K €<TTLV €^ epiOV, 

0V&* rjbojjiaL roto-8' ovt kiraxOoixaL KaKols. 1260 

Ay. 770)? ovv; Kop.L^€LV, rj TL XPI ^or a6\L0V 
bpdcravTas rjiJLas (rfj \apL^€(TdaL (f)p€VL; 
(ppovTL^' €[xoXs be xp(3iip.€Vos l3ovk€V[xa(rLV 
ovK wfxbs €S (Tov iralba bvcrTvxpvvT ec?/. 

01/, K01XL^€T aVTOV, 0)5 lb(bv €V OpLpLaCTLV I265 

Tov TdyL dTTapvrjOevTa fxrj xpavaL Ae)(r; 
Ao'yots T €k€y^(ti banxovoiv re crvix^opaLS» 

Xo. (TV TCLV 6€(^V dKajXTTTOV (f)p€va Kal (BpoT&v 
dy€LS, KvTTpL, (TVV 8' 

6 7tolklX6ttt€POs dixcf)Ll3aX(tiv 1270 

0)KVTdT(a TTT€p(a. 

TTOTCLTaL b€ yoLav €vd)(r]T6v 6* 
dXfxvpbv €TtI ttovtov. 
6€Xy€L 5' "Epcos, w fxaLvo[X€VCi Kpabici 

TTTavbs €(f)opixdar} y^pvcTO<^ar\s, 1275 

(f)V(TLV dp€(TK6(i)V (TKv\dK(t)V 7T€KayL(i)V 6 

oaa T€ ya Tp€cf)€L 

1254 juti' LP 1255 (rvfi(f)opk Elmsley : (xvfKpopai codd. 

1257 r6Se AvO 1259 t' om. AVO 1260 eiretx^o/iat A B 

Oz/2: avexOofxai VLPN 1266, 1267 hoc ordine LPBND, 

inversoAVO 1267 T'om. AVO 1271 apfcuo-TaTy Weck- 

lein wKvrdTO) vr^p^ Bothe 1272 TrcoTaTot suprascr. A Sc 

Seidler : 8' eVt codd. (5' om. V) 1274 (pAeyei V {yp. deKyei v) 

'Epws delet Seidler /cpaSta Aldina : KapSict codd. 1275 irTa^s 

. . . xpw^^o^a^jy codd. et 2 {iravhs HaUn.) : Travhu . . . xP^(^o(par} Weck- 
lein i(f>opix6.(rri B L O t; : -(ret A P : i(papix6(Tci V N 1276 ope- 

cTK^ojv L : -wft)v vel -(fwv rell. (rKvfjLvoDV Wilamowitz inAayeoiV 

AB ETPiniAOT 

Ta T aekios aWofjL^va bepKCTaL, 
avbpas T€' (TVfXTTavTdiv iSaaLkrjiba TLjjLav, 1280 

KvirpL, TU>vb€ [XOVa KpaTVV€LS» 

APTEMIS 

cr^ Tov eviraTpLbrjv Aiyiois KeAo/xat 

7rat6' €7ra/co{5crar 

ArjTovs be Kopr] o-' "Apre/xts avb(a. 1285 

&r](r€v, TL Takas roto-8e orvvqbr], 

■TratS' ovx oo- to) 9 o-w aTTOKTeCvas, 

^evbia-L \iv6ols aX6\ov Treto-^ets 

a(f)avrj; (f^avepav b* eo-)(e^es arr/z;. 

TTWS ov)( VTTo y^j TapTapa KpviTTCLS 1290 

b^fxas ala-yyvO^LS, 

rj 7rrr]vbs avo) fJi€Ta^as ^lotov 

TirniaTos e^co TroSa Tovb^ avi\€Ls; 

0)5 (EV y ayaOoXs avbpdaLV ov croi 

KTr]TOV ^LOTOV fJiipOS (O-TLV, 1295 

oLKove, Sr](T€v, a&v KaK&v KaTaa-TaaLV 

KaLTOL TTpoKoxfro) y ovbkv, akyvvG) bi (T€. 

aAA.' €S Tob^ ykOoV; iTaLbbs e/c8et^at (f)p€va 

Tov a-ov bLKaCav, wy vt e^KAetaj Odvj], 

Kal arjs yvvaLKbs olaTpov rj Tpoirov tlvcl 1300 

y^vvaLOTrjTa' Trjs yap €)(6CcrTr]s d€&v 

fiiJLLV, oaaLO-L 7Tapd€V€Los rjbovri, 

1279 Tti r' Wecklein : rhv codd. et 2 deAjos VDN: aXios 

rell. (O) aldSfjLeva Wecklein (cf. Aesch. Cho. 591 sqq.): aldofieuay 
A O t; D : alOofievos V B L P N, et puto 2 1280 post (rvfiirdvTwv 

habent 5« V L N : re A B O : 76 P : delevit Dindorf 1282 tinraTplSav 
(-V add. V^) codd. KeWofiai A B^ V N 1285 ouSw V O : avS^ rell. 

1288 aKSxovire laeeU AO (Bl) : irf KrBels a\6xovY LP 1289 acpavcis 

suprascr. L aut L^ €(rxe06s Markland : fo-xes codd. &Tav A B O 
1292 iTTavhs H 1293 Tov8' Wakefield : toVS' codd. etiam H (om. B) 
et 2 avex^is V B L P 2 7p. A : iLwexfis A O V 1294 ^v y Mus- 

grave : ?i/t'AOV=': ^i/VBLPNH 1295 om. A : add. A^ 

1299 Bdvoi L P 1300 oJcTTpov Ka\ ffrjs yvvaiKhs A : yp. \\/fv(TTiv 2 B 

1301 Tors yap dxGiffTois B^ mnoATTOs 

br]-)(6€Lcra KivTpoi<s iraihos rjpdcrOrj (riOep, 

yVCOfXr] 5e VLKCLV TTJV KvTTpLV TT^LpCOfJL^VT] 

Tpocfyov bL(ak€T ovx €KOV(Ta yiy^yaval^Sy 1305 

rj o-w hC opKcov TTaLbl ar]fjLaLV€L vocrov, 

O b\ &CnT€p oiiV bUaLOS, OVK €(f)€a-TT€TO 

XoyoLo-LV, ovb' av Trpos (riO^v KaKovpi^vos 

opKODV d^^eiAc iTL(TTLVy €V(T€^r]s yeyws. 

rj 8' et? €k€y\ov fxr] iTia-r] (fyof^ovfJLivr] 13^0 

-^€vb€LS ypacfiCLs €ypa\l/€ Kal StwAeo-ez; 

bokoLO-L Crbv TTaLb^' dAA* O/XCOJ €TT€L(T€ (TC, 

Qr], otfXOL. 

Ap. bdKV€L o-e, 0ryo-e{5, fxvOos; dW^ €x rjavxo^t 

TovvOivb^ aKova-as o)S av ol]X(a^r]s ttX€ov. 

ap* oLcrOa TTaTpbs rpets dpas €xo)v o-a<^et9; 13 '5 

&v Tr]V fxiav 7ra/3etA.e?, S KaKtoTe (tv, 

€S 7rat8a Tbv crovy i^bv ets €xdp6v TLva, 

TTaTr]p ]X€V ovv (TOL TTovTLos ^pov&v KaAws 

€b(0\ 6a-0V1T€p Xpr]Vy €TT€LTT€P fiv€(T€V' 

av 8' €V T €K€LV(0 KOV €]Xo\ ^aLVT] KaKOSy I32O 

Oy OVT€ TTLO-TLV OVT€ fxdvT€(Ji)V OTTa 

€fX€LvaSy ovK 7/Aeyfas, ov xp6v(^ fxaKpc^ 
(TK€-\j/LV TTapia^xfSy dkXa Odacrov ij o-' kxpyfv 
dpds dcjyrJKas iTaLbl Kal KaT€KTav€s. 
0r/. bia-TTOLV^ oKoCfxrfv, Ap. b€LV* iiTpa^as, dAA* ofxws 

€T ia-TL KaC aoL T(ovb€ crvyyv(3)fxr]s tvx^lv 1326 

KvTTpLS ydp ?/^eA* u)(tt€ yCyv€cr6aL T6b€y 

1303 SrjxOelaau A 1307 6 5*] ws S' A ifv hUaios A VB O 

DN: oZy SiKaiov LF iwfcrirero L P : i<j>elTrero A 131 1 ^rev^e 

aut ^To|e A 1314 oifi(t)^r) P et ut vid. L : -rjs l 1315 ^X*»"' 

aa<f>e7s AH : «raipels ex*^" ^^^^- (P) ^3^1 «'x^P'^" ^^ ^^ Elmsley 

1318 (ppivwvL: corr. L^ 1319 ^P^J^LPNH: ixpvv TeW. (^O) 

1321 fidvreus Eust. II. p. 488 1322 oi/K ijKey^as A VO : ou5' i}\. 

rell. fiaKpcp xp^v<f V O 1323 irapeffx^s A V B O : 7' fvfifxas 

L P- : ev€i/jLas P H : efjLeivas N <r€ XP^" ^ 1324 i<{)rjKas Haun. 

1326 ^v«rri A aoi koI Haun. (<roi kolk Nauck) 1327 r68€ AV 

B O : Ta5e P N D et in ras. L ETPiniAOT 

TiKripnva-a OvfJLov. OeoXai 8' cS8' €yjE.i vofxo^* 

ovb^ls airavTav /3ovAerat TTpoOvfJiLa 

rfj Tov 6i\ovTOSi dAA' a(^La-Taii^cr&' a^L 133° 

eTret, aa^^ l(t6l, Zijva jmr) (^o^ov}xivy] 

ovK av TTOT r]X6ov €S ro8' alcr)(yvris eyo) 

&)ot' avbpa TiavTOiV ^LkTaTov j3poTwv e/xot 

6av€LV iacraL, ttjv be ariv afjiapTLav 

To jjJq (IbivaL fjiev Trpu>Tov €Kkv€L KCLKrjs' 1335 

€7T€LTa 8' ^ 6avovcr' avqXcoa-^v yvvri 

X6y(ov cKiyxovs axjre (rrjv 7r€La-aL (f)piva. 

liaXLaTa /xeV vvv ao\ ra8' eppcoy^v Kaxa, 
XvTrrj 8e KapiOL' tovs yap ei^o-e^ets ^eot 
6vr\aK0VTas ov yaLpovaL* tovs ye /ut^y Ka/coi'9 1340 

avrots T€KVOLaL /cat 8J/xots e^oAAv/xer. 

Xo. Kat /x^z; 6 TaXas obe 8r/ o-retxet, 

adpKas V€apas ^av66v re Kd/)a 

StaAi^/xar^etj. o) Trdro? OLKcav, 

oXov kKpdv6r] bihviiov p.€Xd6poLS i345 

7r€v6os 6€66€v KaTaXrjTTT^v. 
Itt. atat atat? 

Svo^rr/z^oy eyw, Trarpos e^ d8tKoi> 

)(pT/o-/xots d8tK0ts bL€X.viJidv6rjv. 

dTrdAcoXa rdAaj, ot/xot /xot. 1350 

8td /xou Ke</)aA^s aaaova^ obvvaL, 

Kard 8' €yK€(f)a\ov TTrjba o-<^dKeAoj. 

o^ej, d7T€Lpr]Kbs o-ai/x' dvaiTavaixi. 

[I !•] 

1330 7p. fxeWovTos b 1331 (to^' o7(r0a L 1333 f/toi 

fipoTwv L P N 1336 eireiTa ffr] Wilamowitz oveiAwtre»' codd. : 

corr. Elmsley : avrjffTMffev Hadley ^337 Aj^oiy L i\4yxovff' 

ALbN 1338 ^61/ »'Gj' (Tol A B O N D : fj.€v ffol vvv V : vvv Sij ffol 

L : vvv ffo\ P 1340 Tovs Se 7€ kukovs V (Sf /i))j/ O) 1346 /COTO- 

Xiv6v P 1350 oif/toi oK/iOi A L 1351 KecpaXrjs A O : -os relL 

1352 5' A B O (et V ?) : t reU. 1353 cnrelp-nKa A 1354 e ? 

(t ^ V) om. A O : del. L^ mnoATTOs 

w (TTvyvov oyr]\x 'LTTTretov, eurjs .^ I355 

ISoo-KTjfjLa x^P^^» 

bid [x €(f)0€Lpas, Kara 6' €KT€Lva9. 

<f)€v (p€V' TTpbs 6€G>v, arplixas, hfJio^€S, 

XPOOS kXKCoboVS aiTT€(T6€ x^po^LV. 

TLS €(f)€(rTrjK€V b^^LCL TrAeupotj; 1360 

TTp6(r(l)0p(X jX alp€T€, (TVVTOVa 6' €Xk€T€ 

Tov KaKohaCixova Kal KardpaTov 

iraTpbs dp.TTkaKLaLS. Zeu 7L€V, rd5' bpas; 

06* 6 (T€p.vbs eyo) koX 6€oa-€TTT(iop, 

08' 6 (T(ji)(f)poa-vvri TTdvTas V7T€pcrxo)V i3^5 

TTpOVTTTOV €S "ALbrfV (TT€L\(i) KaT CLKpaS 

6k€(Tas ^LOTov ijl6x6ovs 8' dXXoos 
Trjs €va-€^Las 

€is dv6 pti)TTOvs iiT^vrjcTa, 

alaX alal- 1370 

Kal vvv obvva /u' obvva jSaLV^L — 

fX€6€T€ [JL€, TdkaV€S ■ 

Kai jJiOL 6dvaTos HaLav €k6oL. 

TTpocraTTdkkvT diT^kkvTC Tbv bva-baC- 

fjLovd (jx') diJL(f)LT6fxov k6y\as €pafjLaL, 1375 

bLafxoLf)dcTaL 

b^d T €Vvd(TaL Tbv €fxbv ^LOTOV. 

Z) TraTpbs ifjLOv bva-TrfVos dpd' 

1356 om. L P : add. / 1357 5' A B O : t' rell. 1358 aTpffias 

Sficoes O / : dTp€/ia S/jLues A B : Sfiwes aTpe/xas V L P N {yp. arpefxa v) 
1360 i<f)€<rTT]K ivSe^ia AV^ yp. 5 ia<pe<rT7jKev F) 1362 Thv 

KaT<ipaTov V: corr. v 1363 afiirAaKicf, LPN 1364 om. P 

1365 vTrep<rx^v V : vvepexov rell. 1366 i.tBav A B O kot' 

IkKpas V L P N yp. W : KaTh yas A B O yp. V^ : KaT<xpais Weil 

__^o •> n I ij // 7\ * 1. ■D/-\Tr) i. A u:~ -tr irpo<TaTt6\\vre fi oWvTe codd. 

SKTTofiov V \6xf*-o-s L : corr. L' 137 7 KaT<i t evvaffai 

werden cyj/^o-ai B 1378 Sio-toj^os A VBO ETPiniAOT 

^taLcj^ovoiv [re] (TvyyovcDV iraXaLOiV 

TrpoyevvriTopaiv k^opi^erai 1380 

KaKov, ^ovh\ /xeAAet, 'l' 
€)uioAe r €77 €/x€ ri TTore tov ov- 
b€V ovT iiraLTLOv KaK(£iv; 

i(a }XOL p.OL* 

TL (f)Q; TT&s aTraAAa^o) ^lotclv efjiav Tavb^ avaX- 
y-qTov ttclOovs; etOe /x€ kol- 1386 

/xa(r€t€ Tov hva-haL}xov "Al- 
bov p.ikaLva vvKTcpos r* avdyKa. 

Ap, 0) TkrjfxoVy OLCL a-vpi(f)opa crvve^vyrjs' 

To 6* evy€Z'€s o-e t&v (ppevo^v aTTwXeo-ei^. 1390 

T " 

iTT. ea* 

o) 6uov obpLTJs iTvevpLa' Kal yap iv KaKols 

(ov ficrdofxrjv crov Kav€KOVcf)Lcrdr]v 8e'/xas* 

((TT €V roTToto-t rota"t5* ''Apre/xts ded. 
Ap. 60 TXrjfJLOV, (icTTLy CTOL ye cf^LXTaTri Oe&v, 
Itt. 6/)as /xe, Seo-Troti;*, o)s e^w, ror clOXlov; 1395 

Ap. opo)* Kar' ocrcrbiv 6' ou ^€/>it9 ^akeXv boLKpv. 
Itt. ovk eo-rt o-ot Kwayos" ovb^ vTrrjpiTris, 
Ap, ov brJT' aTap /xot Trpoo-c^tXT/y y' diroAAvo-at. 
Itt. ov5* tTTTTOi^w/iay 0^8' dyaX/xaro)!^ cpvXa^, 
Ap, KvTTpLi yap rj iravovpyos w8* €pLr](raTo. 1400 

Itt. &IXOL' (f)pov& brj baCjjLOV^ ij /x' diro^Xe^rev, 

1379 ftiat<f>6vov T€ <rvyy6vov Haun. et primitus B : 6 re irepiTr6s 
2 : niai^6vov ye (rvyy6vwv' Verrall, cl. v. 35 1381 ouSe fxevfi 

Wilamowitz 1382 t' om. AVO (non B) (e/ioA.' €fMo\' O) : 

{4fji,6\€r L) 1383 KOK* L : KaKuv l 1384 /uof /xot] jxoi V 

1385 TTwy 5' L P h.v dAAo|« L ^/id»' om. L N Haun. tcJvS' 

scripsi, cf. Suppl. 86 : toG5' codd. 1386 fxoi V Koifilareie A V : 

Koifx-fifffie B O 1387 sq. o5ou t€ yufcri)? 5uo'toA,ojj/' avdyKa A 

1389 o'/ot <rvfx<pop^ L P D N : oyots <Tvfx<popais A V B O irpoo-c^iryrjs P N 

1390 dTrtoAco-ci/ A V B O : ^i<a\e<Tfv L P D N 1393 l6fxoi<n B L P N 
Toro-»5'AVO: ToTo-ij/ B : toTo-56 7'L: toTo-^' PN 1395 sqq. 
paragraphos praef. L (et 1 399-1405 P) 1398 dreCp Tot 5uo-7roT/*<Js 
t' L P {Sv<nrorfxos etiam N D et in ras. Haun.) 1401 otfxoi A O 
(Saifxov ftfxar oTr. V ante corr.) innoATTOs 

Ap. TLfJiTJs kixi\x(\)dr] (Tai(f)povovvTL d' iJxOeTO. 

Itt. rpety ovTas rjfjias <wA.e(r', yjardrjixaL, KvTrpLi, 

Ap. iraTepa ye Kal cre Kal TpLTr]v ^vvaopov, 

Itt. (Ojuco^a Totvvv Ka\ TraTpos hvairpa^Las. 1405 

Ap. €^rjTTaTi]0ri haiixovos ^ovKevjxaaLV. 

Itt. w hvcTTakas crv Tr^crhe avjjiipopas, Trare/). 

0r/. oXcoXa, t4kvov, ovbe jjlol X^P'-^ (Blov. 

Itt. crreVco (re juaAAor r/ V^ ''"^s^ ap.apTLa<s. 

0?;. et ya/3 y€V0L]xr]v, t€kvov, avTL (tov V€Kp6s, 14 10 

Itt. a> 8(Spa iraTpbs (tov ITocretScoros nLKpa. 

&r]. a)s ixr]TT0T eXOe^LV w^eA' e? tovjxov a-TOfxa. 

Itt. rt 8'; €KTav€9 Tav [x\ o)? roV -^(t^* o)pyLa-fxivo9, 

@r]. 80^779 yap r]juez^ tt/jos ^ewi^ ia-^pakfxivoL. 

ItT. (f)€V' 

et^' 7/z; apaXov haLfxoa-LV jBpoTwv yivos. 14 15 

Ap. €a(rov' ov yap ovbe yrjs vtto ^o^j^ov 

^eaS CLTLfXOL KvTTpLboS €K TTpodvfXLas 

opyal KaTaa-Krf^ovcTLV ej to aov bifxas 

a-yjs €V(T€^€Las KayaOrjs (f)p€vbs xP-pLV. 

eyo) yap avTrjs aXXov e^ ifxijs X^P^^ ^^^° 

bs av fxaXLo-Ta (f)LKTaTos Kvprj ^poT(av 

TO^OLS a(f)VKTOLS TOLCrb^ TLp.())prf(TOfXaL. 

(To\ h\ S) TaXaLTT(i)p\ avT\ T&vhc t5)V KaKiav 
TLfxas fx^yCoTTas iv ttoX^l Tpo^qvLci 

hcoao)' KopaL yap a^vy€S ydfxo^v iTapos 1425 

KOfxas KcpovvTaC aoL, 8t' atwz^os fxaKpov 
' TT€v6rf fX€yLa-Ta haKpvcov KapiTovfxiviD. 

1402 €iJL€fi(f}e-ns VB N et 2 alter 1403 ^\ea' rjadninat A V^P 

B O N : ioKccr' iarj/jLi V : iSiXeaev /xia L i&Xeff' ■^adrjiJ.ai fjLia Valckenaer) 
1404 ye Kirchhoff: re cocid. (om. B) 1413 fi om. AVO : add. V 

1416 ov yapABPU: ovSi yapYLON C^cfxp A B t; 1418 Kara- 
(TicfiTrr ovaiv LPN 1419 del. Valckenaer, Cf. 1454; habuit Chr. 

Pat. 823 1423 (ru L O N 1426 K*povvrai L: K(p*ovvrai P 

1427 TrivBT]] TeA?/ Weil KapTrovfji.4v(fi Valckenaer : Kapirov/j,fvai 2 et 

codd. {-fifva V) 

EUR. I. 16 ETPiniAOT 

del 8e fxova-OTrotos es cre TTapOivcav 

eo-rat /xept/xz^a, kovk avcavvixos Trearajv 

epcos 6 4>at8pa9 es cre (rLyr]d-^cr€TaL, 1430 

(Ti/ 5', S yepatoO t^kvov Atyeco?, Aa^e 

o-oz^ TratS' ei^ dyKaXato-t Kat Trpoa-ikKvcraL' 

CLKOiV yap a>A.eo-d? vlv avdptaiTOLcrL 8e 

^ewz; StSdi^roiz; etKoj k^a[xapTaveLV. 

kcCl aroX irapaLVoii Trarepa pj] crTvyeXv criOeVt ^435 

*l7r7rdAi>r'* e;(ets ydp fxoLpav rj bL€(f)6dpris. 
Kal X^^^P*' ^M^' y^P ^^ ^e/xt? (f)6LT0vs opav 

ovb^ opLixa xpaLveLV ^avacTLixoLcrLV iKirvoaLS' 

6p5) hi (T rjbr} Tovb^ TTXr^crCov KaKOv, 
Itt. xaLpov(ra Kal (tv o-retxe, -nap^iv oX^La' 1440 

fjiaKpav 5e AetTretj pctbCcos ofjiLkCav. 

kuca 8e retKO? iraTpl xpr/^oT^o-?;? criOev 

KOLL yap TTapoL^e o-ots €TT€L66fxriv Adyots. 
atat, Kar' 6a-(r(s)v Kty)(dret /x' ^8r; o-koVoj» 

Xa^oVf 7rdT€p, pLov Kal KaT6p6(o(Tov 8ejtxaj. 1445 

0rj. oi/xot, TiKVov, tC bpas /xe roi; bva-baCfxova; 
Itt, dXcoXa Kat 8^ v^pTipciiv 6p& TrvXai, 
01/. ^ r^z^ e/xT/i; avayvov eKAtTrwr x^V^» 
Itt. ov 8^r', eTret o^e ro{}8' eAei;^ep(S (f)6vov* 
0r/. rt ^r/s; d(f)Lr]9 atfxaT^s /x' €k€v6€pov; 1450 

Itt. r^z; T0^6ba[xvov ^A/3re/xtr fxapTvpopLaL, 
&r}, 0) (f)C\Ta6\ 0)9 yewatos €K(f)aCvp TraTpC, 
Itt. rotwrSe 7raCboi)v yvrja-Ccov €V)(pv tvx^lv, I455 

0r;. ot/xot (f)p€v6s aijs €va-€^ovs re Kdya^rjs. i454 

1432 ayKoi\7]<ri U P Haun. irpoffiKKvffov L 1435 /col <rol] (rot 

T o5 Chr. Pat. 827 1437 4>0tToi;s L P N D : i/6/c/)ous A V B O 

1442 Auo-a» A TTOTpl AV^BO: 7roTpi>s V L P 1444 Ktxa-vn 

codd. (tu7x«»''" O : /ctyxa^f' unus cod, Chr. Pat 900) 1445 /tot P 

1446 oi/tot AB O : ^/iot rell. 1447 irvKas] h^jxovs Chr. Pat. 901 

1448 xepo V B O D 7p. A : <pp4va A L P V^ N 7^. B 1450 acp^creis 

AVBO 1451 "ApTefiiv'] irapeevov Nauck. Cl. Diphil. fr. 30 

1453 et 1455 invicem transpos. Wilamowitz 1454 &/i^ LPN 

«v\a$ous T€ A innoATTOs 

Itt. o) X^^P^ '^^^ ^» X^^P^ TToWd jioi, TTdr^p, 1453 

&r\, 1X1] vvv irpobui^ /xe, reKvov, dWa Kapripei, 
Itt. K€KapT€pr]TaL Taix' okcaXa ydp, Trarep. 

Kpv\l/ov 8e pLov 7rp6(ro)TTOv wj raxos TreTrXotS". 

0?;. a» KXeiv* "^^ABrfvaL ITaAAaSos ^' opicrp.aTa,'^ 

oXov (TTeprjcrea-O^ dvbpos. u) rA^/xcoi; eya>* 1460 

o)? -TToAAa, K^7r/)t, orwi' KaK&v pieixvria-oiJiaL. 
Xo. KOLVov Toh^ 0^0? TTao-t TToAtVats 
riXOev deki:T(jL>s. 

iroWCyv baKpvdiv ecTTaL ttltvXos' 
tS)V ydp [xeydkcov d^LoirevdeLS i4<55 

(f)TJp.aL [xdkkov KaTexov(rLV. 

1458TOXOVSA 1459 'Aeyjvai AVB: 'AOrjvuu LPW^ : ad-nualwu 

Haun.: 'Adrjvuv UeXoirias 6' ip.Wilamowitz. Fortasse 'Aflrjros UaWdSos 
iroKifffiaTa (nam UoXias erat Minerva etiam Troezene). Cf. El. 1254 
1460 'a-rfp^a-fad' olim Nauck rXrjfiov A V B^ 1464 SaKpvwv om. L P 
(add. /) 5' €(Trai B 1466 Addit in 2 V manus recentissima : 

rives Kal rovrovs r^ TeA.€t TTpoaairrovai' S> fi4ya aiixv^ "NiKT) . . . 
<Tre<pavov(ra (finem Or. Phoen. I. T.) : re\os iiriroXvrov A V : tinr6\vros 
(rre(pavr)(f)6pos L P B {^evpiiriSov iV. (rr. L P) ANAPOMAXH TnO0E2I2 ANAP0MAXH2 
I 

"SeonToKefxos iv TJj Tpoia yepas \a^u)V Trjv *Avbpopdxi]V, Trjv^EKTopos 
yvvaiKaf nalda eTCKCV e^ avTrjs. vaTepov de €7reyr]p.€v 'Eppiovrjv, Tqv 
M€ve\dov OvyaTepa. dUas 8e irpSirov ^Tr]Ku>s Trjs 'A;|^tXXea)ff dvaipeareons 
Tov ev A€\(f)ols 'ATroXXcom, TvdXiv aTrriXBev eni t6 xPW^hp'-^^ fx€Ta- 
5 voTjaaSf Iva tov Oebv e^iXdarjTai. ^rjXoTVTras 8' exovrra TTpos Tqv 
*A.vdpopdxr}v r) ^a<nWs e^ovXevero kot avTrjs 6dvaTov, peTanefi\lrafjievr] 
Tov Meve\aov' ^ 8e t6 iTai8iov fxev vne^edrjKev, avTr) de KaTe(f)vy€v eni 
t6 iepov Trjs BeVtSos. oi Se nepi tuv MeveKaov koi t6 Traid!ov dvevpov 
Kal €Keivr]V djraT i]aavTes fjyeipav. Ka\ a(f)dTTeiv peXXovTfS dp(f)OTepovs 

10 €K(t)\v6r]aav llr)\ecos €7ri(f)avevTos. Meve\aos pev ovv dtr^^Bev els 
2TrdpTr]v, 'Epfiiovr] 8e peTevorjaev €vXa/3>/^ewra Trjv napovaiav tov 
NeoTrroXe/Liou. napayevopevos de 6 ^OpeaTrjs TavTr]v p,ev dnr^yaye 
neiaaSf NeoTTToXe/iG) 8e e7r€^ov\eva€v' ov Ka\ (f)ov€v6evTa iraprjaav ol 
(pepovTes. n;;Xet 8e pLeWovTi t6v V€Kp6v 6prjveiv QeTis €m(f)av€iaa 

15 TovTov pev eneTa^ev iv Ae\(f)ois ddyjrai, Trjv de Avdpofxdxr]v ets 
Mo\oaaovs aTrooreiXat /uera rov Traifioy, avrov de d6avaaiav npoa- 
bex^a6a(,. tvxiov de avTrjs ety fxuKdpav vrjaovs (OKr]aev. 

II 

. . , f] fX€V aKr]vf] Tov 8pdfxaT0£ vnoKeiTai ev ^6i(i, 6 de ;\^opoff 
avveoTrfKtv €K ^6ia)Tida)v yvvaiKoov. npo\oyi^ei de ^Avdpopdxr). t6 

Argumentum et Dram, Pers. om. L, add. U i r^v Tov"EKropos V 
3 TrpwTov] irporepov Lascaris 9 airavr-iiaavres V avfjyeipav U 

13 TreiVas] eis :$irdprr)v P Sv] 0? M V B N, Aliquid deesse iudicat 

Schwartz 15 edipai ex fieveiv correx. V 16 aireffretXe 

codd. (V?) : corr. Lascaris et Musurus 17 rvx^vra 5e . . . oiK-fiffeiv 
Hermann 

Caput secundum fragmentum videtur esse argumenti Aristophanei : 
omissum est in M B O 18 vtroKe7rai Wilamowitz : Ke7rai. codd. 

19 <rvvear7]K€v L P : om. M N V A be Spafia tS)v SevTfpcov. 6 TTpoXoyos (xacj^ibs Ka\ fvKoyays flprjpevos, 
eri de Koi to. eXeyela to. iv tc5 dpr)V(0 t^s *Av8poiJ,dxf}S- (v tw devTepa 
pepei p^<Ti.s 'Eppi6vr]s t6 ^acTiXiKov viro^aivoviray Kai 6 •npos ^Avdpo- 
fMXW Xoyos ov KaK(t)S ex^^' ^^ ^^ '^"^ ^ IlrjXfvs 6 Tr)v *Avbpopdxr]v 
d(f)e\6fifvos. 5 

I 6 (ante irpoXoyos) om. codd, add. Lascaris 2 ^ti Se Hermann : 
€<rri Se codd. (cS Se Trendelenburg) 3 rrjs 'Epjx. A v<palvov(ra 

V N L P : corr. Lascaris (ifi<paivov(ra Musurus ; non ut vid. A) 4 oi/ 
KoKws V L P, quo recepto ov <paivov<Ta supra Bergk TA TOT APAMATOS nP02I2nA 
Anapomaxh IIhaeys 

©EPAnAINA TpO*02 

X0PO5 OPE2TH5 

Epmionh ArrEAO^ 

Meneaao^ ®ETI5 

[Iais Anapomaxhs 

Sic U (deest L) nisi quod OepdircDP dat pro rpo<p6s (cf. ad w. 802, 
851) et, cum rell. omnibus, MoXottos pro UaTs 'AvSpofidxvsi cf- Dram. 
Pers. Alc. et Hclid. et Paus. i. 11. Ordinem rell. praebent alii alium. 
&€Tis omissa in M V. In Ambr. extat : avSpofidxij' Oepdiraipa. kpni6vit], 
fiept\aos. rpo<p6s. ixo\oTr6s : reliqua evanida Actam esse intra annos 430-424 Andromacham arguunt 
numeri. Cf. 2. 445. elXiKpivSiS de rovs rov dpdfiaros XP^^^^^ ov/c 
coTi }>.a^uv' ov bedidaKTai yap AOrjvrjaiv, 'O Se KaWifiaxos cVt- 
ypa(l)^vai (fyrjai T77 rpayadia ArjfioKpdrrjv (TifioKpdrrjv Bergk) . . . 
ipaiverai Se yeypaufxevov ro bpapua iv dpxais rov IIe\o7rovvr]aiaKov 
TToXefiov. Cum Timocrates Argivus carmina Euripidi scripsisse 
dicatur (Vit.Eur. cap. i) fortasse Argis actam fuisse hanc fabulam 
coniecit Nauck (vol. i. p. xviii, editionis Eurip.) (* Immo ; nulla 
fuit in Didascaliis Andromacha Euripidis : ergo aut extra 
Athenas, quod vix credibile, docta est, aut sub alieno nomine : 
at exemplum alieno nomine inscriptum invenit Callimachus : 
hoc igitur verum.' Wilamowitz) 

Codices M A V L P : B (desunt 957-1215) : Ambr. (vv. 1-120) : 
palimpsestus H (vv. 81-169, 793-849, 906-1006, 1071-1118): 
vv. 5-48 n, fragmenta valde mutila : sunt etiam vv. 1284- 1288 
in Pap. Hibeh. 25 : raro memorantur O D Haun. Saepius 
dissident L et P. Accedunt Scholia. ANAPOMAXH ANAPOMAXH 

'Ao-tartdos yrjs (r)(r}/xa, &r]^aia ixoXiy 

oOev iToO* €bvu>v (Tvv TToKv^^^pvcrio x^*^^ 

IlpLdfjLov Tvpavvov kariav d^tKo/xr^y 

fidjutap 8o^eto-a 'TratSoTroto? ^EKropt, 

Qif]X(iiTos €V ye ro) iTplv 'Ai;6po/xd)(r7 xpoVw, 5 

rw b\ €t rt? dAAr/, 6r;o-rvx€(J"Tdrr; yvvrj' 

[ipiov iricfyvKev rj yevqcreTai Trore] 

^rts irocnv pikv "EKrop' i^ 'AxtAA.ecoj 

OavovT €(T(Lbov, TraXbd O^ hv TiKTco TroVet 

pLcjyOivTa iTvpy(i)V 'Aa-TvdvaKT cltt' opOioov, 10 

CTrel To Tpoias elXov ''EWrjves 'nibov' 

avTr) b\ bovXr\ tG>v €\€vO€p(tiT(XT(i}v 

0LK(t)V vofXL(TO€L(T *EXAd8' €l(ra(^LK6p.r]v 

T& vr](rL(i)Tr\ NeoTrroA.ejuo) bopos ylpas 

boO^Lcra Xeias TpcotK^s k^aipeTov, 15 

^Oias Se Tr](rbe koX irdAecos 4>apo-aXtas 

(rvy)(opTa vaio) 7re6t', tv^ rj Oaka(rcria 

nr;A.et ^vv^K^i X(opls dvOp(07T(iiv 0eVty 

<f)€vyovcr* ojxlXov* ©eo-fraAos 5e vlv Aecos 

0ert8etoi; av8a Oeas xdpLV WjUK^eujutdrojr. 20 

I iroKi L : irT<^At M AB : ir6\i5 VP 6 oi/rts V (corr. V^) Haun. 

/. Cf. sq. 7 om. n : oi viroKpnaX rhv Kafi^ov Trpoaredr^Kav ivovo-f}- 

aavT€5 flvai rrji/ ypa^i]v 8)) tis . . . Kal avTl tov avyKpiTiKov Th Svctv- 
X€<rTOT7j 2 9 ^wcrSoi/ Naber 0'] 8' AV 10 ^KpBevTa LP: 

l>i<p4vTu rell. n 17 initium diversum, ut videtur, in n ETPiniAOT 

iv6* OLKOV eo-xe Tovbe ttols 'Ax^tAAeo)?, 

UriXea 8' avaara-etv yrJ9 ea ^apa-aXias, 

C<avTos yipovTos aKrJTTTpov ov Oikoiv Xa(Beiv, 

Kayo) bofjiOLS Tola-b^ apaev ivTLKTO) Kopov, 

TrXaOeta* 'A)(tXAea)9 iratSt, bea-TTOTrj y c)uo). 25 

Kal 'npLV \ikv iv KaKolaL KeLpLevrjv o/xco? 
eXTTts fx ael irpoarjye <T(o6evTos reKVOV 
aXKrjv TLV evpelv KaTTLKovprja-LV KaKu>v' 
€7761 be Trjv AcLKaLvav ^EppLLovrjv ya}xeX 
TovfjLov Trapcooras bea-TTOTr^s bovXov \exos, 30 

KaKoTs TTpbs avTrjs cx^erAtots eXavvofxaL. 
XeyeL yap a>s vlv (f^apiicLKOLf KeKpvpifjLevoLS 
TL6r]ix* aiTaLba Kal TToaeL /xto-ov/xeVr^y, 
avTrj be vaieLV olkov olvt avTrjs 6eX(i) 
Tovb^f eKlBaXovcra XeKTpa TaKeLvr]S /3ta* 35 

ayo) To TTpcoTov ov)(^ eKova^ ebe^dfxrjv, 
vvv 6' eKXeXoLira' Zeuj ra5' etSetr; jxeyas, 
0)9 ovx eKovaa rwS' eKOLVcodrjv Xey^eL. 
aX}C ov cr^e Tret^co, ^ovXeTaL be jxe KTavelv, 
iraTrjp re 6vyaTpl MeveXeois avvbpa Tabe. 40 

Kat vvv KaT oXkovs eaT, cltto 27raprrjs fxoXoiV 
eiT* avTo TovTO' beLixaTovjxevr] 6' eyo) 
bopLo^v TTOLpoLKOv QeTLbos els avaKTopov 
Oaaa-ca Tob^ eX6ovcr\ ijv fxe KcoXvari 6aveXv. 
Wr)Xevs re yap vlv eKyovoC re Tlr]Xe(os 45 

(Te^ovcTLV, epfx-qvevixa Nr^pf/Soj ya\x(i>v. 
os 5* eoTt Trats /xot ixovos, vTreKTre/xTro) Xa6pa 

23 om. M 24 dpaeva tiktw L : &p(T€v' eva r. Barnes, cl. 2 iSiws 

'4ua <\>r]<ri -naT^a yeveardai 25 irAo(r06r<r' V P 7' Brunck : r codd. : 

8' Elmsley 27 /t' ^eATTTos ^76 Rutherford : Trpofj^e Reiske 0-«- 

OfVTos] T^e^^^eW^os 11 28 KairiKoixpKTiv Elmsley SSfiwv B O (^p. 

KaKuvB) 29-31 om. V spatio vacuo relicto : add. f 36 irp^ffOfv 
A V (corr. V^) 37 rd y AY 40 Mej/eAaos Ambr. A V (non 

notatur amplius) 41 ctTrb TroTpos B O 43 Se^^oi/ primitus 

A V P, correxerunt V P irdpoiKov suprascr. oov A 44 &v /te P ANAPOMAXH 

aXkovs h OLKOVS, fxr] ddvr) (po^ovfjiiurj, 

6 yap (f)VT€V(Tas avrbv ovt^ €fxol Trapa 

Trpocrco^eAr/o-at, TraibC t ovbcv k<JT , aTrcoy 5© 

AeXcf^cav Kar atav, ^vOa Ao^ta biKrjv 

bibc^cri ixavias, fj ttot €ty YIvOod ixoXmv 

TjTrja-e ^oi(3ov iraTpbs ov kt€LV€L bUrjv, 

€1 TTO)? TCL TTp6a-0€ (T^aAjUar' €^aLTOV}X€V0S 

d€OV TTapd<T)(OiT eiJ TO koLTTOV cvfx^vrj. 55 

eEPAHAINA 

bicTTTOLV — eyco rot Tovvop! ov (fy^vyo) Tobe 
KaAety 0-', eTretTrep Kat KaT oTkov tj^lovv 

TOV (TOV, TO TpOLaS rjVLK (OKOVpL^V TT^boV, 

€vvovs 6e Kat (toI C^vtC t rj rw a^ tto(T€L, 

Kal vvv (jyipova-d aoL viovs rJK(t) koyovs, 6o 

(f)6^(a pL€v, et rty b^aiTOT&v aio-^ritrerat, 

oiKro) 8e rw a-o)* 8etm yap jSouAeverat 

Mei;e'\aos ets cre Trats ^', a (roi ^vXaKrea. 
Ar. w ^LXTaTr] a^vbovX€ — (Tvvbovkos yap et 

rr) TTpda-O^ dvdcrar} Tfjb€, vvv 8e Suo^rvxet — 65 

rt bp&a-L; iroLas fJLr]-)(avas 7Tk€K0V(TLV av, 

KT€LvaL d€kovT€S Tr]v TTavaOkLav e/xe'; 
0e. Tov TratSa aov \xikkova-LV, o) bvaTrjv^ crv, 

KT€LV€LV, OV €^(t) b(li)pidTO)V VTT€^€doV. 

Av. OLfxoL' iTiiTvaTaL Tov €fxbv €k6€tov ydvov; I0 

1^60 €v TTOT ; 0) bvarrfvos, o)? aTTCok^pLrfV, 
0e. ovK otS', €K€LV(DV 8* fia06[xriv eyo) Tab€' 

(f)povbos 8* eTr' avrbv MereAeo)? b6yL(x)V airo. 

52 y Reiske : ^v codd. et 2 ttot' A V^ L : tot' rell. 53 «T€i»/€t 
Ambr.' MVBL5: rivei AP yp. 2 : 'Krivei. Db: 'Krivnv Hermann 
(ovKriviiv = oi iKriveiv Badham) 57 a-' om. L 58 t^» <rhv 

yp. 5 (et primitus A) 59 S' e/ce? <ro\ Badham ^v codd. 

63 iraTSoL d' V : iraTS' Ambr. B O 65 TfjSe om. L : add. l 

66 oS om. L : vXfKovfft vvv P : 5); suprascr. A 70 ireirvffrai codd. 

et 5 : Tr4irv(T0€ Ludv. Dindorf 73 ante 70 transp. Radermacher 

72 iKfivov ut vid. L : c« rovrov videtur reddere 2 73 ^t' avrh 

Ambr. (-toj/ 2) ETPiniAOT 

Av. a7Tai\6fJir}V ap . o) T€kvov, KTevovaL ae 

hL(T(T0\ \a(36vT€9 yVTTeS'' 6 b€ K€KXr]IJL€VOS 75 

TTaTrjp €T €V AeA^otcrt Tvy)(av€L fJL€VO)V. 
0e. boK& yap ovk hv &b€ (t' hv Trpdaa^LV KaKcjs 

K€LVOV TTap6vT0S' VVV 6' CpTHJiOS et (f)Lku>V, 

Av. ovb^ afJL(f)l Tir}\€(j)s r\\6€v, ws i^^ot, ^arts; 

0e. y€p(i)V eKeti^os u)(tt€ a co^eAetz; Trapcor. 80 

Ai^. Kol fjL-qv €TT€\jLy\r' eir' avroz; ov^ aTra^ ijl6vov. 

0e. /uft)i; ovv SoKetj a^ov (f^povTLaaL tlv ayy€k(i)v; 

Av. 7r66€v; ^eAets ovv ayy€\os crv fxoL juoA.ety; 

0e. rt brfTa (f^rjcra) \p6vLos ov(r e/c bcx)pL(XT(t)v; 

Av. iroXXas av €vpoLS fxr^^avas* yvvrj yap et. 85 

0e. KLvbvvos' ^EpfJLL^vr] yap ov arjjLLKpov (f>vka^. 

Av* opas; aTtavbas kv KaKoXs ^CkoLa-L (toIs* 

0€. ov briTa' fxr]b€V tovt 6v€LbLa-r)S €fLOL. 

aXA' et/x', eTret rot kov 7rept/3Ae7rros ^tos 

bovXrfs yvvaLK^s, ijv tl Kal ird^co KaK6v. 90 

Av. X^P^'' ^^^* ^M^ty ^*> ol(TTT€p €yK€LlJL€(T6^ CLcl 

6privoLa-L kcI y6oLcn Kat baKpvfiaaL, 

TTpOS al6€p* €KT€VOVpL€V' €IXTT€(f>VK€ yCLp 

yvvaL^l T€p\\rLS tS)V TTap^a-T^aTcov KaKo^v 

ava aT^fj,* det Kat 6ta yk(aaar]s e^^etr. ' 95 

TTap^CTTL 8' OVX €V oKka TToKXd fXOL aT€V€LV, 

7t6\lv TTaTpcDav Tov 6av6vTa 6^ '^EKTopa 
(TT€pp6v T€ Tov kfLov baCfxov* <p avv^^vyrfv 
bovX€Lov rffiap ^Icttt^o-ovct* ava^Lcos. 

Xprf 8' OVTTOT €iTT€LV Ovbiv^ okjBLOV (SpOTUiV, lOO 

TTplv hv 6av6vTos Trjv T^X^VTaCav tbrfs 
oTTos 7T€pa(Tas rffx^pav rj^€L KaTO). 

77 ohic hv] ov8ev 2 (Ottobonensis) et Haun. 79 7j|ei V 80 yepwv 

y L 82 SoKeTs crov Ambr. M V^ : Zok^X <tov L : 5o/c€? (Toi rell. 

83 fio\(HP <Tv fioi B O P, ob accentum 86 a-fxiKpov <^vAa| Kirchhofl": 
fTfiiKphv ipiKov Ambr. : fffiiKph. <pvKa^ rell. et Orion. Etj^m. p. 26 
89 Kar evlovs 5e ypdcperai x^^P^s tov OT . . . iv elpuvei^i S 94 Tepv^ts] 
/lie/xtf^ets Herwerden, cl. Plat. Legg. 684 D 100 Xop. praef. M ANAPOMAXH 

*IAta) alTreiva UdpLS ov yafjLov aWd tlv^ drav 

7]ydy€T €vvaLav ets dakdixovs *EAeVaz;. 
as €V€k\ ot) TpoCa, hopl Kal irvpl brjLdXuiTov 105 

eiAe cr' 6 ^(tAtoVavs 'EAAaSoj wkvs "Aprjs 
Kal Tov kyiov /xeAeay ttoo-lv "E/cropa, tov Trept Tctx^rj 

€tAKD(re bL(f)p€V(ov Trats aAtaj 0eVt8os* 
avra 8' ex OaXdjxcov dyoixav eTrt ^ti^a ^aAao"o-as, 

SovAoo-wai; a-Tvyepav dix<^L^aKovaa Kdpa, no 

TToAAa 8e hd^pvd fxoL KaT^jSa \po6s, clvCk ikcLTTov 

da-TV re Kat OaXdpiovs Kal ttootlv ev KovCaLS. 
&IJLOL eya> /xeAea, rt /x' €\pr\v €tl (f)€yyos opacrOaL 

^EpfjLLovas bovkav; as vtto T€LpopL€va 
irpos Tob^ ayakfJLa deas tKeVts irepl x^^P^ ^aXova-a 115 

TdKOfiaL 0)9 TT€TpCva TTLbaKoedo-a kLJSds. 

X0P02 

S) yvvaL, a &€TLbos bdiTebov Kal dvdKTopa Odcra-eLs [o^rp, 

bapbv ovbe AetVets, 
4>^tas o/xo)? e/xoAor Trorl o-az; 'Ao^tr/rtda yivvav, 

et rt 0-0 1 bvvaCfJLav 120 

afcos T&v bvakvTCtiv ttovcdv T^fxelv, 
o\ a-€ Kal ^KpfXLovav e/)t8t aTvy^pa crvviKXrjcav, 
rAa/xoi;' "fdfxcf)! \€KTpa)v 
bLbvfxcov €7tCkolvov iovaav 

dfxcpl"^ TTalb^ 'A)(tAAea)9. 125 

ro3 auSp praef. M L 104 'EXevrjv P T05 5 Tpoio* 

M (5 Tporat M^): Tpoiav V (corr. V==) 5)) o\»t?>»/ MAVB 

(corr. V^) 107 T€tx6t A 109 out); Pv i^YOjuatVB 

eaAo(r<ras V: daKdarffrjs rell. iii eXnrov codd. : corr. UP^ 

114. 'EpjuLiSvrjs et ^s P 117 avaKTopov L 118 Sr]phv P 

119 'AofiOTtSa L: yevvav (y4vav M) suspectum. Fortasse 'Ao-i<{Tf5' 
Iwdv 121 refifTv rrSvwv B D O : refxflv periit in L : €vpe7v l et sic 

interpretatur 5 (alter 2 habuit Teyue?»/). Fortasse rerfiilv habuit 
(JSlkos post Tr6v(t)v transp. P) 123 rXdfiova M AB V : rXdfxcov L. 

Locus nondum emendatus a/xcpl \fx<*>v P 125 'Ax*A^os V 

(-€« suprascr. V^) : 'AxtAA.^os A B ETPiniAOT 

yv(S)6L Tvyav, XoyicTai to Trapov KaKov eis oirep rJKds. [clvt. 

decTTrorats afjnXka 
'IA.tas ov(Ta Kopa AaKebaipLovos €yy€viTria-Lv; 

AetTre be^LfJi-qXov 

bofJLOV TCLS TTOVTLaS deOV. TL (TOL 13° 

KaLpbs dru^ojueVa 6e'/xas' alKikLov KaraA.et/3€tz/ 
bea-TTOTcav avayKaLs; 
TO KpaTovv bi o-' eTreto-t. rt ixoyBov 
ovbev ovaa p.oyO€Ls; 

aXX^ L0L \et7re Oeas NrjptjLbos aykaov ibpav, [p^P- 

yvwOL 5* ova^ iirl ^evas 13^ 

bjjLOHS €17* aWoTpLas 
7roA.eos, €v6* ov (pCkcDV tlv elcropas 

(T&Vj 0) bV(TTVX€a-T(XTa, 

TtavTakaLva vvix(j)a, 140 

OLKTpOTaTa yap ipLOLy ifJLokes, yvvaL 'lAtdy, otKOVS [avT. 
beaTTOTS^v €[jL&v (f)6l3(D 8' 
ri(TV\Lav ayofJL€V — 

To 8e (Tov otKT(a (p^povcTa Tvy\av(i) — 
/xt) Trats rd? Atos Kopas i45 

orot /x' ev (ppovovcTav eibrj. 126 t' &iropov Kouibv Wecklein 128 iyyiviri^ffiv'] ^77. M A V B 2 : 
^Ky. L P : -TTj(rt L B O : -Tot<n rell. 130 irovriov L 6^0.5 (suprascr. 
oG P) LP ris o-oi codd. : corr. Musgrave 131 aet/ccAtoi' codd. 

132 ii/a^/CTj V Haun. (corr. V^) 133 Kparovv AYL^S: Kpdros 

rell. V^ 5e tr' cTreto-t e 5 («aTa ffov iKfvcrovrai) Hermann : Se o-c 
irc/o-et codd. et 7p. 5 137 eV] fortasse air* (^ir' 5) 138 ir(JAea)s 

codd. : corr. Hermann <pi\ov L 140 TaAotva P : £ irai/TtfAoiyo 

L'^: "Kacrav, raKaiva Wilamowitz 142 Sfa-iror&v 5' i. <f>. codd. et :S : 

Be transposuit Nauck 144 otKrtp'] ffKSrt^ Badham 146 o-ot 

del. Hartung etSf? Musgrave : iS-p codd. (A in ras.) et 2 Post v. 
146 hiatum statuit Musgrave, cf. v. 154 : contra Matthiaeus censet 
reginam comitibus suis colloquentem progredi ANAPOMAXH 

EPMIONH 

Koa-fxov fxev aix(f)l Kpari xpvaias yXihri^s 

aToXpLov re xpooros Tovbe ttolklXcov iriTrXaiV 

ov T&v 'A)(iAAea)S ovbe TlriXeois cltto 

bopLOJV airap^as bevp^ €)(pv(j a^pLKOfxrjV, 150 

dAA* 6/c AaKaCvrjs STraprtdriSoj xdovbs 

MeveXaos rjfXLV Tavra Scopeirat iraTifp 

TroAAory a-vv ebvoLs, &(tt ekevO^poorToix^LV, 

vfxas fxev ovv roto-8' avTafx^LlSofxaL Ao'yots* 

(Tv 8' ov(Ta bov\rj Kal bopLKTrjTos yvvi] 155 

bofxovi KaTa(r-)(^eLV €Kl3aXov(r rjfxas ^eAets 
Tovabe, a-TvyovjxaL 8' avbpl (papfxaKOL(Ti croli, 
vrjbvs 8' cLKVfXdiv bLCL cri fxoL StoAAvrat* 
beLvi] yap rfTreLpG^TLS ety ra rotdSe 

"^^X^ yvvaLKGiV o)V e7rta-)(rJo-a) cr^ eyw, 160 

Kovbiv (T ovqa-eL 8a>/uta Nrjpfjbos robe, 
ov /3a)fioj oti8e rads, dAAa KarOavfj, 
Tfv 8' ovv (SpoTutv TLS o"' 7] di&v a^aat 6i\7], 
8et (T avrl r&v Trplv oX^Codv (f)povqix(XT(t)v 
irrrj^aL TaireLvifV TrpocnTea-iLV r* €fxbv yovv, 165 

(TaCpeLV re bS)fxa rovfxbv €k xpvcrriKaroDV 
T€vxi(i)v x^P'' (TircCpovorav 'AxeAajov bpoa-ov, 
yro^rat o LV et y?/9. ov yap €(tO ttKTcop raoe, 
ov UpCafxos ovbk xpvaos, dAA' *EAAas TrdAts. 
€ts ro{;ro 8' i^Kets afxaOCas, bvarrrfve a-v, 170 

^ 7rat8t Trarpos, bs abv wAeo-ez^ TroVtr, 
roAjutas ^rrev^etz; Kat reKi'' avdivrov Trdpa 
tCkt€lv, tolovtov TTav rb ^dp^apov yivos' 

148 ar6\ov LB tojj/Sc AVP 151 aAA.' ovk Nauck 

154 To?(r5' L (non /) : roiolffh" rell. {anii^o^xai PO) 159 fortasse 

^TTCjpwTty 160 ^vxh etiam 5, ni fallor : ifuxi? Verrall 163 OfSiv 

Tts a ^ fipoTuu P (ti (t' M : ris A) 165 Trpovairfa-eTi/ M 167 ;;^6pl 

(Tirdpaffav L (corr. /) : Trepl (rtr^ipovffav P 168 '/>/a ^ 7^5 VB : 'iva 

7^5 A 169 ov5< xpv<r6s codd. et 2 : cf. Tro. 995 173 toioDto 

MAV ETPiniAOT 

TiaTrip re dvyarpi TraLS t€ ixr]Tp\ ixiyvvTai 
Kopr] T abeXcf)^, 6ta (f)6vov 8' ol (^iXraToi i75 

yuipova-if Ka\ TG>vh^ ovbkv k^^ipyei v6p,o<i, 
a pji Trap^ ^/ixa? eXa-cf^cp'' ovbe yap KaXbv 
bvoXv yvvaiKolv avhp 'iv rjvias €\(elv, 
cOOC etj [iiav (BXeTTOVT^^ evvaCav KvirpLV 
<TT€pyOV(TLV, OCTTLS /bir) KaKS>i oIk€lv OikcL, i8o 

Xo. €1TL(f)dov6v TOL ^prjpia 6r]\€LaS (f)p€VOi 

Kal ^vyyap.0L(rL hvcrpi^v^i fxdXLo-T a€L. 

AV. (f>€V (f>€V' 

KaK6v y€ 6vr]T0LS to viov €v T€ rw viii^ 

To 1X7] hLKaLov o(rrt? dv6p(£tTTa)V e)(et. 185 

eyo) 8e Tap^Gt /x?) to hovK€V€LV /xe (toi 

\6y(t)V d7T(a(rr] iTdKy €\ov(Tav €vhLKa, 

Tjv 8' av KpaTr]cr(i), fj/q 'ttI rwS' o(f)\(o (3\d(3r]V* 

ol yap TTV€0VT€S ]i€ydXa tov^s Kp^Ccrcrovs \6yovs 

TTLKpWS (f>€pOV(rL TCdV €Xa(T(r6vU)V VTTO' 19° 

ofjiios 8* ijJiavT-qv ov iTpohova aX(s)(ro]iaL, 

etTT*, oj V€dvL, ro) (t kyjEyyvid \6y(a 
TT^Lcr^^lcr* diT(t)6(a yvr](TL(t)V vviJi(f)€VfxdT(t)v; 
Q)S rj AdKaLva t&v ^pvy&v fi^mv tt6\.ls, 
Tvyr] 0* vTT^p^^X, Kd]x kk^vdipav opas; i95 

rj rw V€(o T€ Kal cr(f)pLy(avTL cr(j)]iaTL 
TToAecos re ]X€y€6€L koX (f^CkoL^s €TTr]p]X€vr] 

OLKOV KaTa(T-)(^€lv TOV CTOV dvTL CTOV 6€\(o; 

it6t€Pov Iv avrr] 7rat8as drrt crov t^kco 

hovkovs ifxaVTT] T d6kLav €cf)okKLha; 200 

r) T0V9 €]xovs rt? 7rat8a? €^av€^€TaL ^ 

180 0e\ei Haun. et cod. optimus Stob. 74. 9 : BeXoi codd. 
181 Toi Dobree : ri codd. eTjXfias (ppevhs 2 et Stob. 73. 18 : 

dn\eiuv ecpv codd, et fortasse alter 2 184 4v 5e Stob. 52. i 190 &wo 
Hermann 194 t^s ^pvyuv Scaliger 195 rvxv fere codd. : 

TiJx'7 B : tt) evBainovia virepfidWei (leg. -77 ?) 2 videtur v-KepB^r)^ 

scribendum esse, nam persona secunda passivi praes. indic. est : virfpdu 
T&fi, 4\€ve€pav e' Lenting i^eveepov B 197 tt^ovtov t€ Brunck 

200 t'] 7' Hermann ANAPOMAXH 

4>^ia9 Tvpdvvovs ovras, rjv (tv /ut) T^Krjs; 

(PlXovo-l ydp fx ^'EXkrjvcs "EKropos r diro; 

avT-q T dfJLavpa kov Tvpavvos ^ ^pvy&v; 

ovK €^ kp.S>v cr^ (fjap[jidKu>y crTvyeL TToVts, 205 

dAA.* et ^vvelvaL /x?) ^TTLTrjbeCa Kvpels. 

(f)LkTpov be Kal Tob^' ov To Kdkkos, w yvvaL, 

dAA* ap€Tal T^piTOva-L tovs ^vvevveTas. 

(Tv 8* i]v TL KVLo-Ofjs, r) Ad^aLva ixkv ttoXls 

yi€y icfTL, Trjv 5e ^Kvpov ovbapLOv TL6r]S' 210 

TrAovrets 5* €v ov TfXovTovcrL' Mez/eAecoj 8e croL 

fxeCCoiV 'A^tAAecoj. rairra rot cr' ex^et TroVts. 

XP^ y^P T^i^atKa, KCLV KaKco iro^reL boOfj, 

(TTipycLVf dfjLLWdv r* ovk ^x^lv (PpovrjfjiaTos» 

et 8* d/x(/)t &pj^Kr]v xtoVt r^i^ KaTdppvTov 215 

Tvpavvov eo-xes dvhp', tv Iv fxip^L Xi\os 

bCbct)(n TToAAatj ety dz^r)/? KOLVovpievos, 

€KT€Lvas av Td(rb^; etr' aTTXrjcrTCav kixpvs 

TrdcraLS yvvaL^l ttpocttlO^Ict hv r]vp€6r]s* 

al(Tyj)6v ye* KaCTOL \€Cpov* dpcr€vo)v vocrov 220 

Tavrqv voctovijl^v, dkka irpov^TTrjpL^v Kak&s, 

0) (f)CkTad^ FiKTOpf dAA' eyo) rr)z^ o-r)y \dpLV 
(ToX Ka\ ^vvr]pa)v, et rt (T€ (r(f)dkkoL KvirpLs, 
Kal pLa(TT0V ijbr] irokkdKLS v66oLcrL crols 
€7r€(T)(ov, Xva (TOL ]xr]b€v €vboCr]v 'iTLKpdv. 225 

Kal TavTa bpStcra Tjj dp€Tr] 7Tpo(rr]y6ixr]v 
TT^CTLV' (Tv 8' ovb€ pavCb* VTTaLdpCas bp6(rov 
T<a (T(a TTpocrC^^LV dvbpl b€LpLaCvov(T eas, 
fJLT] Tr]V T€Kov(rav Trj ^LkavbpCcL, yvvaL, 
f^ret TTap€k6€Xv to^v KaK(j)v ydp p,r]T€p(t)v 230 

204 ^j' codd. 217 Kotj/ouyuej/os A V P 2 (/fot/t. V^) : KoiiAwfxfvos 

M L B O 220 avdpwvuv L B O. Fortasse atcr^pSv y'' iird Kei 

legendum 221 TrpoCToT^ej/ Hermann : fortasse 7rov'a6' TjfMV Ka\ws ; 
Vv. 220, 221 delet Hirzel 223 ff^dWoi A et primitus L ; ff^aKoi 

rell. 224 ^Stj] out^ Nauck 230 70^] Se Elmsley ETPiniAOT 

(f)€Vy€LV TpOTTOVi XPV T^Kv\ {oa)oL9 €V€(TTL VOVS* 
Xo. b^O-TTOLV i OdOV (TOL pabLiiiS i:pOCTL(rTaTaLy 
T0(j6vh€ TT€l60V Tr]h€ (TVp,(il]VaL \6yoLi, 

E/3. TL (T€iivop.vO€ls K^U aySiv €pyil X6y(tiv, 

0)9 hi] (Tv (TCd(f)piov, Tap.a 8' ovyX criacfypova; 235 

Av. ovKovv €(f)^ ots ye vvv Ka6€(rTr]Kas Aoyotj. 
E/3. 6 vovs 6 (Tos ]X0L ]JLr] ^vvoLKOLY], yvvaL, 
Av, V€a TT€(f)VKas Kal Atyets al(TXpS>v iT^pL, 
E/o. av 8* ov Aeyets ye, bpq.s b€ ]x ets 6(tov bvvrj, 
Av, ovK av (TLCDTTfj KvTTpLhos aKyr](T€LS 7T€pL; 240 

E/3. TL 8'; ov yvvaL^l raura iTpStTa iTavTaxpv; 
Av. [mt,] 

/caAo)? ye •xj^O)]JL€vai(TLV* et 8e /u?}, ov KaAa. 
Ep. ov fiap^dpoiv v6]jL0La-LV oIkov]jl€V tt6\lv, 
Av, KaK€L TCL y alcrxpCL KavOdb^ aL(Txyvi]v exet. 
Ep. (To^r] cro(f)r] (tv* KaT6av€LV 8' opicos o-e 8et. 245 

Av, opqs ayak]xa QiTLbos et? o-' a^TTO^XiiTov; 
Ep. ]XLcrovv ye TraTpCba (Trjv 'A)(tA.Aecos (f)6v(o. 
Av, *EAeVr; rtz; wAeo-', ovk eyw, ]x-qTr]p 8e o-?}. 
Ep. r/ /cat iTp6(T(i) yap t&v e/xwz^ -^avcT^Ls KaKc^v; 
Av, ibov crL())TT& KCLTTLka^v^xaL cTT^pLa, 250 

E/0. e/ceti^o Ae^oi^, ovTT€p €lv€k €crT6Xr]v. 
Av, Aeyo) o-* eyo) i^ow oiik exeti^ oo-oi/ o-e 8et. 
Ep. \€L\fr€Ls T6b^ ayvov T€]X€vos emAtas ^eoO; 
Ai;. et ]xr] 6avov]xaL y' et 8e [xr], ov \€L^a) itot€. 
E/). 0)9 ro{;r' 6,pap€, kov ]X€vS> tt^ctlv /xoAetr. 255 

Ai'. dAA* ovb^ iycb p.r]v TTp6(Td€V €Kb(aa-o) /ue o-ot. 

231 T€Ku '6aoi5 /: TfKu oTs codd. {reKua oh M B O) : t4kv ats Stob. 
74. 21 : TralSos ofs olim Nauck 232 irapiiTTaTai P 239 Swc^ 

Porson 240 o5 A: at M : hv rell. 241 irpcoTa toGto LB6 

iroj/Tox^ P 242 j/oi om. P /coAo] KoAeDs L B O 244 toS* 

PO 246 eTTt/SAeVoi' A (airofi\eir(t)j/ M : oTro^SAeV** L, -oj/ L^) 

248 'EAej/Tj viv] 'EX4vr]v M et primitus L 251 oyTTfp eVc/c' 6V0o5' 

iKdvw V, iffTdx-nv suprascr. V : olirep 4vddS' iKdvu A, suprascr. yp. cVe/c* 
iffTdX-nv A\ Cf. Med. 668 eVex' etiam P : dviK Haun. : o&VeK* 
rell. ut solent 252 oUv o-e Nauck ANAPOMAXH 

E/O. TTVp (TOL TrpO(rOL(T(t}, KOV TO (TOV TrpO(TK4\j/OlJ,ai 

Av. av 6' ovv KCLTaiOe' ^eol yap eta-ovTaL T(xb€. 

Ep. Kal XP^T'' beLV&v TpavjjidTcov aXyrjbovas, 

Av. o-(^a^', al[JL(XTOv Oea^ ^ooyLov, rj fji€T€L(TL (re. 260 

Ep. Si ^(ip^apov (Tv OpifjiiJia kol o-Kkr]pbv Opda-os, 
fyKapTepeX^ brj OdvaTov; aAA' eyco o-' ibpas 
€K TTJa-b^ €K6v(Tav k^avao-TTicroi Taya* 
TOLovb^ e)((o (Tov SeAeap. dXA.a yap Koyovs 
Kpvxjroo, t6 8' €pyov avTO (Trjjjiav^t TdxoL* 265 

Ka6r](T kbpaCa' koa, yap et 'nipL^ o"' e)(ot 
TrjKTos [xokvfibos, €^avaa-Tri(T(ii o-* eyo) 
TTplv w TreTTOt^as Trato' 'A)(tAAea)s pio\€LV. 

Av. TT^TTOLOa. b€Lv6v 8* €pir€Twv fxkv dypLOiV 

aKT] l3poTOL(TL O^SiV KaTaaTricTaL TLva* 270 

6 8* eor' €x(bvr]9 Kal iTvpos iT^paLTipa), 
ovb^ls yvvaLKos (f)dp[jiaK €^r]vpr]K€ tto) 
KaKrjs' Toa-ovTov €a-]ji€V dv0p(a7TOLS KaKov. 

Xo. 'H ]X€ydkoiv dyiuiv dp^ vTTrjp^^v, 6t ^lbaCav [(J^Tp. a 
€s vdirav rjkd^ 6 Mat- 275 

as T€ Kal Al6s tokos, 
TpCiTdiXov dpixa baLfxovoiV 
dyoiv t6 Ka\KL^vy€s, 
e/)t8t a-Tvy€pa K€Kopv6]X€Vov €V]xop(j)Las 

aTa6]xovs €ttX (BovTa, 280 

jBoTrjpd T d]x(j)l ^xovoTpoirov V€aviav 
€pr]]xov d 
ka-TLOvxov avkdv. 

258 r6hi A 260 alfxaros P 266 <r' om. A P exot Bruhn : 

eX«' codd. 268 ^] hv P 270 KOToo-T^erot /> 5 et Stob. 73. 19: 

e^KOToo-T^erot codd. ($poro7s P) 271 S Dobree : & codd. et 2 

273 roiovrov P. Versum videtur non habuisse 2 276 ^Xdfv 6 

codd. : corr. / {^xdev et v, 286 vh\iavr Wecklein) t6Kos M : y6vos P 
279 d^Aotos olim Headlam. Cf. v. 289 280 jSovtos Schoene, cl. 

Hip. 537 {rb,s voifieviK^s iirav\€is B' in margine) 281 t* om. AL 

(add. /) 

EUR. I. 17 EYPiniAOT 

Tol 8' iirel vkoKOixov vcLTros ijkvdov ovpewLV [avr. a 

inbdKcov VLyj/av ai- 285 

ykavra a-(a[iaTa poaXs, 
€^av 8e UpLafXLbav virep- 
/3oA.ats koyoov hva^povuiv 
irapa^akkop.cvaL, bokCoLs (8') eXe KvirpLs koyoLs, 

TepTTVOLS pi€V CLKOva-aL, 290 

TTLKpav be a-vyyya-LV jSCov ^pvy<ov 7roA.et 
ToXaLva 
TTepydiioLs re Tpotias. 

dk)C et^' vTTcp K€(l)akav ^^akev KaKov {p"^P' P 

a T€Kova-d vlv [ndpLv] 

TTplv 'IbaX- 
ov KaTOLKLO-aL kiiras' 295 

ore VLV irapa ^ecrTreo^io) bd(f)vq 

l36aa-€ Kaadvbpa KTavelv, 
ixeydkav IT/ota/xoi; TroA.eo)? k(a^av, 
TLV ovK iTrijkOe, ttoXov ovk ekCa-^TCTO 
bafjLoyepov- 
Tdiv jSpe^os <l)ov€V€Lv; 300 

ovT av eTT* 'IXtao-t C^ybv rjkvde [dvT, j3 

bovkLov, av T hv yvvai, 
Tvpdvvoav 

285 vi^av Hermann : vi^f/avro L P : ivi^av B O : ivi^av t' M A : 
4vi<\iav** r V aiy\<i.€vra codd. 287 Se] re P 288 Svffcpo- 

pcov P et yp. 2 (5* €V(l>p6vwv Hermann). Fortasse ■jr^dwv Svir<p6p(i)v 

289 Kvirpis cfAe At^yots So\ioi5 codd. (Kuirpts S' V^ : K^Trpis * L : 
5^ Kiuirpis B O) : correxi {\6yois al6\ois vel aljULv^ois Musgrave) 

290 Fortasse rep^iv 291 /3/ou ante o-iryx"*^"'» ^*^ ra\aiva post 
Tpoias habet A 292 ToAoii^a»' M 293 cWe S' / : malim eJfe* 
&p* K€(pa\as P 294 Iloptj/ corruptum : /t(^poj/ Hermann, ex 
5 qui ^/SoAe Bdvarov : malim jxvcros vel repas. Cf. Aesch. Choeph. v. 
98 sq. 295 KaroiKitrai WYl: KaroiKrj<rai. rell. 296 Trepl P 
301 oi? T&j/ Kirchhoff ^Afle A V 302 Sov\iov V : SouAetoi' rell. 
{(vyhs . . . SouAeios P ffv r h,v Pflugk : oijr Uv (Ti/ codd. et 5 
303 rvpavvov P : rvpdvvotv rda^S' L (rdvS' l) ANAPOMAXH 

eo-)(es av boixaiv ebpas' 
TrapiXvcre 5' av *EAAa8o? aXyeivovs 

tjuox^^oDS ovs a[X(f)l TpoCav'^ 305 

beKireiS aXdXrjvro vioi koyyais. 
A^XV '^ ^P^/^ "^ oi;7ror e^eAetTrero, 

Kat T€K€(JL)V 

6p(f)avoL yipovT€S* 

MENEAA02 

^KO) \a(3uiv crbv 7rat8', 61^ et? aXXovs bofjLOVS 

XdOpCL dvycLTpbs Trjs epiijs vire^^Oov. 310 

(re /xez^ yajO r^vx^et? ^ea? jSpeVaj o-oxreti^ ro'8e, 

roiJroz; 5e tovs Kpv\jfavTas' aAA.' k(^r]vpi6r]s 

rj(raov (f)povovaa Tovbe MereAeo), yurat. 

Ket /XTJ ro6' €K\L7rovcr' iprjfKoa-eLS iribov, 

o5' az^rt roi; o-oi; crcopiaTos crcfyayrjo-^TaL. 315 

ra€r' oSz; AoytXoi^, TTOTepa KaTOavecv ^eAets 

^ rord' okiaOaL (tt]s ap.apTLas xnr^p, 

fjv ets e)ix' etj re TratS' epirjv apiapTdveLS. 
Av. w 8o^a bo^a, piVpCoLcrL br) ^poTutv 

ovbev yeycacTL (3lotov ojyKCocras piiyav. 320 

evKAeta 5' ots /xez; eo-r' dXrfOeCas vtto, 

evbaLpiovL^ci)' tovs 8' virb y^€vbS>v, ^yjELV 

ovK d^L(aa-(i), TrXrjv Tvxrj (ppoveiv boKelv. 

crv br] crTpaTr]ya>v Xoyda-LV ^F,XXr]VOi)v TTOTe 

TpoCav d(f)€C\ov TJpCapiov, (58e (f)av\os o)v; 325 

00T19 OvyaTpbs dvTCiraLbos €k Xoycov 

Toa-ovb^ €7rv€VG-as, Kal yvvaLKl bva-TVx^L 

303 5({^oj/MV(corr. M^V^) : Sojulovs A ^SpavVPl 305 nrSuovs 
P / (et fort. 2) : v. corruptus : irSvovs, '6t' a/Kpl Tpwiais Hermann : ot/s afKpl 
Tpwtav fxSyovs (malim irovovs) Headlam 306 SfKereis A L: Sck er' etV 
(errj elff V^) rell. ut vid. 6\6\r}VTo V 307 oiiiroT' M B L ; oviruiroT 

A V : ovK tiu P 311, 312 ffv jxev . . . Kal KpiirpavTes P 311 ffoiffai 

codd. : corr. Dobree 316 ir^Tepov L 320 /xeya A V : corr. V^ 

322 exet Hirzel 323 SokcTv (ppoveTv corr. / ttA^j' 6ffov tvxv Sokc^v 

post Dobraeum Wecklein. De 2 incertum 324 'Apyeiwv V ETPiniAOT 

hovXr] KaT€(TTr]s ety ayOiv ; ovk a^L& 

ovT ovv o-e Tpoias ovt€ (tov Tpoiav €TL. 

[e^coOev elcTLv ol boKovvTes €v ^poveiv 330 

XailTTpOL, TCL 8' €vb0V TTaa-LV avOpCOTTOLS IdOLy 

Trkrjv et tl TrkovTco' tovto 8' la-)(y€L lJL€ya.] 

Mez^eAae, (f)€p€ brj bLa7r€pdv(joiJL€V koyovs' 

T€Ovr\Ka T^ a-fj OvyaTpl KaC /x' a:rwAe(re* 

fJLLaL(f)6vOV IJL€V OVK€T CLV <f)vyoL fivo-os. 335 

€v TOLS 8e TTokkols Kal av Tovb' aycovLrj 

(j^ovov t6 avvbpQtv ydp (r* dvayKda^L XP^oJ« 

r)V 8' ovv €ya} p.€V [xr] Oav^Xv v7T€KbpdixcOy 

Tov 7rat8a fJLov kt€V€LT€; Khra Trcl)? TraTrjp 

T€KVov OavovTos p(ibL(i)s dv€^€TaL; 340 

ov\ <S8' dvavbpov avTov rj TpoCa KaAet* 

aAA* eto-tz; ol xprj — Ilr/Xea)? yap d^La 

iraTpos T 'A)(tA.A.ecos €pya bpStv (f)avrja-€TaL — . 

wcret 8e a-rjv TraXb^ e/c bopicov av 8' eK8t8oi;y 

akk(o TL Xe^et?; iroT^pov o)? KaKov iroa-LV 345 

^€vy€L To TavTTjs aSxppov; dkka Trewerat. 

ya/xet 8e rts vlv; rj acf)^ dvavbpov kv bofxoLs 

XW^^ Ktt^efei? TTokLOv; o) Tk-qix^ov dvqp, 

KaKQ)V Toa-ovT(i)v ov)( opas iiTLppods; 

TTocras av ewas OvyaTip* ribLKr]ix€vr]v 350 

^ovkoL av €vp€LV ^ TTaO^LV dyct) kiyu); 

OV XPV '"^^ jJiLKpOLS fX€ydka 7T0pavV€LV KaKCL 

ovb\ et yvvaLK€s €a-ix€v dTr]pbv KaKov, 

dvbpas yvvaL^LV c^ojjLOLOva-OaL (f)V(TLV. 

rjfjL^ls ydp et ar]v rraLba (f)apfJiaK€vofjL€V 355 

Kat i^r;8i;2; i^afJLJSkovfJL^v, ws avTr] kly^i, 

330-332 AlSv/xos fiefKfyerai rovrois 2 : ut Menandreos citat Stob. 
104. 14 fVTvxe7v legens pro ed <ppope7y 333 suspectus : versum eicit 
Wilamowitz, ehv eius loco ponens 334 Sij <rfi Reiske 337 Sic 

codd. el 5 34^ Fortasse r &p' &^ia vel r iira^ia 346 ireuceTot 

Kiehl : rl/e^Krerat codd. et 5 : a\\' 6i//eu(reTot Porson 348 avfjp 

Dindorf: &vepcodd. {T\7}fxovMAV) 350 ir6(ras 5' LP 351 fiov- 
\oijii M ANAPOMAXH 

e/coVre? ovk clkovt^s, ovhe. j8w//,tot 

7rLTV0VT€S, aVTol TTJV bLKr]V V^i^OfX€V 

kv croL(TL yaixfSpols, oXctlv ovk ikda-a-ova 

^kdlSrjv 6(f)€Lk(o 7:po(TTi6€L(T aTTaLhCav. 360 

r}p.€LS fJLEV ovv TOLoCbe' TTJs §6 o-rjs (f)p€vbs 

€V arov biboLKa' bLO, yvvaLK€Lav €pLV 
Kal T7]v TakaLvav wAeo-as ^pvycHv ttoXlv. 

Xo. dyav eAe^a? w? yvvr] Trpbs dpa€vas, 

KaC (Tov t6 (rSx^pov €^€t6^€V(T€v (I)p€v6s. 365 

Me. yvvaL, Tab^ eort afXLKpd Kal p.ovap\Las 
ovK d^L, o)s (})fjs, TTJs ijjLTJs ovb' 'EAAa8o9. 
€v 8* ior6^', oroi> rt? Tvyxdv€L \p€Lav iyoov, 
TOVT €0-$^ €Kd(rT(o [jL^XCov 7] Tpoiav eAeti^. 
Kayo) OvyaTpi — p,€yd\a ydp Kpivd) Tdb€, , 370 

Xiyovs (TT€p€a-6aL — (TVjjLpLaxos Ka^LaTajxaL, 
Ta iJL€v yap dkXa 8evre/)' dv TrdaxoL yvvri, 
dvbpos 8' dp.apTdvova' dp.apTdv€L j3lov. 

bov\(t)V 8' €K€LVOV TCOV ifxSfV dpX^LV Xp€(ji)V 

Kal T&v €K€Lvov Tovs ifxovs, rjixds re irpds' 375 

cf)L\(Ov ydp ovb€V XbLov, oXtlv€s (pCkoL 

6p6cl)s TT€(f)VKaa\ oAAa KOLvd xPVI^^t^' 

lX€Voi)v 6e Tovs aTrdvTas, et ixrj ^'qaofxat 

TapL 0)9 dpLOTa, (f)av\6s €L}xl kov ao(p6s. 

aAA i^avCaTd) T&vb^ dvaKTdpcov ^eay 380 

0)9, rjv 6dvr]s av, Trals o5' €K(f)€vy€L fxopov, 

aov 8' ov 6€\ovar]s KaT6av€Xv, T6vb€ KT€V(a. 

bvollv 8* dvdyKr] 6aT€p(o AtTreti^ ^Cov. 

357 01 fidofiioi videtur habuisse 2 358 TrlirTovTes B O aifTrj 

Kirchhoff 360 avaiSlav A L P ^p. B 7p. V : afiov\iav M V B 6 

{aKvfiiav Headlam) 362 eV arov etiam 2 : eV ttov Scaliger 

363 AiSv/j-os ix4ix<piTai Traffi {Tpial Verrall) tovtois 2 TrdKiu ^pvyuv A 
365 ^^6TJf€uo-os Seager 372 irdcxoi Haun. et v. 1. in P : irdffxv 

rell. (&»/ irdiTxri Musgrave) : irdijxv -e* et -01 codices Stobaei 74. 23 
383 avdyKTi L P^ 7p. 2 V : avdyKaiv ^ (ex &vdyKaiv suprascripto avdyKT) 
orta) fere rell. {avdyKiv P) ETPiniAOT 

Av. otfJiOL, TTLKpaV Kkl^pCOdLV aLp€(TLV T€ fJiOL 

^LOV KaOLcrrrjS' Kal Xa)(ova-d y aQXla 385 

KoX [LJ] Xay^ovcra hv(TTvyj\<s KaQL(TTa\xaL. 

d) jjieyaka TTpa(To-(ov alTLas piLKpas Trept, 
ttlOov' tl KaLV€LS fx; avTl tov; TToiav ttoXlv 
TTpovbcoKa; TLva crCiV €KTavov TTaCboov eyco; 
TTolov 6' €TTpri(Ta bu>fi; eKOLfJi^qOriv (Slci 390 

(TVV h€(T7T6TaL(TL' KaT^ €\X , OV K€LVOV KT€VeL9, 

Tov alTLOv T(avb\ akX.a ttjv apyj]v a^et? 
77/30? T7]v T€X€VTr}v v(TT€pav ov(Tav (f)€pr}; 

otpiOL KaKUiV TC^vb\ OJ TaXaLV €pj] ITaTpLS, 

fa)S b€LVa TTOLCTyOi. TL bi JU6 Kttl T^K^lv €\pr]V 395 

dyOos T €7T* dy6€L TwSe 7Tpo(T6€(T0aL bLTTkovv; 
[cLTdp TL TavTa bvpofxaL, Ta 5' €V tto^tIv 
ovK €^LKfxd^(o Kal KoyL^pixaL AcaKa;] 
7]TLS (T(f)ayds [X€v "EKTopos Tpoxr]XdTovs 

KaT€Lb0V 0LKTp(aS T '^WlOV TTVpOV]X€VOVy 4OO 

avTr] b€ bovkr] vavs 67r' ^Apy€L(ji)V €^r]v 
K6]xr]s iTTLaTTacrQ^la-^' CTret 8' d(j)LK6ixr]V 

^dCaV, (f)OV€VCrLV ''EKTOpOS VVfX(f)€VO]XaL. 

tL brJT ejuot Cv^ V^^> TTpos tl xPV J^X^tt^lv; 

TTpos Tas TTapovcTas rj TTap€XOova-as Tvyas; 405 

etj Tratj o5' 171; /xot AotTTo? 6(f)6aX]xbs (Slov 

TovTov KT^v^lv }X€kXova-LV ols SoKet Tdb€. 

ov brJTa tov]xov y €lv€k dOXiov jSlov 

€V ra)8e ]X€V ydp eA.7rts, et a(i)6r]a€TaL, 

€]xo\ 8' oret5o9 1X7] ^av^lv VTT€p T€Kvov. 410 

384 ye /J.OL M 385 /cai] 6t Kirchhoff 7'] r Hermann et 

fortasse 2 Vv. 397, 398 et 404, 405 invicem transposuit Musgrave : 
vv. 406-410 ante 399 Hirzel : vv. 399-405 seclusit Bruhn, Hartung 
vv. 397-398 397 ravT oSvpo/xai codd. et 2 : corr. Porson 

398 i^iKmoi(a) codd. et 2 : i^ix/J-aC^» Rutherford : e/cAi/c/xaCco Madvig 

399 rpoxv^oiTOv M O (non B) 402 aTro(nra(T6e7<r' L P 406 \onrhv 
L 407 KT€ue7v P : Kravetv rell. 408 eJj/efc' P : ovveK 
rell. ANAPOMAXH 

Ibov TrpoXeLTTU) jScofxov rjbe \€ipia 
cr^a^eLv (})ov€V€lv, beXv, aTrapTrja-aL bipTjv. 
0) t4kvov, Tj T€KOV(rd a, O)? crv fxrj Oavrjs, 
a-T€LX(o Trpbs "ALbr^v rjv 8' vTreKbpdixrjs fJLOpov, 
fjL€fxvr)(TO pj]Tp6s, oXa Tka(r diTCDkoiJLrjv, 4^5 

Kal TraTpl t&j (to) 8ta (f)L\rifjLaT(ov i(ov 

bdKpvd T€ k€L(3(OV Kal 7r€pL7TTV(TCr(tiV X^^P^^ 

Xiy oV €7rpa^a. Tracrt 8' dv6p(aTTOL9 dp r\v 
yfrvxq T€KV*' 6(TTLS 8' avT diT^Lpos (ov y\r€y€L, 
r](T(Tov pL€v dXy^l, bvcrrvx&v 5' ev8at/xoret. 420 

Xo. idKTLp^ dKov(Ta(T' OLKTpd ydp Ta bv(TTVxji 
(BpoToXs diTacTL, KOLV BvpaLos (OV Kvpfj. 
€ls ^vfJijSa^TLV b€ XPV^ ^^ TTalba arjv dycLV, 
Mez^eAae, Kal Tr]vb\ a)s diTaXkaxO^ iT^vaiv. 

Me. Xd^€(T9€ jjLOL Tr]crb\ dfX(f)€\L(avT€S X^^P^^' ^^^ 

d/uwey Xdyovs ydp ov (J)l\ovs aKOVcrerat. 
€y(o (T, Xv* dyvov (3(t)]xbv ckXlttols ^eas, 
iTpovT€Lva TTaLbbs OdvaTOV, o) o-' virqyayov 
ets ^etpas kXO^lv Tas e/xaj e-Trt (Tcf^ayrjv. 
Kal Td]X(p\ (Tov ]X€V w8' €X0VT €TTLcrTacro' 430 

Ta 8' djut^t 7rat8o? Tovb€ Trals ijxr] KpLV^T, 
r^v T€ KTav^lv VLV r]v re fxr] ktov^Xv OiXr]. 
dXh! epTT* €S oLKovs tovctK, Iv €LS kX^vdipovs 
bovXr] y€y(0(Ta fx-qiToO^ vfSpCC^LV }xddr]S. 

Av. OLfxoL' b6k(D ju' v7Tr]\6€S, i]TTaTr]iX€da. 435 

Me. Kr]pva-(T^ airaa-LV ov ydp €^apvovfX€6a. 

Av. rf TavT kv vfxlv toIs TTap' F,vp(0TCL aro^d; 

Me. Kat rot? ye TpoCci, tovs iTa66vTas dvTLbpdv. 

414 fi6pov] ix6vos L 419 ij/eyft M A VB P 5 : xiy^i L et Stob. 

76. 3 423 TTotSo <t)}v KirchhofF : ff^v irai^' M V L : c^v ye iralS* 

A : Kul <T^v 7roT5' P : <t)\v irors' ^^dytiv B O : (Ti]v re iroTS* Elmsley 
426 oifK aK. <pi\. B O, propter accentum 427 cycwT'' Lobeck (et 

V). Fortasse eWias fKAiirois Brunck : iKXiirrjs V L P {i\iirns V) : 

iK^eiirr) MB: ^/cAtTr?? A O, quo recepto legendum foret ^ <T<p' 
432 viv om. M B O ' /i)/ KTavelv L V^ : Kreivai P : KTeiveiv M A V B O 
434 fxvK^0' Paley 438 ye l (t€ L) : 7W1/ P O : t' eV A V B : ^;/ M ETPiniAOT 

Ar. ra aeta o ov aet oi»o ex^tz^ ^yrj 0iKr]v; 

Me. oraz; rd8' 17, tot oto-ojuei^* o-e 8e Krerw. 44° 

Az;. 17 Kat v€0(T(Tov T6vb\ VTTO TTTcp&v (TTidcra^s; 

Me. ov brJTa' OvyaTpl 8*, r;i' OiXrj, Scoo-co KTavetv, 

Av, otfxoL' TL brJTa o"' ov KaTacrTivoa, t^kvov; 

Me. ouKovi' Opacreld y avTov eATTts dvap.ev€L, 

Av. S Trao-tz^ dv6p(airoL(rLV €y6L(TT0L (3poTa>v 445 

STrdpr?]? evoLKOL, 8oAta jSovXevTripLa, 
■\p^€vb(av dvaKT€S, [Mr]\avoppd(l)OL KaK&v, 
eAtKra Koi^Sez^ vyL€s, dXkd Tidv iripL^ 
(f)povovvT€s, dbLK(t}s €vtv\€Xt dv *EAAd8a. 
rt 8' ovK €v vpXv €(ttlv; ov itK^X^ttol (f)6voL; 45° 

ovK al(TxpoK€pb€Ls; ov k€yovT€s dWa pXv 

y\(0(T(Trj, (f)pOVOVVT€S 5' dAA' €(f)€VpL(TK€(T6^ d€L; 

o\oLor6*. e/utot jotez; 6dvaTos ovx ovtci) fiapvs 

0)9 0-Ot b^bOKTaL' K€Xva ydp [M d7T(i>k€Cr€V, 

60* ri TokaLva iTdkLS dvr]k(o6r] ^pvywv 455 

TTOO-t? 6^ 6 Kk€Lv6s, 6s (T€ TTOkkaKLS bopl 

vavTrjv €6rjK€v dvTL x^pa-aCov KaKdv. 

vvv 8' ets yvvalKa yopyos dirkLTris (f)av€ls 

KT€LV€LS fM. dirdKT^LV^' 0)9 d^C^TT^VTdv y€ (T€ 

yk(o(To-r]s d(f)ri(TCi) Trjs e/x7/s Kat 7rat8a crriv. 4^0 

e-Tret (tv pikv iri^f^VKas €V ^TrdpTj] jxiyas, 
7//xets 8e TpoCa y . et 8' eyo) Tipd^Tcro) KaK(j)S, 
pLr]b€V Tdb^ avx€L' Kal a-v ydp irpd^^Las dv. 

Xo. Ovb€TrOT€ bLbvjXa k€KTp* €TTaLV€(T(i) ^pOTiOV {P"^P' 

ovb^ d{ji(f)LixdTopas Kdpovs, 4^^ 

440 Ta5' fj t6t' L P sed t6t' ex t6* corr. in L : t6B' ^ raS' M A V B : 
t6t' ota-ofiev 5 443 arov (vel a-ov) M AP yp. V^ 444 &niuLev€i 

Nauck 445 ex^^f^^^os M 448 xoj^to irepi^ L P 450 01 

ir\fi(TTOi M O P 7p. V^ 453 jxiv dduaTos M : Se davaTOS fxkv A V : 

56 ed.vaTos rell. 455 avaXwe-n codd. 456 0'] 5' V 462 5' 

iv Tpoia M B L O. Cf. 438 irpda-a-u'] irdaxo} P- Cf. Hclid. 27 

463 (TiJ Tot Stob, 112, 5 464 ovwoT iyii) Nauck. Cf. v. 471 

466 an<t>indTepas M V B : -Tpas V^ ANAPOMAXH 

epLbas OLKcov bva-fxcveLS T€ Xviras. 

fxCav fJLOL (TTepyiro) ttoo-ls ydiJLOLS 

CLKOLVCO- 

vr]Tov avbpbs evvdv. 47° 

ovbe y kv\ TroAeo-t hiT^TvyoL TvpavvCbes [avT, 

[JLLaS dfJLeLVOVeS (f)€p€LV, 

a)(6os €77* ax^^et Kal a-Tda-Ls TroAtrats* 475 

t€k6vtolv &* vfjLvov ipydTaLv bvoHv 

€pLV MOV- 
(TaL (j^LkovaL KpaLV€LV. 

TTVoal 8* oTav ^ipo^a-L vavTiXovs doaC, [p"^P- 

KaTOL TT-qbaXLOiiv bCbvpiaL TTpaTrCbo^v yi^cojuat, 480 

(TO(f)(av T€ TrXrjOos dOpoov dcrO^vicrT^pov 
(f)av\oT€pas (f)p€vbs avTOKpaTovs. 
€vbs d bvvaaLS dvd re ixikadpa 
Kara re TroAtas', biTOTav €v- 

p€Xv Oikooa-L KaLpov. 485 

€b€L^€V Tj AdKaLva Tov aTpaTYjXaTa [dvT. 

M^viXa' bLa ydp Trupbs ■^kO^ €T€pod Ae;(€t, 
KT€Cv€L 8e T7]v TdkaLvov *IAta8a Kopav 

TTaXbd T€ bva(f)povos eptSos vTT€p. 490 

d9€os dvofjLos dyapLs (f)6vos' 

467 (piv fikv oiK. Musurus (fpiS' P) 470 avSphs codd. et 2 

471 y 4vl Lenting : yap iv codd. iT6\ai(ri V: irdKeaa-i A 

472 &fieivov i(r<p€p€iv A B O 475 &x^o5 A L V : &x6o5 r' V^ rell. 
Cf. V. 396. Verba suspecta 476 rfK^vroiv 0' xjfxvov ipydraiv 
Wilamowitz : rfKr6voiv 6' lifivoiv ipydraiv fere codd. (cf. 5 M Svo 
fpydrai5 r€Kr6<Tiv vjxvwv) : rfKr6va)v 6' Sfivoi ipydraiv L {ipydrai U) : 
r€Kr6voiv 6' Vfivoi5 ipydrai P {vfivoi P^) : 0' om. B D O : vfivovpydraiv 
latere putat Headlam 479 irvoal V : irvoial rell. vavrl\oi5 B O 
(-0V5 5) 480 SiSvfiai . . . yvwfxai M B V^ O 2 : 5i5ujua . . . yv<*>fia 
AVLP. Punctum post yvSifxai, et post avroKparovs 5 et B : post 
fv6s multi 481 oro(|)<{i' P 484 a 56vaai5^ h Zvvaais P : % Svvarai 
Blaydes 485 eu pe7v v. 1. in 2 486 arparrfXdrov L P : 
utrumque A {orrpar-nKdra Choerobosc. Cann. i. 92) 487 Mei/eAae 
A L P 489 KT€j/er . . . 'Wiav Nauck 490 afx<p' tpiSos Hermann 
491 &de6s y Musurus. Cf v. 484 ETPiniAOT 

€rt cre, TTOTvta, fi^TarpoTra 
Tdivh^ ^TTeicnv epycov. 

Kal pjjv k(rop(ji> 

Tohe (TvyKpaTov (€vyo<s irpo h6p.(i)v 495 

'^'q(f)(o davcLTOv [KaTaKeKpLfjiivov,] « 

hv(rT7]ve yvvai, TkrjfjLov 8e av Trott, 

fJLTJTpbs \€X€(Ji)V OS V7T€pdvfl(TK€LS 
OvbeV IJL€T€)(0)V 

ovb^ atrtos obv fiacnXevcnv. 500 

Av. ab^ eyo) x^P^^ ai/xarr;- WtR' 

paS ^pOXOKTL K€Kkr\lX€Va 

TripLTTOiJiaL KaTa yaCas. 
TIAI2 

fJMT€p fJLOLT^p, €yU) b€ (Ta 

TTT€pvyL (TvyKaTa^aLVoo, 505 

Av, 6vp.a boLLov, o) x^oro? 

4>^tas KpdvTop€s. Yla. o) ttclt^p, 

fJLOkc (^tAotJ ilTLKOVpOS, 

Av, K€L(rri b-q, t€KVov o) (f)Lkos, 510 

fxa^TTols ixaT€po<s d/ut^t (ras 

V€Kp6s VTTO X^OVL, (TVV V€KpS> {t) . . , 

ria. oijuot /utot, rt TTaOod; raAa? 

brJT €yo) crv T€, p.aT€p. 
Me. X6* VTTOxOovLOL' KOLL yoLp air' €x6pS)V 515 

rJK€T€ 7Tvpyo)V' bvo b* €K bL(Ta-alv 

6vfi(TK€T avdyKaLV cr€ pL€V ripL€T€pa 

"^rjcfios dvaLp€L, iTalba 6' ejui^ Trats 

492 5^ T?6Tvia fjLer. Hermann fieTaTpoiral L (rwvd' €ir. €p. om. P) 
495 Hemichorii notam praef. M A B (TvjKpoTov A L P et, ut vid. 

2M2B {(TvyKeKpoT7]fi€vov) 496 KaTaK€Kpiix4vov delet Hermann 

497 ^vffravf L P t\t}/j.ov M A L : tXtiijlwv rell. 503 yp. KaTh 

youav 5 B 504 nAl2 scripsi : MoAott(^s codd., hic et semper. Cf. 

Dram. Personas 504-509 Molosso continuant codd. : corr. Her- 

mann 510 Kcie ^Srj codd. et 5 iyp. KcTffo drj B^) : corr. Musgrave 

512 v€Kpbs~\ vcKpovs M (?) T* add. Musurus : veKpoTs Nauck. Cf. 534 ANAPOMAXH 

Tovb^ ^EpfjLLovT]* Kal ycLp avoia 

fxeydXrj \€ltt€lv €xOpov9 €y6pG>v, 520 

k^OV KT€LV€LV 

Kal (f)6l3ov oXkoov d(l)€X€(T6ai, 

Av. S) '7t6(TLS TT6a-LS, €t^e (TCLV [dvT. 

X^lpa Ka\ h6pv a-vpifxaxov 

KTr](TaLiJLav, UpLaiJLov iraX. 525 

Yla. bv(TTavos, tl 8' eyo) fx6pov 

TTapaTpOTTOV fX€k0S €vp(o; 

Av. XCa-aov, yovvaa-L b^aiT^TOV 

\pL}XTTT(JdV, S T€KVOV. JJa. 0) ^tAo?, 53^ 

(fyCXos, dv€S OdvaTdv fxoi. 
Av, X€L^o[xaL baKpva-LV Kdpas, 

o-ra^o) XLaa-dbos ws 7T€Tpas 
Xl^cls dvTjXLOs, d TdXaLV* . . . 

rTa. &fXOL fXOL, TL 8' €yd) KttK&V 535 

fJLrJX^^ ^iavva-cofxaL; 
Me. TL fX€ TTpoaTTLTV^Ls, dXCav TT€TpaV 

7] KVfXa XLTaXs O)? LK€T€V(iOV; 

rot? yap kfxolarLV ykyov w^eAt^a, 

O-Ot 8' 0vb€V €\(i) (pCXTpOV, €7T€L TOL 54° 

juey' dvaXcdaas yj/vxv^ fxdpLov 
TpoCav €lXov Kal fxr]T€pa (rrfv 
rfs diToXavcDV 

"ALbvfV \d6vL0V KaTa(3rfcrrf. 

Xo. Kat fXTfv bibopKa T6vb€ HrfXia iTiXas, 545 

a-TTOvbrj TLdivTa b€vpo yrjpaLov 7ro8a. 

519 &voia omVies 520 \nre7u codd. (XnreTv /xeydXri transp. /) 

eX^poi»^] (TKiijuivovs Wilamowitz exdpuv deletum in L 522 oIkov L P : 
corr. / 528 TtAosMAV 529 A/trtrou Se L P B : Kiaaovffi {\icrffov 

o-i» in marg.) A 531 <|)iAos Matthiae : 5 ^t Aos codd. 532 SuKpvoiffi 
L P B 533 ffrdCov L P : corr, / 534 o om. L rd\aiva non 

elidunt A B L P O : de rell. dubium 535 KaKuv ri 8' iyib B L P O 

537 irpoffirirvs^s M A V : irpoffTriirreis rell. 538 &s'] UO'' Nauck 

539 ifjLoh codd. : corr. Musurus w<p(\ia A V : w(p4\eia rell. V^ ETPiniAOT 

nHAEYS 

vjjias epcorcS tov r' icfyea-Twra (T<payr]f 

TL TavTa; ttws TavT ; €k tlvos koyov vocrei 

bojJLOs; Ti 7Tpd(T(r€T OLKpiTa fJLrjxavcafJievoL; 

M€veka\ €7rL(T)(^€S' /u?) tclxvv^ av€V bLKrjs. ... 55o 

Tjyov cri) Oaaaov, ov yap 0)9 €olk€ [jlol 

cr)(oA^9 Tob^ ipyov dAA' avr}(3riTr]pLav 

p^opLrjv /x' €TTaLV(a \apLJ3dv€LV, €L7r€p TTore. . . . 

TTpcaTOV pL€v ovv KaT ovpov uKnT€p tcrrtoty 

kiXTTvevaoyiaL Tyb^' etTre, rtz^t bLKj] X^P^^ 555 

^poxoLaLv €Khri(ravT€S oth^ dyova-L cre 

Kttt 7rat6'; viTapvos ydp rt? ot? aTToAADo-at, 

rjfJL(£)V aTTOVTCiiV TOV T€ KVpCoV (T€6€V, 

Av, ot8', o) y€paL€, crvv t€kvco 6avovpL€Vr]V 

dyovcTL /x' o{;ra)9 o)? opa?. rt o-ot Aeyco; 560 

OV ydp jJLLCLS (T€ K\r]h6v0S TTpoOvfJLM 

fjLCTrjkOov, dWd {jLvpCcov vtt' dyyiXoav, 

epLV be Tr]v KaT oXkov oXcrOd ttov kXvojv 

Trjs Tovbe OvyaTpos, odv t diTokXvfxaL ^ciptz/. 

Kat vvv fJL€ (BcdfjLov 0eVt5o?, rj tov €vy€vrj 565 

€TLKT€ crOL TTatS', rfV (TV 6aVfXa(TT7]V Cr€(3€L9, 

ayovcr dTT0(T7Tda-avT€S, ovt€ T(a bCKrj 

KpCvaVT€S OVT€ TOVS dlTOVTaS €K bofXdiV 

fjL€CvavT€s, dWd Trfv €fjLr]v iprjfjLCav 

yv6vT€S T€KVOV T€ TOvb\ OV Ovb€V alTLOV 57° 

fJL€XX0VCrL (TVV €fJLOL Trj Ta\aL7T(ap(D KT^veXv. 
aXX dvTLd^(i) a, o) yepov, tu>v crG>v iTdpos 

548 TTOJs ravr; eK L P : koX ttus reK M A V : Koi irws kclk B O : Kal 
TTws ; (K Nauck : ttws re kolk Wilamowitz (ttojs ravTa y4yove Kal ri 
ravra 5 M) 550 del. Wilamowitz : ante v, 547 trai. Bruhn 

551 y^povri /jLoi M^ in loco evanido 553 suspectus : fi om. 

L P B 2 : in parenthesi eVatj/o) (' benigne ') senem dicere putat Verrall, 
servi auxilium abnuentem : ^ue Koi vvv Platt 554 oZv om. L P 

556 ivhriaavrfs Pierson 557 ols Hartung {ws virapvov irpSfiarov 2) : 
u)S codd. aTrdWvrai A 566 (rcfieis^ yp. &y(:is 2 567 &yovff'^ 

yp. &7eij/ M 568 outc V: ouSc rell. 571 KraveTv codd. ANAPOMAXH 

TTLTVOVCra yOVOLTOiV ^X^^P^ ^' O^*^ €^€0-TL [JLOL 

TTJs (rijs Ka^ia-OaL (f^LkTCLT-qs y€V€Ldhos — 

pva-aC /xe Trpos de&v et 8e /xtJ, davovixeOa 575 

alo")(^p(os iikv vjjLLV, Sixrruxw? 8' e)utoi, y€pov. 
Tlr]. yaXav KeAet^o) b€(rp.a irplv KkaULv TLvdy 

KoX Trja-b€ x^tpcis" bL7rTV)(ovs dvL€vaL. 
Me. eyca 6' dTrauSo) y' aAAo? olix rja-a-OLiv aid^v 

KaL TTJcrb^ TroAAw KvpL(aT€pos yeycoy. 580 

rir;. TTws; 17 tov dfjLOV oTkov olKr\a-€Ls ploKmv 

b^vp*; ovx o,\ls (tol t&v KaTa ^irdpTr^v Kparetr; 
Me. ^lXov VLV alxpidXcoTov €k TpoCas eyw. 
Ylr]. ovfjios 8e y avT-qv eAa/3e Trats iraLbbs yipas. 
Me. ovKOvv €K€LV0V Tdpid TdK€LV0V T ijjid; 585 

Ur]. [vaC,] 

bpdv €V, KaK&s 6' ov, firjh* d7roKT€LV€Lv fSCa. 
Me. Q)S Trjvb* dird^^Ls ovttot^ e^ ifxrjs X^P^^' 
Hr}. aKrjTTTpio 8e rw8e (rbv KaOanxd^oi Kdpa; 
Me. ■^avaov y , Iv €lbfjs, Kal 7re'Aas 'npoa^XOi jjlov, 
Hr}. av yap joier* dvbpS>v, a> KdKLo-T€ k^k KaKMv; 590 

o"ot TTOi; pi€T€crTLv 0)9 ez^ dvbpdaLV \6yov; 

ocTTLs irpbs dvbpbs ^pvybs diTrjXXdyris A.exoy, 

aKkrjOT dbovka Sco/ota^' eo"rtas X.Lir^av, 

o)S br) yvvoLKa a(o(f)pov^ €v bojJiOLS €)(OiV 

TiaaSiV KaKCaTrjv. ovb" dv et ^ovXolto tls 595 

(r(£Kf)p(ov yivoLTO ^irapTLaTCbcov Koprf, 

cd ^vv vioLaLV €^€pripLovaaL bofjLovs 

yvpLvolaL fjLrjpoLS Kal TreVAots dv€Lp.€Vois 

bpojjLOVs 'uaXaCaTpas t ovk dvaax^Tovs e/xot 

KOLvds €xovaL. Kara 6aviJid^€Lv xp€d)v 600 

577 K\deiu L P 579 i^ffffuv ut vid. L : ^rruv rell. / 581 a/xhu 

(sic) L : i/jihu rell. (ffv rhv i(xhv Lenting) 586 vai delevit Lascaris 

hpav (y) eS Lenting 589 7' A : S' L : om. V: 6' rell. VA^ 

/uou] fioi L 590 KttK om. V 592 \exovs L P 593 ^SouAa 

codd. et 5 : &<f>povpa Lenting 599 avaffx^Tas V : -tcDs Naber ETPiniAOT 

ei fXT] yvvaiKas (T(a^povas 'naih^veTe; 
*Et\€vr]v €p4(r0aL xprfv rah^, tJtls €K bopicov 

TOV (TOV kLTTOVCra ^lKlOV €^€K(i>lJLacr€ 

V€avLOV ix€T avhpos eij aWrjv yOova. i 

Ka7T€LT €K€LVr]S OVV€)(^ ^EAA.tJz^COZ^ 0-)(\oV 605 

T0(r6vb^ aOpoLo-as rjyayes Trpos "IXlov; 

rjv XPV^ ^^ airo7rTV(TavTa /x^ klv€lv bopv, 

KaKr}v €(f)€vp6vT, aAA' iav avTOV \x€V€LV 

IIL(t66v T€ b6vTa ixyiitot €ls oXkovs XajSelv. 

dAA' ovTL TavTj) crbv (pp6vriiM €7T0vpLa-as, 6io 

"^v^^as b€ TToWas KayaOas aTT(aX.€(Tas, 

TTaCbciiV T OLTTaLbas ypavs iOrjKas kv 8o/xotj, 

ttoXlovs t a(f)€L\ov TTaT€pas €vy€vr] T€Kva, 

&V €LS €yd) bvcTTrjvos' avOivTrjv 8e cre 

liLa(TTop cSs TLV ^lcrbibopK ^AyjXXioas. 615 

os ovb€ Tp(i)d€\s rjX0€s €K TpoCas jXOVOS, 

KaAAtcrra rev^^ ^* ^^ KaAoto^t crdyfjiacTLV 

OllOL €K€X(T€ b€Vp6 T rjyay€S TTO.kLV. 

Kayo) jJL€v r}vb())v t(o yapLovvTL jjirJTe (toI 

Krjbos ^vvdyj/aL jJL-qT^ b^afjLa^TLV Xa^eZv 620 

KaKrjs yvvaLKos tt&Xov* €K(j)€pova-L yap 

fJLr]Tp(0 6v€Cbr]. TOVTO Kal (TKOTT€It€ [JLOL, 

p.vr]a-Tr\p€s, €0-6krjs 6vyaT€p' €k /utryrpo? ka^€LV. 

TTpbs roto-6e 5' ets db€k(f)bv ot' i^pvjBpLo-as, 

(T(f)d^aL K€k€va-as 6vyaT€p* €vr]6€crTaTa; 625 

ovTcos €b€L(Tas /xt) ov KaKr]v bd]xapT €)(r)s. 

kkwv bc TpoCav — etjut yap KavTavdd aoL — • 

ovK €KTav€S yvvoLKa )(€LpCav ka(3(ov, 

dkk\ (ws eo-et8es ]xacrT6v, eKJSakcbv $C(f)OS 

602 SSfiop M 603 rh ffhv V (rhv V^) : utrumque B et 2 <f)i\ou 

M V^ 606 aOp-fiffas A et ex adpolaas factum L 609 olifov L 

619-623 damnat Wilamowitz 625 evTideffrarov Nauck 626 exjjs 
L 2 : ex^is rell. 5 alter 629 ah S' ws Galen. v. p. 405, Clem, 

Strom. ii. p. 175 ANAPOMAXH 

(fyCKrjix e8e^<i), irpoboTLV aiKdXXaiv Kvva, 630 

7J(T(T(i)V TreipVKOiS KvTTptboS, O) KaKKTTe (TV, 
KaTTeiT €? oIkOVS T(DV €p.G>V ik6(bv TeKVCOV 

TTopOeis aTTovTcov, Kal yvvalKa hv(TTv\7] 

KT€LV€LS aTLfXOiiS TTaLbd 0* , OS KkaCoVTd (T€ 

Kal TTjv €V OLKOLS (Trjv KaTaaTr](T€L Koprjv, 635 

K€l Tpls voOos Tre^fKe. TroAAd/cts 8e tol 
irjpa ^aB^lav yrjv €VLKr](T€ (TTropq, 

VodoL T€ TToAAot yvr](TL(t)V d]X€LVOV€S. 

dAA' €KKO]XL^ov 'nalha. KvbLov (SpoToTs 
TrevrjTa \pr](TTOv 7] KaKov kcil TrkovcrLov 640 

ya]x^pbv Tr^TracrOaL Kal (pCkov crv 6' ovbkv €t. 
Xo. (T]XLKpds diT^ dpxrjs v^Xkos dvdpcairoLS ]X€ya 
yAoio-o-' cKTTOpCC^L' TOVTO 5' ol crocpol ^pOTSiV 

€^€Vka^OVVTaL, ]Xr] CJiCkoLS T€V)(€LV €pLV. 

Me. tC brJT av etTTots tovs yipovTas, ws aocfioC, 645 

Kal Tovs (Ppov^lv boKovvTas '^EXkqaCv ttot^; 
OT a)v (Tv YIr]k€vs Kal Trarpos KAetz^oi; y€y(os, 
Krjbos a-vvd\j/as, ala"xj)d ]X€V aavTSt Aeyets 
r]]XLV 6' ov^Cbr] 8td yvva^LKa (SdpjBapov, 
rjv XPV^ ^' €kavv€Lv T-qvb^ vTT€p NetAou poas 650 

VTT€p T€ 't^daLV, Kd]X€ TTapaKak^lv d^C, 
ovaav ]X€V 'qiT€Lp&TLV, ov TT^a-qjxaTa 
TTk^Lad^ *EAAd8os TreTrrco/ce bopLTT^Trj v€Kp&v, 
Tov aov 8e iTaLbbs atjuaros KOLvov]X€vr]v. 
ndpts ydp, bs abv 7rat5' e7re<^z;* 'A)(tAAea, 655 

Exropos db€k(f)bs ^v, bd]xap 6' 178' "EKropos. 
Kat Tvibi y €la€pyr] av TavTbv etj aTiyos 
Kal ^vvTpdiT^Cov d^Lols €X€iv iSCov, 

636 rpls M B z; 7p. A : tis rell. €37 <riropo v 639 kvSiou 

L P et Stob. 72. 14 : kvSkttov rell. 645 Tis . . . iXiroi Porson 

647 Post h. V. lacunam Jacobs : non 2 650 t^j/5' {>irhp] t^A.' vttep 

Reiske : yriv irph yrjs Wecklein. Sed cf. 710 651 afl codd. et 

lemma 2 : eSet Geel 654 5« Brunck : tc codd; (om. A) ETPiniAOT 

TiKTeiv 6' €V oXkois TTaXhas k^dCcTTovs eay. 
ayo) TTpovoia rr) re crr) KafjJq, yipov, 660 

KTaveXv 04\oi)v Ti]vb* €K ^cpQiv apTrdCofJiaL. 
KaiTOi <^ep'* a\j/aa-daL yap ovk ala-^pov Xoyov 
r]v TTaLS fJi€V rjfjir] firf TiKrf, ravrr/s 8' airo 
^\d(TT(a<TL iratSej, Trfahe yrfs 4>^ic«)rt8os 
a-r?io-ets rvpai^i^ovj, fSdp^apoL 8* oz^res yeVos 665 

F,X.krf(rLV dp^ov(T ; etr' eyo) /xez^ ov (f)povci 
fiLcrSiV TCL fjirf bLKaLa, crol 8' €V€(ttl vovs; 
[KaKeti^o vvv ddprfo-ov et (tv Tralba a^rfv 
bovs ro) ttoKlt&v, etr' eTracr^^e rotaSe, 
o-tyr/ KaOrfcr* dv; ov boKU)' ^ivrfs 8' VTrep 670 

rotavra Aao-Kets rovs dvayKaiovs (pLkovs; 
Kal fXYfV ta-ov y dvrfp re Kat yvvrf o-rei^et 
dbLKOVfJi€vrf TTpos dvbpos' o)? 8' avrcos az^r)/) 
ywatKtt fKnpaivova-av €v bofxoLs eyoiv. 
Ka\ rfi fi\v ioTTLV €v x^polv fiiya a-Oevos, 675 

Trf b €V yov€vcrL Kal (f)iKoLS tcl TrpdyfjiaTa, 

OVKOVV biKaLOV Tols y kfkoXs €lTCO(f)€\€LV ;] 

y€poi)V y€p(x)v et. r^z; 8' kfirfv (TTpaTrfyiav 

X€y(s)v €fi o)(f)€koLS dv Tf a-Ly&v TrXeov. 

^E\€vrf 8' €fx6^6rf(T ovx ^KOva-\ dA.A.' ex d€(ov, 680 

Kat TOVTO irX^LcrTov 0}(f)€krfa-€V *Ekkdba' 

OTTko^v yap ovT€S Kal fxdxrfs dicrTop€S 

€^rf(Tav et? rdz^8petoz;* 17 8' ofLLkia 

TrdvToov ^poToXa-L yiyv€TaL 8t8d<TKaXo9. 

et 8' ets Trp6a-o\f/LV Trjs cfirjs ikOa^v eyo) 685 

659 8' om. M O ^ 660 Kayi) Wilamowitz trf) «oA^t M 

66r dapeiv A : TrotJet»/ Brunck 664 TotxrSe Brunck 665 (rr^fffi 

LP (corr. />) : ei\(Tiis yp. B 668-677 del. Hirzel (Habet vv. 

672-677 Stob. 74. 24, et V. 671 Choerob. Epim. p. 80 aliique) 
672 y om. V L : t' B O ffrivfi Dobree (or^eVei primitus M. Cf. 

Hec. 807) : ffOcvei codd. et 2 673 aVrms primitus L : aSrcos rell. 

677 7* i/jLoTs Y V ^/x a)<pf\€?v Stob. 74. 24 679 axf^eXels M P et 

fortasse primitus L 682 alffropes L P : aviffropes rell. 684 5t5ti- 

ffKoKov M ANAPOMAXH 

yvvaLKos ^aypv fJLrj KTavelv, ecroxf^povovv. ■ 

ovb^ av (T€ 't>u>Kov T]6€kov KaraKTav^iv. 

TavT ev (f)pov(av o-' iiTTJXdov, ovk opyijs \apLV' 

7]v 8* o^vOvfJifjs, o"ot fjL€v 7} yAwo-fTaAyta 

Ix^i^odVy efxol be K€pbos r} TTpoixrjOia. 690 

Xo. irava-aa-Oov ijbT]' Awora yap fxaKp^ Tab€* 

koyaiv fJLaTaicav, pirj bvo (TcfiaXrjd^ dfxa, 
Ur]. otfxoL, Ka0* *EAAa8' o)? KaKcas vofXL^€TaL' 

oTav Tpoirala 7ro\€fiL(tiv oT?;o-r/ aTpaTos, 

ov tQ)V ttovovvtcov Tovpyov rjyovvTaL Tobe, 695 

aAA' 6 a-TpaTriybs TTfv boKrfCTLV apvvTaL, 

os €ls fX€T dWoiv fxvpCoiV TrdWaiv bopv, 

ovb€V tt\€ov bpu>v €vbs €^(€1 TrX^LOi \6yov. 

(T€fxvoX 8* €v dpxaXs 'qfX€VOL KaTCL tttoXlv 

(j)povovaL brjfiov fxel^ov, 6vt€s ovb€V€S' 700 

OL 6' €ialv avTUiV fxvpitd ao(f)(OT€poL, 

et Tokfia TTpoayivoLTo jBovXrjaLS &* dfxa. 

ws Kat av aos t dbeXcfibs €^o)yKO)fii€VOL 

TpoLCL KadrfaOc Trj t €K€1 (TTpaTrjyLCj,, 

fxo^OoLaLV d\Xo)v Kal ttovols iiTrfpfxivoL. 705 

Set^o) 8* eyco o-ot firf tov 'ISatoz; Yldpw 

ijaaO) VOfXL^€LV IIr]\€0)S €\dp6v 7T0T€, 

et fxrf (f)6€pfj Trjab^ o)s Td^LaT^ diTo a-T€yr]s 

Kal iraLS dT€Kvos, rjv 6 y ef rffxG)V yeycibs 

eAa bC oXkodv Trfv^ iiTLa-TTaaas ko/xt/s* 710 

rj crT€ppos ov(ra fi6a-xos ovk dv€^€TaL 

TLKTOVTas aAAovj, ovk €)(pva^ avTrf T€Kva. 

686 eav€7v O P 688 ravr e? M : tuvtI ut vid. M^ 689 o^vdvfx^ 

Blaydes 694 TpSiraiov lulian. Caes. p. 331 B 698 ex^is P 

700 ov5ev6s M V^ O (yp. ovSeves M) 701 ij.vpiuv P : /xvpioi Scaliger 

702 fiov\€v<ns V. 1. in 2 707 /xfiCw P (7^(r<r« etiam 5) : <rov . . . f}cr(r« 

vofiiCoov KirchhofF: v^ rhv 'lSa7ov, Udpiv Verrall, cl. v. 603 : fortasse Kai 
pro fi-ff legendum ex^pov re irore M 709 ^v '6 y' Ludv. Dindorf : 
^v SS' codd. (a-i] oS' V) (^ viv o0| Heimsoeth) 710 t^o-S' P : rwvS' 

Musgrave. Sed cf. 650 711 arepphs M B O : ffrelpos rell. (gloss. 

arriKws V) 

EUR. I. 18 ETPiniAOT 

aAA.', el to Ketvrjs Svcrrvx^t Trat^coy Trept, 

a7rai5as rjixas bel KaTaa-TrjvaL t^kvcov; 

(jyOeLpecrOe Trjabe, bfxwes, ws av (KixdOa} 7^5 

€t Tts /ue A.veiz^ r^(r8e KO)Ai;cret x^P^^' 
eTratpe a-avTrjV' wj eyo) Kaiirep Tpip.()iv 

TrXeKTas IjJLavTcov (rTpo(f)Lbas €^avrjcro[jiaL. 

cD8', 0) KttKta-re, r^o-5* ekvixrjvoD Xfpctj; 

jSow ^7 XiovT rjXiTL^es €vt€lv€LV (BpoxpLs; 720 

17 /x^ ^t^os Xal3ov(T apLVvddoLTo o-e 

e8eto-a?; e/07re 8ei;p* i^Tr' dyKaAaj, (3p€(pos, 

^kkv€ fxrjTpos be(Tix6v' ev <I>^ta o-' eyo) 

6pey^(o fjLeyav roto-8' €\Bp6v, et 5' aTr^r 8opoy 

rot? 27raprtdrat? 8o'fa Kat y^dx^^ dycor, 725 

rdAA* orres to-re fJLrjbevos /3eArtoz/e?. 
Xo. aveLfxevov tl xPW^ TTpe(rf3vT(ov yevos 

Kat bv(r(f)vkaKT0V d^vdvfJLLas vtto. 
Me. dyai^ irpovayirrjs els to XoLbopelv (jyeprj* 

eyo) 8e -Trpoj /StW fjLev els ^dCav pLokoiV 73° 

ovT^ ovv TL bpda-m (fykavpov ovTe TTeLaopLaL. 

KOLL VVV fJL€V — ov ycLp d(f)6ovov (Txo\r]v e^w — ■ 

aTieLfL es oIkovs' ecTTL ydp tls ov irpd^ro) 

^irdpTrjs . . . -TTO^Ats rts, rj irpo tov jJLev -^v ^CXr], 

vvv 8' €x6pa TTOtet* T-qvb^ €Tre^eX6eXv ^eAo) 735 

o-rparr^Aar^o-a? )(V7ro)(etptor Xa^eLV. 

oTav be TCLKeX 6& KaTa yv^apLrjv epLrjv, 

^'^60' TTapoiV be irpos irapovTas epL^avws 

yafjL^povs bLbd^o) Kal 8t8d^ojixat Adyous. 

Kai^ fjLev KoXdCjl Trjvbe Kal to Xolttov r/ 74° 

(T(a(f)pa>v KaB^ rjims, a-(o(f>pov^ dvTLkrj-^eTaL' 

716 T^j/Se L 722 ayKaXais M AV^ 723 SefffiSv scripsi : 

Searfxd codd. : SeV/t' iya> ff' 4u r^ ^dia L (sic) : Scfffiit. /xrtrpSs Heath 
727 yevos MLP 7p. V^ Stob. 116. 37: ^<pv AVBO 728 Snep 

L 731 <pav\ov ovde A 733 Kal yap fffTiv ov Hartung 

(duplex Tis habuit 5) 735 t^ivS'] t^v Hermann iireXdeTv 

95;/BO ANAPOMAXH 

dvfJLOviJievos 8e Tev^eraL OvfxoviJLivoiv, 

€pyoL(rL 8' ^pya bLabox avTLXriy^r^TaL. 

Tovs (Tovs 6e fjLvdovs pabCcos iyon (f)^p(o* 

a-KLCL yap avT((TT0L\09 ^s (f)0}vr]v exets, 745 

abvvaTos, ovbev aWo ttXtjv Xiyuv p.6vov, 
ITr/. rjyov, t€kvov jjlol, bevp* vtt' ayKaXaLS aTaO^Cs, 

(Tv T j oi Ta\aLva' y^LixaTOs yap aypiov 

TV)(ov(ra At/xeVaj i^A^es ets evrjvepLovs. 
Av, o) Trpio-^v, OeoL aoL bol^v €V Kal TolaL aols, 750 

a-(o(ravTL iTaLba Ka/ixe ttjv bvo-baLfJiOva. 

opa be fxr] v(ov ets epr^ixCav obov 

TTTr]^avT€S ot8e iTpbs ^Cav ayoLxrC fJL€, 

yipovTa fjL€v (t 6pG>VT€s, aaO^vrj 8' e/xe 

Kat TratSa Tovb^ vqTTLOv (tk6it€L Tab€, 755 

firi vvv (f)vy6vT€S et^' aXu>[jL€V vaT^pov. 
Yir]. ov /xr) yvvaLK&v b€LXbv €lcroCa-€Ls X6yov' 

Xwpet* tCs v[jl(£>v a\l/€TaL; KXaCoav apa 

\l/ava€L. 0€(ov yap ovv€X lttttlkov t oxXov 

TToXXwv O^ ottXlt&v 6,p-)(^o]jL€V <t>OCav KaTa' 760 

^jUetS 8' €T OpOoL KOV y€pOVT€S, 0)9 8oKet9, 

aXX^ €LS ye rotoV8' avbp^ a7ro/3Ae'\/ras ]x6vov 
TpoTTalov avTov a-Tr]ao]iaL, iTpia^vs iT^p wr. 
TToXXGiV v€0)v yap kolv yipodv €v^v)(os r] 
Kp€Caa-o)V' tC yap 8et 8etAoz; ovt €V(TO)]xaT€Lv; 765 

Xo. r] ]xr] y€VoC]xav r/ iraTipoDv ayaOStv L^Tp' 

€Lr]V TTOXVKTT^TCOV T€ b6]X(t)V ]X€TO-)(OS. 

et TL yap iTaayoL tls a]xr])(avov, aXKas 770 

745 (TKia 2 et fere codd. : ffKia, M ffKia y. a. iiv Reiske : ffKias yap 
avriffroixov &5 <p. e. Cramer Anecd. ii. 463, cf. Et. Magn. p. 114 (qui 
om. &s) 747 ayKd\vs V^ 752 vvv P 757 ov' fi^ codd., 

ut vid. Se{A.a)j/ V P : corr. V* 759 deov L P 761 Se KopOol 

et ws ffv V (t' 6p6o\ V^) 763 aifros ' sme equitibus ' Wilamowitz 

irpefffivrepcov M B O 764, 765 Suspecti : habuit Stob. 51. 13 

764 €/i\j/vxos V : yp. eij\pvxos V^ ^] &v Kirchhoff 765 ri Auet 

Brunck 770 yhp iiv codd. : &i/ del. Dindorf ETPiniAOT ov (nravis ^vy^viraiSy Kr]pv(T(TOixivoL(n 8' a^n k(rdXGiV b(oixdT(ov 
Ti\xa K(u KXios' ovTOL X€L\f/ava t&v ayaOStv 

avbpcdv d^aLpuTaL \p6vos' d 8' dp^Ta 775 

Kttt 6avov(TL AdfXTret. 

Kp€L(Ta0V h\ VLKaV jJLT] KaKobo^OV €\(ELV \dvT. 

fj ^vv (f)66v(o (T(f)d\X€LV hvvdixu re bLKav, 780 

7}bv fjL€v yap avTLKa tovto (SpoTOLcrLV, 
kv 8e XP^^^ reAe^et 

^rjpbv Kal 6veLb€(TLV €yK€LTaL bdpiCdV. 

TavTav yvc^Ta TavTav Kal ^ipoixaL /BlotclVj 785 

ixr]b€v bUas e^o) KptXTOS €V 6aXdixoLS 
Kal TToAet bvvaa-6aL. 

o) yipov AlaKLba, [eTTwS. 

ir^L^oixaL Kal arvv AaTTL6aLa-L g€ Kevrav- 790 

p(t)V opLLkijcraL bopl 
KAeti^ordro)* Kal eTr' ^Apy(oov bopos d^€Vov vypav 
€KT:€pda-aL irovTLav Avixirkriyaboov 

K\€Lvav €7:1 vav(TTo\Lav, 795 

'lAtdSa re TtdXLv 6t€ Trdpos 
cvb^KLfxov 6 Alos Tvls d/x^e^aA.e (f)6v(a, 

KOLvdv Tav €VK\€Lav €\ovT 8oo 

l^vp^airav d(f)LK€a-6aL. 

772 Krjpva-ffo/uLeuois A : KTtpvffffofifuoou 2 rell. : corr. Hermann 
778 fortasse /i^ vi/caj/ exetj/ om. L 781 aSi; Dindorf 784 ovei- 
Seffi veiKTjTe M O B (ctKeire B) : j/t/£aTot Wilamowitz. Super hunc versum 
scripsit a(pau(s V 785 ravrrjv bis P 787 Kpdrovs A L 790 ireu- 

dofjLai Headlam cf Musgrave (etfortasse Haun.) : ce Koi ferecodd. : 
Te Koi B : om. A Kevravpwv L P V^ : Kevravpoi M, o" add. M^ : Kev- 

Toupots rell. fortasse recte 793 6,^evovJJ: ^letvoj/ rell. 794 Trovriav 
avfiirKTiydSa codd. (au/i. L : r^v irovr. B O) : corr. Hermann 796 t^ 

irdpos Hermann 798 fuSoKtimo^ codd. : corr. Hermann (6 delevit 

Matthiae) 799 afji^efiaWe V B O 801 Evp(i!>irav L V^ : tvpdrav 

rell. ANAPOMAXH 

TP0*02 

d) (pCkTaTaL ywatKCS', ws KaKov KaK(a 

bLdb0)(0V €V TTJb^ VH^^P^ 1T0paVV€TaL. 

hicTTTOLva yap KaT oIkov, "^FipixLovrjv kiyo), 

TraTpos T iprjpiOiOela-a crvvvoLa 6" ap.a, 805 

oXov bibpaKev epyov ^ Avhpop.d\r\v KTavelv 

Ka\ iralba jSovXeva-aa-a, KaTOaveZv OeXeL, 

TToaLV TpefjLOvaa, pir} clvtI t&v bebpafjL^vcov 

€K TUivb^ CLTLIJLiOS bcapLaTOiv aTToaTaKi], 

rj KaTOdvr) KTeCvova-a tov9 ov xPV KTaveXv. 810 

fxokLS bi vLv OiXovaav dpTrjaaL blprjv 

^XpyovaL (f)v\aK€S bpi&es €K re 8e^tas 

iC(f)r} KaOapTrd^ovorLV k^aLpovp^evoL. 

ovTO) p.€TaX.y€L KOLL TOL TTplv 8e8pa/xeVa 

€yv(t)K€ TTpd^acr* ov KaX&s. eyo) pkv ovv 815, 

bia-TTOLvav elpyovcr* dyxdvr}s KdjJLVOi), ^tAaf 

vfJL^ls bk (3d(raL TU)vb€ ba^ixdToov eo-o) 

BavdTov VLV iKXvaacrOe' T(av yap 'qOdboiiV 

(})Ck(i)V V€OL IX0X6VT€S eVTTLOicTTepOL. 

Xo. Kat p.r]v €V oXkols TrpoaTTokcov dKovoix€V 820 

^or]V €(f)' oXaLV rfkOes dyyiXKovaa av. 

b€C^€LV 8' €0LK€V fj TdkaLV OaOV (TT€V€L 

irpd^aa-a b€Lvd' Sco/xarcoz; yap €KTT€pa 
(f)€vyov(ra x^Xpas 7TpocnT6k(t)v 7t66(d daveXv, 

Ep. l(a fxoC ftof W^P' ^ 

a-TTdpayjxa Kdfxas 6vv\o)v re bdC d- 826 

802-866 Tpo<^.] rp. semper B, et w. 828, 832, 836 etiam A : Oepa. 
semper M V L, plerumque A, w. 802, 866 etiam P : x^^P' plerumque P. 
Cf. ad V. 851 802 KaKwv V: KaKcos LP 8io Knivaaa LB 

XP^j^Elmsley eoj/ercLPV^et H : versum del. Cobet 812 5/iw€s 

<i>v\aKes L 814 fx4y aXyii codd. : corr. Nauck 817 ^/iels 

LP 819 €V7ret0€(rT6po£ codd. (euTuxf o'T6pot B O) 821 ayyiKovaa 
M V B et primitus L 822 adiv^i V L P : corr. V^ 824 Kravuv 

A 826 K^flTlS L P ETPiniAOT 

fJLvyfxara O-qcToixai. 
TjO. o) Trat, TL bpd(r€Ls; crwixa crov KaraLKLrj; 

E/3. alaX alar [avT. a 

epp alOepLov TTXoKdjiodv e/xwr cltto, 830 

XeTTTopiLTov (pdpos. 

Tp. T€KVOV, KdXv7TT€ aTepva, (Tvvhr](raL TriTrXovs. 

Ep. TL 8e /xe ^et (TTepva \p^P' ^ 

Ka\vTTT€LV 7T€7TkoL9; bijXa Kal 

diJL(f)L(f)avr] Kal cLKpvTTTa 8e- 

bpdKa[X€V tt6(tlv. 835 

T/). aAyety, (povov pdyjraa-a avyydpid) a-idev; 

Ep. Kara /xez; ovz^ aT€V(a [dvT. (3 

batas ToXfxas, av epef '• 

o) Kardparos" eyo) KaTd- 

paTos dv6p(a7T0Ls. 
T/o. (rvyyz^wo-erat o-ot T-qvb^ ap,apTLav '7t6(tls. 840 

E/3. rt [XOL ^L(f)OS 

€K X^PO? 7]yp€V(T(i); 

diT^bos, d) (f)LXa, 'iT^bos, tv dvTaiav 
€p€Lcr(i) TrXaydv tl /xe ^p6yo)v etpyetj; 
T/). dA.A.' et o-' d(f)€Lr]V fxr] (f)povova-av, wj 6dvr]s; 845 

Ep. Ot/XOt TT^TfXOV. 

TTOV jxoL TTvpbs (f>LXa (f>X6^; 

TTOV b' €LS 7T€TpaS d^pdo), 

{r]) KaTCL TTdvTov ?) Ka6^ vXav opio^v, 

Xva 6avovcra V€pT€pOL(TLv fxiXd); 850 

828 Tpo^. V. ad V. 802 829 at ter MA, quater rell. 

832 TreirKovs Reiske : ireirAois codd. 833 sq. Se? om. B : responsio 

iam hic dubia, post 840 incertissima : delet (rr^pva et ireirXois Bothe, 
etiam SeSpaKafJLfv irSa-iv Nauck 836 f/.6pov L 837 Sotas] 5^ 

^taias ut vid. B : SiKalas O {Sefiias D) 838 5 M B L P 5 : a V : 

T} A 841 rh ^icpos A 842 xetp^y codd. 843 ^iAo, *ir65os 

Wilamowitz : (pi\' oirJSos M A V B : (pi\os aTr6Sos L P 844 TXnydv L 
845 edvTjs codd. et 2 : 6dvois Musurus 848 e/c ireTpas Usener 

Trepas P O 849 ^ add. Seidler 850 /teAAc» P : ^eVw V^ ANAPOMAXH 

Tp. tC Tavra /uo)(^et9; (Tvixcpopal OerjXaToi 
iraarLv ^pOTOicnv 17 tot -^XOov rj t6t€. 

E/o. eAtTres eAtTres, o) TraTep, kiraKTiav 

[wcrei] fjLovdb^ €pr]p.ov ovcrav ivdXov KcoTraj. 855 
— oAet oAet /xe* raO ovKer (voLKrja^o) 

VV[JL(f)LbL<:d (TT^yq. 

TLVos dyaXjxdTdiv Xk^tls oppLadSt; 

rj bovka bovkas yovacTL Trpoo-ireVo); 860 

^OLdbos €K yas 
KvavoTTTepos opvLS ei^* etr;z^, 
7) TTevKacv 
(rKd(f)os/a 6ta Kvai^eas eiripacTev aKTas 

TTpctiTOTrXoos irkdTa. 865 

T/3. 0) Tral, To Xiav ovt €K€lv* €7rrjV€(Ta, 
OT et? yvvoLKa TpwaS' €^r]p.dpTav€S, 
ovT av To vvv aov 8etju' 6 b€L[jLaLV€LS dyav. 
ov)(^ w8e Krjbos aov bL(a(r€TaL iToa-LS 
(j^avXoLs yvvaLKos ^apjSdpov Treio-^ei? Xoyot?. 870 

ov ydp TL o-* al)(^iJLdk(t)Tov €k TpoCas exft» 
akk dvbpbs ia-Okov iraXba avv TTokkoXs ka^uiv 
€bvoLa-L, TToAecuy t ov /otecrcos' €vbaLp.ovos. 
iraTrip 6e (t ov^ c58' ws o-v b^LjjLaCv^Ls, T€kvov, 
iTpobovs eczo-et boofjLdTcov rwz^S' eKTrea-etz;. 875 

dAX eicrt^' eto-co /X7]8e (f)avTd^ov b6p.(t)v 
TTapoLO^ TS)vb€, fJL-q TLV ala)(yvr]v kd^rjs, 

851 Tpo(/).] ^yuetro»' TTjs rpoipov elvai rh iTp^auirov 2 : X''^* M BLP: 
dfpa. V A 854 TrctTfp / P (lacuna in L) : irdrep fi rell. 855 io-ci 

delevit Seiciler ^oi/ctS*] /ia' 6\k6.Z^ Jacobs {iiraKTplSa /xe pro iiraKriau 
Brunck) ivdhov L (?) : ivaXiov rell. / 856 o\ii fi oXfi tii SrjXaSr) 

irSais codd. : fi del. Seidler, 5rjAo5)j voffis del. / ou/cfVt to5' (twS' B) 
codd. : corr. Seidler 858 ffrfyci L P : ffrfyr) rell. 859 liyaXfia 

dewv Jacobs 860 5ovXa SovKas A V B P 5 : 5ouAos SotvAos M : 5oi5Ao 

SovKois L yo{ivaffi L P 862 posses conicere cffi' fir]v : aepOfiijv 

Seidler {iX-qv i) 864 o/ctos fere codd. 866 Tpo<p. B : Qipa. rell. 

Vide ad 802 t<^t€ Kiav l 870 ^avKris A V P ETPiniAOT 

irpoirOev fieXdOpaiv rcavh* dpcofxevrj, tIkvov, 
Xo. KoX firjv 08' dAAoxpcoj tls iKbrjpLos ^€Vos 

cTTTOvbfj Trpos Tjfms jSrjfJLaTcov TropeveTai. 880 

0PE2TH2 

^€vaL yvvalKcs, ?? rci8* eor' 'A^^tA.Aew? 

TratSos fxiXaOpa koX TvpavvLKoX orTeyaL; 
Xo. €yv(ji)S* cLTap b-q tls {a-v) TTVvOdvr} Tabe; 
Op, ^ Ayap.ip.vov6s re koX KXvTaLfjLi^a-Tpas tokos, 

ovofxa 8' ^Op^a^TrfS' ^p^ofxaL be irpos Alos 885 

fj.avT€La AQ}b(ovaV, €7r€L 8* a^LKOfirfv 

^Oiav, boK€X fxoL ^vyy€Vovs fxaO^lv iripi 

yvvaLKos, et Cfj K€VTvxova-a Tvyxdv€L 

rf ^TrapTLCLTLS ^EpfXLovrf TrjXovpa yap 

vaCova^ d(f)' rjfxCiv 7re8t' ofxcos icTTlv (pCXrf. 890 

E/). d> mfrtA-Ota-t \€LfxaTOS XLfxrjv (jyav^ls 

*AyafX€fxvovos Trat, irpos (r€ T&vb€ yovvdTcov, 

OLKTLpov rffxas &v eTTto-KOTrets TV)(^as, 

TTpda-a-ovTas ovk €v. a-T^fXfxdTCiiv 8' ov)( ijcraovas 

croLS TTpoa-TLdrffXL yovaarLV oakivas kfxds, 895 

Op, ^a* 

rt yjirffxa; fx&v ka-^akfx^O^ rf (Ta<pQ>s 6p& 

bofxdiv dvacra-av TTfvb^ Mez^eAeco Koprfv; 
Ep. ijvir^p fxovrfv ye Tw8apis tlkt€l yvvrf 

*EX€vrf KaT oXkovs TraTpC' firfbcv dyvo^L. 
Op. oi <I>ot)3' aKicTTopi irrffxdTCdv boCrfs Xvctlv. 9°° 

rt \p7ffxa; irpbs d€G>v rj jSpoTwv Trda-)(€LS Ka^d; 

Ep. TOL fX€V TTpbs TffXO^V, TCL 8e '77/30? dvbpbs OS fX €\€L, 

878 del. Nauck 880 firjfidTwv Brunck : Soofidrwv codd. (irphs 

^X<^ Sondrwv Verrall, cl. Hipp. 791) 883 5^ ris (rv Barnes : 5r? ris 

i)V codd. {ris &v ye l: 5^ (ttt} ut vid. V^) -Trwddvr) ris &v V^ Haun.) : ris 
&v ffh Valckenaer 884 K\vraifiv^ffrpas codd. y6vos B O 

892 yovvdrcov B P : yovdruv rell. 894 5* om. L 897 ruvSe 

Brunck 898 Xop. praef. M B fiSvr} M B O L : corr. L' yvvij'] 

K6pr) L fortasse recte 899 'E\4vr]s L : corr. l 900 'AK^a-rwp 

A B P : yp. oKiffroiv 2 ( = deparrevrcov fi6vov OeoTs : fortasse voluit 
<poi$aK4ffra>v) 901 7r<{<rx€t B O KaKci LPV^: KaK6v AVB^ ANAPOMAXH 

TCL 8' €K OeSiv rov iTavTaxfj 8' dAcuAa/xez;. . 

Op. rts ovv hv etrj fxr} TreifyvKOTOiv ye 7ra> 

TratScor yuz^atKt (rvix<popa TrX.rjv et? A.exos; 905 

E/3. rowr' avro Kat vo(tovijl€V €v [m virriydyov, 

Op. aWrjv TLV* evvrjv clvtl (tov (TTipyeL tto^tls; 

Ep. Tr}v alxp^dXcxiTov "YaKtopos ^vv€VV€tlv, 

Op. KaKov y eAe^as, dvbpa 8to-a-' exeti^ Aex^. 

Ep. TOLavTa TavTa. KaT eycoy' ■qiJLVvd[ir]v. 910 

Op. [Xiov ets yvvalK (ppayj/as ola brj yvvq; 

E/3. (j^ovov y €K€Lvr} Kal t€kv(^ voday^v^l. 

Op. KdKT€Lva9, r/ rts (rvpi(f)opd (t d(fi€Lk€To; 

E/). y€p(tiv ye ITT/Aevs, roi)? KaKLovas (riftoav. 

Op. (ToX 8' T/z^ rts oo-rts ro{58' €kolv(ov€l (f)6vov; 915 

E/3. TTaTrjp y eTr' ai^ro rovr' aTTo ^irdpTrjs pLok^av, 

Op. KaTretra roS ycpovTOs r](T(rT^dr] x^pi; 

Ep. atSot ye* Kat /x' €pr\}xov oXx^TaL kLircov. 

Op, (TvvrJKa' Tapl3€LS tols b^bpafjiivoLs iro^TLV. 

E/). €yv(os' oAet ycip /z' ei^StKcos. r^ 8et Xiy^Lv; 920 

aAA' avTopLaC o-e Ata KaAovor' bp.6yvL0v, 
7T€ix\lrov /xe x^^P^^ Trj(Tb^ ottol Trpoa-iOTdTd) 
7] Trpbs TraTp^ov ixikadpov o)? SoKouo-t ye 
8c)/>tot r' eAawetz^ (f^diyfX' €xovt€s ot8e /xe, 
/xio-et re yaia 4>^tci?. et 8' ^^et Trdpos 925 

^OL^ov \ltto}v [xavT€Xov ets ^c^/xov? 7rc)o-ts, 
Kreret /x' e7r' ato-xto-roto-tz;' rj bov\€V(To\x€V 
v66oLa-L AeKrpoty 651; ib^cnroCov iTpo tov, 
TTcSs oSz; rcz8', o)? etTTOt rts, i^rjfxdpTaves; 
KaK&v yvvaLKUiv eto-o8ot /x' dTTouAecrai', 93° 

at fxoL klyovcraL Tovcrb^ ixo-vvaxrav X6yovs* 

906 iirrfyoiyov P : corr. p 909 iij/Spo A : &vSp' eva L : eV ^vSpa 

rell. (Sio-o-* eV ^j/Sp' exeiv Grotius) 913 a-v/jL^opoi cr' A V^ : ffv/xtpopas 

rell. 920 ^' om. P 923 76] /*ot Musurus 924 t' 

Matthiae : /** B O : 7' rell. <pQ4yfxar' V 929 Oresti, 930 

Hermionae tribuunt codd. : corr. Lenting irSis olv h.v tXvoi ris 

rdS' Pflugk : £S' 4puris Nauck ETPiniAOT 

2i) TTjv KaKLorrrjv al\}xaX(jL>Tov iv bofjLOLS 

bovXrjv ave^rj aol Ae^ov? KOLVovfJiivrjv ; 

fjLCL Trjv avacra-av, ovk av €v y efJLoXs 8o/xois 

^kiiTOva av avyas Ta^j^ eKapirovT av Ae^^. 935 

Kayd} KXvovcra Tovahe ^CLprjvuiV XoyovSi 

[a-o(f)Qv TTavovpyoyv ttolklKcov XaXrjixdTOiV,] 

€^r]V€iJL(a6r]v /xcopta. tC ydp pi ^xp^v 

TToa-LV (f)vkda-a-€LV, ff Traprjv 6a-a>v e8et; 

TTo\vs [JL€V oX/3os* h(jdp.dToiv 8' rjvda-a-opL€V 940 

TTaLbas 8' eyo) fxkv yvrjaLOvs €Tlktov av, 

^ 8' f}[XLbovX.ovs rots e/xots z^o^ayeret?. 

aAA ouTTor ovTTor — ov yap ^La-aiTa^ €p(s) — 

XPV Tovs ye vovv eyovTas, ols €<ttlv yvvr], 

TTpbs T-qv €V oXkols a\o)(^ov eacfyoLTav iav 945 

yDz^atKas' avrat yap bLbaaKaXoL KaK&v 

rj IJL€V TL K€pbaLVOvcra avp.(^6€Lp€L X.€yos, 

rj 8' a[jLTTXaKov(Ta crvvvoaelv avTrj 6€k€L, 

7roAA.at 8e fJLapyoTrjTL . . . KavT€v6€v bopLOL 

vocrovcTLV dvbpSiV. iTpos ra8' eS (f^vXdaacTe 950 

KX.ri6poLa-L Kal /xo)(A.oto't 8(o/xara)i' irvXas' 

vyL€S yap ovb€V al 6vpa6€v eto-o8ot 

bputa-Lv yvvaLKOJV, dXXa ttoXXcl Kal Ka^d. 
Xo. dyav €(f)r]Kas yXQ)aa-av et? to av}X(^VTov. 

avyyv(i)aTa [liv vvv ao\ Tdb\ dXX' o/xo)? -)(j)€(i)V 955 

KoafjLeTv yvvaLKas tcls yvvaLK€Las voaovs. 
Op. ao(f)6v TL XPVl^^ "^o^ bLbd^avTos (BpoTovs 

XoyOVS dKOV€LV T(3)V €VaVTLO)V TTapa. 

eyo) ydp et8a)S rcoi^^e oT^yxvo-tz^ b6p,o)v 

epLV re Tr]V arjv Kal yvvaLKos ''EKropo?, 9^° 

933 Xexos H 935 ^Xiirovarav 2 et fere codd. {$\eirov(r' tiu P V^ B^) 

937 del. Nauck 939 <pv\a,TT€iu codd. 947 (rvfi<p(pei B O 

948 oyTTj 5 (et Haun.) : avT^ codd. (avTijv H) 953 ttoAA' 070»' 

KuK^ gnomolog. Venetum 955 /xcu ovu codd. : corr. Canter 

956 yvvaiKeiovs B O P et H uSffovs] yp. (pixreis B 957-1211 deest 

B 959 v6fji.(t}v P : corr. p ANAPOMAXH 

(f)vkaKas €xa)v efJLLfJLVOv, etr' avTov /xeyets 

etr' €K<po^ri6€i(T aixiJi^aXcoTLbos <p6v(o 

yvvaLKos otKOiv Tcavb* aTir^kXayOaL dekcL^. 

■qkOov 8e (ras fJL€V ov cri^iiiv iTTLO-Tokds, 

et 8' ivbLboCrjs, uxnrep ez^dtScos, koyov, 965 

TreiJL^IfOdv cr' air olkoov T(avb\ e/u^ yap ovaa irplv 

(Tvv ra)8e vaCcLS avbpl a-ov Trarpoj KCLKrj, 

os irplv TCL TpoCas ela-^akeLV 6pC(Tp.aTa 

yvvaLK ifjLoC o-e hovs VTria-yjeO^ vcrT€pov 

T(D vvv (T eyovTLy Tp(Ddb^ et 'nipaoL TrokLV. 970 

eTrel 8' 'A)(£XXea)s bevp* €v6a-Tr\(r€v y6vos, 

crQ fjLev (TvviyvoiV Trarpt, roz^ 8' kkLcr(T6p,r]v 

ydjjiovs dcfyeXvaL aovs, e/xas Aeycoz^ r?;xctJ 

/cat ror 7rap6vTa baCfiov*, ois cf^Ckcov [xev av 

yrnxaLjX' d^n dvbp&v, €kto6€V 8' ov pcibCoos, 975 

(f)€vyoi)v d^K OLK0i)v hs eyo) ^evyo) cf>vyds. 

b 8' T^i» v^pLo-Trjs €LS r' e/x^s pirfTpbs cf)6vov 

rds 6* aliJiaTooTrovs 6€as dv€LbCCcov e/xot. 

Kayo) raTretz^os o)v Tvx^aLS rats otKo6€V 

ijkyovv pL€V rjkyovv, (rvfJLCJ^opaLS b^ r]V€L')(6p.r]V, 9^° 

cr5)v 8e a-T€pr]6€ls o^y6]j,r]v aKoov ya/xcoz^. 

z^{5z^ oiJz;, €TT€Lbr] -TTeptTTeret? exets rv^a? 

Kat ^vfJLcfiopav Trjvb^ €lcriT€a-ova^ a/xrj^az^etj, 

a^o) cr' aTr' olkoi)v kol TraTpbs bo^aoi) x^pC. 

Tb crvyy€V€S ydp b€Lv6v, €V re rotj KaKoXs 9^5 

ovK €aTLV ovb€V Kp^Zcraov OLK^Cov cf)Ckov. 

E/). VV]X^€VpLdTO)V ]l€V tQ)V €]l5)V TTaTTip e/xos 

[jL€pL]jLvav e^et, kovk ipibv KpCv€LV ro8e. 

961 <pv\aKas V (^tAtos H) /AcVets M V : corr. V^ 962 (pSvcp 

Lenting : <p6$cf codd. et 5 964 (r^s oi/ fxivav P 965 A(Pyovs P 

966 Trefirpu codd. : corr. Heath 969 cre Sovs e?8' P 970 irfp<roi 

L : irepa-ci rell. 975 yrjfiai fi M AV^ fi^Siov L V (^oSjws 2) 

980 (TvfKpophs Scaliger iveix^firiv Dindorf 981 <rov et oyKuv 

V : (Twv et 7p. &KCtiv V^ 985 Xop. praef. Hermann yapj roi 

Hermann 988 e>oi . . . r6Ze V : corr. V (rciSc A) ETPiniAOT 

dAA' 0)9 rax.tcrra TCdvbi fx (KTT^fJi^ov boixoav, 
fjLTf (f)dr] /xe 7rpo(r/3as 8(3ju,a Kat ixoXoiV TTocrLi, 990 

?? 'npicr^vs oIkovs fx k^epr]ixov(Tav iiaOdjv 
Hrjkevs ix€TeK6r] TrcoAtKots bKoypLacnv. 
0/3. Odpcrei yipovTos x^^P^' '^^^ ^' 'A)(tAAea)S 
pirjbev (f)0^r]6fjs Tratd', oV ets e/ix' vfSpicre. 
Tota yap avT(a pj]xavri TreTrAey/xerr; 995 

/3po)(ots aKLvr]Toiaiv ecrTr]Kev (f)6vov 
Trpos Tr](rb€ xetpos' rjv irdpos ]xev ovk e/ao), 
TeXovixevcov be AeA^ij eto-erat Trerpa. 
6 IJLr]TpO(f)6vTr]S b\ 7]V bopv^€V(t)v ifx&v 
fX€LV(i)(rLV opKOL Ilv6LKr]V dva x^^va, 1000 

b€L^€L yajjLeLV (T(f)€ ]ir]b€V S)V €yjir]v e/xe. 
TTLKp&s be Trarpos (f)6vL0V aLTr](T€L bLKr]v 
dvaKTa ^oljSov ovbi vlv ]X€Td(rTa(TLS 
yv(s)]X7]S 6vr](T€L d€(a bLbdvTa vvv bLKas, 
dAX' €K r' €K€LVov 8ta/3oAatj re rats e/xatj 1005 

Ka/cois oAetrat' yv(ocr€TaL 8' eydpav €]xr]v. 
€y6p5)v ydp dvbp&v fxoLpav et? dva(TTpo(f)r]V 
baLfxcov bLbci}(TL KOVK €0, (f)pov€LV fxeya. 

Xo. o) 4>ot/3e TTvpy^acras tov €v 'lAtw evTeiyj] irdyov [<^t/>. 
Kat TTOz^rte KvaviaLS XinTOLS bL(f)p€v- loio 

coz^ aAtor ireXayos, 
TLVOs ovv€K dTL]xov opyds 
av xepa T€KTO(Tvvas 'E- 1015 

991 ^ irpeafivs oIkovs O D et apogr. Par. 2818 : ^ iraidhs oXkovs P^ : 
7p. oXkovs t6 TouorS' V^ (unde Haun. oIkovs re TOvaSe fi) : . . . otKovs 
M A V L P iiaQiiv] iKfxadiliv M 992 ij.€T€\0r] primitus A : 

lx€T€\9ot. rell. 993 t6v y P 994 <^o)87j0e2s M V L O ^ corr. L^ V^) 

ts codd. : corr. Lobeck looi 5ef|co Herwerden /iTjSeV V: /a^5' 

eV M : fxv^ev V^ rell. 1002 iriKphs M P : iriKphv Cobet 1006 e>oi 

A L (06oG Kirchhoflf) 1007 ixGpSiv iniuria suspectum : habuit 5 

KaTaffTpocpifv reddit unus 5 1009 li) codd. et 5 : corr. Musurus 

10 II Kvaviois V^ Haun. 1012 %Tnroi<n codd. 1014 opyas tt,v 

scripsi : opydvav {opyavvav L) codd. et 2 1015, 1016 x^P 'EwoA^y 
Te/cToo-ui/os et v. 1024 fia(n\ris Bothe, meliore metro ANAPOMAXH eVLTTITOVS 

[avT. 

1020 1025 [(TTp. 1030 vvakiio bopifjLrjo-TopL irpoaOiv- 

re? TaXaivav raAat- 
vav fJi€d€LT€ TpoCav; 

irkeLaTovs 5' iii aKTalaLV ^LpLoevTLdLV 

oxovs 
€^ev^aTe koX (fjovCovs avhpoiv a[jLLk- 
Kas ^OeT aaT€(f)dvovs' 

■ CLTTO be (f)6LIX€V0L ^€^a(TLV 

*IAta8at /3acrtA^es, 

ov8' ert 7:vp eTri^co/jttoi; €v TpoC- 

a 6€0L(TLV XekajjL- 
Trer KaTTV^ 6v(ab€L. 

pifiaKe 8' 'Arpet8a? ak6\ov TrakdfxaLS, 
avTa T €vakXd^a(ra (jyovov 6avdT(a 

irpos T€KV(iL)v CLTrrjvpa 
6€ov. 6€ov VLV KeAev/x' €7r€(TTpd(f)rj 
fjLavToavvov, ot€ vlv ^Apyodev Tropev^ets 

"AyafJL^fJiVOVLOS K€k(t)p, dbvTCdV €TTL^aS 
KT€dv(OV, [JLaTpbs (f>OV€VS . . . 

S baLjjLov, u) <I>ot/3e, ttwj Tret^o/^xat; 
TToA.A.at 8' dr* *EAAdz^a)i' dydpovs o-ro2;a)(ds 

IJL€k7T0VT0 bv(TTdv(t)V T€K€(t)V, dAo)(Ot 8' 

1016 Sop\ ixi\(rropi codd. irpoOevTes codd. (etiam VP): corr. 

Musurus 1020 e^6u|oT6 om. A 1025 ovS' €ti M : ov5e' 

Ti rell. 1026 Aci/ATret A : Ae^Aa/tirre V 1027- 1046 Stropham 

post antistropham transp. Musgrave 1027 ^ATpdSats PV^ 

1030 7rpi»s] ir/)b L: corr. / 1031 Punctumpost deov posui, vulgo 

post aitrivpa KeKevfi M V : /ceAeucr/t' rell. 1032 'Apy66fv 

scripsi : 'ApySOev codd. ("Apyos V Haun.) : "Apyos ^fx-iropevdels Lenting 
1034 ayajj.€juLv6vL0s M : -etos ut vid. rell. 1035 Fortasse /cTejc^vwi' : 

ViHreT' (sc. vLv, 9ehv) S)v Wilamowitz : cKTavev Heath : sed aposiopesis 
videtur esse 1037 ay6povs Barnes : ayop^s A : ax6povs V : ayop^s 

ax6povs M' : ayopal ax6povs LPV^ Haun. et primitus M: ayopal 
ay6povs O D (dva tos d^opoy ruv 'E\\-f]v(cv 2) 1038 roKewv A V 5 : 

yp. Teuxf'^'' 2 (sic) : Aexecoi' Wilamovvitz 1039, 1040 ^A.oxot 5' ^|e'- 

AetTror scripsi: &\oxor {&\oxoV L) e'/c 5' <i\nrov (eAetiror M B) codd. et5 1035 ^dvT. ETPiniAOT 

k^ik^mov oXkovs 1040 

TTpOS aXkoV €VvdTOp\ OV)(l (TOt fMova 

bv(T(f)pov€S (TT^irea-ov, ov ^(Xolg-l, Kvnai' 
vocTov *EXAas irXay voaov' bUjBa 6e ^pvytav 

Kal TTpoj evKapiTOVs yvas 1045 

GrKrjTTTOS (TTakdcraa^v (rov) "Aiba <p6vov, 

Tlrj, <i>dL(aTLb€S yVVaLK€S, [(TTOpOVVTL jJLOL 

(yqfxrivaT' r](r66p.r]v yap ov a-a(f)rj X6yov 
0)9 b(£>fJiaT eKAiTTowa Mei/eAeco K^prj 
(f)povbr] Tdf' rJKCt) 6' iKjjiaO^Xv (Tirovbrjv €\(i)V 1050 

€t TavT aXr\6r\' t5)V yap €Kbr]ix(s)v (f)L\(DV 
8et Tovs KaT olkov ovTas ^kttov^lv TV)(as» 
Xo. IIr]X€v, (Ta(f>(as i]K0V(Tas' ovb^ e/xoi Kakov 

KpVTTT€LV €V ols TTapOVCTa TVyxdvd) KaKOLS' 

^a(TLk€La yap T&vb^ otx^TaL (f)vyas b6]jL(av, 1055 

n?7. rtVo9 (f)6j3ov TV^^pvo-a; bLairipaLvi ]xol, 

Xo. TT^^TLV Tp€]XOV(Ta, ]Xr] b6]X(x)V VLV €K^dkr]. 

Ur]. ]xG)V olvtI TTaLbbs 6avaaL]x(x)v (3ovk€V]xdT(t)v; 

Xo. vaC, Kal yvvaLKOs aixp^akcoTLbos (f)6l3(o. 

Tlr]. avv Trarpt 8' oIkovs rj tlvos AetTret ]X€Ta; 1060 

Xo. ^Ayo.]X€]xvov6s vlv iTaXs ^€^r]K dyov \6ov6s. 

Xlr]. TToiav 7T€paLV(t)V eA7ri8'; ^ yrjfxaL 6€k(i)v; 

Xo. Kai orcd ye 7rat8oj 7rat8t 7Top(Tvv(s)v ]x6pov. 

Hr]. KpVTTTOs KaTaa-TCLS rj KaT 6]X]j! €k6o)v ^Jid^Qj; 

Xo. ayvols iv Upols Aoftou A€k(f)(av ]X€Ta, 1065 

104 1 i.\K(av evvaTop' M : 6.\\ovs fvvdffropas V^ 1042 Svar^ppoves^ 

Svfftppov^ P €ireire<rov Musurus {iireyevovTO 2) : €*veirov L (evveirov 

l) : evecTov M A V B P : efMTre<rov Lenting 1044 ^pvywv kuX] 

^pvywv yijv H : 6 ^pvyCov a^piv olim Hermann : Kal ^pvyuv O D 
1045 yvas L et H : 71^(05 rell. 1046 Thv add. Hermann {aeiKTJ 

Kirchhoff) 1051 el] ^ P 1054 oTa-rrep ovo-a codd. : corr. 

Wecklein 1055 (f)vyhs ante Twvd' habent A V 1056 ^J/S^; 

(pvyova^a Herwerden 1058 /j,(av avTiTroiva Nauck 1062 ^ 

codd. 1063 aS) Lobeck : aov codd. 1065 ayv<i}S Housman 

{kyvots M V P) ANAPOMAXH 

ITr/. OLiJLOL' Tob^ ijbr] beLvov. ovx^ oaov Td)(OS 
XonpricreTaC tls YIvOlkt^v irpbs ea-Tiav 
Kal TavOdb^ ovTa tols €K€L Xe^et (^tAots, 
TTplv 7rat6* 'A)(tAXea)s KaTOavelv ixOp&v vtto; 

ArrEAos 

W/XOt fJiOL' 1070 

otas 6 TXi]ixiov dyyeX(av rJKco TV)(as 

(TOL t\ oi yepate, Kat (^lXolctl bea-iroTov. 
riri. atar TTpoixavTLs Ovjjlos ous rt TrpoaboKa, 
Ay. ovK ^UTL crot Tratj Trat^os", o)? fJLadrjs, yipov 

YlriXev' TOLdabe ^aaydvdiv TrXrjyas ex^t 

A€k(f)(ov vii dvbpS>v Kal MvKr]vaLov ^eVov. 1075 

Xo. a a, TL bpd(r€LS, co yepaLe; /xr) TreVrys* 

eiraLpe (ravTov. Ylr\. ovbiv et/ix'* aTTcokoiJi-qv. 

(ppovbrj pikv avb-q, (f)povba 8' dpOpa fxov KdTco. 
Ay. aKOva-ov, et Kat 0-019 ^tXots diJLVvaOelv 

XpflC^i^s, To irpaxOev, (tov KaTopOdiaas befxas. 1080 

rir;. w fxoipa, y-qpoos €(TxdTOLs irpos TipfxaaLV 

oXa /xe roi; bva-Trjvov dpL(f)LJ3aa-^ ^X^'^* 

TTcos 8' ot)(erat jjlol Trals jjlovov TratSos jjlovos; 

cn]pLaLV^' dKovcraL 8' ovk dKova&* ofxcos Oikco. 
Ay. iirel to kXclvov rjXdojjLev ^ol(3ov irebov, 1085 

rpets [Mev (f^aevvds r^XCov bLe^obovs 

OecL bLbovTes 6]X]xaT e^eiTL^xirXafxev. 

Kal TovO^ VTTOTTTov r)v dp^' els be crvcTTdcreLS 

kvkXovs r' exfopeL Xaos olKrJTcop 6eov. 

^ Aya]xe]xvovos be ttols bLaa-TeixdiV ttoXlv 1090 

es ovs eKdcrT(D bvor[xeveXs rjvba Xoyovs' 

1067 TTveiK^v ava x^^va A V (corr. V^) 1070 l^ ixoi fioi L P V'^ 

ayye^cDV M V (corr. V^) : ayyeWoiV A O 1073 irpoaSoKMV P 

1074 ^x<^v AV 1075 om. M O D 1076 ol o? M ri 

Spda-T) (t' V 1079 et Kal] ^t ri, ut vid., 2 aixvvdQi]v M 

1080 xpvC^^AV 1081 7^posV^ 1083 5'om. LP fxovV 

(corr. V^) et fortasse primitus M 1084 aKovaT W: aKova LPO ETPiniAOT 

*OpaT€ TovTOVy os 8tao-retx€t Oeov 

Xpvaov yifJLovTa yvaXa, 6r](Tavpovs jSpoTOiVy 

To bevTepov TrapovT €(f)* oXctl Kal Trdpos 

8evp' -^XOe, ^oClSov vaov kK-nipcrai OiKoav; 1095 

KOLK TOvh^ €yU>p€L poObOV €V TToAet KaKOV 

dpxaC T€, 7T\r]pOVVT€S T€ (3ov\€VTi]pLa, 

ibCa 6* 6(T0L d€ov xpr]ixdT(i)v €(f)€(TTa(Tav, 

(fypovpav €Td^avT €v iT^pLcrTvkoLS 80/xots, 

^jotetj 8e ixi]ka, (f)vWdbos Uapva(TLas 1100 

TratSevjuar', ovb€V T&vb€ irco TreTrvcr/xei^ot, 

Xa^6vT€s fni€V €a")(dpaLs t €(f)€a-TafjL€V 

a-VV 7rpO^€VOL(TL \xdvT€(TLV T€ YIvOlKOLS. 

Kai TLS Tdb^ €Lt:€V '12 v^avCa, tl ctol 

^ew KaT€v^(api,€cr6a; tCvos i]K€LS x^P'-^* '^°5 

6 8' etTre* <I>ot)3a) ttjs irdpoL^* apiapTCas 

bCKas irapacrx^^v (3ovk6fji€cr6^ ' fJTrjcra yap 

7raTp6s TTOT avTov aXpi.aTos bovvaL bCKrjv. 

KavTavd^ 'OpeVrou p.v6os l(Txv(t)V [liya 

€(f)aLV€6\ 0)5 \fr€vboLTO 8ecr7rorr;s e/xoj, mo 

iJK(ov eTT* ala-xpoLS. €px€TaL 8' dvaKT6p(t)V 

KprjTTLboS €Vt6s, O)? 77(1/009 X/OTJO-rT^ptW 

ev^atro <I>ot/3a)' Tvy^dv^L 8' €V e/xTrvpots* 

r&) 8e "^ iL(f)ripr}s ap^'^ ixf^^Lo-T^qK^L A.oxos 

bd(f)vri CTKLacr^^Cs' S>v KkvTaLpLT^aTpas t6kos mS 

ets -^v a7rdvT(ji)V Twvb^ [ir]\avoppd^os. 

X^ y^^v KaT ofJifjLa a-TCLS 7rpocr€VX€TaL ^ew* 

0% 8' O^vd^qKTOLS (f)a(TydvOLS Q)7TXLap.€V0L 

K€VTov(T* dT€Vxr] TTatS' 'A)(tAAea)s kddpq,. 

1096 Kav V : corr. V^ 1097 sic Verrall : apxai r iir\rjpovvT els 

T€ codd. : fortasse apxois r 1099 ^ra^dv t' A P / SpSfiois M O 

iioo irapvTjaias codd. : corr. Ludv. Dindorf 1102 i^/uLcv codd. : corr. 

Heath 1105 KaTfv^u/xeaea M : -(cfMeda P : -SfjLea-da vel -6fi€da rell. 

II 10 €<|)ep6T'P: €(paiviT p 1114 Sp' codd. , yp. ael V^ vel t; : ^i^iipv 
aaphv Verrall, cl. lon 113 (vid. Hesych. aapSs) : malim ^Kp-fipv x**ip' 
II 15 TTvKaardeis O D «r] 6 5« Nauck K^vTaifivfjaTpas codd. ANAPOMAXH 

X^P^^ ^^ irpviJivav' ov yap ets Kaipov rvTrels 1120 

^Tvy^iav' €^€kK€L be Kal TTapaaTabos 
KpefJiaa-Ta t€vx7] iraa-a-dXcov KaOap7rda-as 
eo-TT] ^ttI ^Diixov yopybs OTrAiVrjs ibetv, 
/8oa 8e A€X(f)(av Tralbas laTopcav ra8e* 

TtZ^OJ [JL €KaTL KT€LV€T ^Va^^^ls ohoVS II 25 

rJKovTa; TroCas oAAi;/Liat Trpbs OLTLas; — 

T&V 5' Ovbikv OV^etJ fJLVpLOOV OVTCOV TT€kaS 

€(f)d€y^aT\ dA.A' €(3aXXov €k \€p(av iT€TpoLS» 

TTVKvfl 8e VLCJydbL iTdvToO^v aTTobovfx^vos 

7TpovT€LV€ Te^x^ KCLcf^vXdacr^T e/Xj3oAas 1130 

€K€L(r€ KaKetCr' daiTLb^ €KT€LV(i)V x^P^* 

aAA' ovb€V -qv^v' dAAa tto^AA' ojjlov jSiXr}, 

olaTOL, p.€adyKv)C €kXvtol t djji^fxajBoXoL, 

a(f)ayr]s €X(^povv (BovTTopoL iTobojv iTdpos. 

b€Lvas 8' av etSes iTvppLXCLS (f)povpovpL€Vov ii35 

^iX^pLva TTaLbos. o)? bi vlv ir^pLcrTabov 

kvkX(o KaT^lxov ov btbovT^s djJLTTVods, 

^(DjJLOV K€V(s)aas b^^LfjLTjXov iaxdpav, 

To TpoLKOV TTrjbrjfjLa TTrjbrjcras iToboXv 

X^copet TTpos avTovs' ot 8' otto)? TreAetdSej 1140 

UpaK IbovaaL iTpbs (f)vyr]V €V(aTLaav. 

TToXXol 8' ilTLTTTOV fJLLydb^S €K T€ TpaVfJLdTOiV 
aVTOL 6* VTT* aVTit)V (TT^VOTTOpOVS KaT €^6boVS, 

Kpavyrj 8' €V €V(f)riixoLaL bva^f^rjfjLos bofJLOLS 

7T€TpaLCrLV dvT€KXay^^' €V €vbL(L bi 77605 II45 

€aTrj (f)a€VVOLS b^aTTOTrjs aTLX^cov ottXols* 

II20 «pouet Se Scaliger(ex 2ut putat) 1121 i ^-ff pKc i St Kirchhoff 

1123 iSf7v] yp. (pauels y^ 1128 xf*P««''' codd. 1130 Koi <pv\d<T(r€r' 
codd. : corr. V^ 1132 ^vfv (M et 2 M) : yp. ^fiev V^ : ijvvcv rell. 

1133 fJieffdyKvXoi AV/ (corr. V^) 1134 (rcpayiis (t) Hervagiana 

secunda 1135 5' om. AV(add. V^) ^opovfievov L (sed op in 

rasura scripsit /) 1136 irotSJs suspectum : ■7roS<^s MLO viv 

L V^ : /xiv rell. 1 137 avairvods L 1 140 ro\ S' A V (ot suprascr. V) 
1143 v<^' oyTcDi' Voss yp. (rrejut.irSpovsy^ II45 avr c Khay ^ev €v5ia 

codd. {-KKaCev L : -KKa^ev P) : corr. Reiske (avr^KKaC' Wecklein) 

EUR. I. 19 ETPiniAOT 

" * TTplv 5ri TLs abvTUiv €k iJL€(r(iDv ((pOey^aTO 
beLVov TL Kal (j^pLK&bes, o}p(r€ 8e oTpaTov 
aTpi\j/as TTpbs aXKrjv. €v6^ 'AxtA.Aea)s iTLTveL 
iraLS 6^v6-qKT(^ TrXevpa (f)a(rydvio Tvirels 115° 

A€\(j)ov 7r/)os avbpoi, oaTrep avTov wAeo-e, 
TToWwv juter* a\k(ov' ws 8e iTpos yalav ttltvu, 
rts ov crCb-qpov irpocr^ip^L, tls ov ireTpov, 
^dkXaiV dpdaa-o)v; ttclv 8' ai^TJAcarai 8e'/jtas 
To KaXkLixop(\)OV TpaviMdT(ov VTT* dypCoiv. 1155 

V€Kpbv 8e b^q vlv K€Cp.€Vov jSto/utov TTi\a$ 
• ^^e^aXov €KTbs dvoboKCdv dvaKTop^tiv. 
r]fX€LS 5' dvapirdcravT^s 0)9 raxo? x^polv 

KOlxC(p}X€V VLV (ToX KaTOLfXW^aL yOOLS 

KXavcraC re, TrpeV^v, y^j re Koa-fjLTJ^raL Td(l)(D. 1160 

rotai)^' 6 roi? aXAoto-t ^^aiTCCoov dva^, 

6 tS)V bLKaCo)V TTdcLV dv6p(i)TT0LS KpLTTJS, 

bCKas bLbdvTa 7rat8' e8pao-' 'A)(tAAea)s. 

€llVr]\x6v€Va-€ 8', C0(T1T€p dv6pO)TTOS KaKOS, 

TTakaLCL v^Ckt]' 7tS>s dv ovv €17} a-o(l)6s; 1165 

Xo. Kat fJLTjv 08* az^a^ 7/81; (j^opdbrjv 
A€k(f)Cbos €K yrjs ^w/xa TreAa^ei. 
Tkriix(i)V b TTa6(j)v, Tkrjfxo^v 8e, yipov, 
KOA. av' bixj} ydp Tbv 'A)(tAAetoz; 
(TKvyLVov €s oXkovs ovx w? <^y 6€k€LS' 1170 

avTos T€ KaKOLS [iTriixaa-L Kvpaas] 
€LS €V [xoCpas (Tvv€Kvpcras. 

1147 es /leVoj/ A (e/c ^ueVo»/ V : corr. V^) 1 148 rt Lenting : re 

codd. 1150-1152 om. V: add. ipse in marg. 1150 irAeupo 

A : 7rA.eupo* P : vXivpa rell. 1151 ahrhv ex t' corr. v : ante illud t' 

spatium vacuum fuit : Sivircp avrhs Hermann. Verba nondum expedita : 
aut oo-Trep — &\\a}v aut us - apdcrauv delenda putat Wilamowitz : ainhv 
' tpsum Achtllem' reddit Verrall 1153 ris * ov irerpov L 

1154 dj/aAcDTot codd. 1159 y6ovsA: ^epoi/ V Haun. : yp.ySoisV 

li6o Koijxrtffai V^ : Ko/MTja-at M 1161 ro7s "EW-nai Dobree 

1166 ^Sri om. P 1171 eKvpaas MO : wf)/jt.a(ri Kvpffas del. Koerner : 

TT^/ioo-t K/>/o-oy Verrall 1172 ora. O Haun. Habuit 2 ANAPOMAXH 

Tlrf, Qiixoi €y(o, KaKov oXov 6pG> Tohe \.'^'^P' ^ 

Kal bexpiJLaL x^pl huiiiacri r afJLO^LS. 
tw fjioC p.oL, alal, 1175 

Zi TToAt &€a-aa\La, bLoXddkafJLev, 
otx^o/x€^'* ovk4tl }jlol yivos, ovk^tl [/xot rcKi^a] 
AetTTcrat otKOtj* 

Z) ayjETkLo^s TTaO^cdv eyco* et? rtj^a 
bi] (f)L\ov avyas (Sdkkuiv Tep^j/ofjLaL; 11 80 

a> (^lKlov a-TOfxa Ka\ yivv xat \lp€S, 
etae (t vtt lAto) i]vape oaLpLcov 
2tjuoerrt8a Trap' aKTav. 

Xf f >♦ t •» ^^J> i^>V / 

0. oi/ro? r av ws eK rcoi;o (TLfjiaT av, yepov, 

Oavcav, t6 abv 8' rjv <58' ai/ a)TV\ea-T€pov. 1185 

rir;. 0) ydfJLOS, o) ydp.os, 09 ra8e h(ji\xaTa \avT. a 

KOL TTokLV ap.av &k€a'as' aloL, 

e e* co Trat, 
fjLr]7T0T€ a-G)V Xeyi(i)V to hv(r(avv\iov 
&)</)eA' €px)v yivos ets TeKva Kal bopLov 1190 

diJL(f)Ll3ak4a-6aL 

^EpfjLLovas 'ACbav eirt o-ot, reKror,^ 
aAAa Kepavv^ Trpo^rOev oXia-daL' 
fjLTfb* eTTt To^ocrvvcL (f)ovC(o Trarpoy 
tat/xa ro ^toyei^es Trore *t>oC^ov 1195 

jSpoTos et? ^eoi^ dvd\j/aL.'^ 

II 73 Iw fjLOi/xoiP II 74 Xfpo'^''^ t' om. L P (0' o/iors plerique : 

t' cVots A) 1175-1177 evanidi in M, rescripsit M^ 1176 ir6\i 

Musurus : ir6\is codd. 1177 oix^/iiB' Ludv. Dindorf : ox^nfd' V : 

(fX^t*-^B* rell. fxoi TfKva om. PO : ovk €<rri (xoi rcKua rescr. M^ (yevos 
ou Te/cj/a Nauck) 11 78 AeiTreT* eV A L P 11 79 crx^T^ia ■naQwv 

L P B x» 1 180 <piKov V et suprascr. A : <piXo}v rell. ^aXiov codd. 

1182 «yp. ^TTtt^e V^ 1184 ouTOJS t* A oos om. L /tei/ oZv kclk 

rcovS' in rasura P' ovto) r Uv a>s "E/cTcop Wilamowitz 1186 6s] 

wsV 1187 a/Aoy scripsi : ejuoj/ codd. : djAecos &Ae(ras Oyuoi' Her- 

mann 1188-1192 nondum expediti 11 88 Fortasse oio? & 

A^Sos iroi 1190 SocpiiX' VLP ^/iol Musgrave {^fihv 2) 

1 192 'Epfii6vav V (-os 2) Te/co»/ V : corr. V^ 1 195 ^oi^ov 

0porhs Barnes : fortasse ^olfios fiporov ETPiniAOT 

Xo. oTToroTOTOL, OavovTa bea-TTorav yoois \p"^P' P 

v6[jL(a rw 
reprepcor KaTap^O). 
Hr], oTTOTOTOToi, bidho^^a 5' 2> Tcikas eyo) 1200 

yepoiv Kal 
bvcTTvxrjs haKpvixi, 
Xo. Oeov yap a7(ra, Oebs €Kpav€. (rvpi(f)opdv. 
Tlr]. o) (f)Lkos, 

bofjLov eAtTres eprjpLov, 1205 

w/xot /xot, TaKaLTTcopov efte 
yipovT diraLha voa(pL(Tas. 
Xo. 6av€LV 6av€lv o-e, irp^a^v, XPW '^rapoj reKrcor. 
n?/. 011 aiTapd^opLaL KopLav, 

ovK e/xo) \L6-qa-op.aL 12 10 

Kapa KTVTTrjpia )(eipos oAooV; a> Tro^Aij, 

8f7rA(Sr T€KV(OV 

ji €a-Tepr]a-' 6 4>otj8os. 

Xo. o) KaKa 7Ta6o)v lb(av re Svo-rvx^? yepov, [avr. /3 

rti^ ato)!; 
ets ro koLTTov e^ets; 1215 

n?]. areKz^oj eprjpios, ovk ^)(OiiV Trepas KaK&v 
bLavTXri- 
acd TTOvovs es "AtSai^. 
Xo. fJLaTrjv bi (t ev y(xp.0L(TLV ^X^Lcrav deoC. 
Urj. dpLTTTCLiJLeva 

1197, 1200 Sic M V: OTTO toto^ L : ototo? ototo? P : ottoto? bis 
1197, semel 1200 A 1198 Sea-jroTrjv LP 1199 t^» AV: 

Tcou rell. KaTcip^o/xai AV'LP 1200 StaSoxa S' 5 A : StaSoxa 

rell. et 2V (evanida in V) : 5tc{5oxa o-ot Wilamowitz 1202 SoKpuw • 

ut vid. L 1204 tci) M L 1205 cAetTres M L P 1208 doj/cr^ 

Bavitv A : 6ave7v rell. XP'?''] XP^ •'^ {toji' cw»/) t4kv(i>v P : 

(rirjAeG) TeKvwv O 1210 eVt0^(ro/tat e^ip codd. : traieci. i/mc 

rursHS incipit B 121 1 x^^P^^ ^ '• X^P^^ ^^'^- 1212 ia^TfpTja'' o 

L : i(TT€prj<Te rell. 1214 tSt^;/ M : corr. M^ Suo-tuxt) Schmidt 

1217 5iayT\i}a-o/JLai P 1218 ydfAOKriv L^P : ydfiois rell. ANAPOMAXH 

(f)povba Trdvra, /cetrai 

• • • • • a 

KOfJLTrWV lJL€Tap(TL(iiV 'Kp6(T(ti. I220 

Xo. fXOVOS fJLOVOLCTLV €V bopiOLS avaCTTp^cf)!], 
n?]. OVK€T et, TToAty, TToAtS', 

(TKrJTTTpa r' ippeTOi) Tdbe [eTTt yataz^,] 
o-v r', 2» Kar' avTpa vvyj.a Nr^peoos KopT], 
TTavd^XeOpov 
p! o\jr€aL TTLTVovTa [tt/oo? yav.] 1225 

o. tco tw 

rt K€KLvr}TaL; tlvos alG6dvop.aL 
6€Lov; KovpaL, X€V(T(T€t a6pi](TaT€' 
baLfjLdiv 6b€ TLS X^VKTjv aldipa 
7ro/)^/xevo/uei^oy ra)i/ linTojSoT^jdv 

<i>^taS TT€bL(t)V €TTL{3aLV€L. I230 

0ETI2 

IIr}k€v, yapLV (tol tS>v iTdpos i^v/x^ev/xaroor 

rJKd) 0eVts AtTToiJo-a Nr^/^eo)? b6pov9. 

Kal TTp&Ta p.€v br] rots irap^cTTSiCTLV KaKols 

jjLr^biv TL XCav bv(T(f)Op€LV TTapfivecra' 

Kayo) ydp, fjv aKkavTa XPV^ tlkt€lv T€Kva, 1235 

aTTcoAeo-' eK o^oi; TratSa tov Tayyv iT^bas 

'A^^tAAea T€Kov(Ta iTp&Tov *EAAa8o9. 

12 19 TravTa (ppovSa P ((pp. ir. 2) Kurai] avelrai Musgrave 

post 1219 supple e. g. Ke7rai (5', d5/iot fxoi, iraMu ^aTreTeo) 1220 Kdfxircf 

fxerap(Tl<f codd. et 2: corr. Reiske 1221 ava(Trp((pwv V: corr. V" 

1222 ovKer 6? scripsi : ovKcri fxoi AP: ot/re ^uot rell. {pvKir icrri juoi 
irdXis Hermann) 1223 eVi ya7av del. Kirchhoff: ipperw 'irt 

yav Hermann : fortasse r<x S' iir\ yalav ippero^, tum deiicit sceptra 
histrio 1224 j8u0jo suprascr. A 7p. B 1225 Trpbs 70V del. Seidler 

1227 Kovpai VM^ {Kovpas M) : KSpai rcll. (K6pa B) 1228 yp. 

\evKhv B 1231, 1232 evanidi in M : rescr. M^ et m (^\dov pro 

T^KCD m) 123 1 aoi Platt : aS>v codd. 1233 5^ L : oroi rell. 

1234 (Tvix<pop€iv A iTT^vca-a P 1235 &K\av(Tr' {&K\avr' M B) 

iXpVf codd. 1236-1249 om. B ETPiniAOY 

Siv 6' ovv€K rjXdov cr7]ixavG>y crv 6' kvhixov, 

rov lAv davovra rovb^ 'A^^iAAea)? yovov 

dayjfov TTopevaras YIvOlktjv irpos ^cr^apaVf 1240 

AeXipOLS ov€Lbos, 0)9 CLTiayyiXXr] Tacf)os 

cf)6vOV (^CaLOV TTJS ^Op€crT€Las \€p6s' 

yvvalKa 8' alyjiakaiTov, ^ Avhpoixayr\v Kiyui, 

iSloXocTCTLav yrjv xprj KaTOLKrjaaL, yipov, 

*E\€V(a crvvakkaxO^Zcrav €vvaLOLS yaixoLS, 1245 

Ka\ 'nalha T6vh€, T(av a^n AlaKov p.6vov 

k€X€L[JLpL€VOV blf]. ^acTLXia 8' €K Tovh€ )(^pr] 

aWov 5t' aXkov hLai:€pav MoAoa-(rtas 

€vhaLixovovvTas' ov yap <S8' avaaTarov 

yivos y€vi(r9aL Set to crov Kap.6v, yipov, 1250 

TpoCas T€' Kal yap O^olcrL KaK€Lvr]S //.eAet, 

KaLTT€p T7€(Tovcrr]s YlaWdhos TrpoOvfJiLCL. 

(Te h\ o)? av etSr)? ttjs e/x^? €vvr]S xapLV, 

\0€a ycySxra Kal 6€0V iraTpbs riKOS,] 

KaKwv CLTTaWd^aa-a to^v ^poTr]CTLOiv 1255 

aOdvaTov acf)0LT6v re TrotT^o-co ^eoz^. 

KttTretra Nrjpicos €V 80/xots e/xoC /xeVa 

TO XOLTTOV 7]hr] d^OS (TVVOLKrja^LS 9€a' 

€vd€V Ko/xt^oji; irjpov €k t:6vtov ir^ha 

Tov cpCXraTov aol 7rat8' e/xot t 'A)(tAAea 1260 

oxj/r] h^jxovs vaiovTa vr](TL(OTLKOvs 

A^VKrjV KaT^ CLKT-qv ivTOS FtV^€LVOV TT^pov. 

aX.)C €piT€ A€\(j)(av et? 9€6h}xr]Tov tt^Xlv 
V€Kpov KOjXL^o^v T^vh^, Ka\ Kpv^as x^o^^ 

T240 irphs'] iTr A 1241 airayyeWr) A L' : -ye\r] (vel -yeXei) 

M "V^ P O et primitus L 1244 xph l^Av: xpVf^ rell. KaroiKiaai L 
1246 ru>v Barnes : rhu codd. {rcivS' O D) 1247 fiaffiKeiav V : 

corr. V^ S' €k] Ka/c L xp^] ^^^ -^ ^^4^ Mo\o(T(Tiav codd. 

et 2 : corr. Lenting 1251 Fortasse r' eVei 6eo7(ri {raKfivT^s 

Lenting) 1252 vpofirjOia L P suprascr. V^ 1254 iv roh 

TtoWo^s rSov avriypd<}>u}V ov (peperai 6 Xafx^os ovros 2 tJ/cos L P 

1256 T€] 0-6 V 1257 oixov MBO 1258 eeo] 0ey L ANAPOMAXH 

€\6iov TTakaias xpLpdbos koX\ov pvxov 1265 

2?77rta8o9 tCov ij.l[jlv€ 8*, ecrr' av e^ a\bs 

ka^ovcra irevTriKOVTa l^^-qpfjbojv \opov 

€X6ui Kop.L(TT'qv crov To yap TreTrpco/xei^oy 

hel <T iKKoixL^eLV' ZrjvL yap boK€L Tab€, 

irava-aL 8e kv7rr]S tS>v T^dvrjKOTOiv {/Trep* 1270 

TTaa-Lv yap av6p<aTroL(TLV i^Se irpbs 6€wv 

yj/TJCpOS K€KpaVTaL KaT6aV€Xv T 6(f)€Lk€TaL. 

Ut}. a> TTOTVL, o) y^vvala av/KOLpi^paTa, 

Nr/pecoy y€V€6\ov, X^^P^' t^^t^ ^' afto)? 

CraVTTJS T€ TTOtetS Kat T€KVOiV T&V €K (T€6€V, I275 

-Travo) 8e Xvirrjv cov K€\€vova-ris, 6€a, 

Kal TOvb^ 6<X^aS €LpL Y\r]KLOV TTTVxas, 

ov7r€p abv elkov x^P^' KaWLaTOV b^fxas. 

Kar* ov yajjL^lv brJT e/c re y€vvaL(ov XP^^^ 

bovvaC T €S €a-6kovs, oo-tls €v ^ovk€V€TaL, 1280 

KaK&v 8e k€KTp(ov pr] ^TTL^vpCav exeti^, 

/01778* et (aTTkovTovs oto-erat (f)€pvas bojjiOLs; 

[ov ydp TTOT av iTpd^^Lav €k 6€(ov KaKG)S.\ 

Xo. TToAAat p.op(f)al TUiV baLpovioiv, 

TTokka 8' aikTTTOis KpaCvova-L 6€0L' 1285 

Kat TCL b0Kr]6€VT OVK €T€k€a6r], 

T&v 8* d8oKrirc«)i; iTopov r]vp€ ^eos. 
rotdr8* aTri^r] ro8e TTpayfxa. 

1268 KOfiKTr-ftp V Haun. (-ttj»' V) : (-t^j/ etiam 2) 1269 Fortasse 
Zrjvi roi 1272 KcKparai P O t; t' om. A L 1272-1288 om. B 

1276 iraixru) M' Haun. AtJTrrjs V 1277 irvXlov A V : corr. V 

1279 oiirw yanuv Wilamowitz €t xph yap-^^f XP^ '^^ ^'^ '''* ^ci/vatwv 

70^6?!/ Stob. 72. 3 1280 is om. V L $ov\€rai AV 1282 Co-XP^' 

o-ous Stob. 1. c. €ro-€TotL SoVous V : corr. V^ 1283 H. v. 

in loco ex Antiope citato habet Stob. 70. 10 is re\os KaKws legens 
KaXus V\ Fortasse ol iK 0e«i/ legendum Subscriptio evanuit in 

M. T6A0S 'AvSpofxdxris A ('A. t. V) : EvpiiriSov rehos 'AvSpofidxVS L 
(t. Ei>. 'A. P) EKABH TnO0E2;i2 EKABH2 

Mera rqu 'iXtov noXiopKiav ol fjL(v"EX\T]V(s els rijv avTinepav Tpcod8os 
Xeppovi^aov Ka6a>ppia6r}crav' *A;(iXX6i;y Se vvktos opadiis (r(pdy(.ov r/rei 
p.iav t5>v 6vyaTcpoiV tov Hpidp.ov. oi pev ovv "EWrjves TifioivTes Toy 
rjpaia UoXv^evrjv aTrocriTdcravTfS 'EKa^Tjs €(r(f)ayiaa-av' IToXu/iiyo-rcop Se 6 
Ta)v Qp(XKa)V ^aaiKevs eva Ta)v Upiafxibcov Tlo\v8a>pov e(T(f)a^ev. elXr}(f)ei 5 
de TOVTOV napa tov Ilpidpov 6 JJoXvprjcrTo^p els TrapaKaTa6r]Kr]V fi€Ta 
Xprjpdroov. d\ov(rr)s ^e tPjs TroXeo)?, KaTaarx^lv qvtov ^ov\6[xevos tov 
Tr\ovTOv (poveveiv copfirjae K(i\ <Pi\ias ^vaTVxovarjs oiKiyatprjaev. eKpi- 
(f)evTOs de Tov aoifmros els Trjv 6d\aaaav, K\vdoi)V npbs Tcis rcov at}(pa- 
XcoriSo)!' aKrjvds avTov e^e^a\ev. 'EkojSj; de tov veKpov 6eaaafievrj 10 
eTreyva)' KOiva)aafxevrf 8e frjv yva> firjv * Ay afjLefivovi, Ilo\vprjaTopa aiv 
To7s naialv avToi) o)? eavTrjv fxeTenefi^aTO, KpvrvTOvaa t6 yey ovos, oos 
2va 6r]aavpovs ev 'iXio) fxr]vvar] avT(S' napayevofxtvcov he tovs fxev vlovs 
KaTea(f>a^ev, avTov de Trjs opdaeois eaTeprjaev. em be toov 'E\\t]va}v 
\eyovaa tov KUTr^yopov iviKr]aev' eKpi6rf ydp ovK ap^ai oifxoTrfTos, dXX' 15 
dpvvaa6ai tov Kardp^avTa. 

Hoc argumentum, recens quidem opus sed ceteris quae extant 
antiquius, tale exhibui quale ex codd. recc. aliquot edidit Schwartz, 
varietate lectionis ex A apposita. Argumentum nullum in M V L ; 
alia Byzantina in B P. 'TTr6de(ris TroXvScopov suprascr/>. Conferre 

iubet Prinz Greg. Cor. p. 17 qui oJ(rd' ovv h 5pa(rov (Hec. 225) in 
Euripidis UoXviBcfi (Uo\vSd>p(p Prinz) legi dicit. Cf. ad v. i. 
2 (T^payTJvai ri^iov A 5 Karea^pa^ev A 8 Zv(rTvxovs A g rh 

KKvSdiviov A T2, 13 KpvTTTovaa . . . 'iva^ ws A, ceteris omissis 

13 irapayevoi.t.eva) A (^-evov alii) 14 t^s dpa<rf«s] tu>v (xt^f^aKfxoiv A 

15 apx^iv A TA TOT APAMAT02 nPOSnnA 

IIOATAnPOT EIAfiAON OaT22ET5 

EkABH TaA0TBIO2 

X0PO5 [AIXMAAflTIAflN ©EPAHAINA 

TTNAIKnN] ArAMEMNflN 

IIOATEENH IIOATMHSTnP 

Sic A P : om. M V L alxnaXwriSwv yvvaiKuu om. P Acta circ. ann. A. C. 425-424 ; certe ante Aristophanis Nubes 
quae 423 fuit (Nub. 70i = Hec. 162, Nub. ii48 = Hec. 173, et 
prior saltem locus primae editionis Nubium est) ; fortasse post 
sacra Deliaca restituta anno 426. Cf. vv. 455 sqq. 

Codices MAVBLP etiam palimpsestus H (vv. 885-938, 
II 26-1130, I148-1195) : raro notantur O F et multi Byzantinae 
recensionis (vid. Praef.). Saepius discrepant inter se L et P. 
B initio mutilus est : vv. 1-522 supplevit manus recentissima : 
in V desunt vv. 212-256 et 712-1069. Accedunt Scholia ampla. EKABH nOAYAQPOY EIAQAON 

Hko) veKpdv K€V0fJLQva koI (tkotov iTvXai 
kiTTUtv, LV* "ALbrjs X^P^S" wKtcrrat dec^v, 
Ylokvbwpoiy *EKaj37;j Traty yeyuis ttjs Ktcro-ecas 
T[pLd[jiov T€ iraTpoi, oj /x', eTret ^pvywv nokLV 
KLvhvvos ^cryjE bopl Treo-etr ^EkkyjVLKut, 5 

6etcras V7re£e7re/x>//^e TpcotK^? xdovos 
YlokvfjirjGrTopos Trpbs bcofjia &pr}KLOV ^ivov, 
os TT^v^h*) dpLarTrjv \€pa-ovr](rLav TrkdKa 
(nT€Lp€L, (f)LkL7nrov kaov €v6vv(av bopC, 

TTOkvV 6e (TVV e/XOt \pV(TOV €KTT€IJL7T€L kdOpcL 10 

TTaTrjp, Xv, et ttot 'lAiou retx^ iTicroL, 
TOLS ^SidLV etr; Tratcrt jutr) cnTdvLS ^Cov. 
v€(aTaTos 8* -^ UpLaiJLLbSyv, o KaC /ue y^j 

V7T€^€TT€lJL\}r€V' OVT€ yhp (^€p€LV OTTka 

ovT €yyo<s oto? t ^ reo) j3pa\CovL. i5 

ecos /utei^ oSj^ y^s op0* €K€l6^ 6pC(Tp.aTa 
TTvpyoL T ddpav(TTOL TpoiiLKrjs Tjcrav xdovos 

tjKTOL>p T aO€k(poS OVfXOS €VTV\€L OopL, 

Kaku)S TTap^ dvbpl SprjKl 'Trarpwo) $€V(a 

EvpiiriSov 'EKoifiri suprascr. M L P : 'jroXvdwp suprascr. / (vel alia 
manus recens in L) i yp. (tkStovs M ((tkStov, ut videtur, Lucian 

Necyom. i, Strabo xiv. p. 670, Demosth. Cor. p. 315, Libanius iv. 
p. 309 aliique qui citant) 3 yp. ttjs Ki(r<T€(i}S (voluit Ki(T<rias) 5 

8 TTjvS' Hermann (cf. v. 1052) : t)ji/ codd. et 5 (deest B : v. ad v. 
523) XfppovT}(Tiav codd. : corr. Brunck : etiam v. 33 13 ^ 

Didymus ap. 2 : ^v codd. et 2 16 Fortasse 6pd' ct' €?x' («««t* 

etiam 2) 19 <pi\(i) L P ETPiniAOT 

Tpo(f)aiaLV coy tls iTTopOos r]v^6iJLr}v, TaXas* 20 

iirel be TpoCa O^ "E,KTop6s t aiT^XkvTai 

^vxv» TraTpcoa 6^ kaTLa KaTea-KCLipr], 

avTos 6e /Soo/xo) irpbs deobpiT^Tio iTLTvei 

a-(f)ayels 'A^^tAAecos iraLbbs €k iJLLaL(f)6vov, 

KT€LveL fxe xpv(Tov Tbv TaXaLTTCopov \apLV 25 

^evos TTaTp^os kol KTavchv es oTbpi' aXbs 

fjLeOrj)^^, Xv avTbs \pvabv ev b6iioLS exj]. 

KelfxaL 6' €77* OLKTaLS, aWoT ev 7r6vTov craAa), 

TTokkoXs bLavkoLS KVfxaTcov (jiopovixevos, 

OLKXavTos aTa(f)os' vvv 8' inrep pLrfTpbs (f>L\r]S 30 

'E,Kd(3r]S OLL^rcrd), cro^ix' epr]p.(i)(ras e]x6v, 

TpLTaLOV rjbr] (f)eyyos aL(i)povixevos, 

ocrovirep ev yrj Trjbe ^eparovr](TL(i 

fxr]Tr]p ifxr] bv(TTr]vos eK TpoCas irapa. 

TTavTes 8' 'A)(atot vavs eyovTes r](TvyoL 35 

6a.a-aovcr* err olktols Trjabe &pr]KLas x6ov6s' 

6 IIr]ke(i)s yap ttoXs virep rvpL^ov (f)avels 

KaTea)(^ 'A)(tAAei)9 ttclv aTpdrevjx^ ^EXXr^vLKov, 

77/309 otKoz; ev6vvovTas evaXCav TTXaTr^v 

aheL 8' abeX(f>r]v Tr]v eixr]v IIoXv^evr]v 4° 

TVfx^d^ (f>LXov TTp^a^f^ayixa Kal yepas XalSelv, 

KOL Tev^eTaL Tovb^, ovb^ ab(opr]Tos (f)LXa)v 

^aTaL TTpbs avbp5>V' rj TTeiTpo^fxevr] 8' ayet 

6aveXv dbeX(f)r]v r(S8' efxrjv ev -qfxaTL. 

bvoLV be TTaCboLV bvo veKpo) KaT^xf/eraL 45 

fx-qTrfp, efxov re Trjs re 8i;o-r?7z^oi; K6pr]s. 

(f>avrjaopLaL ydp, o)? Td(f>ov TXr]fX(x)v tv^o), 

23 5^ AV : T6 M LP2 XieoS/x-fircf} M (eeoSfi-f^Tit) 2 et yp. M') 

28 oKT^s M O 29 &\\ois Usener 30 &K\av(Tros &ra(l)osMAY : 

&ra(pos &K\avTos L P O {&r. &K\av(TTos P) 35 r M 36 0prji. 

KtT/s L 38 yp. axaiKov M 39 etVaA^ai' A L P M'^ irAoTai' 

L 42 ov yap L 44 sic A V O yp. M : ri]u ijrtiv t^S* Vfiepcf. 

MPF/ (tV eyuV ******* L) 45 5uo] dvca A VL 46 Sv<rrdvou 

Kdpas L - EKABH 

bovXrjs TToba>v Trapoidev iv K\.vb(ovL(j^. 

Tovs ycLp Karo) aOevovras i^rjrrjcrdiJL-qv 

TvpLJSov Kvprj(raL Kas x^^P^^ ixrjTpbs Trecreti^. 50 

TOVpLOV IJL€V OVV 6(rOV7T€p TlOeXoV TVyelv 

loTat* y^paia 8' cKTToboDV ■xu^prjcroiJLaL 
^EKajBr}' Trepa yap 178' vtto (TKr^vijs TToba 
^AyapL^jJLVovos, (pdvTaa-ixa beLfJLaCvov^r €[jl6v. 

(f)€V' 

0) fJLrjTep rJTLS €K TVpaVVLKWV b6lJL(i)V 55 

bov\€LOV riixap etSes, ws TTpda-cr^LS KaK&s 
6(T0V7T€p €V TTOT' dvTL(rr}K(aa-as b€ (r€ 

(f)6€Lp€L 6€&V TLS Trjs TTdpOL^^ €V7Tpa^Las. 
EKABH 

ay€T\ 0) TTalb^s, ti]v ypavv iTpo 80/xcoz/, 

ay€T 6p6ov(raL T-qv opL^bovkov, 60 

Tp(Ddb€S, vfJLLV, TTjOoV^e 8' dvaa-aav 

Xd^€T€ (f)€p€T€ TT€p.'TT€T d€Lp€T€ [JLOV 

y€paLas x^Lpbs TTpoaXa^vpL^vaL' 

Kaya) crKoAto) aKLiT(0VL X^po? 65 

bL€p€LbofX€Va aTT^vact) ^pabvTTOvv 

ijkvaLV dp6p(i)v TTpoTL6€Laa. 
6) aT^poTTCL Al6s, ci) aKOTLa vv^, 

TL TTOr' atpOjXaL €VVVXOS OVTCi) 

b^LfiaaL, (f^dafxaaLv; o) iT^TVLa Xd(£>v, 7° 

yL€XavoiTT€pvy(i)V fjLrJT^p ov^Lpcov, 

dTTOTT€lXTTOfiaL €VVVXOV 6\f/LV, 

rjv TT€pl TTaLbbs ifxov Tov a(id(pix€vov KaTOL @pr\Kr]v 
dfxcfiL Uo\v^€Lvris re (f^CXrjs 6vyaTpbs bC 6v€Lp(i)V 75 

50 fcetscodd. 52,53 jfpaias . . . 'EkojStjs L : corr. / 53 (ffcrjvV 
L P fortasse recte ((r/crj»/^s 2) 54 Suspectus : habuit 2 56 elSes 

^fiap (sic) V 60 6ix6Sov\ov vvv L 62 fiov de/xas L suprascr. v 

(A.e/7ret t^ ffoi/xa 2) 64 yqpaias L 65 aKiixTravi L P 66 Siepei- 

So/xevn L P z; suprascr. A 69 ivvvxiois Hartung (evwxos SchoL 

Ar. Ran. 1331) 70 x^'^»'] TP* Nu| M : utrumque 5. x^'^" 

Eustath. pp. 173, 1877 75 TToXv^eivns M: -|eVr?s rell. ETPiniAOT 

[eibov yap] (^o^epav [oylriv ejjLaOov] €bar]v, 
o) \66vL0i 6€0L, (Twcrare iralb^ iixov, 

09 fJLOVOS OLKOiV CLyKVp^ €T eilCiV 8o 

Tr]v XLovcabrj &pfiKriv Kare;(€t 

^€LVov TraTpCov (pvXaKaLo-LV» 
iaTaL TL viov 

7J^€L TL /ueAos yoepov yoepaXs, 

ovTTOT* efjLCL <f)prjv w8' akLacTTos 85 

(f)pL(T(r€L, TapjScL. 
TTov TTore 6€Lav ^EXevov y\fv\av 
k(Cl Ka(Tavbpav €(rt8ft), Tpwades, 

wy juot KpCvocxrLv oveCpovs; 
elbov yap jBaXLav €\a(f)ov Xvkov atfJLOVL X^^^ 9° 

(r^paCofJLevav, a/n ifM&v yovdToov (TTTa^T^eXa-av drotKrcos. 
Kat Tobe beLpLCL [jlol' ^k6* vir€p aKpas 
TVfxlSov Kopv(f)as 

(f)dvTa(rfjL^ 'A)(t\ea)y ^ret be yipas 
tS)V TioXv 1x6x6 cov tlvcl TpcoLabiov. 95 

CLTT^ ipLCLS aTT* efxas ovv T6b€ TratSos 

iriixyfraTe, baC[xov€S, tKerevco. 
X0P02 

*EKd(3r], (TTrovbfj 7rp6s o-' €kLd(T6r]v 

TCLS b€(nroa"vvovs (TKrivas irpoXLTTOva^ 

tv* €KXrip(a6r]v [kol iTpoa-^Tdx^rjv] 100 

bovkrj, 7T6k€(i)S d7T€kavvo[X€vr] 

Trjs 'IAta8o9, k^yxT^s alxi^V 

76 Verba uncis inclusa del. Hartung elSov eJSov yap P : flSov A 
80 &yKvpd T ifjLoov codd. : corr. Byzantini : &yKvp' a/jLwv Meineke (eVi 
ruiv ifiwv oiKuv 2V, ubi leg. fortasse iri) 82 irarpiov M: irarptfiov 

AVLP 85 oKiaa-rov Nauck {-ros 2) 86 rap^^i Blaydes 

87 ^vxhv V 88 Kal] ^ V Kaaav^pav P: Kaffdv^pas M AVL, 

et, me iudice, 2 rpmaZcs A V {Kopai add. P) 91 KciTr' LP: 

corr. / avoiKrws Porson : avdyKa olKrpws codd. et 2 (at glossa 

av7i\€oos in M V) 92 i]\vd' P v : ij\v9€ yap L 96 oTr' i/xas 

oZv av efias codd. : corr. Bothe. eiTr' ifias air ifj.as rSBe iraiSSs, v. 97 
deleto Nauck 100 koI vpoa-erdxQvv seclusit Herwerden EKABH 

hopi6r\paTos irpos ^Ax^at&v, 
ovh€v TTaOioiv aiTOKovcf^CCovor^ , 

dXA.' ayy^kLas jBdpos dpajjiivr] 105 

fjiiya (TOL re, yvvaL, Krjpv^ dx^cDV, 
ev ydp 'A)(ata>r irXrjpeL ^vvobio 
XiyeTai bo^aL (rr}v 7rat8' 'A;(tAet 
acpdyLov OecrOaL' Tviifiov 6* e7rt/3as 
oTad^ 0T€ \pv(T€OLS €(f)dvr] (Tvv ottXols, iio 

raS TTOVTOTTOpOVS 8' €0r)(€ (T)(e8taS 
\aL(f)r} TTpOTOVOLS €TT€p€LboiJi€Vas, 

Tdb€ 6(ji)vaa(i)V 

Uol b-q, AavaoL, tov epibv tv\x^ov 

aT€kk€(r6^ dyipacTTov d(f)€VT€s; 115 

TToWrjS 8' eptSo? (TVV€TTaL(T€ K\vb(JL>V, 

bo^a 8* €yj^p€L bL\ dv *EA.A^i;a)r 
(TTpaTov axwir]Tr]V, rots jtxez; 8t8orat 
Tvix^(D (T(f)dyLov, rotj 8' o^x^t boKovv, 
-^v 8* 6 t6 pi€V (Tov (TTT€vb(i)v dya6ov 120 

TTJs fJiavTLTToXov BdK)(r;s dv€)(0)v 
\€KTp* *Ayapi€iJiV(ov' 
To) 0r;o-et8a 8', o^o) ^A6r]v5)v, 
bL(TaQ)V [xv6(t)v pr]Top€S r\aav' 

yv(afj,r] 8e /xta (Tvv€yu)p€LTr]v, 125 

roi^ 'AxtAAetoz; TVfx^ov aT€(f)avovv 
atfxaTL )(Aa)pw, rd 8e Kacraz;8pas 
\€KTp^ ovK €(f)dTr]v Trjs 'A)(tA.etas 
iTp6(T6€V 6r]a-€LV TTore Ady)(r;j. 
o-7roi;8at 8e X6y(x)V KaTaT€LVO]X€va)V 130 

^o^az^ lo-at TTcos, Trptz; 6 ttolklX^^j^poov 
KOTTty ^8uAdyoj br]]xo-)(apLaTr]s 

105 aipofi^vrj P/: apo/ieVrj V 108 oxtAet M: axtXA«t rell. 

116 (Tvveireffe codd. et 2: corr. Byzantini {(rvveKpovffe Schol. Byzant.) 

117 'EAAavwj' codd. : r? suprascr. P v 120 S' 6 L P : S^ rell. 2 
123 5*o> L, 0^« / 128 dxtAA.6tos codd. : corr. Byzantini ETPiniAOT 

AaepTLabrjs TTeiOeL a-rpaTLav 

jutr/ Tov apLo-Tov AavaS>v TTavTcav 

bovkcov a-cfyayLOiv etveK airoiOeLV, I35 

fxrjhi TLV^ €Itt€LV irapa ^epa-ccjyovr) 

a-TCLVTa (f)9LIJi4v(JL>V 

0)5 a\apLa-TOL AavaoX AavaoXs 
T0L9 ol^op.ivoLs vTTep ^EkkrjvMV 

Tpotas TT€bL(t)V aiTi^rja-av, 140 

^£et 8' ^Obvaevs ocrov ovk 7/877, 
TTiaXov acf^ik^iov crSiV citto p.aaTGiV 
€K T€ yepalas x^P^^ oppL-^a-cov, 
aAA.' XOl vaovs, l6l TTpos ^odixovs, 
tf ^Ayafxiixvovos lk€tls yovaTonv, '45 

Kripvcra€ 6€ovs tovs t ovpavCbas 
Tovs 6^ VTTO yalav. 
ri yap cr€ Airat hLaKdiXva-ovcr 
6pcf)avov €trat TratSoj /x€A.eas, 

rj 8et o-' ^TTLbeHv Tvpi[3ov iTpoTTeTTJ 150 

(f)OLVLaaopi€vr]v at/xart iTap^ivov 
€K yj)va-o(l)6pov 

b€Lpr]s vaa-pico pi€\avavy€L, 

Ek. ot eyo) jueAea, rt ttot^ aiTvaa); [^'"P* 

TTOLav ayoi), ttoXov 6bvppi6v, 155 

8eiA.ata SetXatoi' yr\p(x)S, 

bovX€LaS [tCLs] OV TkaTCLS, 

[tcls] ov (f)€pTas; otpiOL. 

135 e'/i/eK' L P : ovveK rell. 136 ^ep(re(p6vr} M : riep- M^ rell. 

141 '05v(TfvsLP : o5u(r(r€i»s rell. : non notatur amplius 142 fia^Siv 

L, corr. / 143 yr]paias V x^ 'P"^ A V L i^opjxii^rwv P 

145 seclusit Heimsoeth 146 ovpaviovs L 147 Yams Porson 

150 rv/xfica V F 154 ot eyei» TrpoKciTro} \verai 8e /ioy ^eArj L (cf. v. 

438) : corr. / 154-215 Responsiones metricas post Hermannum 

Seidlerumque dubitanter adgnovi 155 yp. oxw 2 (verbum) : 

itXav Nauck 158 o^/j.01 M L : &ixoi /jloi A V : &1J.01 &ixoi P EKABH rts afjivv€L iJLOi; Trota yevva, TTota 8e TToAtj; cfypovbos irpecr^vs, i6o 

^povboL TTalbes. TToCav 7] ravrav rj KeCvav (TT€ 1X0); tTTOt 8' 170-0);+ TTOV TLS Oc&V 

"frj baLfxovoivf CTrapcoyos; 

o) KCLK (veyKovcraL, 165 

Tp(£tabes o) KCLK kveyKovcraL 
TTriixaT, aTrcokeaaT oikeo-aT' ovKeTL /uot ^tos 

ayao-Tos ev <^aet. 
d) rA.a/xcoi' ayr\craL piOL irovs, 

ayqa-aL Ta yrjpaLa 170 

TTpos rar8* avkav o) TeKVOv, o) Trat, 
Si^o-rai^oraras [/zareposj — efeA^' efeA^' 
otKcoi^ — ate juarepoj avSciz^. 

[S TeKVov d)S etSrjj otW otay i75 

ato) (f)dpiav irepl cras '^vxas.] 

nOAYSENH 

» r 
tO)' 

jjLCLTep piCLTep TL jSottj; TL viov 

Kapv^acr oIkci)V /x' coo-r' oprty 

0d[x^€L ra)8' e^eiTTa^as; 

159 oyuwTj M V : fortasse recte ^et^eo Porson 161 irpeVjSus 

suspectum 162 iroioj' fj] irolav L. Cf. v. 1060 et exempla apuci 

Dionys. Comp. v, p. 105, Alex. de Schemm. viii, p. 429 (Walz) 
163 TToi A P : TT^ MVL TTot 5' tX<«»; Steinbrychel : fortasse tt^ 5^ 
(TTaJ; ■Koif 9i<Ta) ir65a; Tis Reiske 164 Oehs ^ SaifKav Nauck {SalfJiwv 

O) : deuv ^ 5aifjt.(av vcfv Musgrave. Videtur glossemate expulsa esse 
vera lectio 167 airwXeoraT bis L 169-176 corruptionis 

arguunt cum iterationes histrionales, tum metrum nec in se perfectum 
nec vv. 210-215 respondens. Cf. Ar. Nub. 1165 cum Scholio. 
Omissis quae uncis inclusi habes responsionem 169 TXd/xwv M : 

TXafiov A V : TXrjfJLov L P &yija-ai M A V P irov A : irov V 

170 7poio codd. : corr. Hermann 171 S> Trot iro? ef eA0' e^eKd' oIkuv 

citat Schol. Ar. Nub. 1065 174 Sie . . . t€Kvov om. P fiarphs L 

175 iXbris W : Xbris rell. (A mutilus) o'lav o'lav om. M, add. M^ 

178 KTfpv^aa-' M P': corr. M^ (jcapv^ova' F et Byzantini) 179 t^8' 

codd. et 2 : twvS' Reiske 

EUR. I. 20 ETPiniAOT 

Ek. otfJLOL T^KVOV. l8o 

rTA. TL [JL€ bva-(f)r}fjLeLS ; (f^poLiMLa fjLOL KaKa. 

Ek. aloL cras y}/V)(as. 

riA. i^avba' jjlt] Kpvxj/rjs bapov. 

b€LpLaLV(i> beLfJLaLVCii, [JLaT€p, 

TL TTor' avacrT€V€LS ... 185 

Ek. [o)] t€kvov T€Kvov /xeAeas /xarpos . . . 

ITA. TL (5e) Tob* ayyeXels; 

Ek. (Tcjxx^aL (T ^ApyeCoiV kolvcl 

(rvvT€LV€L irpbs TVfjL^ov yvcdfjLa 

IIr]\€L(i yivvcL. 19° 

IIA. ot/xot [jLaT€p, TTws (fidiyyrj 

apL^yapTa KaK&v; [idvv^Tov jjlol, 
fjLdvv(Tov, ixaT€p. 
Ek. avbOiy TTOL, bvcr(f)rifjLovs ^rffxas' 

ayy€k\ov(T 'Apyetcoz^ 5o^at 195 

yj/ij^fy^a TCLS aas Trept /xot yf/vxo-s. 

riA. 0) b€Lva 7Ta0ovcr\ 5» 7ravTkdfJL0i)v, [olvt. 

ft) 6i;o-rai;ou /ixarep jSlotcls 
oXav olav av (tol k(ol3av 

€\dL(TTav dpprjTav r' 200 

(s)p(r€V TLS baLfjLOiiv; 

OVK€TL (TOL TTaLS aO OVK€TL 07/ 

yrjpcL SetAatw SetAata 
a~uvbov\€Vcro). 

180 &1X01 V o?]uot fioi Hermann ; sic 179-180= 181-182 

181 /te] Mot L P : om. V fioi om. A : suspectum : fortasse filv 

186 S) del. Hermann firirphs L P 187 5e add. Seidler ; sic 

184-185 = 186-187, sed etiam sententia praestat d^ye^Aets (sic) M: 
ayycKXeis W rell. 188-190 = 191-193 190 irrjKciSa codd. 

et 5 : corr. Paley 191 yp. ira? 2 M (voluit ira ?) : tt^ Trcijs V 

194 <|)^juos M L : ^({/xos rell. 196 xp-fj^pois M fortasse irepl delen- 

dum ; sic 177-179 = 194-196: cf. 176 197 iravrKaixoiv M : irav- 

rKaixov AVLP 200 4xOi</rav^ alaxio^Tav V suprascr. M' 

203 SetAo^o SetAoty A EKABH 

(TKVixvov ydp /x* coo-r' ovpiOpiTrTav 205 

Ijl6(T)(ov beiXaCa huXaiav 

i(T6\}/r], 

Xetpoj avapTracTTav 
(Tas aTTo Kaiix^TopL^v t 'At8a 
yas VTroTT^fXTToix^vav ctk^tov, evda V€Kp6)V pATa 

ToXaiva K€La-opiaL. 210 

Kal (TOV IJL€V, fXCLTep, bvCTT(JLVOV 

KXaCot) TtavhvpTOLs OprjvoLs, 
Tov €ixbv b€ ^LOV X(i)^av Xvfxav t 
ov fX€TaKkaLO[xaL, aXka 6av€LV fxoi 
^vvTV\La Kp€L(Ta-aiv €KVpr}cr€V. 215 

Xo. Kal fxrjv ^Obv(TCT€vs €py€TaL 0-7701)87) 770809, 

*E/ca^77, viov tl iTpos o-e CTrjfxavoiv €7tos» 
OAY22EY2 

yvvaL, 8oKa> ix€V cr* etSemt yv^ofxrjv CTTpaTov 

"^ijcly^v T€ Tr]V KpavO^laav ak)C opidis (ppd(T(t), 

e8o^' 'Ax^atots 77at8a cTrjv YloXv^€vr]v 220 

a-(f)d^aL TTpbs opOov xS^fx ^ Ayj.Kk€Lov Td<pov. 

rjfxas 8e ttojxttovs Kal KopLLo-Trjpas Kdprjs 

Taa-a-ovcrLV €LvaL' OvjxaTos 8' eT^torarr;? 

Up^vs T €1T€a-TaL Tovb€ TTaLS 'A)(tAXea)s. 

oto"^' ovv b bpacTov; fxrfT aTTOcnTaa-drjs /3ta 225 

)U7/r' es x^p&v dpLLkXav €^€\Or]s €\xoi' 

yiyv(i)CTK€ 8' dkK-qv Kal TTapovcTiav KaKUiV 

205 ovpeidpeiTTav Porson 207 i(r6\f/ei M A V : etV. L P avap- 

tracrr^v L v suprascr. M' 209 (tk6tos M, cf. v. i : o-k6tw L 210 o 
ToAotyacodd. : corr. Seidler 211 aov 2 : (re codd. Svffrdvov L 

(qui addit fiiov) : Sva-Tdvois M fWilamowitzio teste, BvaTdv** vel 
Sva-rdv»** Prinzio) : Svarave M^A VP (Sva-rrjve V) 212 -iravoSvprois 

codd. : corr. Blomfield 212-256 desunt in V 224 Ipevs A 

eVetTTTj codd. et 2 : corr. Nauck 225 hpaarov M P et Greg. Cor. p. 

17 : Spdaeis AL suprascr. M' : to /coAo tuv avriypd^poov Spacrov exei 2 
airoffirdaris L 227 aKfx^v Verrall (oA/cV etiam 2) KaKuv 

irapova^iav L ETPiniAOT 

r&v (T&v. (To<p6v TOL KCLV KaKols a beX (ppoveiv, 
Ek. aial' TrapeVrryx,', ws €olk\ ayoiv ix^yas, 

ttAt^pt]? (TTevayixGiv ovbc baKpvaiv k€v6s. 230 

Kaycny^ ap^ ovk i6vr](TKov ov fx €\pr]v davdv, 

ovo (aAea-ev fxe Zj€VS, Tp€(p€L , OTrtoy opa 

KaKSiV KCLK akXa fX€L(pv* 7} ToXaLV* €y(a. 

et 8' eoTt rots' dovAotcrt tovs iX^vO^povs 

fjLT] XvTTpa fJLrfbe Kapb ias br\KTrfpLa 235 

€^La-ToprfCTaL, aoL fxkv €lprj(T6aL \p€(av, 

rjfjias 8' aKov(TaL tovs ipcoTiovTas Tab^. 
Ob. €^€(rT , kpoiTa' Tov y^p6vov yap ov (f)6ov(a. 
Ek. oto-^' rjVLK -qXd^s 'lAtou KaTdcrKoiTos, 

5v(rxA.at^'ta t afxop^oSy ofjLfJidToov t diro 240 

(f)6vov a-TaXayfjLol crrfv KaT€crTa^ov yivvv; 
08. ot8'' ov ydp d^pas KapbCas €\f/avo-€ fxov. 

K. €yV()L> 0€ G- tiA^Vrf KaL fXOVTf KaTCLTT €fXOL; 
08. fX€fXVrffL€&* €S KLvbvVOV €X66vT€S fx€yav. 

Ek. r/\//-a) 8e yovdroiv t&v e/xwr raTretz^os wr; • 245 

08. u>(TT €v6av€Xv y€ a-oXs TT€7r\oLcrL X^^-P* ifJ-W» 

Ek. €cr(i)aa brJTd o-' e£e7re/x\/Aa re x^ovds; 

08. c5o-r' ^iaopav ye (f)€yyos rfXCov ro8e. 
K. rt OT/r eAe^as oomos' wi^ ejuoj tot€; 

08. 7roXX(ov X6y())v €vprffxa6\ (octt€ fxrj 6av€lv. 250 

Ek. oi^KOVi' KaKvvrj roto-8e rot? ^ovX^vfxaaLv, 
os €^ €fxov fX€V €T:a6€s ola (f>fis ira^^lv, 
Opas oi^Oer rffxas €V, KaKCDS oaov ovvr); 
dydpLCTTov vfx&v CT7r€pfx\ ocTOL brffxrfydpovs 
^r]XovT€ TLfxds' fxrfb€ yLyv(oaK0Lcr6€ fxoL, 255 

ot TOVS (f>LX0VS ^XdlTTOVT^S OV ^pOVTL^€T€, 

228 Tot] Tf AL cum Orione, Anth. i. 4. 231 Koyii yap codd. : 

corr. Ludv. Dindorf 236-237 nondum expediti. o-e fiev epuraadai 
Weil 240 T ^TTo P suprascr. M' : S' ^tto L : ^tto M A 245 5t] 

Te M 248 ye om. A 249-250 ante 247-248 transpos. Byzan- 

tini, probante Porsono : damnat Wecklein 253 Svycf. Porson 

256 (ppovnXeTe L P ; yiviefTKere M A EKABH 

Tjv rot(rt TToXAotj Trpo? \apiv Xeyrjri tu 

CLTOLp tC br} aocpLcrixa Tovd^ r^yovpi^voL 

€9 Trjvhe 'nalha \lrrj(f)OV wpLcrav <p6vov; 

'TTOTepa t6 XPI^ ^^' ^TTT^yay' avOpcoTrocrcl^ayeLV 260 

irpos TVfJLjSov, €vda (SovdvTelv jjLaXkov T^piiteL; 

rj Tovs KTavovTas avTairoKTeXvaL ^eAcoj^ 

€$• Trjvb^ 'A)(tAAei/s ivbLKOis TeCv^L (f)6vov; 

aAA' ovbev avTov rjbe y etpyaa-TaL KaK6v. 

^Ek€vr]V VLV aLT€LV xprjv Tacpco 'npoa-cpayp.aTa* 265 

Keivr) yap tiiXecrev vlv is TpoCav t ay€L, 

61 8' aixp-ciXcdTaiv xprj tlv €KKpLTov Oaveiv 

KakkeL &* vTTep^ipovcrav, ov^ rjixGiV T^be- 

r) Tvvbapls yap elbos iKTrpeirecrTaTr], 

abLKovcrd &* rjfjicov ovbev rjcrcrov rjvpeOr}. 270 

T(o fji€V 8t/cat(p roV5' a[XLWu>fjLaL X6yov' 

h b* dvTLbovvai bel cr diTaLTOVcrrjs e/xoi;, 

aKOVcrov. rjyj/a} Trjs efjirjs, ws (^?]s, X^P^^ 

Kal Trjcrbe ypaCas irpocnrCTVdiV TTaprfCbos' 

dvOaTTTOfiaC crov Tutvbe tu>v avTS>v eyoi) 275 

XdpLV r' aTratro) Tr]V Tdd^ iK€T€V(o re cre, 

fJiri [XOV TO T€KVOV €K X^P^^ dTTO^TTTdarjS, 
IXrjbk KTdvT]T€' tG>V T€6vr]K6T(JL>V dXLS. 

TavTr] y€yr]6a KdTTLXrfOofxaL KaKav 

7J8' di^rt TToXXStv €(ttC ]xol TTapaylrvxVt ^^^ 

'k6Xls, TLO-qvr], (SdKTpov, r]y€]i(xiv obov. 

ov Tovs KpaTOvvTas XFH KpaT€LV a /ixr) xP^^^f 

ovb^ €VTvxovvTas €v boKelv TTpd^eLV deC' 

260 Th xprj*' etiam 2 : rh xph Nauck (et F ?) avQpasiTOKroveiv P 

(errore ex 2) cum Eustathio, p. 11 79 263 TtVet M A 265 irpo- 

<T(pdyiJ.aTa P O : irp6(T(payix6. ri V : irp6<T<payixa rell. 267 alx/xdXcaTov 

M V P 269 iKTrpeire^Trdrri M : evirpcirfardrr} M'* rell. 270 ^ttoj» 

A V P 274 yepaias codd. : corr. Valckenaer irapeidSos codd. 

(ex irapvlSos et yeveidSos ortum, ut vid.) : corr. Byzantini 276 t*] 

S' M 277 x<*P^s V : rasura in L 279 del. Hartung. Cf. 

Or. 66. Habuit 2V (recens scholium) 281 ^6X15] 4\v\s Prinz 

282 Thv Kparovvra Stob. 105, 20 283 TTpd<T<Teiv V ETPiniAOT 

Kayu) yap ?) ttot , aAAa vvv ovk et/x ert, 

Tov TiavTa 5' ok^ov rjixap €v pH a^etAero. 285 

dAA', a> (pikov yiv€ioVy alhicrO-qTi /xe, 

otKTLpOV iXOihv 6* ei9 'A)(attKOr (TTpaTOV 

7rapr]y6pr](rov, o)? aiiOKTeiveiv (f)66vos 

yvvalKas, hs to irpGiTov ovk €KT€ivaT€ 

jSciiiJicov aT:o(n:aaavT€s, aX)C wKrtpare. 290 

vopios 8' er il/xti' rot? r' eAei>0e'poi? lo-o? 

Kat roto-t SovAotj alp.aTos Ketrat Trept. 

ro 5' d£tco/xa, Kaz^ KaKC«)9 k^yrj, to (tov 

TretVet* Ao'yos yd/) Ik r' abo^ovvTOiv ld)v 

KOLK TUiV boKovvToav avTos ov TavTov crdivei. 295 

Xo. ovK eo-rtr ovth) (TT€ppos av6p(i)7:ov (^wt?, 

?7rts y6(£)V cr&v koX fJLaKp&v 6hvp\xaT(i)V 

Kkvovcra dprjvovs ovk av eK^dAot baKpv. 
08. 'EKd/3r/, dtSdo-Koi;, //,r/8e rw 6vp.ovix€V(^ 

Tov €v XiyovTa hvcrp,€vr] TTOiov (f)p€v6s. Zoo 

eyO) TO fJi€V (TOV (TQi)\X V(f)^ OVTTCp €VTVyOVV 

a(^^€iv erot/xd? et/xt koiik dAAcos k€yo)' 

a 8' etTTor etj aTravTas ovk apvr]cro]xai, 

TpoCas akov(Tr]s avhpl ra> Trpcoro) arpaTov 

(Tr]v TraXha hovvai (T(f)dyiov e^airof/xeVw. 305 

€v rcSSe ydp Kd]ivov(TLv al TToXXal TrdAeis, 

drai' rts icrdXbs Kal 7rp66v]jLOS o)v dvr]p 

ixr]h€v (f)€pr]Tai tS)V KaKi6v(t)v TiXiov. 

77/xti^ 8' 'A)(tAAei)? d^tos rt/xr/s, yvvai, 

6av(i)v V7:€p yrjs 'EAAd8oy KdAAtcrr' dvrjp. 3^° 

284 ^j/ codd. 287 dxoi«bv codd. Gf. 510. Non notatur 

amplius 292 ro7s M L : to?s 76 P 293 AeyT? codd. (rh (xhv 

Xcyr) A) et 2 : etiam Stob. 45. 6 et Gellius xi. 4 : \€yr}s Muretus 
294 ireiOei A V O : viKa Gellius (irejVet 5 et Stob. et yp. V^) \6yos 5' 
€K Tw»' Blaydes 295 cDvrhs P : ouri)? rell. 296 ovk] rls Greg. 

Cor. p. 64 avBpdoirwv A 297 «yt^ous cous Wecklein (malim y6ov 

(xhv) 300 <(>pev6s 2 ut vid. (T(p dvfiovfievcfi /xepei rrjs ^vxvs) '• <Pp(v\ 

codd. et 5 recens EKABH 

ovKOVv Tob^ alaxpov, et ^kiirovTi ^ikv (f)L\(a 

Xpu>fji€a6\ cTret 8' oAcoAe, /xrj xpu>iJi€(r6^ €tl; 

etey TL brJT e/oet rty, tjv tls av (pavfj 

(TTpaTov T a6poLaLS 'noX^p.Lo^v t dycorta; 

TTOT^pa p.axov}X€6* rj (pLXo^vxrjf^opi^v, S^S 

tov KaT6av6v6^ 6pSiVT€S ov TLpi(ap.€vov; 

KOA. fjLTjv e/xotye C^vtl fxiv, Ka6^ rjpL€pav 

Ket (TpiLKp* €\OLp.Ly TT(XVT CIV apKOVVT(i}S ^XOL' 

Tvp,(3ov 5e (3ov\oLfJLr]v av a^Lov\ji.€Vov 

Tov €p.ov 6pa(r6aL- 8ta p.aKpov yap rj xaptj. 320 

et 8' oLKTpa TT(X(rx€LV (f)fis, Tab^ avTaKOvi fxov 

et(rtr TTap* r]y.Zv ovb€V rj^r^rov a6kLaL 

ypaXaL yvvaLK€S r]b€ irp^cr^vTaL (r€6€v, 

vvpL(f)aL r' apL(TT(jiiV vvpi(f)LCi}V Tr]T(api€vaL, 

&v r]b€ K€v6€L crco/xar' 'I8ata kovls. 325 

ToXfXa Tdb\ r]IX€LS 8', et KaK&S VO]XL^OpL€V 

TL]xav Tov €a6\6v, d]xa6Lav d(f>Xr)(ropL€V' 

ol ^dp^apoL 8e fxr]T€ tovs (pCkovs (f)L\ovs 

r]y€L(r6€, ]xr]T€ tovs KaAwj T€6vr]K6Tas 

6av]xdCi6\ ws av rj ]X€V *EA.Aas €VTvxf]> 33° 

Vjuiets 8' ex^7^' 6]xoLa rots ^ovk€V]xaa-Lv. 
Xo. atat* t6 bovXov wj KaKov 7r€(f)VK det 

ToX]xa 0' h ]xr] xPVy Tf} 1^^^ VLK(a]X€Vov. 
Ek. Z) 6vyaT€p, ov]x6l ]X€v kdyoL irpbs aWipa 

(f>povboL p.dTr}v pL(f>€VT€S d]X(f)L aov (pdvov 335 

(Tv b\ et rt ]X€lC(i) bvva]xiv r] ]xr]Tr]p exets, 

o-7rov8a^e Trdtraj Oi)crT dr]b6vos (TT6p.a 

(f)6oyyds teto-a, ]xr] (TT€pr]6r]vaL ^iov. 

7Tp6a7TL7TT€ 8' otKrpws Tovb^ ^Obv(r(r€0L>s yovh 

312 e^Treo-Tt A (4xp<ilJ^fO\ «s 5' Cobet) 319 Videtur Eustathius 

(pp. 666, 46 et 801, 53) aliquid de coronis sepulcralibus hic dictum 
invenisse ; memoriae lapsu, puto 332 ire(pvK ael P F^ O^ cum 

Stob. 62. 25 : idem ^v tivi \iav iraXai^ ruv avTiypdipwv esse dicit Tri- 
clinius: ire^vKevai M AV L et 2V (i. e. irecpvKev at) 333 Kparoi- 

fxevov Stob. et fortasse 2 V 337 &(Tt' codd. et 2 ETPiniAOT 

r 

Kol 7T€l6^ — ^X^*^ ^^ TTpoipaorLV' €(TTL yap T^Kva 340 

Kttt rw8e — TYjv a-Tjv cocrr' eTTOtxrtpat tvxj]V. 
ITA. 6/3(S o"', 'Oduo-a-eu, Se^tar i5<^' et/i/aros 

KpVTTTOVTa X^^P^ ^^^ TTpOCraiTTOV €pL7TakLV 

a-Tpe(j)0VTa, fJLrj aov TTpoaOLyui yez^etaooj. 

ddpaeL' Tre^evyas* roz^ e/xoz; 'iKeo-toz^ Ata* 345 

a)S (yjroixaC ye tov t avayKaCov \dpLV 

dav€LV re XPV^^^^^' ^' ^^ i^^ ^ovkqaopLaL, 

KaKT} (pavovpiaL Kal (f)Lk6\p^vxos yvvrj. 

TL ydp iJL€ 8et Crjv; fj TraT-qp jAv rfV ava^ 

^pvySiV aTTavTcov tovto [jlol TrpoJTov (Slov 350 

eTretr' €6p€(f)0r]v eA7rt5a)i' Kak&v vtto 

j3aa-LX€va-L vvpL(f)r], ^^Aoi> ov ofXLKpbv yaix(i)V 

^XOva-\ oTov 8ci)/x' kaTLav t d(l)L^op.aL' 

hiaiTOiva 8' 77 Si^o-rr/i^os 'I8atatortr ^ 

yvmt^t "^TTapOivoLS r' aTTo^X^iTTOs fieVa,t 355 

tOrr; 6€0L(TL 7TXr}V TO KaT6aV€LV fJLOVOV 

vvv 8' et/xt 8ovA?7. iTpStTa p.€v /xe TovvopLa 

0av€Lv €pav Ti6r](TLV ovk €l(t)6bs ov 

€7T€LT ta(t)S av b€a"7T0TS>v d)iJL(av (f)p€vas 

TVxoL]x dv, oa-TLS dpyvpov /x' U)vr]cr€TaL, 3^0 

Tr]v "EiKTopos re x.arepa)z; TToXkaiV KacrLV, 

TTpOadeh 8' dvdyKrjV CTLTOTTOLbv €V bopLOLS, 

aaip^Lv T€ b&fjLa K€pKLcrLv r' €(f)€crTdvaL 

XvTTpav dyovcrav rifJL€pav p! dvayKaa^L' 

Xixj] 8e Tafia hovXos ^vr^Tos tto6€V 3^5 

Xparet, Tvpdvvcov 7Tp6cr6€V rj^L(t)[jL€va. 

ov brJT* d(f)Lr]fjL* o/x/xarcoz; €k€vd€p(t)v 

(f)€yyo<s T6h\ " ALhr] TTpoarTL^^la* €fwv hifias. 

340 Sf] ykp AV/ 340, 341 distinxi ut 2 352 fiiKphv LP 

yiixoop A L P : /8tou M V. Cf. v. 350 354 ^v codd. 355 ■n-ap- 

e^voKXi V t' om. M L : add. M** : napOevov r Verrall, cf. v. 1008 

{irapdevotv r Kirchhoff) 356 ee^ai LP F^ {01 suprascr. P') 359 7' 
WIUI.WV L 363 irpKTrdvai L 364 7}fX€pa fx M 367 iAevOepov 

codd. et 5 : corr. Blomfield 368 yp. t6S' ijS-r) M' . EKABH 

ayov fx\ ^Obv(T(T€v, Kal hilpya<Tai jX' aycav* 

ovT iX^TrCbos yap ovre rov h6^r]s opSt 37° 

6dp(Tos TTap* rjpuv cos ttot €v iTpa^aL jue XPV' 

liT]T€p, (Tv 6' r]pA.v pL-qbev ipiiTohMV yivrf, 

Xiyovaa p.r]h'k hpSxTa* (TVfJLjSovXov bi ]xoi 

Oavelv TTplv alcrxpo^v /xr) Kar' a^Cav tvx€lv. 

6(TTLS yap ovK €t(i)0€ y€V€(T6aL KaKUiV, 375 

(f)€p€L [JL€v, dXyet 8' avxiv kvTL^eXs C^y^* 

6avaiV 8' av etr^ [jiakkov €VTV)(€(TT€pos 

rj ^u)V' To yap Cv^ I^V KaA.(S9 [xiyas TroVoy. 

Xo. b€Lvbs xctpciKrr)/) KaTTC(Tr]]xos €V (BpoTols 

€(T6\a>v y€V€(T6aL, kolttI fjL€LCov €px€TaL 380 

rrfs €vy€V€Cas 6vo]xa toIctlv a^CoLs» 

Ek. Kak(as ]Ji€V €t7ray, 6vyaT€p, akXa ro) KakCo 
kvTTTj T:p6(T€(TTLV. €t Sf 6et To) nr]A.ea)S 
^apLV y€V€(T6aL TratSt Kat yj/^yov (pvyelv 
v]xas, ^Obv(Ta€V, Tr]vb€ ]X€V ]xr] kt€Cv€T€, 385 

r]]xas 8' ayovT€S iTpos iTvpav A)(tAA.ea)s 
Kerretre, /x^ (f)€Cb€o-6^' eyo) "t^kov YlapLV, 

OS TTalba &€TLb0S 0>k€(T€V t6^ols ^akdiV. 

08. ov (T, o) y€paL<i, KaT6av€LV 'A)(tAAea)s 

^dvTa(T]x ^A-yaLOVs, akka Tr]vb\ r]Tr](TaTO. 39° 

Ek. ^/xet? 8e /a' dAAa 6vyaTpl (Tvp.^ov€va-aT€, 

Kal bls t6(tov 7ra)/x' aX]xaTOS y€vr](T€TaL 

yaCa v€Kp(D re tS> ra8' €^aLTov]X€V(D. 
08. aAt? Koprj? or?is ^amros, ov iTpocroLcrTios 

akkos TTpbs akk(^* ]xr]b€ T6vb^ w^etAo/xez;. 395 

369 &yov fi vel ayov /4' M A V L O F et sic, ut vid., legit Cleanthes 
ap. Epictet. Enchir. 77, vv. 346 sq. imitatus : &y' ovv jx P F^ : &y 
olv Thom. Mag. 81. 14 372 i/j.TroSiht/ ^uijSej/ P 375 irSvwu 

Stob. 30. 3 378 (riu eV KaKo7s ttSvos fieyas Stob. 30. 3 (sed /t^ 

Ka\ws ir. fx. idem 121. 20) 380 7rAe?oj/ VO: irXf^ffTov Stob. 88. 6 

381 roijvona A P : oijvo/j.a Stob. 382 (S dvyarep AV 384 i/^({*oj/ 

M, y inserit M^ {(pvyelv \l/6yov V) 387 Kreve7rc V 392 irSin' codd^ : 
corr. Porson 393 re om. P : ante veKpcp ponit L 394 <rT}s 

in efs mutat M> : om. L P (efs Kirchhoff) ETPiniAOT 

E/c. TToXX-q y avdyKT] OvyaTpX (TvvOaveiv e/xe. 

08. 770)?; ov yap olba SecrTroraj KeKrr^juteVo?. 

E/c. OTTOta Kto-o^o? Spuos', OTTCoj Trjcrb* e^o/utat. 

08. ouK, r/r ye TTeiOri TotaL (tov aotpcoTepoLS. 

Ek. 0)9 r^(r8' eKo{>o-a 7rai8os ov p.€6r]aop.aL. 4°° 

Uo. aAA ovo eyco p.r\v Tr)vO aTT€L[JL avTov ALTTGyv. 

OA. fJiiJTep, ttlOov [jlol' kol av, Tral Aa^pTLov, 

XaAa roKeOo-ti; €lk6t(i>s OvpLOVixivoLS, 

(Tv t\ S) TciXaLva, rot? KpaTova-L fjir} p.dyov, 

^ovKr) TTeaeLV iTpos ovbas eAK<So-at re abv 405 

yipovTa \pG>Ta TTpos ^iav ui6ovp.ivr], 

a(Tyr\[iovrj(TaL t €k viov ^pa)(iovos 

(T'7Ta(T6€Lcr\ a iT^L^Tr]; pirj av y'* ov yap ol^lov. 

ttAA', o) ^ikr] ]X0L piiJTep, r]hiaTr]V X^P^ 

80S Kttt TTapeLav 7Tpoa(3a\€LV 7Tapr]ibL' 4'° 

o)? 0V7T0T avdLS, dAAa vvv TTavvaTaTov 

CLKTlva kvkXov 6* r]\iov iTpoao-^opLaL. 

reAoj 8ex?? b-q TGiv €]x5)V TTpoa(l)6€y]xaT(t)V. 

w ]xr]T€p, S T€KOva^, a7T€L]XL br] Karo). 
Ek. S) 6vyaT€p, ?7/xets 5' ez^ <^aet bov\€vao]X€V. 4*5 

ITA. avv]ji(f)os avv]ji€vaLos S)V ]x ^xprjv mx^eti'. 
Ek. olKTpa av, tIkvov, a6kia 8' eyo) ywT^. 
riA. eKet 8' ez^ "AtSou K€iao]xaL x^apls a€6€V. 
Ek. ot]xoL' Ti bpdaco; ttoI reAei^rT/o-o) ^toz/; 
ITA. 8ovAr; OavovixaL, Trarpos oi/o-' iX^vdepov. 420 

Ek. ^jtxets 8e 7T€VTr]K0VTd y a\x]xopoL T€kv(ov. 
riA. rt o-ot TTpos "EiKTop^ 7] yipovT etTrco TToaLv; 
Ek. ayyeAAe Trao^ci)!' d^AtcorarT^z; e/xe'. 

397 K€KTr}fj.4uo5 etiam 2 : KeKTriiJLepri P, quo recepto oio-flo Jenne 
398 gTTCDs] Cf. Tro. 146-7, Ar. Eccl. 297 : iyi) Sybel («070«; 2) : Syuom 
pro dvoTa Reiske. Nihil in 2 de duplice relativo 402 AapTiov A 

404 t'] 5' V 405 irphs'] is L 408 **(T6€Tff & ^c^ ireia-r) av 7' L 

412 om. M : add. M^ Cf. Alc. 206-7 413 Z4xov Kv: l' cxv vel 

5' cx«* ^^ yp- ^ 4^9 '^*"*'! '^^^^ Nauck : cf. 1270 421 &ij.fioipoi 
A : 6.fxoipot V EKABH 

nX. o) aripva ixaa-ToC 6\ ol \x edpixjraO^ rjbim. 

Ek. o) rrjs acapov Qvyarep aOkia^ Tvxr]s. 4^5 

riA. X^^P^» ^ T€KOV(ra, X^^P^ Kaa-dvbpa t ifiOLf 

Ek. yaipovaiv aXKoi, p.7]Tp\ 5' ovk €(ttlv Tobe. 

Uk. 6 T iv (f^LkLTnroLs ©p^ft UoXvboopos Kao-ts. 

Ek. et Cv y' o,'7TLa-T& 6'' cS8e TrdvTa bva-TvxS>. 

iTA. Cfj Kal davovaris ofxfxa avyKXfia-eL to aov, 43o 

Ek. Ti6v7]K iy(oy€ Trplv 6av€Xv KaK(ov viro. 

riA. KopLLCf *Obvcrcr€v, [X a{X(j)L6€ls Kapa TreTrAotj 

0)9 TTplv acpayrjvaC y €KTiTr]Ka KapbCav 

6privoLa-L fxrjTpbs T-^vb€ t €KTriK(o yooLs. 

2) ^wj* TTpoo-e fTrety yap aov ovofx €^€a-TL ixoL, 435 

lxiT€a-TL 5' ovb€V irXriv oaov xpovov ^LCpovs 

l3aLV(o [X€Ta^v Kal TTVpas 'AxtAAecos. 
Ek, ot 'yco, Trpo\€LTr(jD' Xv€TaL bi fxov ixikq. 

u) 6vyaT€p, a^aL fxr^Tpos, €kt€LV0V x^P^* 

bos' jxr] kLTTrjS ]x a7TaLb\ aTT0)\6ixr]V, ^tXat. . . . 44° 
^? Trjv AcLKaLvav (rvyyovov ALoaKopoLV 

*Kkivr]V tboLixL' bLCL KaAwi^ yap d/ix/xarcoi' 

aio-x^iora TpoCav etAe Trjv €vbaL[xova. 

Xo. — avpa, TTOVTLCLS avpa, [p"^P' 

aT€ TTOVTOTTOpOVS KOfXL- 445 

^eis 6oas aKaTovs €tt' oTbixa XCfxvas, 

TTOX fX€ TCLV fX€\iaV TTOpcij- 

crets; ro) bovXocrvvos TTpbs ot- 
Kov KTr]6€Xcr' ac^C^ofxaL; rj 

A(t)pCbos opfxov alas; 45° 

Tf ^6Ldbos, €v6a Tbv 

424 ixacfQoi M A 425 a.e\iov M : aexia Markland 427 T(J5e 

V O F 7p. M' : x«pa M A L P 428 <pi\ois ttov Verrall Opa^X 

cocici. : corr. Hermann 429 7*] 5' V 5'] 7' V L 432 [i 

om. A V L K^pa TreirXovs Kirchhoff 433 7'] /j.' L 435 ykp 

om. A 438 fxoi V 440 yti' om. L 441-443 choro tribuit 

Hermann : del. Hartung 442 Siii yap Ka\wu L 445 aris Barnes 
446 \ifiV7is A L 448, 449 sic etiam 2 45 1 ruv A P ETPiniAOT 

KaWL(rr(ov vbdrojv Trarepa 
^acrlv 'AiTibavbv Tr^bba XnraLv^Lv; 

7] vdcroLiV, akLTipei [avr, 

Kcaira TrejUTTO/xeVaz; rd\aL- 456 

vav, OLKrpav jSLorav ^yovcrav olkols, 

€v6a irpooroyovos re ^ot- 

VL^ hd(f)va 6* L€pov<s ave- 

(TX€ irropOovs AaroX (f)L\cL co- 460 

blvos ayaXpia Aias; 

(Tvv Ar]\Ld(TLV re kov- 

paLdLV ^AprefjLLbos 6eas 
)(pv(T€av afjiTrvKa ro^a r' cvkoyq^rod; 465 

7] TlaXkdbos €v TToAet W'^P' 

ras Ka\KLbL(f)povs ^A6a- 
vaias €V KpoK€(d 7T€7rX(a 
^€V^op.aL apa tt^oXovs iv 

baLbaX^aLo-L ttolklWov^t* 470 

av6oKp6KOL(TL TT-qvaLS, rj 

TLrdv(j)v y€V€av 
rav Zevj a[jL(f)LiTvp(^ KOLfjit- 
^€L (f)\oyfji(o Kpovibas; 

& pLOL r€K€(ov e/X(3r, [avr. 

w fJiOL TTaripoav ydovos 6\ 47^ 

a KaiTv^ Kar€p€L7T€raL, 
rv(f)0fx€va, bopLKrrjros 
^Apy€'L(i)V' eyo) 6' iv ^et- 
v(i x^^oz^t br} K€KKripiaL bov- 480 

454 7re5ia] ras yvias Byzantini (yvas Hermann) 460 ^l\ov 

Wecklein {AaroT (pi\a Housman) 464 0eas L: re ^eos M AVP5 

465 -xfivcrfav t L 467 Ths M^ : ras vel Tris rell. Ka\\i5i<ppovs 

M : Ka\\idi(ppov rell. : KaWiSicppoi' Porson probante Elmsleio 'A^tj- 
yaias PF : deas vaiova Nauck 469 &pa M (5po O et Byzantini) : 

apixaTa V : apfxaTi v rell. iv om. L 470 hai5a\4ri<Ti L P : -oitrt 

vel -ais rell. 475 om. A 478 Fortasse TV((>ofxevaSf SopiKT-fiTas p EKABH 

Xa, XiTTOva-^ ^Aa-Cav, 
Fivpwiras OepaTTvav aWa- 
^aa-^ ^'Aiha Oakd^ovs, 
TAAeVBIOS 

'Kov T7}v avao-a-av brj ttot ovaav 'lAtou 

*EKa^r/i; av i^^vpoifjLL, Tpiodbes Kopai; 485 

Xo. avTr) TreAay aov v&t €\ovar^ €7n \dovi, 

Ta\9vj3i€y Ketrat ^vyK^Kkr^fxlvr] TriTrXois. 
Ta. 0) Zev, t( Ae£co; iroTepd o-' avOpcaTTovs opav; 

7) bo^av aXXo)s Trjvbe K^KTrjorOai pidTrjVt 

[^€vbrj, boKovvTas baijiovodv etvai yivos] 490 

TV)(r)v be TTavTa Tav ^poTols iTna-KO-jreXv; 

ov\ 178* avaa-a-a tQ>v iroXvxpva-cov ^pvy&v, 

ov)( rjbe UpidiJLOV tov /xey' ok^iov bdp.ap; 

Ka\ vvv TToAts /xez; Trao'' aviaTrjKev bopi, 

avTrj 8e bovXrj ypavs aTrats eTrt yOovX 495 

Acetrat, Koret cjyvpovara bva-Trjvov Kapa. 

fpev (f)€V' yipaiv ix€v ^lix, o/xcoj 8e /xot Oavelv 

€tr] irplv ala-\pa TreptTreo-etz; rvxr] TivC.l 
avCa-Taa-*, S) bva-Tr]V€, koX jji^Tdpa-Lov 

TTk^vpav €7Taip€ Kal To TTaW^VKOV Kapa. 500 

Ek. ea* TLS ovTos a-u>ixa Tovfxbv ovk ea 

K^la-QaL; tC klv^Is ]x\ oo-tls et, XvTTovix€vr]v; 
Ta. TaXBv^iOs rJKca Aavdibcov virripiTrjs, 

^Aya[M[xvovos iTiixyp^avTos, co yvvai, ixera. 
Ek. 0) (f)CXTaT, apa kclix €7Tia(f)d^ai Td(j}(o 505 

5oKow 'A)(atot9 -^XO^s; ws qf)tA' av Xiyois. 

aTT€vbo)iL€V, €yKovS>iX€V' rjyov ixoi, yipov. 

481 KiiiTovct' Musgrave 482 depanuav Wilamowitz : Ocpdirvav 

2, ex corr. M' (fuerat eepdircvav), yp. A: Qipdiraivav M^AVLP 
483 aiZa codd. 487 (TvyKeKXeiaiLLevT] A L P 489 /xarrjj/] fiporovs 

Apitz 490 del. Nauck (habuit 2) 495 avr-f) (sic) V : avTTi rell. 

496 k6vi M et 2 M, fortasse recte 501 ea] yp. od^ 2 €9] 4as 

Byzantini 503 AavaiScov ff Weil 504 suspectus : fieTa . . . 

Verrall, sermonem interruptum putans : versum del. Jenne, habuit 2 
5] <r' 5 L 507 fioi om. A ETPiniAOT 

Ta. (rrjv Traiba KarOavova-av cds Odyj/rjs, yvvai, 

rJKO) IxeTacTeLXcov cre* TrejjiTrova-LV 8e /xe 

6t(r(rot T *Arpet8at Kat Aeo)? 'AxattKos. 5^° 

Ek. otjJLOL, tC Xe'£ets; ovk ap' o)? 6avovfi€Vovs 

lX€Trj\0€s rjfjias, dAA.a a-rjjjLavcav KaKa; 

okoikas, a> Trat, jxrjTpos apiraarOela-^ cltto' 

Ty/xet? 8' aT€KV0L tovttI o-'* w rdAati^' eyco. 

TTO)? Kat VLV €^€i:pd^aT ; ap albovfX€voL; 5^5 

rj irpbs t6 b€Lv6v rjkO^O^ ws €x6pdv, y€pov, 

KT€LVOVT€S; etTTe, KaLTT^p ov k€^a>v (f)Lka. 

Ta. 8t7rAd /ue xpfiC^'-^ hdKpva K€pbavaL, yvvaL, 
Grrjs TratSo? otKro)* i^i5i' re ydp k^yuiv KaKO, 
re'y£a) rd8' d/Lt/ua, Trpoy Tdcfxa 0* ot &kkvTo. 520 

iraprjv pikv oxkos ttcls 'A)(attKoi3 cTpaTov 
Tikrjprjs TTpo TVfxlSov arjs Koprjs €TtI acf^ayds' 
ka^oiv 8' 'AxiAAe'coj Tratj Ylokv^ivrjv x^pos 
ca-Trja-^ eTr' CLKpov xdiixaTos, irikas 8' eyo)* 
AeKrot r' 'Axcttwi; €KKpLTOL v^aviaL, 525 

a-KLpTrjjxa fxoa-xov arjs Kad€^ovT€S x^polv, 
ca-TTovTo. TrA^pes 8' ei; x^polv ka^oiv 8e7ra? 
Trdyxpva-ov atp€L x^^/^^ irats 'AxtAAe'a)s 
Xods 6av6vTL iraTpL' ar\p.aLV€L 8e /xot 
o-ty^i; 'Axcttwi' Traz^rt Krjpv^aL aTpaT^. 53° 

Kdyo) KaTaa-TCLS ^Tttov €V jxiaoLS rd8e* 
2tydr', 'Axatot, o-tya Trds eo-roj Aews, 
o-tya a-LWTTa' vr\V€jxov 8' caTrja^ oykov. 
o 8' etTTei^* '12 Trat Yirjkiuis, iTaTrjp 8' e/utds. 
8e^at xods /xot rdo-8e KrjkrjTrjpLovs, 535 

V€Kp(av dycoyovs* eA^e 8', ws Trtrys jxikav 

510 dxotiKos M, vid. ad v. 287 512 ff-rinaivwv M 519 A€|ft>j' I- 

520 rii<\>ov V 523 Incipit B 525 AeKrot] ^iffffoi Herwerden 

527 eV ix4ffois Weil 528 olpet M O (sic Wilamowitz : tantum **pet 

in M legit Prinz) : &*pii B: ^ppii M^B^AVLP {%ppaviv reddit 2V) 
€X«« vel ^KX^' G- Schmidt : atpet KTjpl Verrall 531 KaTaffras M B : 

TropofTTebs rell. 535 /lot Byzantini : fiov codd. EKABH 

Koprjs aKpaL(f)V€S aTfM, o (tol bcopovfjieOa 
(TTpaTos re Kayca' TrpevjJi^v-qs 8' rjiuv y€V0V 
XvcraC re TrpviJLvas Kal \dKLV(xiTr]pLa 

V€U>V bbs 7]IUV f'7rp€V[X€V0Vs'^ T CLTT* ^lXCoV 5*0 

vocTTOV TvxovTas TTavTas €s TraTpav /uoAeiz/. 
TocravT eAe^e, ttcls 8' €TTr]v^aTO aTpaTos. 
etr* apL^LXpvcrov (fxxa-yavov kwttt/s XajSwv 

€^€l\k€ KOk€OV, XoydcTL 8' 'Apy€L(iiV (TTpaTOV 

V€avLaLS €V€va-€ 7Tap6€Vov \a^€LV, 545 

rj 8*, 0)5 €(f)pdcr6ri, Tovh^ €(Triiir]V€V Xoyov* 

'X2 Tr]V €]xr]V 7r€pcravT€S *Apy€LOL ttoKlv, 

kKovca 6vri(TK(0' ]jJ] tls a\f/r]TaL xpobs 

T0V]JL0V' 7Tap€^(j)) yhp b€pr]v €VKapbL(as. 

€k€v6€pav bi ]if ft)s €\€v6€pa 6dv(jd, 550 

TTpbs 6€(£>V, ]l€6€VT€S KT€LVaT' €V V€KpOL(TL yCLp 

bovXr] K€K\r]a-daL (BacrLXls ovcr* aL(Txyvo]xa„. 

XaoX 8' €7T€pp66ria-av, * Aya]j.€]xv(x>v t dva^ 
eiTrer /ute^etrat TTap^ivov v€avLaLS. 
[ot 8', ct)S ra^tor' r]KOV(Tav vaTdTr]V oira, 555 

]X€6r]KaV, OVTT€p Kal ]X€yLa-TOV ^v KpdTOS.] 

KaTret Tob* €lcrr]Kovcr€ b^a-iTOT&v eiTos, 

\aj3ovcra TTiTrXovs e^ aKpas e7ra)/xt8os 

€ppr]^€ Xayovas €s ]X€aas Trap' 6]X(f>a\6v, 

]xa(TTovs T €b€L^€ (TT€pva 6* 0)? dydX]xaTos 560 

KaA.A.to-ra, Kat Ka^^lcra iTpbs yalav ydvv 

eAe^e TrdvTMV TXr]]xov€(TTaTov Xdyov 

'I8oi^, ro8*, et ]X€V aTlpvov, co v^avCa, 

TTaULV TTpo6v]xfj, TTalaov, €L 8' vtt' avy€va 

XpflC^i^s, TTdp^crTL XaL]xos €VTp€iTr]s 6b€. 565 

540 hhs 5' V B^ fvfiapovs Heimsoeth : rur' ijpiov Verrall 

541 TTciTposAM^ 543 aiJ.(pixpv(Tov Herwerden 549 70^] 5^ 
M L : corr. M^ 551 KTetVcr M (aoristum 2) 553 t | S' VLP 

555 vcrrepav M et 2 et yp. B 555, 556 del. Jacobs 559 /ieVos 

Brunck: fietrov codd. et 2 {\ay6vos OF et Byzantini) 560 o^oA.- 

fiaTwv P 561 Karduaa A V P et fortasse L : corr. / 565 euTrpeir^/s 
L et primitus B P ETPiniAOT 

o 6' 011 Qikuiv re kglI 6iku>v oXkt(^ Koprjs, 

re/ixret a-ib-^pio iTvevixaTos hiappoas' 

Kpovvol 8' ix^apovv. rj 8e Kal dvfjaKovcr ojutcoj 

TToX.\r]v TTpovoiav ^tyj^v €va-)(fifxu>v 'Trecreti', 

KpvTTTOV(T a KpVTTT€LV opLjjLaT apa-^v(ov yjp^div. 57° 

eTTet 8* a(f)i]K€ iTvevpia OavaaifKo o-^ayf), 

ovbels Tov avTov €t\€V 'Apyetcoz; ttovov 

aXA.' ot juez^ avT5)V t7]v Oavovcrav €k x^pwv 

(f)vkkois €(3ak\ov, ot 8e 7TX.rjpov(nv iTvpav 

KOpfXOVS (f)€p0VT€S TT€VKiVOVS, 6 8' OV (f)€pO)V 575 

TTpOS rOV <p€pOVTOS TOidb^ 7]K0V€V KaK(X' 

'^0-Tr]KaSy 0) KdKi(TT€y Trj V€dvibi 

OV 1T€TtX0V Ovb€ k6(T]X0V €V X^polv €\(i)V ; 

ovK et rt b(i)(T(i)v Trj TT^picra^ €VKapbi(o 

yffvxw T dpi(TTr]; rota8' aju^t crrfs Xiyu^v 580 

TTaibbs 6avov(Tr]s, €VT€KV(t)TdTr]v re ce 

TTacrS^v yvvaiKO)V bv(TTVX^(TTdTr]V 6^ opS). 
Xo. 8etz^oi' rt TTrjfJLa Upiapiibais €tt€^€o-€v 

TToAet re Tr]]jLf] 6€&v dvdyKaiaiv Tob^. 
FiK. 0) 6vyaT€p, ovk ot8' ets- o rt (SXixf/d) KaKStv, 585 

TTokX&v TTapovTOV 7]v yap d\fr(i)}jiai tlvos, 

Tob^ ovK €0, ]X€, TTapaKak^l 8' €K€X6€V av 

kvTTr] Tis dkkr] bidboxos KaK(av KaKols. 

Kal vvv To ]X€V a-bv a)aT€ pJr] aT€V€iV 7Td6os 

566 ov de\wv Koi fii] 6f\wv lemma 2 M : odv 6. re kov Q. Kayser 

568 Qi>ri(TKov0'^ TTitrTovff v. 1. ap. Hermogenem (Walz iii, p. 181) 

569 euo-x^/iwj' Plinius Epist. iv. 11 (cf. Pap. Herculan. 81 fj.'f}iror' aaxf]' 
fiwv) : evffxhl^c^s A B L P cum Hermogene, Lucian. Demosth. encom. 
47, Galen. xviii. 2. 8 : eutrxijyUf^vojs V O cum Clemente Strom. ii, p. 182 
(et cod, uno Hermogenis^i : fv(T'f]fi<i)s M 570 KpvTrrova P yp. B O F, 
cum Clem. Hermog. Eustath. (II. p. 216): KpvTrTovcrd 6' A et suprascr. 
B : Kpvirreiu 6' rell. XP^'^*'] ^XPV^ Clemens 574 5' iir^Tjpovcau 
(sic) Choerobosc. ii, p. 537 578 irira\ov ovSe Kopfihv Bergk 
580 \eycav M B V- 2 : \€yov M^ B* rell. {€\eyov au({)\ (rrjs Censor Por- 
soni) : \eyo} Heath 581 evyovoordrTjv P re Reiske : Se codd. 
582 0' om. Byzantini et Choerobosc. ii, p. 551 584 avayKa7ov 
codd. et 5 : corr. Herwerden 587 ia fie] iwfxai. Earle EKABH 

ovK av hvvai^ir^v e^aAeti/racr^at (f)p€v6s' 59^ 

t6 8' av kCav Trapeikes ayyeXBucra /xot 

yevvalos. ovkovv beivov, el yrj fxkv KaKy 

Tvxpva-a Kaipov deoOev ev aTdxvv (f)epeL, 

Xprj(TTr} 8' ap.apTov(T o)v XP^^^ avTr^v^Tvxeiv 

KaKov hih(£i(n KapTTov, dv6p(a7roLS h^ del 595 

o piev TTovrjpbs ovhev dWo TrkrjV KaKOs, 

6 8' ea-Okbs ea-Okos, ovhe a-vfji(f)opds vtto 

(f)vaLv hLe(f)6eLp\ dWa \prja-T6s eor' aet; 

dp* ol TeKdvTes hLa(^epovcrLv r) Tpo(f)aL; 

€X€L ye fJievTOL Kal t6 6pe(f>6rjvaL KaXu>s 6oo 

hCha^LV €a-6kov' tovto h* rjv tls ev ixd6rj, 

othev t6 y aX(j\p6v, Kav6vL tov koKov [j,a6(av, 

Kal TavTa piev hrj vovs eT^^evaev fxaTrfV' 

arv 8' eX6e koX crrip.r]vov ^ApyeCoLS ra8e, 

jut^ 6LyydveLv fxoL fj.r]hev, d\)C etpyeLV oxkov, 605 

Trjs 7rat8o9. ev tol pLVpLca crTpaTevpiaTL 

aKdXaa-Tos ox\os vavTLKrj t dvapxCa 

Kp€Lcra-o)v Trvp6s, KaKoy 8' 6 ft?7 tl hp(av KaK6v. 

av 8' av Xa^ovaa Tevxps, dpxaia Xarpt, 

^d\\racr* eveyKe hevpo TTOVTLas dX6s, 610 

0)9 7rat8a Aovrpots rot? Traz^uo-rarot? ejx-qv, 

vvfji(f)r]v T dvvpL(f>ov Trapdevov t dirdp^evov, 

XovcTd) 7rpo6(i)fj,aL 6^ — wj fiev d^Ca, 1:66 ev; 

ovK dv hvvaCfxrfv o)s 8* ex^co — rt ydp 1:^6(0; — • 

Kdafxov T dyeCpacr^ atxfxaAa)rt8a)z; Trdpa, 615 

at fxoL TrdpehpoL Tcovh^ eao) (rKr]V(t)fxdT(t)V 

vaCovcTLV, et rts tovs i^ecoo-rt 8eo-7roras 

593 €u ffrdxw L P : cija-raxvv rell. 595 ^vBpw-noi Hermann 

{-015 2) 596-597 ttX^v KaKovs, 6 5' 4(T0\hs i(rd\ovs Verrall 600 ye 

Toi Tt MB/: yc roi A rpa<pT)vai L cum Georg. Pachym. p. 171 
602 fierpwv Porson 605 /jloi Byzantini : om. L : fiov rell. et 2 

606 eV yapyh {yp. roiV^) 609 revxos M (sic) BO : r&yyos M^ 

rell. 613 a^iav BP 'jr6dev'\ yp. tux"" 2 M 616 rwv iaa 

MV 617 edcra-ova-iv V (et O ?) 

EUR. I. ^■'- ETPiniAOT 

kaOovcT^ €\€L TL KXifjiiJia Tcov avTjjs bofXCtiV. 

o) (TxrjixaT otKOiv, w ttot evTVx^eXs bojjLOL, 

o) TrAetor' ex^coi; /caA.AioTa t\ €VTeKvu>TaTe 620 

ripta/xe, yepaid &* rjb^ iyco /xryrr^p TeKvcov, 

G)? €s To fx-qbev rJKOfxev, (ppovrjixaTOs 

Tov TTplv (TTepevTes. eh-a brJT dyKovfxeOa, 

o fxev TLS riixcav ttXovg-lols ev bwixaa-LV, 

o 8' €V TToXLTaLs TLfXLOs KeKXrjfxevos. 625 

TCL 8' ovbev aWois, (ppovTCbMV ^ovXevfxaTa 

yX(aaa-r}s re KOfx-noL. k€lvos ok^naTaTos, 

oTia KaT Tffxap Tvyyav€L fxrfbev KaKov. 

Xo. €fLo\ xprfv a-vfX(f)op(xv, W^P' 

€fxol xprfv Trrffxovav yeveadaL, 630 

'ISatai^ 0T€ 7Tp(0T0v vXav 
^AXe^avbpos elkaTLvav 
€T(XfX€6\ akLov 67r' oTbfxa vava-TokrjcrciiV 
^Eikevas €ttI keKTpa, tclv 635 

KakkCo-Tav 6 XP^^^o^f^arfs 
"AAtos avy(x^€L. 

iTOVOL yap Kal ttovcov \avT. 

avayKaL KpeCa-aoves KVKkovvTai 640 

KOLVov €^ LOLas avoLas 

KaKOV TO. ^LfXOVVTLbL yO, 

okeOpLov €fxok€ avfL^opa t aii akkoiv. 
€KpLorf €pLS, av €V 1- 

bcL KpLV€L TpLcraas fxaKapoov 645 

7rat8a? avrjp (BovTas, 

618 avrrjs codd. 620 KaKXKTTi r €u. B^ P et V- vetere manu : 

KaKKKTT eu. L: KaKKi(TTa Keif. MBVA' in ras. Fortasse oK^icrfiaT 
vel KaKKri ttot evTeKvc&TaTa M : evyoucoTaTe P 621 6' ^S'] S' V 

626 Ta5' codd. 627 Ke7vo S' oKfiiwTaTov Nauck 635 'EKevrjs L 

637 T^Kios V B^ 638 Koi om. L 640 Kpe<r(roves P : ixei^oves V 

642 crifxovvTidi M V : (nfj.ovvTi'8a rell. : fortasse Tav <nfxovvTiSa yav, sed 
dativum habuit 2 643 ott' &KKa}v etiam 2 : /uero requirit Wilam- 

ow^itz EKABH 

€7tI bopl Kal cf)6v(a Kal e/xwz; ix^kdOpcov Aw^a* [eiTcoS. 
(TT€V€L be KaC TLS dpi(j)l Tov €vpoov FivpcaTav 650 

AaKaLva iToXvbdKpvTos €V bopiOLs Kopa, 
TToXLaV T €7rl KpcLTa fjidTrip 
T€KVOiV daVOVTUiV 

trt^erat X^P^ bpv7TT€TaL Trap^Ldv,"^ 655 

biaLjiov ovvya TL6€}X€va cnrapayiJLols, 
GEPAnAINA 

yvvaXK€9, ^EKd(3rj ttov ttoO^ rj TTavaOXCa, 
7/ TTavTa vlkSxt^ dvbpa Kal drjXvv cnTopav 
KaKOLCTLv; ovb^ls (rT€(f)avov dvOaLprjcr^TaL. 660 

Xo. TL b , o) TaKaLva (rfjs KaKoyX(o(T(rov jSorjs; 

0)9 OVTTod^ €vb€L XVTTpd (TOV KrjpvyjjiaTa. 

&€. ^EKdjSr] (f)€pco ro8' aAyo9* €V KaKoXaL 8e 

OV pClbLOV ^pOTOLCTLV €Vc()r]fJi€Xv CTTOjXa. 

Xo. Kat ixr]v iT€pQ>cra Tvy\dv€L bojxcDV viT€p 665 

r]b , €S b€ KaLpbv ctoIctl cf)aLV€TaL koyoLS. 
0e. o) TTavTdkaLva Kart piaWov rj Xiyo), 

b€CTTT0LV, 6\0)XaS KOVK€T €L, (BkilTOVCTa cf>&S, 

diTaLS dvavbpos aTroXt? €^€cf)6apix€vr]. 
Ek. ov KaLVov ^XiTas, ^lbdcTLV 8' oiv^ibLcras. 670 

aTap TL V€KpOV T6vb€ jJiOL IloX.V^€Vr]S 

r]K€Ls KO]xi^ov(T, Tfs CLTTrjyyiXOr] rac^o? 

7TdvT(t)v ^AyaLSiv bLCL x^P^^ (T7Tovbr]v ^x^tv; 
0e. 7/5' o^8ei; otb^v, dXXd [xol YloXv^ivrjv 

6pr]V€L, V€0)v 8e TTrjixaToov ovx diTT^TaL. 675 

Ek. ol *ya) raAatra* /xwz; to jSaKx^LOV Kdpa 

Trjs 6€(T7TL(Dbov b^vpo Ka(Tdvbpas cf)€p€Ls; 

650 eijppovv et cvpovv codd. : corr, Hermann 653 ■noXia.v 

VL et 2V: TToKihv MABP t'J 5' VLP /i^rrjp BVL 

655 rlQ. x^' seclusit Wilamowitz (et hiaifiov . . . crwapayfxoTs ante tckvuv 
traicit) post SpvvTerai add. t€ A P: 5e V 656 yp. SiSviuLov B' 

665 {iTTep M A L : Stto B^ in ras. : &iro V P. Cf. v. 53 666 5e om. 

M : post Kaiphv ponunt A L 668 ovk4t' L B^ {kovk4t 5) 

671 oTop t/; 2 672 aTn\yy4\7] A 673 exwi/ V 677 Kaadv- 

5pas A L : Kaaa: rell. ETPiniAOT 

06. ((aa-av kekaKas, rov davovra 6' ov (tt€V€ls 
roV8** dAA.' aOpria-ov (r(ofxa yvjJivcoOev V€Kpov, 
€L (TOL (pavelraL Oavpia Kal Trap' ikirCbas. 680 

Ek. otfJLOL, /SAeTTO) bt] TratS' ejuoi^ TeOvrfKOTa, 

noXvb(jopov, 6v fJiOL Spf}^ ^^^C oXkols avqp. 
a7T(t)K6iJir]v bv^TTrjvos, ovKiT eljjil 8ry. 

O) T€KVOV TeKVOV, 

alaL, KaTapxofxaL yoa)z;, 685 

^aKx^ELOV €^ aka(TTopos 

apTLpiaOrj v6yiOV. 
0e. €yv(os yap aTr]v 7rat8o9, o» hv(TTr]V€ crv; 
Ek. aTTL(TT aTTLCTTa, KaLvcL KaLva bepKopiaL. 

€T€pa 8' a(p^ €T€p(ji)V KaKCL KaKwv Kvp€l* 690 

ovb€ t:ot acrT€vaKTOs abaKpvTos a 

fX€pa [fJi] €7rL(T-)(rj(T€L. 

Xo. 8etr', oj rdA.ati^a, b€Lva T:aayo]i€V KaKa, 
Ek. ft) T€Kvov T€Kvov TakaCvas fiaTp6s, 

TLVL ix6p(a 6vf]a-K€LSj, ^95 

rtVt TToVjuo) Keto-at; 

Trpos rtVoj avOpddTTCdv; 
0e. oi5k otB'* eTr' dKratj z^tz^ Kvpo) $aXa(TcrCats . . . 
Ek. €K^\r]TOV, r] 7r€crr]iJia (f)OLvCov bop6s, 

€V i/ra/xd^o) k€vpa; 7°° 

0e. ir^VTOv VLV €^r]V€yK€ TreAdytos KA.v8a)r. 
Ek. wjuot, atat, epiaOov evvnvov ofXfKXTUiV 

680 eATTtSa L P et post rasuram B 685 yocav P et ut vid. L 

(•yo** L, vSixoov l) yp. 2 : y6ov O yp. B : vSfiwv M A V/2 : v6^ov Bt; 

686 ^aKx^lov M V B O : fiaKX^ioov A L P M^' B'' : de 2 non liquet 

687 aprinadri v6fxov yp. 2 : apTifiaQ)]s (apTifia6r}s M.) KaKcov codd. 
691 aSaKpvTOS acrrevaKTOs {-rov -rov L P) codd. et 2: transposuit 
Hermann 692 /x' del. Hermann : fxe a-x^o^^t Blaydes. Locus 
aondum persanatus 693 xo.] QfP' V L : utrumque B 694 /trj- 
Tp6s V A : corr. A' 697 avdpuirov L 698 iyKvpw Blaydes 
da\a<Tffiois Hartung 699 <t>oviov MAB quo recepto iKfiKTJT' 
Hartung dochmios efficiens (eKfioXov Weil) 700 rives koI tovto 
rrjs 'E/cajSrjs clvai (pacri 5. Famulae tribuunt codd. {\pafioi6(p iv Weil) 
701 6a\dcrcrios L 702 Id /not P 703 ivvwiov codd. : corr. 
Hermann {ofijxdrotv r B^) EKABH 

efxSiv oyj/LV ov /xe Trapi^a 
<f)dar[xa jJi^XavoiTTepov, rav ia-elbov apicfn cri, 705 

0) TeKVOV, 0VK€T OVTa AtOS €V (f)d€L, 

Xo. tCs ydp viv €KT€LV^; olcrO* 6v€Lp6(f)p(t}v (f>pdcraL; 

Ek. ijjLos e/xo? ^€Vos, &pfiKLos tTTTToVa?, 710 

Xv* 6 yipdiv TTaTTjp €6€t6 vlv Kpvyfras. 
Xo. OLjxoL, tC k€^€Ls; xpvcTov o)s €\0L KTavcov; 
Ek. dppr}T dv(£)v6p.acrTa, OavfJidTOL^v Tripa, 

OV^ 6(TL Ovb^ dv€KTd. TTOV StKtt ^€V(OV; 7^5 

2» KaTapaT dvbpatv, ws hL€ixoLpd(T(i) 

XpdcL, 0"t8a/3e&) t^jjloI^v (ftaarydv^s) 

/xeAea Tovb€ 7rat8o? ovb^ ^KTLcras. 720 

Xo. o) tXthxov, C09 cr€ iroXvTTOvcoTdT-qv jBpoT&v 
baC{xa)v €di]K€V ocTTLS €aTC croL ^apvs. 
aA.A' €lcropS) ydp Tovb€ b^^TiroTov bijxas 
* Ayaixifxvovos, TovvOivb^ a-Ly&fX€V, ^tAat. 725 

ArAMEMNQN 

*EKd^r;, tC juteAXetj TratSa (rr]v KpviTT€LV Td(f)(a 
€\6ov(r, e(/)' oXcnT€p Tdk6v^Los ijyy^LXi [xol 
fxr] 6Lyydv€LV crrjs \xr]b€v ^Apy^CoDV K6pr]s; 

fllX€LS ]X€V OVV €lS>IX€V Ovb* €\f/aVOIX€V 

(Tv b^ (rxpXd(€LS, u>aT€ 6avfxd^€LV ijxi. 73° 

rJK(o 5* dTTooTeAaiz; (r€' TaK^W^v yap €v 
7T€7Tpay]X€v^ eoTtr — et tl T&vb^ eoriz^ KaAws". 

ea* tCv^ dvbpa Tdvb^ eTrt crKr]vaXs opG) 
6av6vTa Tpcocov; ov ydp 'Apyetoz^ TTenXoL 

704 /i6 om. A ou5e irapefia fxe Hermann 705 &v codd. : corrcxi 
705-706 tre, S) scripsi : o-' 8> codd. : del. Paley 709 xo. V A : 6ep. rell. 
du€ip6<pp(i}v M. L : 6v€ip6<l)poy reW. '2, (/)pao-oj/ L et, ut vid., A : corr. A' 
712-1069 deest V 714 avovofiaaTa A 715 '6(ra M : corr. M^ : 

cum metro cf. 1084 et Hip. 593, 841 : verbis davfidrwv irepa deletis ap. 
av. irov Siica ^4vwv ', Wilamowitz 716 5 A : iio rell. 718 o-tSijpey 

M P(-ap€(^ in ras. /) 720 oiKTia-a) M : wktjo-w M^ 729 iufiev ov8i 

\f/avofi€v codd. : corr. post Porsonum Nauck 734 apyeTov L P : 

apyeioov A : apyeToi rell. : de 2 non liquet ETPiniAOT 

b^fjias irepLTTTvaa-ovTes ayyiKkovaC juot. 735 

E/c. hvaTr]v, €fjLavTr]v yap Aeyw Xiyovaa ai, 

^EKalSri, tC hpdaui; iroTepa TrpoaTricrai yovv 

'AyapiifJLVOvos Tovb^ rj <^ipio aLyrj KaKa; 
Ay. TL [xoL TTpoa(aiT(o vS>Tov kyKX.Lvaaa aov 

bvprjy t6 T:pa\6\v 5' ov Xiy^Ls; — tls ecr^' obe; 740 

Ek. aAA', et jue bov\r]v 7roAe//tW ^' rjyovjjievos 

yovoLTaiv CLTTcaaaLT, dkyos av TTpoad^Lfxed^ dv. 
Ay. ovTOL TTe^pvKa pidvTLS, &aT€ /x^ kXvcov 

i^LaToprjaaL aSiV obov (BovXeviidTcov. 
E/c. ap' (KXoyLCopLaC ye iTpos to bvapieves 745 

[xaXkov (ppivas Tovb^, ovtos ov)(l bvafjL€Vovs; 
Ay. et rot jue j3ovXi] Tcavbe [JLrfbev eibivaL, 

€S TavTov r]K€LS' Kal ydp ovb^ eyo) kXv^lv. 
Ek. ovk dv bvvaCixrjv Tovbe TLfXiopeXv d^ep 

T€KV0LaL TOLS kp-olaL. tC aTpi^di Tdbe; 75° 

ToXfxav dvdyKY], kolv Tv\(ii kclv [xr] Tvyjxi. — 
^AydfxefXVOv, tKere?;a> ce Toivbe yovvdTcov 

Kal aov yeveCov de^tas r' evbaCfxovos ... 
Ay. rt y^prffxa fxaaT€vovaa; fxCav eXevOepov 

aLu>va OiaOaL; pabLov ydp kaTC aoL. 755 

Ek. ov brJTa' tovs KaKOvs 8e TLfxoipovfxivr] 

alSiva Tov avfxiravTa bovXeveLv OeXoo. 
Ay. Kal br] tCv rffxas etj kirdpKeaLV KaXeXs; 
Ek. ovbiv TL TovTCiiv SiV av bo^d^€LS, dva^. — 

opas V€Kp6v Tovb^, ov KaTaaTd^oi bdKpv; 7^° 

Ay. 6p(0' t6 fxivTOL fxiXXov ovk ex^co fxadelv. 

Ek. TOVTOV TTOT €T€K0V Kd(fi€pOV ^COVrfS VTTO. 

735 Trepi(rT€\\ovres yp. B ' 740 Svpr} M B : oSOpj) rell. (B^) 

742 irpoadeifxida (om. Uvj B P : Trpoa-OeijULed' &\y€i L F et manus quae 
lacunam implet in V 747 roi M B : tj A L P 750 t^ Tot 

Nauck 752 yoydray A B P 756-758 om. M B, add. B^ (in 

M V. 755 est ultimus folii) 756 Se] yap A 757 Sov\€V(Teiu 

A : Sov\€v(Tai B^ 758 iirapKeiai/ A B^, voc. serae Graecitatis 

759 del. Hartung 761 exw (ppdcrai B EKABH 

Ay. ^OTTLV 5e rts au>v ovtos, o) tXtjijlov, TiKVCov; 

Ek. ov t&v 6av6vT(tiv TIpLaiJiLbS>v vtt^ 'lAtw. 

Ay. ^ ya/) tlv^ aWov ^T€K€s rj k€Lvovs, yvvai; 765 

Ek. avovrjTCL y', wj €otKe, roV8' 61^ ^icropas. 

Ay. TTOi; 8' 0)1' lTvy\av , tjvlk wWvto tttoXls; 

Ek. TTaTrjp VLV e£e7re/u,\/rei; oppcohaiv Baveiv, 

Ay. TTOt rwr ror' ovtoov \odpLa-as TiKVMV jjlovov; 

Ek. 6S r7;z;8e -)(Qi>pav, ovir^p rjvpiOr] Oavcdv. 770 

Ay. TTpbs avhp os CLp\€L Trjorb^ UokvpL^qa-Taip yOovos; 

Ek. kvTavO^ iiT^pLcfyOr] ttlkpot6.tov \pv(rov (^vka^. 

Ay. 6vria-K€L 8e ttjoos roi; Kat rtz^os 7t6tp,ov Tvyj^v; 

Ek. rtVoj y viT^ akXov; &pfi^ vlv wAeo-e ^ivos. 

Ay. d) TXr][xov' 77 ttoi; ^pvaov ripdo-dr] ka^^lv; 775 

Ek. roiaiJr', e-TretS^ a-vpL(f)opav €yvu> 't^pvycav. 

Ay. r]vp€S 8e ttov vlv; r/ rts r]V€yK€v v€Kp6v; 

Ek. 778', erri)Xoi5o-a TTOVTLas aKTrjs €Ttl. 

Ay. TOVTov [xaT€Vova'* r/ TTOvova^ aWov tt6vov; 

Ek. kovTp <^X€T otcTovcT €^ oXos Ylokv^ivr]. 780 

Ay. KTav(i>v vlv, ws €olk€V, eK/3aAAet ^€vos. 

Ek. ^aAao-o-oTrAayKroz; y', w8e bLaT€poov xpoa. 

Ay. o) o^erAta ot> rcoi' ajJL^Tpr^Tcov iT^voiv, 

Ek. oAcaAa Kovb€V koL7T6v, ^ Ayaix€]xvov, KaKwv, 

Ay. <p€v (f)€V' TLS ovTO) bvorTvxr]S €(j)v yvvr]; 7^5 

Ek. ovk €(ttlv, et iXT] T-qv Tvxr]v avTr]v kiyoLS. 
dAA' &VTT€p ovv€K afx^f)! aov ttlttto) y6vv 
aKOVcrov. et [X€V ocrLa (tol TTaO^lv boKO^, 
(TT€pyoL]x av et 8e Tov]XTTakLV, arv ]xol y€vov 

TL]X0)p0S dvbp6s, dvO(TLO)TdTOV ^€VOV, 79° 

OS OVT€ TOVS yi]S V€p6€V OVT€ TOVS CLVO) 

767 iroAis AL 773 vphs toC5'; ^ Weil 774 y post- 

modum add. A* L' rivos nphs Porson 776 Tavr' arjr 

Blaydes 778 a\hs (iri L P 780 e^ a\hs olaovaa L 

782 daXa<T<T6rc\aKrov M L P 784 KaKhv L (-«»/ in rasura A^) 

785 ovro)s M A i<p-i\ A et primitus M L 786 Kiyus L P 

cum Eustath. II. p. 651 ETPiniAOT 

beCa-as bebpaKev epyov avoaLcoTaTov, 

KOLVrjS Tpa7T€^rjS TTOWCLKLS Tvxjiiv e/xot, 
^€vCaS T apLOfJLiD TTpOdT €)(G)V ejJiStV (f)Ck(t}V, 

TVX(>iV 8' 6(TCi)v bel — .. Kal Aa^coi^ irpoiJL-qOCav 795 

€KT€LV€' TVpifSoV 8', €t KTaV^lv €(3ov\€TO, 

ovK -q^CaxT^v, aAX' a(f)r]K€ ttovtlov. 

^/xetj iJi€v ovv bovXoC re Kao-^ez^ets to-cos* 

aAA' ol 6€0L <j6€Vov(tl \Qi k€Cv(ov KpaToiv 

No/xos" v6pi(£> yap roi/j ^eoi;s r]yovp.€6a 800 

Kat ^(dp.€v abLKa kclI bCKaC oipLaixivoL' 

69 e? o-' av€X6a>v et bLacfy^ap-^a^TaL, 

KOL pLrj bCKYjV b(ii(TOV<rLV OLTLV€S ^€V0V9 
KT€CvOV(TLV 7/ 6€SiV UpCL ToXpL(a(TLV (f)€p€LV, 

ovK €(TTLV ovb€v T(av €V avdp(a7roLS L(rov. 805 

raor' ovv iv ala-xpCo ^e/xez^o? alb€(T6r]TC jote* 
otKTLpov r]\xas, o)? • ypa(^e7;st t aTToa-Tad^ls 
ibov iJL€ Kava6pr](Tov oV €)(a) KaKd. 
Tvpavvos 17 TTor', aAAa vvv bovkr] (T€6€V, 
€V7TaL9 7T0T ov(Ta, vvv b€ ypavs CLTTaLS 6^ ap.a, 8io 

aTToAtj €pr]]ios, a6KLC0TaTr] jBpoTC^v . . . 
ot]ioL T(xXaLva, ttoX [jl viT^^ay^Ls iT6ba; 
€OLKa TTpa^^Lv ovbiv 0) ToXaLV €y(j). 
tC brJTa 6vr]To\ TaXka ]X€V ]xa6i]]xaTa 
]xo)(6ov]X€v 0)9 xjpr] iravTa Kal ]xaT€voix€V, 815 

ITet^a) 8e Trjv Tvpavvov av6p(j)TT0LS ]x6vr]v 
ovhiv TL fxakXov is reAoj o-7roD8a^o/xer 

793-797 suspecti alii aliis 794 ■n-pwr ^xov scripsi : irpwTa tup 

codd. et 2 (rct irpcoTa twu A) : irpuTa. t' tuv Wakefield (f)i\wv M L P : 

^eucov A B O 7p. M 795 8' om. M, add. M^ '6aov M B : corr, B'' 

796 €t in rasura M' 800 tous] koI Dindorf 802 6t] fj M : 

corr. M^ 805 avOpdiroKn aZv Radermacher 807 ypatpevs M^ 

rell. 2 : ^pa$evs nisi fallor M {*pa*fvs, cf. v. 528 et Andr. 972) idque 
verum iudico, ' tanquam arbiter, a contentione remotus specta me ' 
809 BecTiroiva ydp ttot' L («yp. Tvpavvos ^v l) ^v codd. 8io t6t' 

ovaa Hoffmann (sic O) 812 ttov L 815 ixaTevofiep L (et 

fortasse M' ex corr.) : /xaoTfvofiev rell. M^ EKABH 

jjLLadovs bibovTes [xavddveLV, Iv rjv Trore 
TTeCOeLv a tls ^ovXolto TvyyaveLV 6^ diia; 

770)9 OVV €T CLV TLS eXlTLCraL 7Tpd^€LV KaXo)?; 82O 

oi ixkv yap ovt^s TratSes ovKiT eiaL jiol, 
avTT) 8' €77* al(rxpoLS at)()uiaAcoro9. oixo/xat* 
KaTTvbv 8e TroAeo)? roV8* v7r€p6p(^(rKovO^ 6pu>. 
Kal pi-qv — to-o)? fji€V tov \6yov K€Vov Toh^t 
KvTTpLV '7Tpo^dX\€LV' dXV o/xcos €t/3?io-eraf 825 

77pOS O^OtO-t 77A€VpOt? 77at9 ifJir} KOLllL^^TaL 

7) (f)OL^ds, rjv KakovcTL Kaadvbpav ^pvy€S. 
TTov Tcis (f)Lkas brJT^ €V(f)p6vas b€L^€LS, dva^, 

7] T&V €V €VVrj (f)LkTdT(Ji)V daTTa^TjJidTCdV 

xdpLV TLV €^€L TTaZs e/x?}, K€Lvr]s 8' eyco; 830 

[e/C TOV UKdTOV T€ t€)V T€ VVKT€pr](rL(t)V 

(f)LkTpa)v pL€yL(rTr] yCyv^TaL ^poToZs ydpLS^ 
dKov€ bri vvv Tov OavdvTa T6vb^ opas; 

TOVTOV Kak(i)S bputV OVTa Krjb€(TTr}V cr€d€v 

bpd(T€LS. kvds piOL fjivdos ivberjs €TL. 835 

€t fJLOL yivoLTO (f)d6yyos iv ^payJ.o(rL 

KoX X^pcrX KoX K^fiaLCrL Kal TTob&V ^d(T€L 

7} AaLbakov T€yvaL(TLv rj 6€(av tlvos, 

o)? 7Tav6^ ofjiapTrj (t&v €)(olvto yovvaTCdv 

KkaCovT, €TTL(TKr\iTTOVTa TTavToCovs kdyovs, 840 

0) biaiTOT, 0) ixiyLCTTOV "^kkr^^TLV (f)dos, 

ttlOov, 7Tapda")(€S X^^P^ "^V TTp^a^l^VTLbL 

818, 819 iV ^v . . . rvyx^viiv om, A 818 ^v Elmsley : *« M B : 

^ M' B' L P 820 irdJs A L P : t/ M B 4\Tri<r-t) L 821 yitp iivTfs 
M L O : TO(TovToi A P : ToaoiS^ B (ttot' 6vTes Weil) 822 outtj (' sc. 

Cassandra, quae intus est ' Verrall) M A : out^ A^ rell. 823 5^ 

T7]s TToAews L (v. delet Verrall, cf. vv. 8 et 940) yp. inr^pTfWovTa B 
824 Kevhv^ ^evov Nauck 826 fffjffi {ffa?ffi B) TrXevpaTs L P B 827 ^ 

om. L 829 ^ ! TToCHerwerden^etxaptJ^Tti/') 831,832 del. Matthlae. 
Citant Orion Anth. viii. 17 : Schol. Hom. Od. x. 481 : Tzetzes Exeg. p. 86 
831 ffKOTOvs B L P T6 tcDj/] yap rcov A L yp. b vvKTfpT^ffiwv 

Nauck : vvKTepuv Tzetzes : vvKTfpuv Trdvv AO b : vvKrepcav ^poTo7s 
MLPF 832 0;/7jTors L PetMMn ras. cumOrione 8$^ yp. fiaSiff- 
ixaffiv B O 839 exoiTO M B: corr. B^ 842 Tropacxes ante rasuram 
P : TT^ptffx* M : ndp ffx^ A (i. e. -adpiffx^ puto) : irdpaffxe M^ A' B L P ETPiniAOT 

TLfJLCt)p6v, et Kal \X7]h€V €(TTLV, dAA' OjUCOJ. 

i(rd\ov yap avbpbs Tjj biKr) O^ v7nr]p€T€Tv 
Kal Tovs KaKovs bpav iravTaxov KaKQs det. 845 

Xo. bcLvov y€, 6vr]T0LS ws airavTa crvimiTV^L, 
Kal Ta^ avdyKas ol vofxoL hnapLcrav, 
(f)L\ovs tl6€VT€S tovs y€ TroAejutcorarou? 

€^dpOVS T€ TOVS TTplv e^/XeZ/et? TTOLOVpL^VOL. 

Ay. eyo) o-e Kal (tov Tialba Kal TV)(^as (riO^v, 850 

*EKa/3r;, bL oIktov x^^P^ ^' LK€(TLav exo), 
Kttt jSovKoixaL 6€(av 6^ ovv€k avoaLOV ^ivov 

. Kat TOV bLKaiov Trivb€ (TOL boVVaL bLKTjV, 

et 770)? (l)av€Lr] y &(tt€ (tol t €x^€LV Kakm, 

(TTpaT^ T€ jxr] bo^aLjjLL Ka(T(xvbpas xdpLV 855 

&pfiKr]s avaKTL Tovb^ j3ov\€va-aL (f)6vov, 

€(TTLV yap ff Tapayfxos kfXT^iTiTooKi fxoL' 

— Tov &vbpa TOVTOv ^ikLov rjy^lTaL aTpaTos, 

Tov KaT6av6vTa 8' €x6p6v' et 8e cot (f)ikos 

6b €(TTL, XCOptS TOVTO KOV KOLVOV (TTpaT(i^. 86o 

77/009 TavTa (f)p6vTLC^' 0)9 ^lkovTa fX€v fL e^et^ 
o-ot ^vfXTTOvr](TaL Kal Taxvv 7rpo(TapK€(TaL, 
^pabvv b\ 'A)(atot9 et bLa^kr]6r](T0fxaL. 
Ek. ^ei;. 

OVK €(TTL 6vr]Ta)V OCTTLS €(TT €k€v6€pOS' 

rj XPW^'^^^ y^P bovk6s €(TTLV r] Tvxr]s, 865 

7/ 7rkrj6os avTov 77o'Aeo9 r] v6fx(av ypa(pal 
€tpyov(TL XPW^^'' P-V KaTCL yvcofxrfv r/)0770t9. 
e77et 8e Tap^^ls rw r' o)(Ao) irkiov V€fi€Ls, 
eyo) (T€ 6r](T(x) Tovb^ €k€v6€pov (f>6(3ov. 

849 T€] Se Blaydes 850 iyt^e Kal L P (o-e 2) 853 t6v5€ P et 
suprascr. L fortasse recte {r-fivSe 2) SiK-rjv L P 5 et marg. A^ : 

Xdpiu M A B 854 (j^avei-np 7 L P B^ (tf^ayeiv 2) 858 (pi\iov 

M B : <f)i\ou L P A 859 5' ifxol Elmsley 860 (rrpaTov suprascr. 

M'' 862 (Tv M : (Toi W 864 f^ffTiu auSpcov Arist. Rhet. ii. 

21 866 avTuv L TrJAews codd. (Trt^Aeos O, ut vid.) 

868 irKeiov L EKABH 

GvvicrOi jjiev ydp, ijv tl ^ovX^vcrca KaKov 870 

rw TOvh^ d7T0KT€LVaVTL, aVvbpd(Tr]S b€ 1X7]. 

riv b^ 6^ 'Axatwr Oopvftos rf \LKOvpLa 

Trda-xovTos dvbpos QprjKos ola 7ret(rerat 

(fyavf] TL9, €Lpy€ /xr) boK(av €[xr]v ^dpLV, 

TCL 8' dXka — 6dpa-€L — irdvT eyo) d-qa-o) Kakas. 875 

Ay. Trwj ovv; tC bpda-€Ls; iroT^pa (f^dayavov x^P'- 
Xa^ovara ypaicL (f^wTa ^dpfBapov Krei^ets, 
T] <pap]xdKOLa-LV 7] ^TTLKOVpCci TLvC; 
tCs (tol ^vvia-TaL X^Cp; tt66€V KTr]ar\ (f)Ckovs; 

Ek. a-T€yaL K€K€v6aa-^ atb€ Tpc^dba^v oxXov. 880 

Ay. TCLS alxp-ak^aTovs ^liras, 'EW-qvoDV dypav; 

Ek. a^v rato-8e tov €]xov (f)ov€a TL]X(ji)pr]ao]xaL. 

Ay. Kat Trws yvvaL^lv dpa-€VOL>v ^a-TaL KpdTos; 

Ek. b€Lv6v To irkrj^os (rvv bokio re bva-]xaxov. 

Ay. b€Lv6v' ro ]X€vtol drjkv ix€]X(f)0]xaL yivos. 885 

Ek. rt 8*; ov yvvalK^s ^lkov AlyvTiTov T€Kva 
KdX Arj]xvov dpbr]v dpa-€V(>)v €^iDKLcrav; 
dkk^ &s y€V€cr6(D' roV8e ix€V ]X€6€s k6yov, 
TT^^x^ov bi ]xoL Tr]vb^ da(f)ak(i>s 8ta crTpaTOV 
yvvaLKa. — Kat crv 0pryKt TrAa^eto-a $€V(o 890 

k€^ov' KaAet cr dvacraa br] ttot 'lAtov 
*EKa/3r;, aov ovk ^kacraov rj K^Cvrjs XP^^^* 
Kal TTalbas' wj 8et Kot t€kv ^ibivaL kdyovs 
Tovs ef €K€Cvr]s. — Tov b€ Trjs V€oa-(f)ayovs 
IIokv^€vr]s eTTto-xe?, ^ Ayd]X€]xvov, Td(f)ov, 895 

0)9 T(ob* db€k(f)(i) TTkr^aCov ixLa (f)koyC, 
bLaa-r] ]X€pL]xva ]xr]TpC, Kpv(f)6rJTOV x^o^t* 

871 ffvvSpa/xris P 873 ®pr}Khs oTa] oTa ydp jxoi L 878 rivi 

M B 879 luj/eiTTt M : corr. M^ 880 KcKevdovcr' P : KevOovff 

L : corr. / wSe P 881 eTiras om. A &ypas M : corr. M^ 

885 aecvos Jenne 888 yeveffeai L P B' (d>y L P B) 890 irAa- 

BiTffa M B P : -irXaffee^ffa ALb: ir\ayxOe7ffa M^ 891 npiv^ ttot 

Elmsley 894 iKeivov M B O : corr. B^ 897 Siffffi} fiepifiva 

M P F^ {Biffffii M^ F) : Siffffrj iJ.epiiJ.vr) A B O 5 : Siffffv iiepiixva L : SiffffaX 
fi^pinvai B^ ex 2 alio ETPiniAOT 

Ay. eoTm Tab^ ovto)' Kal yap et \xkv riv (TTpaTia 
ttAoi)?, ovk av elxov T-qvbe ctol bovvat yapiv 
vvv 8', ov yap Xrj<T ovpiovs TTVoas ^eoj, 900 

fxiveLv avdyKrj iTkovv 6pQ>VT q<s rjcrvxov. 
yivoLTO 8' €V TTCos* TTaa-L yap kolvov Tobe, 
ibCa 0* kKaaTiii koX TTo^Aet, tov }xkv KaKOv 
KaKov TL 7Tdcr)(eLV, Tov 8e yj)r\a-Tov €VTV\eLV, 

Xo. (Tv fxiv, a> iraTpls 'lAtas", [^'"P* " 

T&v aTropOrjTcov ttoXls ovk^tl Ae^r/* 906 

rotor ^Fi\kdv(ji)v V€(f)os dii(f)C cre KpviTTeL 
bopl br} bopl Tripcrav. 
diTo be (rT€(j)dvav K€Kap- 910 

o-at TTvpy(t)v, KaTCL 8' at^aA.ou 
Kr/At8' oLKTpoTdTav K€xp(*i- 
araL' TokaLV, 
ovkItl (t fix^aTevaco, 

pica-ovvKTLos wWvpiav, [dvT, a 

rjpLOs €K beCiTVo^v vTTVos 7781)9 e-Tr' oa-a-oLS 915 

o-Kt^rarat, fjLoXiTdv 8' a^ro Kat xPpoiTOLcav 
OvcTLdv KaTaXvaas 

TTOa-LS €V OaXdp.OLS €K€L- 

To, ^va-Tov 8' eTTt Trao-o-aAw, 920 

vavTav ovKeO^ 6pS>v opLL- 
Xov TpoCav 
'IAta8' eja/3e^(3ra. 

900 oupias M L P 90 r dpwvT is scripsi (cf. frag, 162) : dpwvras 

codd. 907 To7ov O, ut vid. : to7ov 5' vel toiSvS' codd. 909 56pv 

S^ SopuWeil S^ om. A L P, add. / 910 Se] ye L <rT€<pdvwv P 

911 alQaKov Kanvov codd. (de 2 non liquet) : corr. Triclinius : aldd\(p 
Byzantini 912 olKTpSTara B^ P 914 oAJ/ioj/ L 915 6k P 

et post rasuras M B : 5' 4k A L 916 KiSvarai P 917 x^P^" 

irotccv M A B : xo^ROTroicov L P : xopoTotbj/ M^ B^ (fioXirav M B^) (jxoXirav 
5' oira Wecklein) 918 eva-iav A'/ P {-uv P) : evaiav M A B L. 

5 et /j.oAirdv . . . eva-iav et ixoXttolv . . . evffidv explicat KaTa- 

\vcras scripsi : KaTairavaas codd. et 2 922 i/xfiefiauTU codd. : 

corr. Triclinius EKABH 

eyo) §€ irXoKaixov avab^Tois [^'"P* ^ 

IxiTpaLO-LV ippvOfJLLCoiJLav 

^pvcriiXiV ivoTTTpoiV Xevd- 925 

(Tovcr^ aTipfjiOvas ets avyds, 
eTTLbejjLVLOS oi)s TTea-ot/x' is evvdv. 
ava 8e KeAadoj e/xoAe ttoXlv 
KeAevo-/uta 5' ^z; Kar' aori) Tpoi- 
as Toh^' 'H 
7rat5es *EAA.az;a)z;, TroVe 8r) TroVe tolv 93° 

'lA.td8a a-KOTTLOLV 
TTipa-avTes rj^^T oXkovs; 

X4)(r] 8e 0tAta ijlov6it€7t\os [^clvt. ^ 

KLTTOvaay Aoipls a)S Kopa, 

a-efJLvav TTpocrL^ova-^ ovk 935 

Tjvva-* "ApTefjLLV a TXdfxaiV' 
ayofiaL be OavovT Ibova^ aKOLTav 
Tov ejJLOv akLov eTTt Trikayos, 
ttoKlv t diToa-KOiTOva-\ eTret 

VOaTLfJLOV 

vavs iKLvr]a-€V iToba KaC \i diro yas 94° 

' a>pLa-€V 'lAtdSos* 

rdAati^', diT^LTTOv dAyet, 

TOiv Tolv ALoaKOVpoLV ^Ekivav Kaa-LV [eTrwS. 

'I5atoV re jSovTav 

aivoTTapLV KaTdpa 945 

bLbova\ €7T€L pL€ yas €K 

Trarpwa? dTTCoAeo^ei' 
€^iaKL(T€V T oLKOiv ydfxos, ov yafxos dAA a- 
\da-Top6s TLS oiCvs' 

924 ippvefiiC^firiv L P 927 €s (ante eifvdv) om. M, rasura in P : 4$ 
add. M' P' 928 ava Se] rdre S^ L 932 is oUovs codd. : corr. 

King 936 ^vvff' M a] ^7 L 937 aKoiTnv L 943 hioaK^poiv 

M A B 947 irarpias Dindorf yp. airoipiaev M^ ETPiniAOT 

hv fJ^riTe TTcAayo? clXlov airayayoi. TraAtz^, 950 

jLiTyre 7ra- 

rp&OV LKOLT* €S oIkOV, 

nOAYMHSTOP 

0) (f^LkraT avbpu>v ripta/ute, ^LkTaTr] 6e (tv, 

^EKa^r}, baKpvui <t daopoiv itoKlv re cr7]V 

TTiv T apTLMS Oavovaav ^Kyovov aiO^v, 955 

<^^V' 

ovK ecTTL TTLa-Tov ovhlv, ovT ^vho^Ca 

ovT av Ka\u)S TrpaacTOVTa /xr) Trpd^eLv KaKCdS. 

(pvpova^L 8' ai^rot ^eot TrdXLV re Kat irpoam 

TapayfjLOV (vtlO^vt^s, o)? dyvoio-La 

cril3(oix€V avTovs. dX\a TavTa ^xkv tl 5et 960 

OpiqveLV, 'npoKOTTTovT ovb€V €S TTpoa-dev KaKu>v; 

a-v 8', et rt fjLiix(f)rj ttjs €fxrjs dirovaLas, 

a-^is' Tvy)(dv(ti yap €v /xeVots QpfiKrjs opoLS 

aTTCiV, OT r]Ad€S 0€Vp • eTTet a(f)LKOpLr]V, 

{jbr] TTob^ e^o) boijxdTcov alpovTL fxoL 965 

€S TovTov r]b€ avfXTTLTv^L 8/xcots o-iO^v 
Xiyovcra fxvOovs, o)V kXvcov d(f)LK6ixriv. 
Ek. ala-)(yvofxaL (re irpoa-fikiiT^LV kvavTLOV, 
IIoX.vfxr]a-TOp, €V rototo-8e K€LfL€vr] KaKols. 
OTio yap u)(f)6riv ^vTVXpva-^ alb(as fx €\€L 970 

ev rwSe TTOTfXiD Tvy\dvovor^ tV et/xt vvv 
KOVK av bvvaCfxrfv TTpoa-^kiiT^LV opOals KopaLS. 
d\)C avTo fxr] bvcrvoLav rfyrjcrr] criO^v, 
WoXvfxrfO-Top' dXk(i)S 8' airtoz; rt Kat vofxos, 
yvvcLLKas dvbpu>v fxr] (3X€7T€LV evavTLOv. 975 

950 ^j/ L B^ 952 cls L P 956 irKTThv ovZiv M L : ovocv 

irKTT^v ABP, cum Stob. 105. 35 et Orion. Anth. viii. 22 957 irpd- 

^avra Stob. 958 (p*pov(riv M : corr. M^ {ipepovffiv m) avTol 

scripsi (ou toi B'^ : yp. avrol B') : avd' ol codd. et 2 (ut vid.") : avTh 
Hermann 963 ^cVtjs M' {fi4(rois M et M^) 966 (rvfiiriirTei L 

967 i<pe(rir6ixTiv Prinz 972 irpoo'****** B, p\4ireiv inser. B^ : 

Trpo(r5paKe7v Weil -Kpo^r^K^ir^iv a Byzantini EKABH 

nx. Kal Oavfjid y ovbiv. dXka ris XP^"^ ^' ^^xov; 
TL xP^m' €TT€iJL\lr(t) Tov e/txoi' eK boixcav TToba' 

Ek. tbiov eixavTTJs 8r/ rt Trpos (re ^ovkoyLai 
KoX TTaibas elireLV arovs' dirdovas be fxoL 
X^pt? KiKevorov Twvb' diTocrTijvaL bojxoiv. 980 

riA. -yoip^LT' €V dcr(f)aK€L yap rjb^ ep-qfjLia. 
(f)LXri \x€v €t av, iTpocr^f^LX^s be [jlol ro'5e 
aTpdTevfJi' ^A)(aLUiv. dWa o-qpLaLveLV ae XPV^* 
TL xP^n "^^^ ^^ TTpd^rcrovTa /ur) iTpdcTcrovcTLV €v 

(f)Lk0LS €TTapK€LV; 0)9 CTOLfJLOS €lp^ €y(a. 985 

Ek. TTp5)T0V [JL€V 61776 TTalb^ OV €^ CjJLTJS X^P^^ 
IIoKvb(JL>pOV €K T€ TTaTpOS €V boflOLS ^X^^^» 

et Cv' "^d 6' dWa b€VT€p6v cr^ €pr]croyLai, 

YVk. fJLdXLCTTa' TOVK€LVOV flkv €VTVX^^^ IJL€pOS. 

Ek. 0) (f)LkTa6\ 0)? €v Ka^LODS Aeyei? (riO^v. 990 

nX. rt brfTa ^ovkr\ b€VT€pov fxaO^lv cjjlov; 

Ek. ei TTJs T€Kovcrr]s TTJcrb^ . . . ix€yLvr]TaL tl pLov; 

YJk. Kal b€vp6 y wj ce Kpv(f)Los ef?}ret pLok^lv. 

Ek. xP'^^^^ ^^ ^^^ ^^ rikO€V €K TpoCas ex^or; 

Hk. 0-0)9, €V bdfxoLS ye rot? e/xot? (f)povpovix€Vos. 995 

Ek. aSxT^v vvv avTov [xr]b^ €pa t&v 7Tkr]crLOV, 

Y\k. r]KL(TT' 6vaL]xr]v tov iTap^vTos, S yvvaL. 

Ek. oto-0' ovv a Xe^at o-ot re Kat Trato-ti/ 6€k(t); 

ITA. OL^K ot8a" rw o-w tovto (Tr][xav€LS Aoyo). 

Ek. eo^r', o) (pLkr]6€ls o)S o-i) i^w e/xot <;^tAr) . . . 1000 

IIA. rt XPW^ ^ KdjLte Kat reKi^' ^lbivaL xp^^^i 

Ek. xP^^^o^ TTakaLOL IIpLa[XLb(av KaTcopvx^s. 

I\k. TavT €(t6^ cl povkri TratSt crr][xrjvaL (T€6€v; 

Ek. [xdkL(TTa, bLCL (Tov y' et ydp €V(T€(3r]s dvqp, 

982 yu6j/ €? L P : /ifj/ ^Ai^z/ e? M A B 983 xp^" M B : xp^ L P A 

(o-e Se? Brunck : XP^^*^ Weil) 984 rij ws A 990 \eyeis 

ffedev L : (re'0ej/ Ae^ets M A B P 992 ri fioi Bothe : rl irov Her- 

werden : sermonem fractum indicavimus 993 Sevp' 8 7' L P 

996 T«i/] Tov P cum Eustath. II. pp. 52, 792, 1312. rcov rov ireKas 
Weil 998 odv om. L 1000 ^o-tco codd. : corr. Hermann ETPiniAOT 

riA.. rt brJTa t^kvcov T&vbe 8et i:apov(Tias; 1005 

Ek. afxeivov, rjv orv KaTddvps, Tovab^ ^lhivau 
HA. KaXGis eXe^as* r^8e Ka\ (TocfxaTepov. 
Ek. otcr^' 01'i' 'AOdvas 'lAtaj tVa (TTiyai; 
riA. €VTav0* 6 xpvcros ecTTL; (Tr\ix€iov 8e rt; 
Ek. fjL€\aLva TreVpa yijs VTTepTeWovcr dv(o. 10 10 

nX. er* ouz^ rt jSouArj rwz; eKet (f^pd^^Lv €iiol; 
Ek. crSi(raL (re xpr]p.a6' oXs (Tvve^rjXdov ^e'Aa). 
ITA. TTou 8^ra; TreVAwz^ erro? ?; Kpijy^acr' ex^et?; 
Ek. (TKvAa)!; er oxAo) ratcrSe (rw^erat (TTiyaLs, 
ITA. TToi; 8*; at8' 'Axatwz; vavkoxoL TrepLTTTvxaL. 1015 

Ek. t5ta yvvaLKWv alyjxaX^xiTLhuiV crTiyaL. 
Il\. Tavhov 8e irLa-Ta KapcreVcor iprjiJLLa; 
Ek. ovSeiS' *Axat&)z; €vbov, aAA* ?;jLtets /xorat. 
aAA' epir' ej otKovs* Kat yap 'Apyetot rea)i; 
Xi3(rat ttoOovctlv otKaS' eK Tpotas 7ro'8a* 1020 

0)9 Trdz^ra irpd^as S>v a-e 8et o-retxj?? TrciAti; 
fui' Tratcrti^ ovTrep roz/ ejutor WKto-aj yovov. 
Xo. ovTTO) 8e8coKa9, dAA' tcrcos b(o(T€Ls bLKr^v 

oKlix^vov tls o)? ety dvTkov Trecrcoz; 1025 

tAe'xptoj iKireGrfj (pCkas KapbCas, 

dp,ipcras ^lotov. to ydp viriyyvov 

Alkci Kal OeoLO-Lv ov (rvjUTrtrz^ef 

okidpLov okidpLov KaKov.'^ 1030 

yj/eva-eL o-' obov Trjcrb* ekirls rj cr* €TT-qyay€V 

davdoTLfJLOv TTpbs "ALbav, tco rdAas* 

diToXefx^o 8e x^^P^ ^^Cyj/eLs ^Cov. 

1005 Tw»' 7€ L 1006 Tovs 7* L 1007 Punctum post 

eA.€^os posuit Boissonnade 1013 irfirKov M : corr. M- 1015 irov 
5' o^S'; . . . irfpnrrvxai ; interpungendum monet 2 unus, ut supra alter 
1024 Hecubae continuant M et 5 : corr. M^ 1025 ifxireawv codd. : 
corr. Byzantini 1026 iKirea-p plerique <pi\r}s L Kapdias 

codd. et 5 (cf. Soph. Ant. 1105) : fortasse /cepSeios : cf. Hesych. s. v. 
1027 fiioTov] fiiov Hermann 1029 Si/crj L ov Hemsterhuys 

{ov ffvfnrea-hv d^oj/t^eTat reddit Didymus in 5) 103 1 »|/6v<ret(r S' 

M : corr. M^ vrrfiyayev Goram 1034 $ioTov M L EKABH 

riA.. {eacDOev) 

&}X0Ly TV(f)\ovixat (f)4yyos dfXfjLdroiv raAa?. 1035 
Xo. — '^KOvcrar^ avbpos QprjKOS oiiJiCiiyqv, ^ikai; 
HA. wjuot /xaA.' avOis, reKva, bvcrr^vov (Tcfyayrjs. 

Xo. — <f)LkaL, TTeiTpaKraL Kaiv ^am bofKov KaKo., 
riA. aA\' ovrL jjlt] (f^vyrjre KaL\f/r]pco TrobC' 

^dWoiV yap oXkcov r&vb^ dvappij^o) pLV)(0vs. J040 
Xo. — Ibov, (SapeCas xeLpos opimraL ^iXos. 

— fSovkecrO^ eTTecTTTecrcoiJ.ev ; ws aKfxrj fcaAet 
*E/caj3r; TTapeLvaL Tp(odaLV re (rvpLixdxovs, 
E/c. dpacrae, (f^eChov pL7]b€V, eK/3aAAa)z; irvXas' 

ov ydp TTor o/ajua XafXTTpbv iv6^(T€LS KopaLS, 1045 

ov TTaLbas ox/^rj Cwvras ovs €KreLV^ eyw. 
Xo. 17 yap Ka^etAe? 0pr}Ka, kol Kparels, ^ivov, 

bi(nTOLva, Kal bebpaKas oldiTep Ae'yets; , 
Ek. o\/a?7 vlv avrLK ovra bcofidrcov irdpos 

rv(f>X6v rv(f)\^ crreLxovra irapacf^opco TTobC, 1050 

TTaibdiV re bLcrcrwv acafxaO^, o^s eKreLv eyco 

(Tvv rals dpicrraLS Tpwdo-tv biKr]v 5e /xot 

bib(i)K€. X^P^*- ^'» *^^ opSy, 08' eK b6[X(ji)V, 

dAA' eKTToScay aTretfxt KdrTOcrrrjcrofxaL 

6vix(a piovrL Spr]Kl bvo-ixa)(CDrdr(a. 1055 

riA. eSjuot eyc5, Tra ^o), 

■Tra crra), Tra KeXcro); 
rerpdTrodo? ^dcTLV dr]pos dpecripov 
rL6i]X€vos lTTLy€Lpa Kar X\vos; iToiav 

1035 notam fo-wdev addidi 1036 et 1038 Xo. praef. M A B, ^/ttx- 
LPB\ Paragraphos addidi 1036 &p-p Khs om. M 1037 tckj/o 

M A : TfKvwu M' L P B^ Svcrr^vovs ff(payvLS L 1041 Xo. praef. 

M: 7)iJnx- M^ABLP. Polymestori continuant 2 et Byzantini 
1047 rifiix- L : Xo. M AB P |ei/oi/ Hermann: ^fvov codd. : fortasse 
KaQilKfs, ?) ^a k. k. ^cvov ; 1049 ireAos P 1052 raTaS' Hermann, 

sed cf. V. 8 1055 ^fovri Byzantini, probat Cobet Ovfjihv (eovri 

Ruhnken yp. Svcyeveffrdrq) B' (yp. 5v(r/j.eve(rrdr^ O) 1059 ^""^ 

Xetpa codd. : iirl x^^P^ ''"^ ^X''*'^ Porson : B^ in marg. scr. Xeiirei 
EUR. I. 22 ETPiniAOT 

77 ravTav rj ravV efaAA.afa), ra^ 1060 

avbpo(f)6vovs ixdpyj/aL ^pr\^(xiv 'IAta8a?, 

ai fX€ bL(oX€(rav; 

raXaLvaL KopaL rdXaLvaL ^pvyu>v, 

0) KardparoL, 1065 

7T0L KaC /xe (f)vya Trrwo-crovcrt pA)ySiv; 
€t^e p.0L ofjLpidr(j)v alpiaroev ^Xi^apov 
CLKeaaL aKicraLo rv(j)k6v, ''AAie, 
(piyyos eTraAAa^aj. 
a a, 

alya' KpuTrrav ^dcTLV al^TOdvofJiaL 1070 

rai^8e yvvaLKS>v. Tra 7ro8' €T:a^as 
(TapK&v d(Tr€(i)v r €fXTT\rja-6(a, 

OoLvav dypCcov 6r]pS>v rL6€fjL€V0s, 
apvvpL€vos k(ol3av 
XviJias dvrLTTOLv' ifxas; co rdXas. 1075 

-TTot ira (f)€po[jLaL riKv* €pr]fjLa Xlttmv 

BaK)(at? "AtSou bLapLOLpa^TaL, 
(T(f)aKrd, KvaLV re (f)OLVLav balr dvrj- 
lJL€pov r ovp€Lav €K^okdv; 

rra (ttG), rra KdpLxlrco, [Tra ^w,] 1080 

vavs oTTcos TTovrLOLS TT€La-fxacTLV, Xlv6kpokov 

(f>dpos (TriWcdv, €ttI rdvb€ (Tv6€ls 
r€Kvcov €ixS>v (f)vka^ oXidpLov KoCrav; 
Xo. 0) rXrjjxov, a>9 (tol bvcr(f)op* ^XpyacrraL Ka^d' 1085 

1060 )) ante ravrav om. L < 1064 rdXaivai raKaivai K^pai codd. : 

corr. Hermann. Post ^pvywv punctum ponit 2 1066 (pvyfj P 

1068 Fortasse aKiffffai aK^aaio 1069 ve<pos Reiske airaWa^as 

codd. et 5: corr. Weil (cf. tamen Herc. 640), 1070 Incipit 

rursusV aiyahis L 107 1 raj^Se (TtSi/Se L) codd. : corr. Seidler 

1073 aypiav M (ri9. 6r}pwv Seidler, ut dochm. ex anapaestis faceret) 

1074 atvv/xevos M I075 avriiroiva Xv/nas L & Hermann : tcb 
codd. 1078 (T<paKrav codd. : corr. Hermann <poviav codd. : 
corr. Byzantini 1079 *''' ovpeiav Hermann : oiipeiav r codd. : lectio 
incerta 1080 tto )8w seclusit Nauck 1081 Sttws] are Weil : 
&s Nauck 1082 ravSe avOels M B : rdv5' iaavOds {eavdus V) rell. B* 
1083 ifiSiv] fxov Hartung EKABH 

hpaaavTi 8' ala-y^pa heiva TaTTLrifjLia. 
[baCiJiMV ebcoKev 6<ttls ia-TL aoL ^apvs.^ 
riA. alaLy io) QprJKris Xoyxo(f)6pov evo- 

ttXov (VLTnrov "ApeL koto^ov yivos. 1090 

to) 'Ax^atot. — 10) 'ArpetSat. — jBoav ^oav avTta, jSodv. 
o) tre* /xoAere Trpos 6e5>v, 

kXv€1 tls 7] ovbels apKiaeL; tl ixiWeTe; 

yvvaXKes SiXecrav jue, yvvaLKes at)(/^aXa)rt8es' Setz^a 
5etra 'nei:6v6aix€V, 1095 

w/utot ejuia? AwySa?. 

770 1 Tpa.iroiixaL, iroX TTopev6(a; 

cnxTiTonxevos ovpdvLov iioo 

v\/rt7rerey es p.iKa6poVy 
^Q^apCcov 7) 1j€LpLos €v6a TTvpds (f)\oy€as d(f)L7]- 

(TLV 6(T(r(jt)v avyds, 7] tov e? 'At8a 1105 

li€Xdyy^p(i)Ta TTOp^fxbv a^o) raAaj; 
Xo. a-vyyv(£>(T6\ oTav tls KpeCaaov^ 7] (pepeLV KaKO, 
7Td67}, Takaivrjs i^aiTaWd^aL ^o?;?. 

Ay. KpavyTJs aKovaas TJXdov ov ydp rjo-vyos 

7T€Tpas opeCas TTals XeXaK dvd aTpaTov 11 10 

'H;(a) hLhovaa 66pv^ov' et 5e ju,^ 4>/}i;ya)i' 
TTVpyovs 7T€a-6vTas ffaixev ^E\\7]V(i)v bopC, 
(f)6l3ov TTapia-yev ov ixeacos 08 e ktvttos. 

1086 5' M V : T rell. 1087 del. Hermann. Cf. 723 e07;/cej/ L 

1088 a? vel at bis A B V, quater MLP 1091 /cb iaj axoto/ P 

1092 fioau $oav . . . fiodv M : tertium fiodv om. L 1093 5 om. A B : 
id) P 1099 TTa . . . TTo L iioo aWep' a/iirrayitej/os codd. : ^v 

Ti<rl rh alOfpa oit (f^eperai 2 : aWep' delevit Hermann : aldepios afnrr. Weil 
iroi ^if^iirerV L IT02 wapiwv ut vid. M, et 5 : 5 wpiwv W (vel M^) 
B : iopiwv A L : wpW V P B^ 1105 a^pir^aiv omnes, ut vid. '6(twv 

M : Uauiv M2 dtSa A P 6 : a^Sao V L : mav M B V^ 1106 /x€Aa7- 
XpSira M L O : iieKavoxpSyra rell. 1 107 <p€p(i L et ut vid. V^ 

1108 irdffxv ^^ Co^y L (rescripsit /) : ^co^s rell. 1109 7}<tvx<»s 

V et suprascr. A^ B'^ TI12 ^ffixfv Etym Mag. p. 438 (flSeiuev reddit 
2) : tff/xfv codd. 11 13 irapcffx^v ttv ov M V: irapeix^v ov Byzantini ETPiniAOT 

rTA. a> (f)L\.TaT' r](r66fjLr]v ydp, ^Aydix€}xvov, (T^Oev 

(t)(0V7Js CLKOVoras' elcropas a Trda-yop.^v; 1115 

Ay. la* 

YloKvpJqcTTop' u> bva-Trive, tls o-' cnTCdXea-ev; 

TLS 6p.p! eOrjKe rv^Xov at/xa^as Kopas, 

TiaLhds T€ Tovcrb* €KT€LV€v; ^ piiyav \6Kov 

cro\ KoX T€KVOL(TLV €l)(€V oaTLS "^v dpa. 
DA. ^EKdjSr} /xe avv yvvaL^lv alyjxdkaiTLa-LV 11 20 

aTTCoAeo-' — ovk d'Tr(a\€cr\ dWd jutet^orcos'. 
Ay. TL (f)fis; (Tv Tovpyov ^tpyaaaL T6b\ ois \€y€L; 

av T6\[jLav, ^EKajSr], rTJi^S' erArys diir\^avov; 
nX. wjLtot, rt \€^€Ls; 17 ydp kyyvs laTL ttov; 

crrnxr]vov, etTre ttov *(t$\ Xv apirda-as x^poXv 1125 

Stao-Traccojutat Kat KadaLfJid^o) XP^^' 
Ay. ovTos, TL Trao-^etj; ITA. TTpbs O^&v o-e \La(Toyi.ai, 

p.€d€S /bt' €(^€lvaL Tr\h€ }xapyS)aav x^P^' 
Ay. ta-x' €K^a\d)v 6e KaphCas to (3dpl3apov 

Aey', &)j aKovaas crov re Trja-bi t €v /zepet 11 30 

KpLVCi) bLKaL(it)s dv0* oTov irdcTx^is ra8e. 
riA. \iyoLix dv. r^v tls YlpLaixibG)V V€(OTaTOS, 

IIo\vb(jt)pos, ^KKd/3r]s Trats, ov €k TpoCas e/xot 

TTaTrjp 8t8a}o-t Ilpta/xos €V bdfxoLs Tp€^€LV, 

viroTTTos o)v br] TpcoLKrjs aAwo-eo)?. 11 35 

TOVTOV KaT€KT€LV' dvd^ OTOV 8' €KT€Lvd VLVj 

aKova^ov, ws €v Kal ao^rj Trpo/xr^^ta. 

eSeto-a fxr] (toI TToAe/xtoj Aet(^^ets 6 Tratj 

TpoCav dBpoCcrr] koll ^vvoLKCaj] TraAtr, 

yv6vT€S 8* 'AxaLol ^(avTa YlpLafXLb&v TLva 114*^ 

^pvy(DV €S alav avdLs dp€Lav o-roAoi^, 

Kair^LTa 0pfiKr]s 7re8ta TpCj3oL€V ra8e 

1122 iipyacTTai M (et (tu in (toI mut. M^) 1126 SiatrTraerw vti^ 

Wecklein KaBaifJiAC<» P 1129 Se] 8' e/c L 1139 ^uvoi- 

K^o-Tji M B, corr. b 1141 aZTis M AB {avTis M) &p€iavUp t 

alpeiap V : atpoiav M B : a?pote»/ A b : Aoristum 2 «ttJaoi'] yp. 

Upv 2 M EKABH 

\€r]\aTOVVT€St y€LToaiv 6' €t?7 KaKOV 

Tpo^cov, €V wTTep vvv, ava^y €Kaixvoyi€V. 

*EKdl3r] 8e TratSo? yvova-a davdcnixov [lopov ii45 

A.oya) /xe rota>6' i]yay\ w? K^KpvpLjJi^vas 

6r\Kas (Ppdaovcra HpiaixLbiav iv 'lAtw 

)(pD(ro{)' fjLovov b€ arvv t€kvol(tC fx eto-ayet 

8o'/utoi;s, tz;' aAAos fx^q tls etSetr? ra8e. 

tfco 8e kXCvtjs iv p.€(Tiii Kdfxyj/as yovv "50 

-TToAAat 8e X^^-P^^* "^ M^^ ^f dpL(TT€pas, 

at 8' €v6€V, 0)9 8r) Tra/aa ^tAw, Tpoocoz; Kopat 

6dK0vs €\ov(TaL, K€pKCb* 'llbcovrjs X^P^^ 

rjvovv, VTT* avyas Tov^rbc X€V(T(Tov(TaL tt^ttXovs* 

dkXaL 8e KdfxaKa QprjKCav ^ew/ixerat ii55 

yvfxvov fx €6r]Kav hLTrrvyov (TToXC^TfxaTos. 

ocraL 8e roicaSes rf(Tav, €KT:ayXovfX€vaL 

riKV €v \€polv €7raXXov, o)s TTpoaoa Trarpos 

yivoLVTO, hLahoycLLS dfx^C^ovcraL \€pGiV' 

KaT €K yaXrfvSiv — Trws SoKet?; — TTpo(T(l)6€yfxdT(ov ii6o 

€v6vs Xa^ovcraL ^d(Tyav* €k TreTrAcor Tro^ez^ 

Kei^roi3o"t 7rat8as, at 8e iroX^fxCciiv hCKrfv 

^vvapTrdara^TaL tcls €fxds ^Txpv X^P^^ 

Kal Ko^Xa' Trato-t 5' dpKiaaL XPV^^^ e/xot?, 

et fX€V 7Tp6(T(OTT0V €^avL(TTaCr]v €fx6v, 1165 

K6fxr}s KaT€Xxov, et 8e KLvoCrjv x^P^S", 

TrATJ^et yvvaLKcav ovb€v ifvvov raAas. 

ro Xol(t6lov 8e, iTrjfia TTifffxaTos TrXiov, 

€^€ipyd(TavTo b^Cv' €fxo)v yap 6fxp,dT(av, 

TrdpiTas XajBovcraL, tcls TaXaL7T(opovs K6pas 1170 

1146 yp. SSKm B' 1151 x«'P^s Milton {x^Tpes etiam 2) 

1153. 1154 'OoiKovv . . . pow ff codd. et 2: corr. Hermann 
1155 KoiixaKe epTj/cto) Weil (singularem 2) 1156 yp- aToxicrfiaros 2 

(voluit (TTOxairyLiaTos, nam dicit idem in Bacch., sc. v. 1205. legi) 
1159 5to5oxa*s M AB L : ^ia^oxaro-ti/ VP / {-orKrffiv V) x^P^^ PFO : 
7p. ijUetj3ouo-at xep«''»' 2 B : 5t^ x^P^^ M A B V L 1 162 iroAu- 

9rJ5a»i/ 5iK7;»' Verrall 1163 tos 7' A 1165 i^avacrrairiv L 

1166 K6fir]v A 1167 ^j/vto;' Porson ETPiniAOT 

KevTovcTLV, aliJid(T(rov(nv' etr' ava crriyas 
(fyvydbes il^rjcTav ck 6e T^rjbi^a-as eyo) 
drjp ti>9 5tWKco Ta9 ixLaL(f)6vovs Kvvas, 
CLTravT ipevvStv '^to^lxov o)s KVvr^yeTrjs'^ 
(BdkkoiV dp(xa(T(i>v. rota5e aTrevbdiV ^dpLV ii75 

TT€irov0a rijv crrjv T^oKiixLov re (tov Krav(ov, 
'AydpLejJLVOv. o)? 8e [xt) [xaKpovs retVo) Aoyot;?, 
et rts yvvalKas r&v iTplv €tpr]K€v KaKwj 
7] vvv kiyodv €(TTLV rt? T) /xe'AAet XiyeLV, 
diravra ravra (Tvvrepidiv eyco ^pdao)' 1180 

yevos yap ovre ttovtos ovt€ yij Tp4(f)€L 
roLovh"' 6 8* atet ^vvtv\u)V kTTL^TraraL. 
Xo. fxrjbev Opaavvov pj]he tols (Tavrov KaKoXs 
rb 6rj\v crvvdels c58e Trav /xe/x\//^r; yivos. 
[TToAAat yap rjixojv, at /xeV eto-* iiTL^f^OovoL, 1185 

at 8* et? dpLdlJLOV T0)V KaK(OV 7T€(f)VKaiJL€V.] 

Ek. 'Ayd}jL€[JLVOv, dvOpoiTTOLcrLV ovk €\pr\v 'TTore 
t5)V TTpaypLdrcov r-qv yXwcrcrav 1(T)(V€LV TrXiov 
dW\ €LT€ xprj^TT €hpa(T€, ^prjcrT^ e8et Aeyety, 
etr' av TTOvrjpd, rovs koyovs etmt craOpovs, 1190 

Kat pLr] bvvacrOaL rdbLK €v XiyeLV ttotL 

(TO(f>ol IJL€V OVV etO-* Ot Tab^ 'qKpLf3o)K6T€Si 

aAA* ov hvvavraL bLa reXovs etz^at cro(f)OL, 

KaK(i)S O aTTOAOVT ' OVTLS €^r}AV^€ 770). 

Kat fJLOL rb [i€V crbv cS8e (f)poLfJLLOLS ex^et* ii95 

II 72 iv d€ Herwerden 1174 cruces apposuit Verrall : totum v. 

del. Prinz 1176 re] rhv L (coniecerat Nauck) 1178 '6<rris 

Stob. 73. 9 II 79 T^s iariy A Xeyei ris ^ iraXiv Stob, 

1180 (TvvTiQiis Stob. (et Byzantini) 1182 too-Ji/S' B : t^» ahv 5' M : 

corr. Wb aU\] yp. avrals 2 M 1183 ^itTjSe AP/: /irjTc rell. 

aavTov ABPV^: avrov rell. 1184 /xeV^p V^ B^ : fjt.efi(pov P: 

rasura in L {fMefvpr) l) 1185, 1186 del. Dindorf. at fxkv om. M : 

rell. consentiunt codd. 2 et Stob. 69. 16 (ou/c pro eiV Beck : in^pip' 
fteda pro iretpiKafiev Verrall) 1188 yXwTTav L P 1190 et 5' L 

1193 Svi/oti/T' &»/ Byzantini 1194 sic P et gnomolog. Venetum 

Hensii : oTrctfAoj/To kovtis rell. 1195 SSe Byzantini : 55' eV 

codd. EKABH 

'jrpbi Tovbc 5' et/xt kol XoyoLS afJLeL^ofxaL' 
os (Prjs *A\aL5>v irovov aTraXXaaaoiv hLiiXovv 
'Aya/xe/xz^oz/o? 0* eKaxL TraiS' ifjibv K-^av€LV. 

aW\ Oi KdKL(TT€, TTpSiTOV OVTTOT CLV (f)Lk0V 

To ^dpj3apov yivoLT av "^k\Tf](TLv yivos 1200 

ovh^ av bvvaLTO. TLva 5e Kal (r7r€vb(i)v \dpLV 

TrpoOvfxos rj(rda; iroTcpa Krjbcva-^av tlvcl 

7] a-vyy€vrjs ^v, 7/ tlv OLTLav ^yoiv; 

r] a-rjs ifx^Wov yrjs t€IX€Lv ^XaaTrifxaTa 

irX^vaavT^s avOLs; TLva boK^Xs i:€L(r€LV Tdbe; 1205 

o xpvaos, €t ^ovkoLO TakqOrj \€y€LV, 

€KT€LV€ Tov €fxbv TTatSa, Kat K€pbr] TCL ad. 

€7ret bCba^ov tovto' ttwj, or' €VTvy€L 
TpoCa, Trept^ 8e TTvpyos et)(' ert TTTokLV, 
€^r] T€ rTpta/xo? ''EKropo? t rjvO^L bopv, 12 10 

rt 8' ov t6t\ etTrep ro)8' €ftovX.i]dr]s ydpLV 
OiaOaL, Tpi^fxov Tbv TraXba kclv bofxoLs €\(nv 
€KT€Lvas rj C^vT rjkd€s 'Apyetot? dyoiv; 
akk r]VL\ r]]X€LS ovk€T €crfX€V €V (pa€L — • 
KaiTVCD 8' €crr]ixr]v daTv — Tiok^fxmv vtto, 12 15 

^€vov KaT€KTas ar]V jxokovT e(/)' kaTiav. 

77/309 roto-Se vvv aKOvaov, wj (pavrjs KaKOs. 
XPV^ o^'» etTTep '^aOa rotj 'AxaLoXaLV (fiCkos, 
Tbv ^(jivabv bv (f)r]s ov abv dkka Tovh' €\€LV 
bovvaL (jiipovTa tt€VO]X€Vols re Kat xpovov 1220 

ITokvV TTaTp^aS yijs d7T€^€V(Jti]X€V0LS' 

aif 8' ovbk vvv Trco arjs diTakkd^aL x^P^^ 
Tokfxas, €x<^v 8e KapT^p^ls er' kv bofxoLS. 
Kttt ]xr]v Tp€(f)(tiv ]X€V C09 (re 7rat8' ^xp^v Tp€(f>€LV 

1197 hs'] &s M B^ (corr. M') : irws PW^b <p^s vel <f>7is codd. et 2 : 

(p-fiaV^ yp. <f>6vov 2 M 1201 out' codd. : corr. Dindorf Kai 

om. L 1209 elfxeTo M : €?xe rifv M^ L TTTjAti/ A (et O F ?) : 

ttJaji' rell. 121 1 5' ov = 5ij ov, puto: rl ov Wecklein 1212 rhv 

om. L 1214 €o-/*ej/ M V : ^fiev A B : €l/j.ev L P 121 4, 1215 para- 

graphos inseruit Marchant (non 2) Kairvhs Canter 1217 <pavrj A 
1220 Te] tJt€ M ETPiniAOT 

(Tiiida^ T€ Tov €Ijl6v, et)(€S' av KaXov Kkeos' 1225 

iv Tols KaKOLS yap ayadoX crac^icTTaTOL 

<pL\oL' TCL xprj(TTa b^ avd^ ^KacrT ^yjEL (j^Lkovs. 

€t 8' icnrdvL^es xpr]fx(XT(x)v, b 8' evTV)(€L, 

Oqcravpbs dv croL Tratj vTirjp)^ ovpibs piiyas' 

vvv 8' ovT €K€Lvov dvhp^ ^X^'^ (TavTia (f)LKov, 1230 

Xpvarov T ovrj(TLS oi)(erat iraLbis re crot, 

avroj re irpd^TcreLS w8e. o-ot 8* eyo) Xiyco, 

^AydpLcpiVOv, et ra>8* dpK€(r€LS, Ka^bs cj^avrj' 

ovT €V(T€^r\ yap ovt€ TTLO-Tbv ols ixprjv, 

0V\ 6(TL0V, OV bUaLOV €V bpd(T€LS ^€VOV' 1235 

avTbv 8e xaCp^LV rots KaKoXs o-e ^Tyoro/xei' 
TOLOvTov ovTa . . . 8eo-7roras 8' ov AotSopo). 

Xo. (f)€v (f)€V' l3poTOL(TLV 0)S TCL ^(^prj^TTd TTpdyfxaTa 
)(prj(TT&v d(f)opfjLds €vbLb(t)(T^ aet k6y(ov. 

Ay. dyO^Lvd /uteV /xot TdXkdTpLa KpLV€LV Ka^d, 1*40 

o/xo)? 8' dvdyKr]' Kal ydp alcTyyvrfV (f>€p€L, 
irpdyp^ €s X^P^^ Xa(36vT dTT(s)(Ta(T6aL T6b€. 

€p.OL , LV ^LOrjS, OVT ^fJirfV 0OK€LS \apLV 

ovT ovv ^AyaL&v dvbp dnoKT^lvaL ^ivov, 
dAX' o)? ixds Tbv xpvcrbv €v b6p.0L(TL crols. 1245 

Aeyetj 8e cravTiD TTp6(T^op €V KaKolcrLV u)v, 
T^x ovv Trap* vpXv pabLov ^€voktov€LV' 
rfpXv bi y alcryj)bv toX(tlv "EAAr^o^tz; ro'8e. 
770)9 ovv cr€ KpCvas pj] dbLK^Xv (f)vy(o ^dyov; 
ovK dv bvvaifxriv. dAA' eTret Ta /xt) KaAa 1250 

7rpda-(T€LV eroA/xas', tX.t]6l Kal Ta /x^ (f)L\a, 
riA. otpLOL, yvvaLK^s, ws ioL\, r]acr(j)]X€Vos 

bovKr]S V(f)i^(i) TOXS KaKLO(TLV bLKr]V. 

Ay. ovKOVv bLKaCcos, etTrep ^lpydcru) Ka^d; 

1226 01 'yadol L : 01 ayaOol rell. aa^pfffrepoi L 1227 av6- 

cKacrr' VL 1244 odu om. L 1245 excts M VP (corr. Wvp) : 

exots l 1254 Hecubae tribuit P, fortasse recte ttpyaffrai Schol. 

rec. Hom. II. xiii. 153 {^1pya(Tai Porson) naKo] rdZc L O et SchoL 

Hom. EKABH 

riA. oi/xot T€KV(ov rwrS' oynxaTOiv t ffji&v, TaXas. 1255 

Ek. akyds' TL 6'; ^ 'jue TratSo? ovk aA.y€tz^ 8oKets; 

ITA. xaipeLS v^pL^ova els e/x', o) iravovpye av; 

Ek. o^ yap fxe \aLp€LV xp-q o-e TLfJLcapovfjL^vqv; 

Uk. aXK* ov TCLx, TjVLic av o-e iTovTLa votIs — 

Ek. fjLo^v vavcTTokqa-r} yijs opovs ^EXXrjVLbos; 1260 

nA. Kpv^r} fxkv ovv irea-ovcrav €K Kap)(rjaL(ov. 

Ek. TTpbs Tov ^LaCdiV Tvyxdvovcrav oKixdToav; 

riA. avTr) irpos Xo-tov vaos dix/B^qo-r) TTobC. 

Ek. VTrOTTTepOLS VCaTOLCTLV r} TTOtO) TpOTTUt; 

Tl\, KV(ov yevqa-rj irvpcr^ exova-a hipy\xaTa. 1265 

Ek. TTcSy 5' oXaOa [xopcfyrjs Trjs e/x^s fX€TdaTa(nv; 

TTA. 6 Sprj^L fxdvTLS eiTre AtoVvoro? Tdbe. 

Ek. aol 8* o^^K €)(jf)r](T€V ovh^kv S)V €\€LS KaK&v; 

rTA. ov ydp TTOT av av fx etAes S>he crvv h6\(p, 

Ek. Oavovaa V rj ^G>a* ivOdh' €KiTXria(o (SCov; 1270 

rTA. Oavovaa- TvixjB^o 8' ovofxa a^ K^KX-qaeTaL . . . 

Ek. fxopcjyrjs eTT^ohov, rj tl, Trjs ijxrjs e/oets; 

ITA. Kvvbs TaXaCvrjs arjfxa, vavTCkoLs T^Kfxap. 

Ek. ovhev /uteAet /xot aov yi fxoL hovTos hCKrjv. 

ITA. Kai a^v y dvdyKr) TTOxha Kaadvhpav 6av€LV. 1275 

Ek. diT€iTTva^' avTut TavTa aol hCh^ofx* €\€lv. 

ITA. Kreret vlv rj Tovh^ dXoxos, olKovpbs iTLKpd. 

Ek. fxrJTTCi) fxaveCrj Tvvhapls Toaovhe iTaXs. 

ITA. KavTov ye tovtov, TTeXeKVv e^dpaa* dvoo. 

Ay. ovTOs av, fxaCvrj Kal KaK&v ipas tv\€lv; 1280 

ITA. KT€LV, 0)9 €V "ApyeL (f)6vLa XoVTpd O-' dfXfX€V€L. 

1255 Twj/S'] rcov t' V O t'] om. L V O 1256 rl Se /ie codd. 

(5ai B^ P) : corr. Bothe 1257 xa^ois A 1258 xpW M B V O 

1263 whs L P {veifs M^) aMffrj L P B : ijnfi-fjaT} rell. B== 1265 wdp 
M, corr. M^ 1266 5' om, L 1267' 6 &pr}^ 6 fidvTis A 

1270 suspectus irtPr^oi' Musgrave : ^({701/ Prinz ()8tW'5) 12710-0) 
ABL: ahv MYF O 1272 ^irdivv /ulSv ri Nauck 1273 Kvvos, 

rdXaiva, '^TJ/j.a Verrall 1275 7'] 5' Kirchhoff 1279 75 L : Se V : 

ff€ M A B P O F, fortasse recte : at tum v. 1278 Agamemnonis erit. 
De 2 non liquet 1280 Hecubae trib. A B : corr. A' B' 1281 4v 

om. L afifiivfi l : avajxevei codd. (oj/oyuere? M) ETPiniAOT EKABH 

Ay. ov\ eA^€r' avrov, bfJiSies, eKirobaiv (BCa; 

nX. aAyets aKovoiv; Ay. ovk €(/)e^ere crro/oia; 

nX. eyKXr/er'* ctprjTaL ydp. Ay. oi';^ oVoi' rax,os 

i^r]o-a)Z^ €prjpnov avTov €K/3aA€tr€ Trov, 1285 

€iT€LTr€p ovTO) KaL XLav dpao-va-TOfjiel; 

*EKa/3r/, crv b\ a> raAati^a, bLiTTV^^ovs V€Kpovs 

a-T€Lyova-a ^aTrre* Seo-TTorwi; 5' vjotay xp€cbv 

a-K-qvals 7T€\d^€LV, Tpwades* Kal yap irvoas 

TTpbs oIkov ■qbrj Tda-b€ iToiXTTLfxovs opS). 1290 

€v 8* €9 irdTpav 7r\€va-aL[ji€v, €v b€ Tav 80/xoty 

€yOVT tboLfX^V TUtvb* d(f)€LIJi€V0L TTOVCtiV. 

Xo, tr€ TTpbs At/xems' aKrjvds re, (pLkaL, 
T(av b^a-TTOcrvvMV Tretpao-o/xei^at 

}Ji6y6c»)V* aT€ppa yap dvdyKrf. 1295 

1284 eV^^Acter' codd. : 7^. irie^ere 5 1285 ?rot V : corr. v In 

subscriptione xeAos eKoifiris M V : tcAos fvpiiriSov eKdfirfs A B L OXFORD CLASSICAL TEXTS GREEK 

AESCHYLUS. A. Sidgwick. Second edition 
ANTONINUS. J. H. Leopold 
APOLLONIUS RHODIUS. R. C. Seaton 

ARISTOPHANES. F. W. Hall, W. M. Geldart 

I. Ach., Eq., Nubes,Vesp.,Pax,Aves. Second edition 

II. Lys., Thesm., Ran., Eccl., Plutus, Fragmenta. Sec. ed 
ARISTOTLE. I. Bywater, F. G. Kenyon 

De Arte Poetica. Second edition 

Ethica. (On quarto writing paper, los. 6d.) 

Atheniensium Respublica 

BUCOLICI GRAECI. U. v. Wilamowitz-Moellendorff 

DEMOSTHENES 

I. Orationes I-XIX. S. H. Butcher 

II. i. Orationes XX-XXVI. S. H. Butcher 

II. ii. Orationes XXVH-XL. W. Rennie 

III. Or. XLI-LXI ; Prooemia ; Epistulce. W. Rennie 

EURIPIDES. G. G. A. Murray 

I. Cyc, Alc, Med., HeracL, Hip., Andr., Hec. 

II. Suppl., Herc, lon, Tro., EL, I. T. Third ed. 

III. HeL, Phoen., Or., Bacch., Iph. AuL, Rhesus 

HELLENICA OXYRHYNCHIA cum Theopompi et 
Cratippi fragmentis. B. P. Grenfell, A. S. Hunt 

HERODOTUS. K. Hude. Second edition 

I (Books I-IV) 

II (Books V-IX) 

HOMER 

II-II. Iliad. D. B. Monro, T. W. Allen 
Books I-XII. Second edition 
Books XIII-XXIV. Third edition 
III-IV. Odyssey. T. W. Allen 
Books I-XII. Second edition 
Books XIII-XXIV. Second edition 
V. Hymns, &c. T. W. Allen 

HYPERIDES. F. G. Kenyon 

LONGINUS. A. O. Prickard All prices 


are net 


Cloth India Paper 
4S 6d 


4* 
4S 
V 


los 6d 


1 4s 6d 
d. 4.S 6d 
35 
Ss 
35 6d 
4^ 


6s 


5s 6d 
45 6d 
4s 6d) 
6s \ 


iss 
155 


4S 6d 
45 6d 
45 6d 


6^ 


55 6d 
Ss 6d ) 
Ss6d\ 


15« 
15^ 


4S { 
45 S 


Ss 6d 


4s \ 
4s \ 
5s 6d 


8s 6d 


45 6d 
3* 6d 

July 1935 GREEK (cont.) 

LYSIAS. K. Hude 
PINDAR. C. M. Bowra 

PLATO. J. Burnet 
I-III 
IV-V 

I. Euth.,Apol.,Crit.,Ph.;Crat.Tht.,Soph.,Poltt.Ed.2 js 6d 

II. Par.,Phil.,Symp.,Phdr.; Alc.I,II,Hipp.,Am. Ed. 2 7* 6d 

III. Thg., Chrm., Laches, Lysis ; Euthd., Prot., Gorg., ) /- , 
Meno ; Hp. Ma. et Min., lo, Mnx. \ "^ ^^ 

8^ 6d 
7s 6d 
gs 6d 

SOPHOCLES, Fabulae. A. C. Pearson 6s 6d 

THEOPHRASTUS, Characteres. H. Diels 
THUCYDIDES. H. Stuart Jones All prices are net 

Cloth India Papcr 
45 6d 

Ss6d IV. Clitopho, Respublica, Timaeus, Critias 
Republic separately (^to with margin, 125 6d) 

V. Minos, Leges ; Ep., Epp., Def., Spuria 45 6d Books I-IV 


45 6d 


Books V-VIII. Second edition 


45 6d 


XENOPHON. E. C. Marchant 
I-V 
I. Historia Graeca, Ed. 2, and III. Anabasis 


» each 4* 


II. Libri Socratici and IV. Institutio Cyri 


each 4^ 6d 


V. Opuscula 


ys 6d LATIN 

ASCONIUS. A. C. Clark 4^ 6d 
CAESAR, CoMMENTARii. R. L. A. Du Pontet 

I. Bellum Gallicum V 6d 

II. Bellum Civile 4* 

CATULLUS. R. Ellis 3* 6i 
With Tibullus and Propertius 

CICERO, Epistulak. L. C. Purser 

I. ad Fam. Js 6d 

II. ad Att., Pars i (1-8), Pars ii (9-16) each ss 6d 

III. ad Q. F., ad M. Brut., Fragm. As 

Orationes. A. C. Clark and W. Peterson 

Rosc. Am.,I.Pomp.,Clu.,Cat.,Mur.,CaeL Clark 4^) 
Pro Milone, Caesarianae, Philippicae. Clark. Ed. 2 4-? 

Verrinae. Peterson. Second edition S^ Quinct.y Rosc. Com., Caec, Leg. Agr., Rab. PerduelL, } 
Post Reditum, De Domo, Har. Resp., Sest., Vat., Prov Flacc, Pis., Rab. Post. Clark Cons., Balb. Peterson 
TulL, Font., SulL, Arch., Planc. Scaur. Clark 45 
2s 6d 20S 

20S Ss 6d Ss los 6d 21S I05 los 6d 21S 215 \%s 6d LATIN {cont.) All prices are net 

Cloth India Pafnir 

CICERO (cont.) 

Rhetorica. A. S. Wilkins 

I. De Oratore 45 

II. Brutus, Scc. 4.S 6d 
HORACE. E. C. Wickham. Ed. 2. H. W. Garrod 4^ 6s 
ISIDORI ETYMOLOGIAE. W. M. Lindsay. Twovols. los each 25S 
LIVY. R. S. Conway and C. F. Walters 

Books I-V ys 6d 

BooksVI-X 75 6d los 6d 

Books XXI-XXV 6s 

Books XXVI-XXX R. S. Conway and S. K. Johnson 85 6d 

LUCRETIUS. C. Bailey 5* Is 6d 

MARTIAL. W. M. Lindsay V 6d 

NEPOS. E.O. Winstedt zs 

OVID, Tristia, Epistulae ex Ponto, &c. S. G. Owen 4* 

PERSIUS and JUVENAL. S. G. Owen. Second ed. 4^ 6« 

PHAEDRUS, Fabulae. J. P. Postgate 6* 

PLAUTUS. W. M. Lindsay 

I. Amphitruo-Mercator ys 6d ) , 

II. Miles Gloriosus-Fragmenta 7* 6fi? 

PROPERTIUS. J. S. Phillimore. Ed. 2. (I.P., see Catullus) 45 

STATIU3 

Silvae. J. S. Phillimore. Second edition 45 6d 

Thebais and Achilleis. H. W. Garrod 7^ 6i 

TACITUS 

Annales. C. D. Fisher 

Historiae. C. D. Fisher 55 } 165 

Opera Minora. H. Furneaux 

TERENCE. W. M. Lindsay and R. Kauer. Second ed. 55 7^ 6J 

TIBULLUS. J. P. Postgate. Ed. 2 (I.P., see Catullus) 

VELLEIUS PATERCULUS. R. Ellis 

VIRGIL. Sir Arthur Hirtzel 4^ 6^ 65 

APPENDIX VERGILIANA. R. Ellis 
The Oxford Greek Testament, 55 net (I. P. ys 6d net) ; Dr. Souter's Pocket 
Lexicon to the above, 3^ 6d net (I. P. ss 6d net) ; The New Testament in 
Latin, 35 net (I. P. 45 6d net). 

AU prices are subject to alteration without notice 

OXFORD UNIVERSITY PRESS 

Amen House Warwick Square London, E.C. 4 108202013008 
Euripides 

Euripidis fabulae 
PLEASE DO NOT REMOVE 
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET 

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY